Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kė iš­va­das dėl siū­lo­mos Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (27)
2020 Vasaris 14
Likiškelių mokykla
Vi­ce­mi­nist­rės Jo­lan­tos Ur­ba­no­vič pa­si­ra­šy­ta­me raš­te kon­sta­tuo­ja­ma, kad šiuo me­tu Aly­taus mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų už­pil­dy­mas yra 59,77 pro­cen­tų, tad aki­vaiz­du, kad „švie­ti­mo tin­klas nė­ra su­tvar­ky­tas pa­kan­ka­mai tin­ka­mai“.

Mi­nis­te­ri­ja kon­sta­tuo­ja, kad, re­mian­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, da­lis ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų yra ne­už­pil­dy­tos, o pa­gei­dau­jan­čių pa­tek­ti į lop­še­lius-dar­že­lius lū­kes­čiai nė­ra ten­ki­na­mi – 2020 me­tų sau­sį pa­tek­ti į Aly­taus mies­to iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas lau­kė 121 vai­kas.

Dėl Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos mi­nis­te­ri­ja pirmiausia re­ko­men­duo­ja apsisp­ręs­ti ir su­si­tar­ti dėl ga­lu­ti­nio spren­di­mo: ar pa­sta­tą ke­ti­na­ma par­duo­ti, ar nu­griau­ti, ar sta­ty­ti nau­ją.

Jei to­je mies­to da­ly­je mo­kyk­la yra rei­ka­lin­ga ir sa­vi­val­dy­bė nu­spręs­tų ją sta­ty­ti ma­žes­niam vai­kų skai­čiui, tai nė­ra tiks­lin­ga Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos re­or­ga­ni­za­ci­ją vyk­dy­ti skai­dy­mo bū­du, kaip nu­ma­ty­ta per­tvar­kos pla­no pa­kei­ti­mo pro­jek­te, nai­ki­nant Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją kaip ju­ri­di­nį vie­ne­tą.

Mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­ne, pa­kak­tų lai­ki­nai, kol vyks sta­ty­bų dar­bai, iš­kel­ti mo­ki­nius į ki­tas ug­dy­mui pri­tai­ky­tas pa­tal­pas. To­kiu at­ve­ju per­tvar­kos pla­no pa­kei­ti­mo pro­jek­te Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos klau­si­mo ne­bū­ti­na svars­ty­ti, tai tu­rė­tų bū­ti to­liau spren­džia­ma, kaip sta­ty­bos in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų klau­si­mas.

Jei­gu bū­tų ap­si­spręs­ta ma­žes­nės mo­kyk­los ne­sta­ty­ti, kaip al­ter­na­ty­va spren­džiant Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos už­pil­do­mu­mo klau­si­mą, ga­lė­tų bū­ti svars­ty­ti­na ga­li­my­bė jo­je įkur­din­ti ki­tas įstai­gas, skir­tas švie­ti­mo reik­mėms.

Mi­nis­te­ri­jos ma­ny­mu, Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ir „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio at­ve­jais siū­lo­mi re­or­ga­ni­za­vi­mo bū­dai – „Sa­ka­lė­lio“ pri­jun­gi­mas ir „Dre­vi­nu­ko“ re­or­ga­ni­za­vi­mas, per­duo­dant Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jai pra­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mą – yra pri­im­ti­ni. Su są­ly­ga, jei­gu Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je nuo 2020 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos bus už­tik­rin­tas re­or­ga­ni­zuo­ja­mų įstai­gų pe­da­go­gi­nio dar­bo tęs­ti­nu­mas bei ug­dy­mo pro­ce­so or­ga­ni­za­vi­mas, lai­kan­tis vi­sų hi­gie­nos nor­mo­se api­brėž­tų svei­ka­tos sau­gos rei­ka­la­vi­mų, su­da­ry­tos vi­sa­ver­tės ug­dy­mo są­ly­gos ir švie­ti­mo pa­gal­bos tei­ki­mas spe­cia­lių­jų ug­dy­mo po­rei­kių tu­rin­tiems vai­kams.

Mi­nis­te­ri­ja pa­brė­žia, kad tiek „Sa­ka­lė­lis“, tiek „Dre­vi­nu­kas“ yra įkur­tos ti­pi­nio iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pa­sta­tuo­se, ku­riuo­se są­ly­gos ug­dy­tis la­biau tin­ka iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams, ta­čiau šiuo me­tu „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lo­je-dar­že­ly­je yra su­da­ry­tos pa­kan­ka­mai pa­lan­kios są­ly­gos ug­dy­tis spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­tiems vai­kams. Įstai­go­je įreng­tas lif­tas ne­įga­lie­siems, ki­ne­zi­te­ra­pi­jos, ma­sa­žo ka­bi­ne­tai.

Mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­ne, taip pat rei­kė­tų ap­svars­ty­ti Aly­taus su­au­gu­sių­jų  ir jau­ni­mo mo­kyk­los lik­vi­da­vi­mo ga­li­my­bę, suau­gu­sių­jų mo­ky­mo funk­ci­ją per­duo­dant Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­trui (APRC), o jau­ni­mo kla­sių mo­ki­niai ug­dy­mą ga­lė­tų tęs­ti ben­dro­sio­se ug­dy­mo mo­kyk­lo­se pa­gal jų gy­ve­na­mą­sias te­ri­to­ri­jas.

Švie­ti­mo įstai­gų tin­klo pet­var­kos pla­no pro­jek­te Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lą siū­lo­ma pri­jung­ti prie APRC. Pir­mi­nis siū­ly­mas jau­ni­mo kla­ses per­kel­ti į Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­ją su­lau­kė di­de­lio šios įstai­gos ben­druo­me­nės pa­si­prie­ši­ni­mo.

Šią sa­vai­tę Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos pro­jek­tas pra­dė­tas svars­ty­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se, spren­di­mas dėl jo tu­rė­tų bū­ti pri­im­tas va­sa­rio mė­ne­sio po­sė­dy­je.

Dėl Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos mi­nis­te­ri­ja pirmiausia re­ko­men­duo­ja apsisp­ręs­ti ir su­si­tar­ti dėl ga­lu­ti­nio spren­di­mo: ar pa­sta­tą ke­ti­na­ma par­duo­ti, ar nu­griau­ti, ar sta­ty­ti nau­ją.

  Komentaras

  Alytaus miesto gudručiai visai priešingai įstatymus interpretuoja nei gretima Alytaus rajono savivaldybė. Kur nesigirdi, kad rajono valdžia atlyginimus keltųsi. Nors rajone daugėja gyventojų ir švietimo ir struktūrų pertvarkas patys atlikę. Be jokių ministerijų. O Alytaus mieste priešingai- gyventojų mažėja, pertvarkų neatlikę ir ministerijas kaltina...Apart pertvarkos valdžipj atlyginimus ir tarybos narių išmokas didintis. Ir dar tai pagrindžiančių įstatymų atranda. Kurių rajonas su geresniais vystymo rodikliais nepastebi.

  Komentaras

  Ministerija nesprendžia savivsldos problemų.Tam yra švietimo skyrius,komitetas,taryba ,meras..visa armija dykūnų, greit pasinaudojančių raštais,kad gali pasididint algas,tuo pačiu pamalonina mokyklų vadovus,partijų palaikytojus..o kai reikia rimtą darbą atlikt,tai negeba nei raštų perskaityt,nei smegenų pajudint.Išvis ar dar yra kuri savivaldybė neatlikusi tinklo pertvarkos?Abejoju,nes taupoma,įsisavinamos es lėšos ..su švente,ponai.

  Komentaras

  Visi pertvarkas pasidarę patys. Pradeda nuo visuminių. Per visas sritis. Kaip ir Alytuj nuo perteklinių etatų valdžioje. Link apačių. Dabar valdžia kelias atlyginimus, tarybos nariai išmokas. Ko nerašo, kokio dydžio išmokas atskiri gauna. Už? Kad patys pripažinsta blogai, reiškia nesugeba. Tai kam atlyginimus ima už kur nesugeba? Ko neužleidžia vietų sugebantiems? O nereikalingus tarpininkus auditus, ministerijas pakišinėja. Kaip jie gali dryst iš kitų taupyt, kaip valdžioje patys rodo nerimtą pavyzdį? Juk Konstitucijoj parašyta, kad valdžia dirba- tarnauja žmonėms. O ne atvirkščiai sau galima, kitiems taupyt.

  Komentaras

  Prie ko ministerijos? Visos savivaldybės pačios pasidarę pertvarkas ir pamiršę. Net ir Alytaus rajonas be jokių ministerijų. Ir tai priklauso sugebėt pagal tarybos išimtinę kompetenciją pačių rinkti į tarybą. O, kad neatsakingai rinkdamiesi prisirinko ir ant savo kailių didėjančias problemas per savivaldą kraunas- patys Akytuj ir atsakingi. Kaip ir dėl nesukontroliuoto gaisro - patiems gryžta.

  Komentaras

  Ministerijoje nėra tinkamų specialistų, jie neturi praktikos mokymo įstaigose. Lietuvos mokyklas
  siūlo naikinti, griauti, parduoti. Reikia gerinti mokinių mokymosi sąlygas, turtinti mokyklas naujomis technologijomis, naujais baldais, kurti plėtrą, mažinti mokinių skaičių klasėse. Iš darželio patalpų iškelti mokinius į mokyklas, tuomet užteks vietų darželio vaikams.Taupyti lėšas,
  mokyklų ir darželių valdymą perduoti švietimo skyriams. Nereikės direktorių ir pavaduotojų. Atsakomybę prisiimti ministerijoms ir kontrolės funkcijas. Savivaldybės neturi spręsti šių klausimų, tam yra ministerija, kuri privalo priimti tinkamus įstatymus.
  Šiuo metu ministerija yra nusišalinusi, delegavusi funkcijas savivaldybėms.Švietimo sistema Lietuvoje daug metų stagnacijoje. Nerandama tinkamų ministrų.
  Kurkime ateitį, kurkime darbo vietas, o ne naikinkime kas yra sukurta ir pastatyta. Mokiniams gerinkite mokymosi sąlygas, mokinio krepšelį skirkite mokiniui, kurį turi sudaryti nemokamas mokslas, maitinimas bei mokslui reikalingos priemonės. Atsisakykite pratybų bei mokytojų kategorijų, direktorių ir pavaduotojų, tai yra lėšų švaistymas, o naudos jokios.Atima lėšas iš mokinio krepšelio.

  Komentaras

  Ministerijoje nėra tinkamų specialistų, jie neturi praktikos mokymo įstaigose. Lietuvos mokyklas
  siūlo naikinti, griauti, parduoti. Reikia gerinti mokinių mokymosi sąlygas, turtinti mokyklas naujomis technologijomis, naujais baldais, kurti plėtrą, mažinti mokinių skaičių klasėse. Iš darželio patalpų iškelti mokinius į mokyklas, tuomet užteks vietų darželio vaikams.Taupyti lėšas,
  mokyklų ir darželių valdymą perduoti švietimo skyriams. Nereikės direktorių ir pavaduotojų. Atsakomybę prisiimti ministerijoms ir kontrolės funkcijas. Savivaldybės neturi spręsti šių klausimų, tam yra ministerija, kuri privalo priimti tinkamus įstatymus.
  Šiuo metu ministerija yra nusišalinusi, delegavusi funkcijas savivaldybėms.Švietimo sistema Lietuvoje daug metų stagnacijoje. Nerandama tinkamų ministrų.
  Kurkime ateitį, kurkime darbo vietas, o ne naikinkime kas yra sukurta ir pastatyta. Mokiniams gerinkite mokymosi sąlygas, mokinio krepšelį skirkite mokiniui, kurį turi sudaryti nemokamas mokslas, maitinimas bei mokslui reikalingos priemonės. Atsisakykite pratybų bei mokytojų kategorijų, direktorių ir pavaduotojų, tai yra lėšų švaistymas, o naudos jokios.Atima lėšas iš mokinio krepšelio.

  Komentaras

  Švietimo reformos vinis- griaut ir statyt mokyklą. Jei tokią nesamonę galima įdieginėt- nėr ką rimtai kaip apie rimtą miestą kalbėt. Šiam miestui bent ką ritint galima iš valdžios pusės. Nors parėkaloja visuomenė ir apsigina, bet išvadų nepadaro. Kad vėliau nedrystų nesamonių velt. Kur ir vėl vieną po kitos velia.

  Komentaras

  Veikia kaip gerai atstyguota sistema, kad valdyme būtų tie. Kuriais atskirom interesų grupėm būt įmanoma manipuliuot. Ir neprileist sugebančių. Ir atskirų siaurų interesų grupių naudai interesai gerai išsaugomi. Viso miesto interesų saskaita. Praktiškai visos pastangos iki rinkimų likus 9 mėnesiams išsaugot kiek įmanoma sau palankesnių. Vienok gyvenimas savo daro. Rimtai nedirbant miesto naudai blogėja ir jiems. Todėl ir švietimo pertvarką, kuri kelia įtarimu ekonomiškumu ir net paprasta logika, vis bandovįpiršt per auditą, ministeriją...Kur beje ministerija nerimtai atrodo. Vaizdas nurašo nuo audito, tie nuo gudručių. Ir rimtais veidais tą patį įteikinėja. Rimtai visis savivaldybės pasidarę. Net nesudėtinga ir švietimo skyriuj jie turi visą pradinę realią situaciją. Kur nesunkiai matos efektyviausi modeliai. Bet iš čia ir prasideda deriniai...Kurių pradžia rinkimai. Pedagogai pagrindinių partijų branduoliai ir rinkėjai. Kita pusė, kol nevykdo visos sistemos reformos ir valdžia atvirai kelias atlyginimus- net neetiška vien iš švietimo sistemos spaust.

  Komentaras

  Vienintelė problema reformų prasme yra Vidzgirio mokykla. Tai ir galvokite, į ką ją reorganizuoti. O dabar kas vyksta? Puikiai veikiančių 3 mokyklų bendruomenėms varomas stresas tam, kad būtų "išgelbėta" viena mokykla. Perdarytų Vidzgirio mokyklą į darželį ar dar į ką nors naudingo, vis tiek tam pastatui labai remonto reikia ir pasibaigtų visa švietimo reforma, šimtai žmonių būtų laimingesni, daug pinigų būtų sutaupyta ir protingai investuota.

  Komentaras

  Vidutinybės užsėdę vadovų kėdes nieko ir negali sukurti daugiau kaip erzelį,nepasitenkinimą.Nesveika konkurencija,dėmesys antraeiliams dalykams,savų protegavimas švietimo sistemoje neša nudvasėjimą,vaiko nematymą per popierius,nepagarbą .Ši pertvatka užvilkinta ir tik iš reikalo ir spaudimo kažką keisti,bet ne dėl kokybės ir mokinio.

  Komentaras

  Taip įsibujoja valdžios nesiskaitymas su eilinių alytiškių šioj kadencijoj, aršesnių iki jų nebuvo. Nuo pat kadencijos pradžioj primetami vienašališki ir nervuoti sprendimai dėl aerodromo, sporto ir Likiškėlių mokyklų pastatų, švietimo reforma - tik erzelynų didinimas. Iššaukiant prieš n piketų/peticijų... Tarsi pikčiausi Alytuj žmonės pikčiausius į valdžią rinkos. Kuo daugiau pablogint ir suerzint alytiškius. Ir dar už tai valdžioje sau atlyginimus kelias. O apačiose taupykit, kad jų nežabotus norus patenkint. Ir dar kiti už juos daryt turi. Didžiausi išsidirbinėjimo lygiai iki šiol.

  Komentaras

  Pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1) - meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. - Tad meras turi aiškint už savivaldybės negebėjimą patiems vykdyt reformų, prastą darbą per es paramos projektus, nesukontroliavimą įmonės dėl gaisro. - Vienok po to, kaip ir merui kreipusis į teisėsaugą dėl žemės sklypų aiškumo nėra.. - Atsakomybė pereina teisėsaugos institucijoms, vykdančioms ikiteisminius tyrimus, dėl blogos padėties miesto valdyme. Kur teisėsaugos institucijų žmonės nerinko į valdžią. Bet jų atsakingumas tiriant ir laiku priimant reikiamus sprendimus, lemia. Nes sprendimai turi būt tokia, kad ypač į blogą neveiktų per savivaldą. O čia patys dalis tarybos narių nesupranta kas kur.. Dalies elgsenos, kur politikams nedera. Kaip ir prieš metus įeita į vieno politiko verslininko įmonės teritoriją užkastų atliekų blusinėt ir nematyta tuo met padangų perdirbimo įmonės problemų, atsakymų iki šiandien nėra. Reiškia galimi įtarimai manipuliacijom.., dvigubi standartai. Esmėj iki sumaišties valdyme atvedę. Kad patys savivaldybė net švietimo reformos atlikt negali, ką kitu sugeba. Kur ir Alytuj turi sugebėt pagal kompetencijas, o čia metai iš metų besitęsiantis nearsakingumas. Ir jokios atsakomybės.

  Komentaras

  Paskutinį tarybos posėdį, kur tvirtinant metinį biudžetą link savo interesų.., jie pabūgo net oficialia valdančia dauguma prisistatyt. Pateikiant konkrečią veiklos programa ir siekiamais tikslai. Bei konkrečiais parašais, kad neša kaip politikai atsakomybę. Tik iš užkuliusių..Nes tik tarybos posėdžio metu prisistačius įsigalioja valdančios ir opozicinės institucijos.

  Komentaras

  Visą laiką žinokit. Ir Alytaus mieste per šią kadenciją buvo įmanoma nuo pat ir šios kadencijos pradžios užvest Alytaus miestą į sėkmingą vystyma. Kad daugėtų gyventojų, laiku reformas atlikt, užvest per es paramos projektus, sukontroliuot dėl gaisro įmonę...- Ir rodyta kaip. Bet aršus ir ciniškas ignoravimas...Taryboj atskiros interesų grupės dėl mažėjančių likučių imasi iš paskutinių. Ypač dėl žemės sklypų nežiūrint kokia kaina. Net merui kreipusis į teisėsaugą dėl žemės sklypų, ir tai teisėsaugos atsakymų nesimato. Net meras šiam atvejį kaip vienas paliktas... Kaip biudžeto likučius reguliuoja matėt paskutiniam tarybos posėdį. Kur metinį biudžetą kaip bankrutuojančios įmonės likučius..Vos be šantažais vieni prieš kitus. Todėl per metus sumažėjo apie 1500 gyventojų ir rimtos reakcijos nėra. Kad gerint. Tik valdanti koalicija pirmą kart metų neištempia...Kitam tarybos posėdį patys nežino kas bus.

  Komentaras

  Kaip ateit į savivaldybės Etikos komisiją ir tai į akis man ir komisijos nariams šiuos žmeižimus pakartot- nedrysta. Kaip per televizijos laidas 5 politikai prieš vieną teisų - čia gatvės metodai. Tik silpni taip elgias. Už tai subliuškę per ikiteisminius tyrimus ir tik teisėsaugos dvigubų standartų dėka svaičiojasi. Paskaitykit alytiškiai savivaldybės Etikos komisijos sprendimus per paskutijius 9 šios kadencijos atskirų tarybos narių fiksuotus elgesio ypatumus. Kokia leksika. Gatvėj taip eiliniui pasakytų, daugiau nedrystų. O čia po politika prisidengę prieš eilinius alytiškius išsidirbinėja ir mano taip bus. Bijosi ir į televizijos laidas prisileist, sugebančius teisybę pasakyt. Tik iš užkuliusių ir gal po kitų kompiuteriais ereliai? Kitus atsakomybei pakišant.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.