Dėl nu­trauk­to li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to vie­šo­jo pir­ki­mo su­lauk­ta pre­ten­zi­jos (5)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Ligoninės Chirurgijos skyriaus
Ligoninės Chirurgijos skyriaus patalpos kapitalinio remonto laukia nuo pernykštės vasaros vidurio, nuo to laiko jos tuščios. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jai nu­ro­dy­ta nu­trauk­ti Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ras. To­kio nu­ro­dy­mo prie­žas­tis – ne­skir­tas pa­kan­ka­mas fi­nan­sa­vi­mas pro­jek­tui vyk­dy­ti. Ta­čiau ne­tru­kus sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ga­vo Aly­taus ben­dro­vės „VA Sta­ty­ba“ pre­ten­zi­ją dėl vie­šo­jo pir­ki­mo nu­trau­ki­mo. Šios ben­dro­vės ini­cia­ty­va per­nai vy­ko teis­mi­niai gin­čai dėl sa­vi­val­dy­bės vie­šo­jo pir­ki­mo bū­du pa­rink­to mi­nė­to li­go­ni­nės sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų nu­ga­lė­to­jo, ku­ris to­kį sta­tu­są pra­ra­do po teis­mi­nių gin­čų.

Per­nai nu­ga­lė­to­jas pa­rink­tas ne­tu­rint rei­kia­mos pi­ni­gų su­mos dar­bams

Per­nykš­tę va­sa­rą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­šą­jį pir­ki­mą vyk­dė tu­rė­da­ma sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos su­teik­tą tei­sę tam im­ti 1 mln. eu­rų ban­ko pa­sko­lą ir be­veik 500 tūkst. eu­rų su­mą, skirtą iš vals­ty­bės biu­dže­to per Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją. O pa­gal šių dar­bų tech­ni­nį pro­jek­tą, ku­ris bu­vo pa­reng­tas ir ko­re­guo­tas li­go­ni­nės pasamdytos įmonės, glau­džiai ben­dra­dar­biau­jant su sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jais, Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas tu­rė­jo kai­nuo­ti per 2 mln. eu­rų.

Ka­pi­ta­liai re­mon­tuo­ti šį sky­rių – vie­nin­te­les li­ku­sias ne­at­nau­jin­tas pa­tal­pas li­go­ni­nė­je – siū­lė­si ke­tu­rios sta­ty­bų įmo­nės. Skelb­to pir­ki­mo lai­mė­to­ja pri­pa­žin­ta Vil­niaus ben­dro­vė „In­fes“, ku­rios pa­siū­ly­ta kai­na – be­veik 2,4 mln. eu­rų ge­ro­kai vir­ši­jo sa­vi­val­dy­bės tu­ri­mas lė­šas mi­nė­to li­go­ni­nės sky­riaus re­mon­tui.

Ta­čiau su­tar­tis su „In­fes“ ne­bu­vo pa­si­ra­šy­ta, nes „VA Sta­ty­ba“ krei­pė­si su ieš­ki­niu į Kau­no apy­gar­dos teis­mą, pra­šy­da­ma pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mą at­mes­ti jos pa­siū­ly­mą vie­ša­jam pir­ki­mui re­mon­tuo­ti li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­rių. O jos pa­siū­ly­mas iš es­mės bu­vo at­mes­tas dėl ne­tin­ka­mai su­da­ry­to dar­bų at­li­ki­mo gra­fi­ko, tai, kaip ne­tei­sė­tą ir ne­pa­grįs­tą sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos rei­ka­la­vi­mą, pri­pa­ži­no ir teis­mai.

Kaip yra sa­kęs „VA Sta­ty­bos“ di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Al­ma­nai­tis, ši ben­dro­vė sky­rių siū­lė­si su­re­mon­tuo­ti už 1,5 mln. eu­rų.

Per­nykš­čio rug­sė­jo pa­bai­go­je Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo bu­vo pa­nai­kin­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mas at­mes­ti „VA Sta­ty­bos“ pa­siū­ly­mą li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­tui. Taip pat pa­nai­kin­tas ir ki­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mas lai­mė­to­ju pri­pa­žin­ti „In­fes“ pa­siū­ly­mą.

Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­me konstatavus, kad, panaikinus minėtus savivaldybės administra­cijos sprendimus, vie­ša­ja­me pir­ki­me da­ly­va­vu­sios įmo­nės grą­žin­ti­nos į prieš pa­žei­di­mą bu­vu­sią pa­dė­tį.

Šio teis­mo spren­di­mą Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui skun­dė ben­dro­vė „In­fes“, kaip šio­je ci­vi­li­nė­je by­lo­je da­ly­va­vęs tre­čia­sis as­muo, pra­šė jai ne­nau­din­gą spren­di­mą pa­nai­kin­ti. To pra­šė ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja at­si­lie­pi­me į „In­fes“ ape­lia­ci­nį skun­dą.

Ta­čiau per­nykš­čio gruo­džio pra­džio­je Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria pa­lik­tas ne­pa­keis­tas Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas.

 

Pa­siū­ly­mus pra­dė­jo ver­tin­ti iš nau­jo, be­veik pu­sė mi­li­jo­no eu­rų nu­plau­kė

Ka­dan­gi „In­fes“ ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai teis­muo­se ne­pa­vy­ko ap­si­gin­ti ir su­tar­tis su „In­fes“ dėl Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to ne­ga­lė­jo bū­ti pa­si­ra­šy­ta, be­li­ko šia­me vie­ša­ja­me pir­ki­me da­ly­va­vu­sias įmo­nes grą­žin­ti į prieš pa­žei­di­mą bu­vu­sią pa­dė­tį, iš nau­jo ver­tin­ti ir „VA Sta­ty­bos“ pa­teik­tą pa­siū­ly­mą.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja iš kar­to tai pra­dė­jo da­ry­ti po Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo nu­tar­ties – per­nykš­čio gruo­džio pra­džio­je.

Iš vals­ty­bės biu­dže­to per Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui skir­ti pi­ni­gai – be­veik pu­sė mi­li­jo­no eu­rų nu­plau­kė, nes juos rei­kė­jo pa­nau­do­ti iki pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos.

Sau­sio pa­bai­go­je mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai tvir­ti­nant šie­me­tį mies­to biu­dže­tą, iš vie­ti­nio iž­do tam nu­ma­ty­ta 292 tūkst. eu­rų. Svars­tant biu­dže­tą ak­cen­tuo­ta, kad dar bus kreip­ta­si į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją dėl pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo sky­ri­mo šiam pro­jek­tui vyk­dy­ti. Ta­me pa­čia­me sau­sio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je vėl nu­spręs­ta im­ti 1 mln. eu­rų ban­ko pa­sko­lą mi­nė­to li­go­ni­nės sky­riaus ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui.

Nors sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja jau yra ga­vu­si Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos raš­tą, kad pi­ni­gai Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­tui ne­skir­ti, ta­čiau pa­ti­kin­ta, jog tai svars­tys Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. Per­nai be­veik 500 tūkst. eu­rų skir­ti iš va­di­na­mų­jų „ko­vi­di­nių“ vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų, šį­met ti­ki­ma­si gau­ti fi­nan­si­nės pa­ra­mos mi­nė­tam pro­jek­tui iš Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos.

 

Ver­ti­ni­mas ne­baig­tas, pir­ki­mo pro­ce­dū­ros nu­trauk­tos

Per­nykš­čia­me vie­ša­ja­me li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų pir­ki­me da­ly­va­vu­sių įmo­nių pa­siū­ly­mus pra­dė­ta ver­tin­ti, tiks­liau jų pa­teik­tus tech­ni­nius do­ku­men­tus, ta­čiau iki pa­siū­ly­mų vo­kų at­plė­ši­mo ne­pri­ei­ta.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė O.Ba­le­vi­čiū­tė sa­kė, kad į ją krei­pė­si sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja su klau­si­mu, ką to­liau da­ry­ti, kai pa­gal tech­ni­nį pro­jek­tą li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to ver­tė per 2 mln. eu­rų, o biu­dže­te nu­ma­ty­ta tik 1 mln. 292 tūkst. eu­rų, to­dėl ir bu­vo pa­si­ra­šy­tas įsa­ky­mas, ku­riuo ko­mi­si­jai nu­ro­dy­ta nu­trauk­ti šio li­go­ni­nės sky­riaus re­mon­to dar­bų vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ras.

Ne­tru­kus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad bus skel­bia­mas nau­jas Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to dar­bų vie­ša­sis pir­ki­mas. Es­mi­nis skir­tu­mas nau­ja­me kon­kur­se – pa­grin­di­nis ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus bus kai­na, o ne eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo fak­to­rius.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos pa­si­tei­ra­vus, ar sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, jos Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja tu­rė­jo tei­sę nu­trauk­ti mi­nė­to sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ras iki ga­lo iš naujo neįvertinus tei­kė­jų pa­siū­ly­mų, tar­ny­bos ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tas Vy­gan­das Kie­ras at­sa­kė: „Spren­di­mą nu­trauk­ti pir­ki­mo pro­ce­dū­ras pri­ima Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja. Jei­gu, pir­ki­mo da­ly­vių nuo­mo­ne, pri­im­tas spren­di­mas nu­trauk­ti pro­ce­dū­ras yra ne­pa­grįs­tas, jie to­kį spren­di­mą ga­li skųs­ti įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta tvar­ka.“

O į klau­si­mą, ar sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tu­rė­jo tei­sę nu­trauk­ti vie­šą­jį pir­ki­mą, jei pa­gal tech­ni­nį pro­jek­tą ne­tu­ri­ma rei­kia­mos su­mos dar­bams ir skelb­ti nau­ją pir­ki­mą, Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba pa­reiš­kė, kad bet ku­riuo metu iki pir­ki­mo pre­li­mi­na­rios su­tar­ties su­da­ry­mo ar pro­jek­to kon­kur­so lai­mė­to­jo nu­sta­ty­mo per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja tu­ri tei­sę sa­vo ini­cia­ty­va nu­trauk­ti pir­ki­mo pro­ce­dū­ras. Nau­ja­me pir­ki­me ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jai ga­li bū­ti ir ki­to­kie nei anks­tes­nia­me.

 

„VA Sta­ty­bos“ pre­ten­zi­ja dėl vie­šo­jo pir­ki­mo nu­trau­ki­mo

Aly­taus ben­dro­vė „VA Sta­ty­ba“, ga­vu­si in­for­ma­ci­ją apie nu­trauk­tą li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­šą­jį pir­ki­mą, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­tei­kė raš­tiš­ką pre­ten­zi­ją dėl šio nu­trau­ki­mo.

Su tuo ne­su­tin­ka­ma dėl dvie­jų prie­žas­čių. Mi­nė­to pro­jek­to vyk­dy­mas nu­ma­ty­tas sa­vi­val­dy­bės 2021–2023 me­tų stra­te­gi­nia­me veik­los pla­ne. Nu­trau­kus pir­ki­mą pa­žei­džia­mas šis pla­nas. Po­zi­ci­ja, kad sa­vi­val­dy­bė tam ne­tu­ri lė­šų, prieš­ta­rau­ja per­nykš­čiam Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mui, ku­rio nau­ja re­dak­ci­ja yra nuo per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­gos, ir juo Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui skir­ta 494 tūkst. eu­rų, taip pat šie­me­čio sau­sio pa­bai­go­je mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė im­ti 1 mln. eu­rų pa­sko­lą šio sky­riaus re­mon­tui. 1 mln. 494 tūkst. eu­rų yra pa­kan­ka­mos lėšos vie­ša­jam dar­bų pir­ki­mui vyk­dy­ti.

Pre­ten­zi­jo­je mi­ni­ma be­veik 500 tūkst. eu­rų su­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to yra per­nai ne­pa­nau­do­ta, ku­rios sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja jau ne­be­įskai­čia­vo į šį­met tu­ri­mą pi­ni­gų su­mą, nes ne­aiš­ku, ar ji da­bar bus skir­ta.

„VA Sta­ty­ba“ rei­ka­lau­ja ne­del­siant už­baig­ti vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ras ir pa­nai­kin­ti spren­di­mą tai nu­trauk­ti.

Pre­ten­zi­ja šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je yra nag­ri­nė­ja­ma.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Man tai kyla kitų klausimų. Kaip per trumpą laiką išauga kapitalinio remonto darbų kaina? ko pasėkoje reikia nutraukti pirkimo procedūrą. Va čia esminis klausimas. Bet sekant šios istorijos eigą, supranti, kad taip ir turėjo būti. Kažkas iš tarybos narių buvo paminėjęs savo įžvalgas ir numatė šios istorijos baigtį..... Įžvalgos pildosi.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.