Nr. 19 (13249)

2019-02-14

„Alytaus naujienų“ numeryje 19 (13249) skaitykite:

  • Aly­taus mies­to au­to­bu­sai: 28 tūks­tan­čiais dau­giau bi­lie­tų
  • Aly­tiš­kiai įsi­ti­ki­no – pirk­ti lie­tu­viš­kas mais­to pre­kes ap­si­mo­ka
  • Į pa­gal­bą smul­kie­siems ver­sli­nin­kams – vir­tu­a­lus bu­hal­te­ris i.APS
  • Sau­lius Bi­ti­nas: Aly­tus – (kles­tin­tis?) pra­mo­nės mies­tas
  • Ava­ri­ja Aly­taus ra­jo­ne: ap­vir­tus ka­riuo­me­nės vi­su­rei­giui, su­ža­lo­tas ka­rys
  • Į psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nę mo­te­rį nu­vež­ti tu­rė­jęs pa­rei­gū­nas ta­po jos au­ka
  • To­li ne­šant ir gai­dys į avi­ną pa­virs­ta
  • Ver­slo kliū­čių že­mė­la­pis: Len­ki­jos kon­ku­ren­ci­ją jau­čian­čių Aly­taus re­gio­no ver­sli­nin­kų op­ti­miz­mas blės­ta
  • „Kaip dir­ba­me spor­to sa­lė­se, taip dirb­si­me ir gy­ve­ni­me”
  • CLE­VER: nau­jas pri­va­tus pre­kių žen­klas IKI par­duo­tu­vių len­ty­no­se, ver­ti­nan­tiems ko­ky­bę ir no­rin­tiems su­tau­py­ti
„Vien stip­raus gam­tos do­va­no­to bal­so vo­ka­lis­tui ne­už­ten­ka. Rei­kia tech­ni­kos ir pa­jau­ti­mo, kaip dai­nuo­ti ne bal­su, bet sie­la. Rei­kia psi­cho­lo­gi­nio pa­si­ren­gi­mo, juk bū­na,...
Va­kar bū­tų bu­vu­si pir­mo­ji Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rio Au­re­li­jaus Ja­ru­še­vi­čiaus va­do­va­vi­mo ben­dro­vei „Aly­taus bu­tų ūkis“ die­na, jei­gu ne Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės...
Ge­ra ži­nia Aly­taus kraš­to žmo­nėms – nuo ant­ra­die­nio Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je vėl tei­kia­mos mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fo pa­slau­gos. Vos per dvi...
Siekdama padidinti gyventojų užimtumą integruojant juos į darbo rinką, Alytaus miesto savivaldybė kviečia labai mažas, mažas ir vidutines verslo įmones, nevyriausybines organizacijas, viešąsias ir...
Alytaus rajone apsilankė svečiai iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ambasados Vilniuje. Pivašiūnų amatų centre JAV ambasadorės patarėją politikos klausimais Ted Massey ir ambasados politikos ir...
Aštuonis kartus mėginusi išnuomoti restauruotą Gelgaudiškio dvarą, Šakių rajono savivaldybė, devintąjį kartą rado dvarui naujus šeimininkus. Šiandien Gelgaudiškio dvare pasirašyta sutartis, kuria...
Tarp Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti skirtų renginių vyko ir sveikuolių maudynės.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.