Tarp tarybos narių visuomeninių padėjėjų – buvęs administracijos direktorius, giminės ir partiečiai (7)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai visuomeninius padėjėjus gali turėti jau beveik devyneri metai. Tai numatyta tarybos patvirtintame jos veiklos reglamente. Šios kadencijos taryboje kol kas 10-čiai iš 27 narių prireikė pagalbininkų – visuomeninių padėjėjų. Iš jų trys turi po maksimaliai leistiną šių padėjėjų skaičių. O tarp jų – ir buvęs miesto savivaldybės administracijos direktorius, ir tarybos narių giminės, ir partijos kolegos.

Tuo­met pa­si­nau­do­ta Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­vyz­džiu

2012-ųjų pa­va­sa­rį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­kei­tė sa­vo veik­los reg­la­men­tą ir nu­si­ma­tė, kad ta­ry­bos na­riai ga­li tu­rė­ti vi­suo­me­ni­nius pa­dė­jė­jus. Kaip tuo­met bu­vo tvir­ti­na­ma, pa­si­nau­do­ta Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­vyz­džiu.

Ta­čiau ta­da vie­nam sos­ti­nės ta­ry­bos na­riui vi­suo­me­ni­nių pa­dė­jė­jų skai­čius bu­vo ap­ri­bo­tas iki 5, o Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba jų skai­čiaus ne­ri­bo­jo. Pa­grin­di­nis to­kio ap­si­spren­di­mo mo­ty­vas – kam ri­bo­ti, jei mi­nė­tų ta­ry­bos na­rių pa­gal­bi­nin­kų dar­bas nė­ra ap­mo­ka­mas.

Tad nuo 2012-ųjų pa­va­sa­rio kai ku­rie Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai yra tu­rė­ję vos ne iki de­šimt vi­suo­me­ni­nių pa­dė­jė­jų.

Su­si­klos­čius to­kia si­tu­a­ci­jai ir pa­si­kei­tus Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mui, bu­vo pa­keis­tas mies­to ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tas ir ja­me nu­ma­ty­ta, kad vie­no ta­ry­bos na­rio vi­suo­me­ni­nių pa­dė­jė­jų skai­čius ne­ga­li vir­šy­ti tri­jų.

Ta­ry­bos veik­los reg­la­men­te nu­ma­ty­ta, kad šie pa­gal­bi­nin­kai ta­ry­bos na­rių pra­šy­mu tei­kia jiems kon­sul­ta­ci­jas, pa­siū­ly­mus, iš­va­das ar ki­tą in­for­ma­ci­ją. Vi­suo­me­ni­niais pa­dė­jė­jais ga­li bū­ti pil­na­me­čiai as­me­nys, ne­san­tys tos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vals­ty­bės tar­nau­to­jais ar dir­ban­čiais pa­gal dar­bo su­tar­tis. To­kiais pa­dė­jė­jais ne­ga­li bū­ti teis­ti as­me­nys už sun­kius ir la­bai sun­kius nu­si­kal­ti­mus bei tu­rin­tys ne­iš­ny­ku­sį ar ne­pa­nai­kin­tą teis­tu­mą.

Apie ta­ry­bos na­rių vi­suo­me­ni­nius pa­dė­jė­jus in­for­ma­ci­ja skel­bia­ma sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to por­ta­le. Jiems su­tei­kia­mas nu­sta­ty­tos for­mos ta­ry­bos na­rio vi­suo­me­ni­nio pa­dė­jė­jo pa­žy­mė­ji­mas, ku­rį pa­si­ra­šo me­ras.

 

Ed­mun­das Če­čė­ta, To­mas Pa­čė­sas ir Hen­ri­kas Ši­vo­kas tu­ri po tris pa­dė­jė­jus

Šios ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je vi­suo­me­ni­nius pa­dė­jė­jus tu­ri 10 ta­ry­bos na­rių iš 27. Tai so­cial­de­mok­ra­tai Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, Ed­mun­das Če­čė­ta, Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė, Hen­ri­kas Ši­vo­kas, so­cial­de­mok­ra­tus pa­li­kęs Va­le­ri­jus Ven­cius, iš ta­ry­bos frak­ci­jos „Vie­nin­gas Aly­tus“ iš­ėju­si, į ta­ry­bą pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ kan­di­da­tų są­ra­šą iš­rink­ta Vil­ma Kruš­nie­nė, šio vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to at­sto­vas Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ at­sto­vas To­mas Pa­čė­sas, pa­gal šios ko­mi­te­to kan­di­da­tų są­ra­šą iš­rink­tas Ge­di­mi­nas Dauk­šys, ku­ris šiuo me­tu dir­ba nau­jai įsi­kū­ru­sio­je frak­ci­jo­je „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“, ir pa­gal Cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą iš­rink­ta Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė.

Trys iš jų tu­ri po tris vi­suo­me­ni­nius pa­dė­jė­jus. Tai E.Če­čė­ta, T.Pa­čė­sas ir H.Ši­vo­kas. Pir­ma­jam, So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kui, tal­ki­na par­tie­čiai Edi­ta Jur­čie­nė, Pet­ras Sa­bai­tis ir An­ta­nas Jo­dau­ga, ant­ra­jam, aso­cia­ci­jos vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ pir­mi­nin­kui, – su vi­suo­me­ni­niu rin­ki­mų ko­mi­te­tu „Už Aly­tų“ ta­ry­bos na­rių man­da­tų sie­ku­sie­ji Li­gi­tas Ber­na­ta­vi­čius, Gied­rius Griš­ke­vi­čius ir Sau­lius Ja­nu­le­vi­čius.

Ne­se­niai mies­to ta­ry­bos na­rio man­da­tą vie­toj jo at­si­sa­kiu­sio ki­to so­cial­de­mok­ra­to įgi­jęs H.Ši­vo­kas vi­suo­me­ni­niais pa­dė­jė­jais taip pat pa­si­rin­kęs par­tie­čius – Min­dau­gą Ši­mą, Ne­ri­jų Pa­lu­bins­ką ir Ro­lan­dą Juo­nį.

 

Ko­dėl pa­si­rink­ti gi­mi­nės ir są­sa­jų su mies­to val­džia tu­rin­tys ir tu­rė­ję as­me­nys?

H.Šivoko pasirinkti visuo­meniniai padėjėjai iš­si­ski­ria tuo, kad tu­ri są­sa­jų su da­bar­ti­ne ir bu­vu­sia mies­to val­džia, taip pat gi­mi­nys­tės ry­šių su pa­čiu ta­ry­bos na­riu.

Pa­vyz­džiui, M.Ši­ma yra vi­ce­me­rės J.Šu­ke­vi­čie­nės gy­ve­ni­mo part­ne­ris, N.Pa­lu­bins­kas – ve­dęs H.Ši­vo­ko bro­lio duk­rą, o R.Juo­nys – bu­vęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, iš pa­rei­gų at­leis­tas dėl ta­ry­bos pa­reikš­to ne­pa­si­ti­kė­ji­mo.

Kaip sa­kė ta­ry­bos na­rys, M.Ši­mą vi­suo­me­ni­niu pa­dė­jė­ju pa­si­rin­kęs to­dėl, kad šis va­do­vau­ja Se­na­mies­čio se­niū­nai­ti­jai, N.Pa­lu­bins­kas yra dir­bęs mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riaus tar­ny­bo­je, o R.Juo­nys yra va­do­va­vęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, yra So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas: „Man yra rei­ka­lin­ga vi­sų jų pa­tir­tis. Aš jiems per­siun­čiu vi­są iš sa­vi­val­dy­bės gau­na­mą me­džia­gą, kad ži­no­tų si­tu­a­ci­ją ir ga­lė­tų man teik­ti pa­ta­ri­mus.“

Vi­ce­me­rė J.Šu­ke­vi­čie­nė, vi­suo­me­ni­ne pa­dė­jė­ja pa­si­rin­ku­si Aly­taus po­li­kli­ni­ko­je dir­ban­čią dė­dės žmo­ną Ade­lę Dim­šie­nę, tvir­ti­no, kad ji tei­kian­ti pa­ta­ri­mus svei­ka­tos klau­si­mais, o ši sri­tis mies­te yra ku­ruo­ja­ma vi­ce­me­rės.

Ta­ry­bos na­rio, „Sod­ros“ Aly­taus sky­riaus di­rek­to­riaus V.Ven­ciaus vi­suo­me­ni­nė pa­dė­jė­ja yra šio sky­riaus Tei­sės ir per­so­na­lo sky­riaus ve­dė­ja Er­nes­ta Ma­to­nė, L.V.Kir­kliaus­kie­nės – so­cial­de­mok­ra­tė Gied­rė Ur­kie­nė, V.Kruš­nie­nės – su vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ man­da­tų mies­to ta­ry­bo­je sie­ku­sios Lai­ma Len­kie­nė ir To­ma Gun­tu­lie­nė, pas­ta­ro­jo ko­mi­te­to at­sto­vo G.An­driuš­ke­vi­čiaus – taip pat su šiuo ko­mi­te­tu dėl mies­to ta­ry­bos na­rio man­da­to ko­vo­jęs Jo­nas Če­so­nis.

G.Dauk­šys vi­suo­me­ni­niu pa­gal­bi­nin­ku pa­si­rin­kęs su vi­suo­me­ni­niu rin­ki­mų ko­mi­te­tu „Už Aly­tų“ į mies­to ta­ry­bą pre­ten­da­vu­sį Ro­mu­al­dą Ša­pai­tį, L.Ra­dze­vi­čiū­tė – Aly­taus pa­tai­sos na­mų Veik­los or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus pa­ta­rė­ją So­na­tą Bu­zai­tie­nę.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.