Nr. 19 (13395)

2020-02-14

„Alytaus naujienų“ numeryje 19 (13395) skaitykite:

 • Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė: „Mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas tu­ri bū­ti ir pa­do­res­nis, ir tei­sin­ges­nis”
 • „Te­lia” iš­spren­dė pu­sei Lie­tu­vos rū­pi­mą klau­si­mą
 • Ina Mar­ti­kai­tie­nė: „Ta­py­da­ma tar­si me­di­tuo­ju, lai­kas ne­pra­ilgs­ta, tie­siog kai­fuo­ju”
 • Bū­ki­me ati­dūs mus pa­sie­kian­čiai in­for­ma­ci­jai
 • Aly­taus jau­ni­mo cen­tre – ma­žo­ji kny­gų mai­nų bib­lio­te­ka „AJC kny­gų na­me­lis”
 • Pla­nuo­ja­ma at­gai­vin­ti kul­ti­nį se­ria­lą „CSI: Kri­mi­na­lis­tai“
 • Miš­kų ta­kais per pil­na­tį
 • Ant­ark­tidoje smar­kiai su­ma­žė­jo ant­ark­tinių ping­vi­nų
 • Ko­me­di­ja „(Ne)iš­ti­ki­my­bės spąs­tai” Aly­tu­je
 •  Ne­jausk, ne­ti­kėk, ne­kal­bėk
 • Miš­ke iš­mes­ti dra­bu­žiai į są­var­ty­ną ne­pa­teks       
„Vie­nin­te­lis pa­grįs­tas ar­gu­men­tas, ku­ris, ma­no ma­ny­mu, ga­lė­tų bū­ti tai­ko­mas švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ko­je – mo­ki­nių skai­čius. Jei tė­vai ne­si­ren­ka vie­nos ar ki­tos...
„Se­niai se­niai, kai dar ne­bu­vo ne­įga­lių vai­kų, nes JIE pa­varg­da­vo nuo žvilgs­nių gat­vė­je, at­si­ra­do toks „Dre­vi­nu­kas“... Tai net ne auk­lė­to­jos ar mo­ky­to­jos, ma­sa­žuo­to­jos ar...
Va­kar Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te bu­vo pri­sta­ty­ti pra­ėju­sių me­tų veik­los re­zul­ta­tai. Jie liu­di­jo, kad pa­di­dė­jo vi­suo­me­nės...
Dar vi­sai ne­se­niai, 2018-ai­siais, įsi­kū­ręs Aly­taus LIONS mo­te­rų klu­bas sau vis ke­lia iš­šū­kius. Ir štai nau­jas tiks­las – įreng­ti mul­ti­sen­so­ri­nę kli­ni­ką vai­kams Aly­taus mies­te.
Lietuvos savivaldybės kartu su verslu ieškos konkrečių priemonių, kaip įtraukti bendruomenes kuriant žiedinę ekonomiką atliekų, įskaitant naudotą tekstilę, elektrinio transporto ir jo infrastruktūros...
Pastaruoju metu „Alytaus naujienų“ redakciją pasiekia gyventojų pranešimai apie vėl atseit pradėtą šiukšlėmis teršti vieno privatizuoto lopšelio-darželio Alytuje teritoriją, jaunimo niokojamą jo...
Už­pra­ė­ju­sį sek­ma­die­nį vie­na au­si­mi klau­siau­si at­ei­nan­čios sa­vai­tės orų prog­no­zės ir la­bai su­klu­sau iš­gir­dęs sa­kant, jog tre­čia­die­nį su­lauk­si­me „žie­miš­kų šal­čių“ –...
Lietuviai nemėgsta keliauti po vieną, daugiausia keliauja poromis. Pagal Lietuvos vietinio turizmo tyrimą, po šalį su partneriu ar sutuoktiniu keliauja 70 proc. vietinių turistų (kai su draugais – 37...
Šių metų sausio pabaigoje pasirodė leidyklos „Vitae litera“ išleista pirmoji Jūratės Gembutienės, pasirašančios Deivinos Orchidės slapyvardžiu, knyga „Palieski angelo sparnu“. Tai ypatinga, originali...
Kiek ro­vė – ne­iš­ro­vė, Kiek sky­nė – ne­iš­sky­nė, To­dėl, kad tu šven­to­vė, To­dėl, kad tu Tė­vy­nė.
Vi­ce­mi­nist­rės Jo­lan­tos Ur­ba­no­vič pa­si­ra­šy­ta­me raš­te kon­sta­tuo­ja­ma, kad šiuo me­tu Aly­taus mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų už­pil­dy­mas yra 59,77 pro­cen­tų, tad aki­vaiz­du,...
Šį ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pri­ėmė ga­lu­ti­nę ir ne­skun­džia­mą nu­tar­tį bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je lie­ka nu­teis­ta bu­vu­si Aly­taus spor­to ir...
Šį mė­ne­sį Aly­tu­je vei­kian­ti, pre­ky­ba au­to­mo­bi­lių de­ta­lė­mis už­si­i­man­ti ir au­to­ser­vi­so pa­slau­gas tei­kian­ti ben­dro­vė „Au­to­dis“ pa­mi­nė­jo sa­vo veik­los de­šimt­me­tį. Ta...
Petras Naraškevičius 1940 vasario 24–2020 vasario 16  
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.