Nr. 19 (13395)

2020-02-14

„Alytaus naujienų“ numeryje 19 (13395) skaitykite:

 • Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė: „Mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas tu­ri bū­ti ir pa­do­res­nis, ir tei­sin­ges­nis”
 • „Te­lia” iš­spren­dė pu­sei Lie­tu­vos rū­pi­mą klau­si­mą
 • Ina Mar­ti­kai­tie­nė: „Ta­py­da­ma tar­si me­di­tuo­ju, lai­kas ne­pra­ilgs­ta, tie­siog kai­fuo­ju”
 • Bū­ki­me ati­dūs mus pa­sie­kian­čiai in­for­ma­ci­jai
 • Aly­taus jau­ni­mo cen­tre – ma­žo­ji kny­gų mai­nų bib­lio­te­ka „AJC kny­gų na­me­lis”
 • Pla­nuo­ja­ma at­gai­vin­ti kul­ti­nį se­ria­lą „CSI: Kri­mi­na­lis­tai“
 • Miš­kų ta­kais per pil­na­tį
 • Ant­ark­tidoje smar­kiai su­ma­žė­jo ant­ark­tinių ping­vi­nų
 • Ko­me­di­ja „(Ne)iš­ti­ki­my­bės spąs­tai” Aly­tu­je
 •  Ne­jausk, ne­ti­kėk, ne­kal­bėk
 • Miš­ke iš­mes­ti dra­bu­žiai į są­var­ty­ną ne­pa­teks       
„Se­niai se­niai, kai dar ne­bu­vo ne­įga­lių vai­kų, nes JIE pa­varg­da­vo nuo žvilgs­nių gat­vė­je, at­si­ra­do toks „Dre­vi­nu­kas“... Tai net ne auk­lė­to­jos ar mo­ky­to­jos, ma­sa­žuo­to­jos ar...
Va­kar Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te bu­vo pri­sta­ty­ti pra­ėju­sių me­tų veik­los re­zul­ta­tai. Jie liu­di­jo, kad pa­di­dė­jo vi­suo­me­nės...
Dar vi­sai ne­se­niai, 2018-ai­siais, įsi­kū­ręs Aly­taus LIONS mo­te­rų klu­bas sau vis ke­lia iš­šū­kius. Ir štai nau­jas tiks­las – įreng­ti mul­ti­sen­so­ri­nę kli­ni­ką vai­kams Aly­taus mies­te.
Lietuvos savivaldybės kartu su verslu ieškos konkrečių priemonių, kaip įtraukti bendruomenes kuriant žiedinę ekonomiką atliekų, įskaitant naudotą tekstilę, elektrinio transporto ir jo infrastruktūros...
Kiek ro­vė – ne­iš­ro­vė, Kiek sky­nė – ne­iš­sky­nė, To­dėl, kad tu šven­to­vė, To­dėl, kad tu Tė­vy­nė.
Vi­ce­mi­nist­rės Jo­lan­tos Ur­ba­no­vič pa­si­ra­šy­ta­me raš­te kon­sta­tuo­ja­ma, kad šiuo me­tu Aly­taus mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų už­pil­dy­mas yra 59,77 pro­cen­tų, tad aki­vaiz­du,...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.