Nr. 18 (13248)

2019-02-12

„Alytaus naujienų“ numeryje 18 (13248) skaitykite:

 • Žva­ke­lės snie­ge, ar­ba Ka­da sta­ty­si­me su­si­tai­ky­mo pa­min­klą?
 • Va­sa­rio 13-ąją – ka­ri­nin­ko An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus žū­ties 100-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­mas
 • Vi­sa­da ge­ra iš­ties­ti pa­gal­bos ran­ką
 • Gal sky­riui rei­kia no­rė­ti ne ma­žė­ti, o plės­tis?
 • Dar vie­nai pa­cien­tų gru­pei kom­pen­suo­ja­mas dan­tų pro­te­za­vi­mas
 • Priduodant atliekas stambiagabaritėse aikštelėse – asmens duomenys nebereikalingi
 • Už ge­rus dar­bus daž­niau pa­dė­ko­kim, o ne pei­kim
 • Ben­dra­dar­bia­vi­mo til­tai jun­gia ga­bių
 • Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los vai­kų sva­jo­nes
 • Ne­ri­mau­ti ne­rei­kia – Me­te­lių re­gio­ni­nia­me par­ke ply­nų kir­ti­mų ne­bus
 • Ser­ga­mu­mas ma­žė­ja, bet vis dar – epi­de­mi­nis
 • Va­sa­rio 16-ąją – pės­čių­jų žy­gis po par­ti­za­niš­ką Ne­mu­nai­čio pa­ra­pi­ją
 • Pirmas kartas
 • Vy­tau­to Tre­čio­ko kū­ry­bi­nis pa­li­ki­mas – ver­tin­ga do­va­na Aly­taus mies­tui
 • Diag­no­zė – ka­ta­rak­ta: simp­to­mai, gy­dy­mas
 • Pro­fe­so­rius An­drius Ma­cas: „Ga­li­te ne­si­steng­ti, – gy­dant vien tik kū­ną, žmo­gus ne­pa­sveiks”
Va­kar Lie­tu­vos baus­mių vyk­dy­mo sis­te­mai bu­vo ly­giai 100 me­tų. Šiai pro­gai pa­mi­nė­ti Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se vy­ko mi­nė­ji­mas, ku­ria­me su­si­rin­ku­sie­ji ga­lė­jo pa­ma­ty­ti,...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę su­reng­tas vie­ša­sis Aly­taus mies­to ben­dro­jo pla­no svars­ty­mas. Jis vy­ko ne­la­bai pa­to­giu me­tu dar­bo die­ną, gal to­dėl svars­ty­me da­ly­va­vo vos ke­lios...
Jau per dvi­de­šimt me­tų Pir­mo­jo Aly­taus Gluos­nių, Ae­ro­dro­mo, La­kū­nų gat­vių žmo­nės pra­šo ne­pa­mirš­ti jų, ne­nu­stum­ti į to­li­mes­nes žvy­ruo­tų gat­vių stu­di­jos po­zi­ci­jas....
Su­skai­čiuo­tos die­nos lie­ka iki la­bai svar­bių kiek­vie­nam Lie­tu­vos gy­ven­to­jui vie­tos sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų. Ar jums ne­su­si­da­ro įspū­dis, kad jie rū­pi tik į vie­ti­nę...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.