Aly­taus li­go­ni­nė­je jau vei­kia vie­nas mo­der­niau­sių pa­sau­ly­je mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fas

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (2)
2019 Vasaris 14
nuotrauka
Nau­ja­sis magnetinio rezonanso įren­gi­nys yra pir­mas pa­sau­ly­je vi­siš­kai skait­me­ni­nis, juo gau­na­ma vaiz­do ko­ky­bė ge­res­nė, o elek­tros są­nau­dos net iki tris­de­šim­ties pro­cen­tų ma­žes­nės. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ge­ra ži­nia Aly­taus kraš­to žmo­nėms – nuo ant­ra­die­nio Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je vėl tei­kia­mos mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fo pa­slau­gos. Vos per dvi pir­mą­sias įren­gi­nio vei­ki­mo va­lan­das į šias pro­ce­dū­ras bu­vo pri­re­gist­ruo­ta pa­cien­tų dviem sa­vai­tėms į prie­kį. Tai ro­do, kad šis apa­ra­tas li­go­ni­nei – ypač svar­bus. Be­je, dau­giau kaip mi­li­jo­ną eu­rų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei kai­na­vęs nau­jas, skait­me­ni­nis nau­jos kar­tos „Phi­lips“ įmo­nės įren­gi­nys pa­sau­ly­je pri­pa­žin­tas kaip vie­nas mo­der­niau­sių ir jį Lie­tu­vo­je tu­ri tik še­šios gy­dy­mo įstai­gos.

Re­mon­tuo­ti se­ną įran­gą – ne­eko­no­miš­ka

Nau­jo­jo mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so ka­bi­ne­tas Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je bu­vo ati­da­ry­tas ant­ra­die­nį prieš­piet. Pir­mie­ji pro­gą pa­si­žval­gy­ti po ka­bi­ne­tą ir pa­ma­ty­ti nau­ją­jį įren­gi­nį tu­rė­jo į ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ją at­vy­kę sve­čiai iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės, li­go­ni­nės va­do­vai, per­so­na­lo dar­buo­to­jai, ži­niask­lai­dos at­sto­vai.

„Mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so pro­ce­dū­ras mes at­lie­ka­me jau de­šimt me­tų, tai­gi, nau­jo­jo mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so ka­bi­ne­to ati­da­ry­mas mums nė­ra nau­jie­na, ta­čiau la­bai svar­bus ir es­mi­nis įvy­kis. La­bai džiau­gia­mės, kad mies­to val­džia ga­liau­siai ap­si­spren­dė, jog mū­sų įstai­gai rei­ka­lin­gas nau­jas mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so įren­gi­nys, nes jis la­bai svar­bus pir­miau­sia mū­sų pa­cien­tams“, – kal­bė­jo Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas, Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­rius, pri­dur­da­mas, kad įstai­ga per šios val­džios ka­den­ci­ją iš tie­sų su­lau­kė daug in­ves­ti­ci­jų įvai­rio­se sri­ty­se.

„Iš tie­sų la­bai sma­gu, kad ga­lų ga­le už šių du­rų sto­vi ir vei­kia nau­ja­sis apa­ra­tas, ku­rio mies­tie­čiams la­bai rei­kia. Ir ap­skri­tai per vi­są ka­den­ci­ją mes sten­gė­mės lai­ky­tis vie­no pa­grin­di­nių pri­ori­te­tų – tai svei­ka­tos ap­sau­gos mies­te, ir vi­so­mis iš­ga­lė­mis, per įvai­rius pro­jek­tus šiai sri­čiai skir­ti dau­giau dė­me­sio. Ti­kiuo­si, kad šis apa­ra­tas tar­naus il­gai il­gai ir pa­dės dau­gy­bės žmo­nių svei­ka­tai“, – kumš­čiu bels­da­mas į me­di­nį pa­vir­šių sa­kė Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius, Aly­taus mies­to me­ras. Lin­kė­da­mas ge­ro dar­bo mies­to va­do­vas ko­lek­ty­vui įtei­kė gur­ma­niš­kų do­va­nų – ka­vos, ar­ba­tos ir sal­dė­sių.

Jis už­si­mi­nė, kad ne vi­si ta­ry­bos na­riai pri­ta­rė nau­jo­jo įren­gi­nio įsi­gi­ji­mui, ta­čiau, pa­sak me­ro, re­mon­tuo­ti se­ną­jį to­mog­ra­fą ne­bu­vo eko­no­miš­kiau, nes jis nuo­lat ge­do ir re­mon­tui nuo­lat rei­kė­da­vo di­de­lių fi­nan­si­nių re­sur­sų.

Lie­tu­vo­je – tik šeš­tas toks įren­gi­nys

Į nau­jo­jo mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so ka­bi­ne­to Aly­taus li­go­ni­nė­je ati­da­ry­mą at­vy­ko ir „Phi­lips“ įmo­nei at­sto­vau­jan­čios UAB „Ar­bor me­di­cal Cor­po­ra­tion LT“, su ku­ria Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė įren­gi­nio pir­ki­mo su­tar­tį, at­sto­vas, pro­jek­tų va­do­vas Aud­rius Bal­čiū­nas. Jis pa­sa­ko­jo, kad ši įmo­nė dir­ba vi­so­se Bal­ti­jos vals­ty­bė­se ir pas­ta­ruo­ju me­tu žen­gė ir į Bal­ka­nus.

„No­ri­me pa­si­džiaug­ti, kad tu­ri­me ga­min­to­ją, ku­ris yra vie­nas pa­sau­lio ly­de­rių, o dir­bant su mag­ne­tais – tai vie­nas iš pa­grin­di­nių ga­min­to­jų. Lie­tu­vo­je yra tik še­ši to­kie mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so įren­gi­niai. Džiu­gu, kad Aly­tu­je tu­rė­si­te vie­ną mo­der­niau­sių. Ti­kiuo­si, kad tai bus ne­pa­mai­no­mas pa­gal­bi­nin­kas tiek žmo­nėms, tiek gy­dy­to­jams anks­ty­vo­je li­gų diag­nos­ti­ko­je“, – kal­bė­jo at­sto­vas ir do­va­nų ko­lek­ty­vui įtei­kė pa­veiks­lą, ku­ria­me nu­pieš­ti trys fla­min­gai.

Aly­taus mies­to me­ras V.Gri­ga­ra­vi­čius, jo pa­va­duo­to­ja Va­lė Gi­bie­nė ir li­go­ni­nės va­do­vas A.Va­si­liaus­kas per­kir­po sim­bo­li­nę nau­jo­jo mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so ka­bi­ne­to ati­da­ry­mo juos­te­lę ir jie bu­vo vie­ni pir­mų­jų, įė­ję į pa­tal­pą bei pa­ma­tę nau­ją­jį įren­gi­nį.

Pri­rei­kė dve­jų me­tų dis­ku­si­jų

Mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fu kas­met at­lie­ka­ma apie 5 tūkst. ty­ri­mų, jie yra la­bai reikš­min­gi on­ko­lo­gi­nių li­gų pro­fi­lak­ti­kai ir ki­tiems svei­ka­tos su­tri­ki­mams ap­tik­ti. Se­na­sis mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fas bu­vo nau­do­ja­mas jau 10 me­tų ir jo re­mon­tui pa­pil­do­mų lė­šų rei­kė­da­vo vos ne kiek­vie­nais me­tais. Se­no­sios įran­gos re­mon­tui nuo 2009 me­tų iš­leis­ta apie 800 tūkst. eu­rų. Tą­kart sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ko­mi­te­tas iš­si­aiš­kin­ti dėl pa­nau­do­tų lė­šų tiks­lin­gu­mo net krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą.

Se­na­sis to­mog­ra­fas ga­lu­ti­nai su­ge­do pra­ėju­sių me­tų ko­vą ir nuo to lai­ko, be­veik me­tus, aly­tiš­kiai li­ko be šio įren­gi­nio at­lie­ka­mų pa­slau­gų. Ar­ti­miau­sios mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so pa­slau­gos gy­ven­to­jams bu­vo tei­kia­mos Drus­ki­nin­kuo­se ir Kau­ne.

Dis­ku­si­jos dėl nau­jo to­mog­ra­fo įsi­gi­ji­mo ta­ry­bo­je vi­rė be­veik dve­jus me­tus. Ga­liau­siai ta­ry­ba pra­ėju­sių me­tų ko­vo mė­ne­sį šiam spren­di­mui pri­ta­rė ir nau­jo­jo mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fo įsi­gi­ji­mui bu­vo už­deg­ta ža­lia švie­sa. Nau­jo­ji įran­ga įsi­gy­ta iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du 7 me­tų lai­ko­tar­piui iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų.

Se­no­ji ne­vei­kian­ti mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so įran­ga pra­ėju­sių me­tų lie­pą vie­šo­jo auk­cio­no me­tu par­duo­ta už kiek dau­giau nei 24 tūkst. eu­rų.

Ti­ki­ma­si, kad nau­jo­ji šią sa­vai­tę pa­cien­tų la­bui pra­dė­ju­si pa­si­tar­nau­ti įran­ga tar­naus il­gai, jai su­teik­ta ne trum­pes­nė kaip 60 mė­ne­sių ga­ran­ti­ja. Tai reiš­kia, kad įran­gos par­da­vė­jai įsi­pa­rei­go­ja pen­ke­rius me­tus pri­žiū­rė­ti įren­gi­nį ir ša­lin­ti jo ge­di­mus už tai nie­ko ne­pri­mo­kant. Įdo­mu yra tai, kad di­de­lę da­lį įren­gi­nio kai­nos, net iki ke­lių de­šim­čių pro­cen­tų, su­da­ro bū­tent ga­ran­ti­nis 5 me­tų ap­tar­na­vi­mas.

Kuo nau­jo­ji įran­ga ypa­tin­ga?

Nau­jo­jo to­mog­ra­fo an­ga yra de­šimt cen­ti­met­rų di­des­nė už se­no­jo ir yra ga­li­my­bė pro­ce­dū­rą at­lik­ti net iki 250 ki­log­ra­mų svo­rio tu­rin­čiam žmo­gui. Be to, nau­ja­sis įren­gi­nys yra pir­mas pa­sau­ly­je vi­siš­kai skait­me­ni­nis, juo gau­na­ma vaiz­do ko­ky­bė ge­res­nė, o elek­tros są­nau­dos net iki tris­de­šim­ties pro­cen­tų ma­žes­nės. Dar vie­na svar­bi de­ta­lė, lei­sian­ti pa­spar­tin­ti pro­ce­dū­ros lau­kian­čių pa­cien­tų ei­les, yra tai, kad nau­jo­jo apa­ra­to at­lie­ka­mos pro­ce­dū­ros grei­tis spar­tes­nis nei prieš tai bu­vu­sio įren­gi­nio. Pro­ce­dū­ra se­nuo­ju įren­gi­niu truk­da­vo apie 45 mi­nu­tes, o nau­ja­sis įren­gi­nys tą pa­tį dar­bą at­lie­ka per pus­va­lan­dį.

Gy­dy­to­jo siun­ti­mą tu­rin­tiems, so­cia­li­niu drau­di­mu draus­tiems pa­cien­tams ty­ri­mai mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fu bus at­lie­ka­mi ne­mo­ka­mai. O tiems, ku­rie tu­ri so­cia­li­nį drau­di­mą, bet no­rės pa­si­tik­rin­ti pro­fi­lak­tiš­kai, ty­ri­mas kai­nuos be­veik 130 eu­rų. So­cia­liai ne­draus­tiems gy­ven­to­jams pro­fi­lak­ti­nis ty­ri­mas at­si­eis be­veik 300 eu­rų.

Ti­ki­si pa­cien­tų at­sa­ko­my­bės

Ka­bi­ne­to ati­da­ry­mo me­tu už­si­min­ta apie ke­le­tą svar­bių de­ta­lių. Vie­na jų tai, kad šiuo me­tu li­go­ni­nės Ra­dio­lo­gi­jos sky­riu­je trūks­ta per­so­na­lo. O ki­ta, ku­rią pa­mi­nė­jo li­go­ni­nės Ra­dio­lo­gi­jos sky­riaus slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rė Lai­ma Len­kie­nė, yra pa­cien­tų at­sa­ko­my­bė at­vyk­ti į už­si­re­gist­ruo­tą mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so pro­ce­dū­rą ar­ba iš anks­to pra­neš­ti apie pa­si­kei­tu­sius pla­nus, mat lau­kian­čių­jų šios svar­bios pro­ce­dū­ros ei­lės yra pa­kan­ka­mai di­de­lės.

„Ke­tu­ris mė­ne­sius rin­kau sta­tis­ti­nius duo­me­nis ir pa­aiš­kė­jo, kad iš aš­tuo­nio­li­kos mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so pro­ce­dū­rai pri­si­re­gist­ra­vu­sių pa­cien­tų maž­daug trys ke­tu­ri per die­ną ne­at­vyk­da­vo ir ne­si­teik­da­vo pra­neš­ti apie ne­at­vy­ki­mą“, – ak­cen­ta­vo L.Len­kie­nė.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.