Kar­tu mes ga­li­me įreng­ti mul­ti­sen­so­ri­nę kli­ni­ką

LIONS
Mul­ti­sen­so­ri­nę kli­ni­ką su­da­rys ke­le­tas kam­ba­rių, ku­riuo­se su­kur­ta ap­lin­ka sti­mu­liuo­ja jaus­mus ir emo­ci­jas, ge­ri­na su­vo­ki­mą bei dė­me­sio kon­cen­tra­ci­ją, at­min­tį, pa­ži­ni­mą bei la­vi­na kal­bą, ge­ri­na ape­ti­tą, su­ke­lia lai­mės po­jū­tį, ge­ri­na ju­dė­ji­mo funk­ci­jas, lai­ky­se­ną, ma­ži­na ag­re­si­ją ir bai­mes, ma­ži­na iš­si­blaš­ky­mą, o kar­tu ge­ri­na tar­pu­sa­vio san­ty­kius ir psi­cho­so­cia­li­nę adap­ta­ci­ją.
Dar vi­sai ne­se­niai, 2018-ai­siais, įsi­kū­ręs Aly­taus LIONS mo­te­rų klu­bas sau vis ke­lia iš­šū­kius. Ir štai nau­jas tiks­las – įreng­ti mul­ti­sen­so­ri­nę kli­ni­ką vai­kams Aly­taus mies­te.

Galima padėti ir vaikams, ir tėvams

Vi­sa­me pa­sau­ly­je dau­gė­ja vai­kų, ku­riems nu­sta­ty­ti rai­dos, psi­cho­lo­gi­niai, psi­chiat­ri­niai su­tri­ki­mai. Lie­tu­vo­je vien tik apie 5 tūkst. vai­kų tu­ri nu­sta­ty­tus au­tiz­mo spek­tro su­tri­ki­mus.

2020 me­tų pra­džio­je Aly­taus mies­te kon­sta­tuo­ta per 600 in­di­vi­du­a­lių po­rei­kių at­ve­jų iki­mo­kyk­li­nio ir mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams.

Tai įvai­rūs in­te­lek­to, klau­sos, re­gos, au­tiz­mo spek­tro, el­ge­sio, emo­ci­jų, dė­me­sio ir ak­ty­vu­mo bei ki­ti su­tri­ki­mai.

Pir­mau­jan­čių te­ra­peu­tų ir ins­ti­tu­ci­jų vi­sa­me pa­sau­ly­je at­lik­ti iš­sa­mūs ty­ri­mai įro­dė tei­gia­mą mul­ti­sen­so­ri­nės įran­gos ir spe­cia­lis­tų dar­bo po­vei­kį as­me­nims, ken­čian­tiems nuo psi­chi­kos li­gų, ADHD (dė­me­sio de­fi­ci­to), lė­ti­nių skaus­mų, au­tiz­mo spek­tro su­tri­ki­mų, įgy­tų sme­ge­nų su­tri­ki­mų (ABI), su­tri­ku­sių mo­to­ri­nių ge­bė­ji­mų ir kt.

Įro­dy­tas tei­gia­mas po­vei­kis ir so­cia­li­nės at­skir­ties su­kel­tiems pa­da­ri­niams ma­žin­ti, re­a­bi­li­ta­ci­jai po on­ko­lo­gi­nių su­sir­gi­mų, stre­sui val­dy­ti, ag­re­si­jai, prie­var­tai, ne­ri­mui ir blaš­ky­mui­si ma­žin­ti.

Tai pa­pil­do­ma sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos prie­mo­nė, val­gy­mo, mo­ky­mo­si ir kt. su­tri­ki­mų gy­dy­mo prie­mo­nė. Ir vi­sus šiuos su­tri­ki­mus ga­li­ma gy­dy­ti ir pa­dė­ti ne tik vai­kams, bet ir jų tė­vams.

 Visavertė pagalba nėra užtikrinta

Ty­ri­nė­da­mi šios kli­ni­kos po­rei­kį kon­sul­ta­vo­mės su me­di­kais, psi­cho­lo­gais, rai­dos spe­cia­lis­tais įvai­riuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se.

Aly­taus re­gio­nas yra vie­nas iš tų, ku­ria­me, ne­di­dė­jant ben­dram vai­kų skai­čiui, ste­bi­mas vai­kų, tu­rin­čių nu­sta­ty­tus rai­dos ar psi­cho­lo­gi­nius, psi­chiat­ri­nius su­tri­ki­mus, gau­sė­ji­mas.

Ta­čiau net di­dė­jant vai­kų skai­čiui, ku­riems rei­ka­lin­ga vi­sa­pu­siš­ka me­di­ci­ni­nė pa­gal­ba, Lie­tu­vo­je nė­ra pa­kan­ka­mai iš­vys­ty­tas pa­slau­gų tin­klas, ku­ris ap­im­tų vi­sas rei­kia­mas pa­slau­gas to­kiems su­tri­ki­mams gy­dy­ti.

To­kie vai­kai ne­gau­na rei­kia­mos pa­gal­bos nei vai­kų ug­dy­mo įstai­go­se, nei gy­dy­mo įstai­go­se. Esa­me įsi­ti­ki­nę, jog ši­tai vai­kų gru­pei vi­sa­ver­tė pa­gal­ba nė­ra už­tik­rin­ta. 

Ypač dau­gė­ja au­tiz­mo gru­pės su­tri­ki­mų

Moks­li­niais ty­ri­mais įro­dy­ta, kad dau­ge­lis psi­chi­kos ir el­ge­sio su­tri­ki­mų, nu­sta­to­mų su­au­gu­siems as­me­nims, pra­de­da vys­ty­tis jau vai­kys­tė­je. Vai­kai yra la­biau pa­žei­džia­mi, nes jie la­biau pri­klau­so­mi nuo emo­ci­nės ap­lin­kos šei­mo­je, mo­kyk­lo­je, ben­dra­am­žių gru­pė­se.

Vai­kų ir pa­aug­lių svei­ka­tą ga­li su­trik­dy­ti to­kie veiks­niai kaip smur­tas, pa­ty­čios, skur­das, ža­lin­gi įpro­čiai. Vai­kų, tu­rin­čių emo­ci­nių ir el­ge­sio su­tri­ki­mų, miš­rios rai­dos su­tri­ki­mų, tik dau­gė­ja.

Ypač dau­gė­ja au­tiz­mo gru­pės su­tri­ki­mų, vis dau­giau ten­ka skir­ti mo­ky­mą na­muo­se dėl svei­ka­tos su­tri­ki­mų, pa­ty­čių ug­dy­mo įstai­go­se. Vai­kams, kaip la­biau­siai pa­žei­džia­mai žmo­nių gru­pei, tu­ri bū­ti ski­ria­mas ypa­tin­gas dė­me­sys ir su­tei­kia­ma vi­sa­pu­siš­ka pa­gal­ba.

Kli­ni­ką su­da­rys ke­le­tas kam­ba­rių

Ke­tin­da­mas pa­dė­ti vai­kams ir jų šei­moms, Aly­taus LIONS mo­te­rų klu­bas, pri­si­de­dant Dzū­ki­jos LIONS bei Pran­cū­zi­jos Ve­li­zy Pho­e­niks klu­bams, pa­si­ry­žęs įreng­ti mul­ti­sen­so­ri­nę kli­ni­ką Aly­tu­je, ku­rio­je psi­cho­so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gas gau­tų vai­kai, tu­rin­tys psi­cho­lo­gi­nių/psi­chiat­ri­nių su­tri­ki­mų bei miš­rių rai­dos su­tri­ki­mų.

Mul­ti­sen­so­ri­nę kli­ni­ką su­da­rys ke­le­tas kam­ba­rių, ku­riuo­se su­kur­ta ap­lin­ka sti­mu­liuo­ja jaus­mus ir emo­ci­jas, ge­ri­na su­vo­ki­mą bei dė­me­sio kon­cen­tra­ci­ją, at­min­tį, pa­ži­ni­mą bei la­vi­na kal­bą, ge­ri­na ape­ti­tą, su­ke­lia lai­mės po­jū­tį, ge­ri­na ju­dė­ji­mo funk­ci­jas, lai­ky­se­ną, ma­ži­na ag­re­si­ją ir bai­mes, ma­ži­na iš­si­blaš­ky­mą, o kar­tu ge­ri­na tar­pu­sa­vio san­ty­kius ir psi­cho­so­cia­li­nę adap­ta­ci­ją.

Mul­ti­sen­so­ri­nių kam­ba­rių funk­ci­ja yra skir­tin­ga.

Vie­na­me iš kam­ba­rių bus tai­ko­mos at­si­pa­lai­da­vi­mo pro­ce­dū­ros, nu­si­ra­mi­ni­mo, su­si­tai­ky­mo tech­ni­kos, ku­rios ypač svar­bios hi­pe­rak­ty­viems vai­kams.

Ki­ta­me mul­ti­sen­so­ri­nia­me kam­ba­ry­je bus sti­mu­liuo­ja­mi su­tri­kę vai­kų po­jū­čiai, pvz., su­tri­ku­si klau­sa ar re­gė­ji­mo, ly­tė­ji­mo funk­ci­jos. Tai ypač svar­bu au­tiz­mo spek­tro su­tri­ki­mus tu­rin­tiems vai­kams.

Mul­ti­sen­so­ri­nė­je kli­ni­ko­je vai­kai pa­slau­gas gaus įver­ti­nus jų būk­lę bei su­da­rius in­di­vi­du­a­lų gy­dy­mo pla­ną. Tai­gi, pa­slau­gos ga­lės bū­ti tei­kia­mos vai­kui, daž­nai da­ly­vau­jant vai­kui ir jo šei­mos na­riui/ na­riams. Pa­slau­gas ga­li­ma bus teik­ti ir ke­lių vai­kų gru­pei pa­gal po­rei­kį.

Mul­ti­sen­so­ri­nės kli­ni­kos pa­slau­gas tu­rės ga­li­my­bę gau­ti ne tik Aly­taus mies­to ir ra­jo­no vai­kai, bet ir ki­ti – iš Drus­ki­nin­kų, Prie­nų, Laz­di­jų, Va­rė­nos, Birš­to­no, Ma­ri­jam­po­lės.

Pa­grin­di­nis tiks­las yra pa­dė­ti šei­moms, au­gi­nan­čioms vai­kus su psi­cho­lo­gi­niais/psi­chiat­ri­niais su­tri­ki­mais bei miš­riais rai­dos su­tri­ki­mais, nuo­tai­kų, neu­ro­zi­niais, so­ma­to­for­mi­niais su­ti­ki­mais, val­gy­mo, mie­go su­tri­ki­mais, el­ge­sio ir emo­ci­jų su­tri­ki­mais, dė­me­sio kon­cen­tra­ci­jos ir ak­ty­vu­mo su­tri­ki­mais, spręs­ti su­si­da­ran­čias pro­ble­mas.

 

* * *

Ko­vo 6 die­ną Aly­taus mies­to te­at­re or­ga­ni­zuo­ja­mas lab­da­ros kon­cer­tas

„PA­STE­BĖK. PA­ŽINK. PA­DĖK MAN“

su In­ga Jan­kaus­kai­te ir gru­pe.

Jo me­tu su­rink­tos lė­šos bus skir­tos mul­ti­sen­so­ri­nei kli­ni­kai įreng­ti.

Aly­taus LIONS mo­te­rų klu­bas kvie­čia vi­sus pa­gal­vo­ti apie šią ypač jaut­rią vai­kų gru­pę ir pri­si­dė­ti įgy­ven­di­nant kil­nų tiks­lą.

Kvie­ti­mus į kon­cer­tą ga­li­ma įsi­gy­ti pa­skam­bi­nus

tel. 8 615 34271 (Ra­sa) ar­ba ra­šy­ti el. p. lions.aly­tus@gmail.com.

Bū­si­me dė­kin­gi už bet ko­kią Jums pri­im­ti­no dy­džio pa­ra­mą

(ban­kas Lu­mi­nor, a. s. LT 9540 1005 1004 391525).

Su­si­bur­ki­me ben­dram tiks­lui ir pa­da­ry­ki­me tai dėl vai­kų.

 

 

Aly­taus LIONS mo­te­rų klu­bo pre­zi­den­tė

Ra­sa Ur­ba­na­vi­čie­nė

 

  Komentaras

  KAIP IŠSISKOLIAU IŠ ŠIOS DIDŽIOSIOS BENDROVĖS

  Sveiki, mano brangūs žmonės, aš esu Linda McDonald, šiuo metu gyvenanti Austine Teksase, JAV. Šiuo metu esu našlė su trimis vaikais ir 2018 m. Balandžio mėn. Buvau pakliuvusi į finansinę padėtį ir man reikėjo refinansuoti ir sumokėti sąskaitas. Bandžiau ieškoti paskolų iš įvairių privačių ir verslo paskolų firmų, bet niekada nesėkmingai. Dauguma bankų atmetė mano kreditą, nesiskundė tomis paskolų įmonėmis, kurios jas vadina savų pinigų skolintoju, nes jos visos yra apgaulės, visos jos nori pinigų, ir jūs iš jų dar negirdite, jie du kartus man tai padarė prieš susitikdami su ponu Davidu Wilsonu. Pats įdomiausias dalykas yra tas, kad mano paskola man buvo pervesta per 74 valandas, todėl patarsiu kreiptis į p. Davidą, jei jus domina paskolos gavimas ir esate tikri, kad galėsite jį laiku grąžinti, galite susisiekti su juo el. paštu ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Nėra kredito patikrinimo, jokio kredito davėjo su tik 2% palūkanų norma ir geresniais grąžinimo planais bei grafiką, jei turite susisiekti su bet kuria įmone dėl paskolos užtikrinimo be užstato, tada susisiekite su p. Davidu Wilsonu dėl paskolos

  Jie siūlo visų rūšių paskolas

  Trumpalaikė paskola (5_10 metų)
  Ilgalaikė paskola (20_40)
  Žiniasklaidos terminuota paskola (10_20)
  Jie siūlo paskolą kaip
  Būsto paskola ............., Verslo paskola ........ Skolos paskola .......
  Studentų paskola .........., verslo pradinė paskola
  Verslo paskola ......., įmonės paskola .............. ir kt
  El. Paštas .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com)
  Kalbant apie finansinę krizę ir paskolą, tuomet reikia kreiptis į Davido Wilsono paskolą, tiesiog pasakykite jam, kad ponia Linda McDonald nurodo jums sėkmės ................... ....

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.