Kar­tu mes ga­li­me įreng­ti mul­ti­sen­so­ri­nę kli­ni­ką

LIONS
Mul­ti­sen­so­ri­nę kli­ni­ką su­da­rys ke­le­tas kam­ba­rių, ku­riuo­se su­kur­ta ap­lin­ka sti­mu­liuo­ja jaus­mus ir emo­ci­jas, ge­ri­na su­vo­ki­mą bei dė­me­sio kon­cen­tra­ci­ją, at­min­tį, pa­ži­ni­mą bei la­vi­na kal­bą, ge­ri­na ape­ti­tą, su­ke­lia lai­mės po­jū­tį, ge­ri­na ju­dė­ji­mo funk­ci­jas, lai­ky­se­ną, ma­ži­na ag­re­si­ją ir bai­mes, ma­ži­na iš­si­blaš­ky­mą, o kar­tu ge­ri­na tar­pu­sa­vio san­ty­kius ir psi­cho­so­cia­li­nę adap­ta­ci­ją.
Dar vi­sai ne­se­niai, 2018-ai­siais, įsi­kū­ręs Aly­taus LIONS mo­te­rų klu­bas sau vis ke­lia iš­šū­kius. Ir štai nau­jas tiks­las – įreng­ti mul­ti­sen­so­ri­nę kli­ni­ką vai­kams Aly­taus mies­te.

Galima padėti ir vaikams, ir tėvams

Vi­sa­me pa­sau­ly­je dau­gė­ja vai­kų, ku­riems nu­sta­ty­ti rai­dos, psi­cho­lo­gi­niai, psi­chiat­ri­niai su­tri­ki­mai. Lie­tu­vo­je vien tik apie 5 tūkst. vai­kų tu­ri nu­sta­ty­tus au­tiz­mo spek­tro su­tri­ki­mus.

2020 me­tų pra­džio­je Aly­taus mies­te kon­sta­tuo­ta per 600 in­di­vi­du­a­lių po­rei­kių at­ve­jų iki­mo­kyk­li­nio ir mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams.

Tai įvai­rūs in­te­lek­to, klau­sos, re­gos, au­tiz­mo spek­tro, el­ge­sio, emo­ci­jų, dė­me­sio ir ak­ty­vu­mo bei ki­ti su­tri­ki­mai.

Pir­mau­jan­čių te­ra­peu­tų ir ins­ti­tu­ci­jų vi­sa­me pa­sau­ly­je at­lik­ti iš­sa­mūs ty­ri­mai įro­dė tei­gia­mą mul­ti­sen­so­ri­nės įran­gos ir spe­cia­lis­tų dar­bo po­vei­kį as­me­nims, ken­čian­tiems nuo psi­chi­kos li­gų, ADHD (dė­me­sio de­fi­ci­to), lė­ti­nių skaus­mų, au­tiz­mo spek­tro su­tri­ki­mų, įgy­tų sme­ge­nų su­tri­ki­mų (ABI), su­tri­ku­sių mo­to­ri­nių ge­bė­ji­mų ir kt.

Įro­dy­tas tei­gia­mas po­vei­kis ir so­cia­li­nės at­skir­ties su­kel­tiems pa­da­ri­niams ma­žin­ti, re­a­bi­li­ta­ci­jai po on­ko­lo­gi­nių su­sir­gi­mų, stre­sui val­dy­ti, ag­re­si­jai, prie­var­tai, ne­ri­mui ir blaš­ky­mui­si ma­žin­ti.

Tai pa­pil­do­ma sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos prie­mo­nė, val­gy­mo, mo­ky­mo­si ir kt. su­tri­ki­mų gy­dy­mo prie­mo­nė. Ir vi­sus šiuos su­tri­ki­mus ga­li­ma gy­dy­ti ir pa­dė­ti ne tik vai­kams, bet ir jų tė­vams.

 Visavertė pagalba nėra užtikrinta

Ty­ri­nė­da­mi šios kli­ni­kos po­rei­kį kon­sul­ta­vo­mės su me­di­kais, psi­cho­lo­gais, rai­dos spe­cia­lis­tais įvai­riuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se.

Aly­taus re­gio­nas yra vie­nas iš tų, ku­ria­me, ne­di­dė­jant ben­dram vai­kų skai­čiui, ste­bi­mas vai­kų, tu­rin­čių nu­sta­ty­tus rai­dos ar psi­cho­lo­gi­nius, psi­chiat­ri­nius su­tri­ki­mus, gau­sė­ji­mas.

Ta­čiau net di­dė­jant vai­kų skai­čiui, ku­riems rei­ka­lin­ga vi­sa­pu­siš­ka me­di­ci­ni­nė pa­gal­ba, Lie­tu­vo­je nė­ra pa­kan­ka­mai iš­vys­ty­tas pa­slau­gų tin­klas, ku­ris ap­im­tų vi­sas rei­kia­mas pa­slau­gas to­kiems su­tri­ki­mams gy­dy­ti.

To­kie vai­kai ne­gau­na rei­kia­mos pa­gal­bos nei vai­kų ug­dy­mo įstai­go­se, nei gy­dy­mo įstai­go­se. Esa­me įsi­ti­ki­nę, jog ši­tai vai­kų gru­pei vi­sa­ver­tė pa­gal­ba nė­ra už­tik­rin­ta. 

Ypač dau­gė­ja au­tiz­mo gru­pės su­tri­ki­mų

Moks­li­niais ty­ri­mais įro­dy­ta, kad dau­ge­lis psi­chi­kos ir el­ge­sio su­tri­ki­mų, nu­sta­to­mų su­au­gu­siems as­me­nims, pra­de­da vys­ty­tis jau vai­kys­tė­je. Vai­kai yra la­biau pa­žei­džia­mi, nes jie la­biau pri­klau­so­mi nuo emo­ci­nės ap­lin­kos šei­mo­je, mo­kyk­lo­je, ben­dra­am­žių gru­pė­se.

Vai­kų ir pa­aug­lių svei­ka­tą ga­li su­trik­dy­ti to­kie veiks­niai kaip smur­tas, pa­ty­čios, skur­das, ža­lin­gi įpro­čiai. Vai­kų, tu­rin­čių emo­ci­nių ir el­ge­sio su­tri­ki­mų, miš­rios rai­dos su­tri­ki­mų, tik dau­gė­ja.

Ypač dau­gė­ja au­tiz­mo gru­pės su­tri­ki­mų, vis dau­giau ten­ka skir­ti mo­ky­mą na­muo­se dėl svei­ka­tos su­tri­ki­mų, pa­ty­čių ug­dy­mo įstai­go­se. Vai­kams, kaip la­biau­siai pa­žei­džia­mai žmo­nių gru­pei, tu­ri bū­ti ski­ria­mas ypa­tin­gas dė­me­sys ir su­tei­kia­ma vi­sa­pu­siš­ka pa­gal­ba.

Kli­ni­ką su­da­rys ke­le­tas kam­ba­rių

Ke­tin­da­mas pa­dė­ti vai­kams ir jų šei­moms, Aly­taus LIONS mo­te­rų klu­bas, pri­si­de­dant Dzū­ki­jos LIONS bei Pran­cū­zi­jos Ve­li­zy Pho­e­niks klu­bams, pa­si­ry­žęs įreng­ti mul­ti­sen­so­ri­nę kli­ni­ką Aly­tu­je, ku­rio­je psi­cho­so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gas gau­tų vai­kai, tu­rin­tys psi­cho­lo­gi­nių/psi­chiat­ri­nių su­tri­ki­mų bei miš­rių rai­dos su­tri­ki­mų.

Mul­ti­sen­so­ri­nę kli­ni­ką su­da­rys ke­le­tas kam­ba­rių, ku­riuo­se su­kur­ta ap­lin­ka sti­mu­liuo­ja jaus­mus ir emo­ci­jas, ge­ri­na su­vo­ki­mą bei dė­me­sio kon­cen­tra­ci­ją, at­min­tį, pa­ži­ni­mą bei la­vi­na kal­bą, ge­ri­na ape­ti­tą, su­ke­lia lai­mės po­jū­tį, ge­ri­na ju­dė­ji­mo funk­ci­jas, lai­ky­se­ną, ma­ži­na ag­re­si­ją ir bai­mes, ma­ži­na iš­si­blaš­ky­mą, o kar­tu ge­ri­na tar­pu­sa­vio san­ty­kius ir psi­cho­so­cia­li­nę adap­ta­ci­ją.

Mul­ti­sen­so­ri­nių kam­ba­rių funk­ci­ja yra skir­tin­ga.

Vie­na­me iš kam­ba­rių bus tai­ko­mos at­si­pa­lai­da­vi­mo pro­ce­dū­ros, nu­si­ra­mi­ni­mo, su­si­tai­ky­mo tech­ni­kos, ku­rios ypač svar­bios hi­pe­rak­ty­viems vai­kams.

Ki­ta­me mul­ti­sen­so­ri­nia­me kam­ba­ry­je bus sti­mu­liuo­ja­mi su­tri­kę vai­kų po­jū­čiai, pvz., su­tri­ku­si klau­sa ar re­gė­ji­mo, ly­tė­ji­mo funk­ci­jos. Tai ypač svar­bu au­tiz­mo spek­tro su­tri­ki­mus tu­rin­tiems vai­kams.

Mul­ti­sen­so­ri­nė­je kli­ni­ko­je vai­kai pa­slau­gas gaus įver­ti­nus jų būk­lę bei su­da­rius in­di­vi­du­a­lų gy­dy­mo pla­ną. Tai­gi, pa­slau­gos ga­lės bū­ti tei­kia­mos vai­kui, daž­nai da­ly­vau­jant vai­kui ir jo šei­mos na­riui/ na­riams. Pa­slau­gas ga­li­ma bus teik­ti ir ke­lių vai­kų gru­pei pa­gal po­rei­kį.

Mul­ti­sen­so­ri­nės kli­ni­kos pa­slau­gas tu­rės ga­li­my­bę gau­ti ne tik Aly­taus mies­to ir ra­jo­no vai­kai, bet ir ki­ti – iš Drus­ki­nin­kų, Prie­nų, Laz­di­jų, Va­rė­nos, Birš­to­no, Ma­ri­jam­po­lės.

Pa­grin­di­nis tiks­las yra pa­dė­ti šei­moms, au­gi­nan­čioms vai­kus su psi­cho­lo­gi­niais/psi­chiat­ri­niais su­tri­ki­mais bei miš­riais rai­dos su­tri­ki­mais, nuo­tai­kų, neu­ro­zi­niais, so­ma­to­for­mi­niais su­ti­ki­mais, val­gy­mo, mie­go su­tri­ki­mais, el­ge­sio ir emo­ci­jų su­tri­ki­mais, dė­me­sio kon­cen­tra­ci­jos ir ak­ty­vu­mo su­tri­ki­mais, spręs­ti su­si­da­ran­čias pro­ble­mas.

 

* * *

Ko­vo 6 die­ną Aly­taus mies­to te­at­re or­ga­ni­zuo­ja­mas lab­da­ros kon­cer­tas

„PA­STE­BĖK. PA­ŽINK. PA­DĖK MAN“

su In­ga Jan­kaus­kai­te ir gru­pe.

Jo me­tu su­rink­tos lė­šos bus skir­tos mul­ti­sen­so­ri­nei kli­ni­kai įreng­ti.

Aly­taus LIONS mo­te­rų klu­bas kvie­čia vi­sus pa­gal­vo­ti apie šią ypač jaut­rią vai­kų gru­pę ir pri­si­dė­ti įgy­ven­di­nant kil­nų tiks­lą.

Kvie­ti­mus į kon­cer­tą ga­li­ma įsi­gy­ti pa­skam­bi­nus

tel. 8 615 34271 (Ra­sa) ar­ba ra­šy­ti el. p. lions.aly­tus@gmail.com.

Bū­si­me dė­kin­gi už bet ko­kią Jums pri­im­ti­no dy­džio pa­ra­mą

(ban­kas Lu­mi­nor, a. s. LT 9540 1005 1004 391525).

Su­si­bur­ki­me ben­dram tiks­lui ir pa­da­ry­ki­me tai dėl vai­kų.

 

 

Aly­taus LIONS mo­te­rų klu­bo pre­zi­den­tė

Ra­sa Ur­ba­na­vi­čie­nė