Ben­dro­jo pla­no svars­ty­mas: ko­kia at­ei­tis lau­kia ae­ro­dro­mo ir kur „dings­ta” žel­dy­nai?

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (7)
2019 Vasaris 12
nuotrauk
Ben­drą­jį pla­ną svarstys Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, op­ti­mis­ti­nis va­rian­tas – jis bus tei­kia­mas po po­ros mė­ne­sių. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę su­reng­tas vie­ša­sis Aly­taus mies­to ben­dro­jo pla­no svars­ty­mas. Jis vy­ko ne­la­bai pa­to­giu me­tu dar­bo die­ną, gal to­dėl svars­ty­me da­ly­va­vo vos ke­lios de­šim­tys aly­tiš­kių. Klau­si­mai bu­vo už­duo­da­mi žo­džiu, juos taip pat bu­vo ga­li­ma teik­ti raš­tu bei vė­liau gau­ti ofi­cia­lų at­sa­ky­mą. Pa­gal reg­la­men­tą pri­va­lo­ma minimali to­kio vie­šo­jo svars­ty­mo truk­mė – vie­na va­lan­da, šiam lai­kui pra­ėjus mies­to vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas Min­dau­gas Ma­ta­žins­kas dis­ku­si­ją bai­gė, nors gy­ven­to­jai klau­si­mų dar tu­rė­jo. Ben­drą­jį pla­ną tvir­tins Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, op­ti­mis­ti­nis va­rian­tas – jis bus tei­kia­mas po po­ros mė­ne­sių. Nei pre­ten­duo­jan­tie­ji tap­ti me­rais, nei ta­ry­bos na­riais vie­šuo­ju svars­ty­mu ne­su­si­do­mė­jo.

Nu­ma­to ir pre­ky­bos cen­trų vie­tas bei dy­džius

Aly­taus mies­to ben­dra­sis pla­nas – la­bai svar­bus do­ku­men­tas, api­brė­žian­tis mies­to plėt­rą de­šim­čiai me­tų ir il­giau, jo ga­lio­ji­mo ter­mi­nas nė­ra ri­bo­ja­mas.

Mies­to te­ri­to­ri­ja pla­ne yra pa­da­ly­ta į 15 funk­ci­nių zo­nų, nu­sa­kan­čių jų nau­do­ji­mo bū­dus, kur ir ko­kios pa­skir­ties sta­ti­nių sta­ty­ba ga­li­ma, koks už­sta­ty­mo aukš­tin­gu­mas ir in­ten­sy­vu­mas, kur nu­ma­to­ma rek­re­a­ci­nė ar pra­mo­nės zo­nos, o kur ga­li at­si­ras­ti pre­ky­bos cen­trų.

Pa­tvir­ti­nus nau­ją ben­drą­jį mies­to pla­ną, nu­sto­ja ga­lio­ti spe­cia­lu­sis Pre­ky­bos cen­trų iš­dės­ty­mo Aly­taus mies­te pla­nas, jo spren­di­niai per­ke­lia­mi, nu­ma­tant, ku­rio­se funk­ci­nė­se zo­no­se ir ko­kio plo­to pre­ky­bos cen­tras ga­li at­si­ras­ti.

Įmo­nės „Ur­ba­nis­ti­ka“, ren­gu­sios mies­to de­ta­lų­jį pla­ną, at­sto­vė An­dže­li­ka Ka­žie­nė tei­gė, kad nau­ja­ja­me do­ku­men­te dau­giau dė­me­sio skir­ta mies­to cen­trui – pa­trauk­lių vie­šų­jų erd­vių kū­ri­mui, su­da­rant pa­lan­kias są­ly­gas smul­kio­jo ver­slo, ap­tar­na­vi­mo pa­slau­gų plėt­rai, gy­ve­na­ma­jai ap­lin­kai, tu­riz­mui ir rek­re­a­ci­jai. Ge­rin­ti vie­šo­jo trans­por­to struk­tū­rą įren­giant an­trą tarp­mies­ti­nio su­si­sie­ki­mo ter­mi­na­lą mies­to cen­tre.

Pa­si­kei­tė žy­mė­ji­mas?

Pa­si­džiau­gu­si, kad nau­ja­me pla­ne pa­vy­ko iš­sau­go­ti mies­to funk­ci­nę struk­tū­rą, daug ža­lių­jų plo­tų ir gra­žių erd­vių, A.Ka­žie­nė kaip tei­gia­mą to­kios plėt­ros pa­vyz­dį įvar­di­jo, pa­vyz­džiui, nuo­sta­tą ne­tan­kin­ti dau­gia­bu­čių na­mų, o erd­ves tarp jų pa­lik­ti kaip ža­liuo­sius plo­tus.

Ben­dra­ja­me pla­ne nu­ro­do­ma, kad ža­lių­jų plo­tų sis­te­ma yra mies­to te­ri­to­ri­jos gam­ti­nio kar­ka­so da­lis, plė­to­ja­ma kaip funk­ciš­kai tiks­lin­ga ir kom­po­zi­ci­jos po­žiū­riu ver­tin­ga struk­tū­ra.

Ta­čiau vie­šo­jo pla­no svars­ty­mo da­ly­viai raš­tu ir žo­džiu jo ren­gė­jų klau­sė, kaip nu­ti­ko, kad bū­tent žel­dy­nų te­ri­to­ri­jos „din­go“ iš nau­jo­jo pla­no, tai yra jos per­kel­tos į ki­tą funk­ci­nę zo­ną.

Nu­ma­ty­ta, kad šios te­ri­to­ri­jos ga­li bū­ti nau­do­ja­mos ir kaip gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų sta­ty­bos, pa­slau­gų te­ri­to­ri­jos, ko­mer­ci­nės pa­skir­ties ob­jek­tų. Anks­čiau ga­lio­ju­sia­me ben­dra­ja­me pla­ne šie ža­lie­ji plo­tai bu­vo pa­žy­mė­ti kaip ben­dro­jo nau­do­ji­mo žel­dy­nų ar rek­re­a­ci­nės te­ri­to­ri­jos.

Mies­to gy­ven­to­jų gru­pė įvar­di­jo kon­kre­tų to­kį „iš­ny­ku­sį“ – beveik 1 ha ploto A. Ba­ra­naus­ko, A. Žmui­dzi­na­vi­čiaus ir Bi­ru­tės gat­vė­mis įrė­min­tą pu­šy­ną.

M.Ma­ta­žins­kas ir A.Ka­žie­nė tei­gė, kad žel­dy­nai „ne­dings­ta“, bet yra tie­siog pa­keis­tas žy­mė­ji­mas, pa­gal ku­rį te­ri­to­ri­jo­je ga­li lik­ti tik 10 proc. žel­di­nių.

Aly­taus ae­ro­dro­mas: kas nu­ma­ty­ta te­ri­to­ri­jo­je?

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas M.Ma­ta­žins­kas pa­brė­žė, kad šiuo ben­druo­ju mies­to pla­nu nu­ma­to­ma tik per­spek­ty­va, o kiek­vie­nos te­ri­to­ri­jos plėt­rą nu­le­mia kon­kre­tūs de­ta­lie­ji pla­nai. „Nuo­gąs­ta­vi­mai dėl ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jos nė­ra pa­grįs­ti, de­ta­lio­jo pla­no nie­kas ne­pa­nai­ki­no“, – tei­gė jis.

Maž­daug 100 hek­ta­rų už­iman­čio ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­ja kė­lė be­ne dau­giau­sia klau­si­mų nau­jo ben­dro­jo pla­no kon­teks­te. Aly­tiš­kiai klau­sė, ko­dėl ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je yra nu­ma­ty­ta funk­ci­nė zo­na, ku­rio­je ga­li at­si­ras­ti ko­mer­ci­nės pa­skir­ties sta­ti­nių, san­dė­lių, ko­dėl ben­dra­ja­me pla­ne „nu­kirs­ti“ suplanuoti orlaivių riedėjimo takai, ar nu­ma­to­ma ae­ro­dro­mą mo­der­ni­zuo­ti su­ma­ži­nant jo te­ri­to­ri­ją?

Taip pat do­mė­jo­si, kaip pla­nuo­ja­ma įreng­ti ap­tar­nau­jan­čio trans­por­to pri­va­žia­vi­mą prie šių sta­ti­nių. Ben­dro­jo pla­no ren­gė­jai pa­aiš­ki­no, kad pri­va­žia­vi­mas nu­ma­ty­tas Kle­vų gat­ve.

„Ur­ba­nis­ti­kos“ at­sto­vė A.Kažie­nė tei­gė, kad ben­dra­ja­me pla­ne yra nu­ma­ty­ti vi­si bū­ti­ni pa­sta­tų aukš­tin­gu­mo ri­bo­ji­mai, ku­rie bus rei­ka­lin­gi įren­giant ae­ro­dro­mo ki­li­mo ta­kus, o sau­gos zo­nos rei­ka­la­vi­mai ga­lio­ja treč­da­liui mies­to – taip nu­ma­to­ma ci­vi­li­nės avia­ci­jos rei­ka­la­vi­muo­se.

Gau­ta per 10 pa­siū­ly­mų

Vie­šie­ji svars­ty­mai yra pas­ku­ti­nė Aly­taus mies­to ben­dro­jo pla­no vie­ši­ni­mo pro­ce­dū­rų sta­di­ja, gau­ta dau­giau nei de­šimt pla­na­vi­mo pa­siū­ly­mų. Po svars­ty­mo ben­dra­sis pla­nas bus de­ri­na­mas įvai­rio­se ins­ti­tu­ci­jo­se. Pas­kui jį tvir­tins Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Ka­dan­gi bu­vo gau­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų Aly­taus mies­to ben­dro­jo pla­no kraš­to­vaiz­džio da­liai pa­reng­ti, prie šio pri­ori­te­to bu­vo pri­jung­tas ir vi­sas ben­dro­jo pla­no kei­ti­mas pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­čias te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo nor­mas.

Pir­ma­sis mies­to ben­dra­sis pla­nas bu­vo tvir­tin­tas 2004 me­tais.

Nau­jai pa­reng­ta­me ben­dra­ja­me Aly­taus mies­to pla­ne nu­ma­to­ma plė­to­ti pra­mo­nės ir lo­gis­ti­kos sri­tį bei re­zer­vuo­ti te­ri­to­ri­ją Pra­mo­nės ra­jo­nui už ge­le­žin­ke­lio šiau­rės va­ka­ri­nė­je mies­to da­ly­je. Taip pat įreng­ti nau­jas gat­ves: Min­dau­go gat­vės tę­si­nį iki Drus­ki­nin­kų gat­vės, Žir­gų gat­vės tę­si­nį iki Nor­man­di­jos–Ne­mu­no gat­vės, nu­ties­ti jung­tis tarp Jur­giš­kių ir Ker­na­vės gat­vių.

Taip pat ben­dra­ja­me pla­ne yra nu­ma­ty­tas Aly­taus kraš­to­vaiz­džio par­ko draus­ti­nis, ku­rio da­lis at­si­ran­da Kran­to gat­vė­je. Jo at­si­ra­di­mą reg­la­men­tuo­ja Vy­riau­sy­bės ak­tai.