158 aly­tiš­kių skaus­mas dėl Gluos­nių gat­vės iš­as­fal­ta­vi­mo

gatve
Jau 22 me­tus šia gat­ve be­si­nau­do­jan­tys žmo­nės mau­do­si pur­vy­ne ir dul­kė­se. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Jau per dvi­de­šimt me­tų Pir­mo­jo Aly­taus Gluos­nių, Ae­ro­dro­mo, La­kū­nų gat­vių žmo­nės pra­šo ne­pa­mirš­ti jų, ne­nu­stum­ti į to­li­mes­nes žvy­ruo­tų gat­vių stu­di­jos po­zi­ci­jas. Gy­ven­to­jai ma­no, kad kri­te­ri­jai, pa­gal ku­riuos su­da­ry­ta gat­vių ei­lė šio­je stu­di­jo­je, ne­ati­tin­ka re­a­ly­bės, neat­si­žvel­gia­ma į gy­ven­to­jų, ypač pen­si­nin­kų, in­te­re­sus. „Gluos­nių gat­vė ve­da į Pir­mo­jo Aly­taus ka­pi­nes, ki­tus ob­jek­tus ir gy­ven­to­jams yra la­bai svar­bi“, – tei­gė žmo­nės. Jie su­rin­ko 158 gy­ven­to­jų pa­ra­šus su pra­šy­mu iš­as­fal­tuo­ti šią gat­vę, ta­čiau, kaip tei­gia, Aly­taus mies­to me­rui, ta­ry­bos na­riams, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai tai – nė mo­tais. Il­gą laiš­ką jie pa­ra­šė ir „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai.

„Gluos­nių gat­vės žmo­nės, kaip ir vi­si aly­tiš­kiai, no­ri gy­ven­ti šva­rio­je, iš­as­fal­tuo­to­je gat­vė­je, bet jų pra­šy­mai ir no­rai „Aly­taus pi­lie­čių“ dau­gu­mai ne­gir­di­mi.

Pa­si­tvir­ti­na pa­tar­lė „ma­žas esi ir su­pras­ti nie­ko ne­ga­li“. Gluos­nių, Ae­ro­dro­mo (tai yra vie­na ir ta pa­ti gat­vė) bei La­kū­nų gat­vių gy­ven­to­jai ir Kle­vų gat­vės ka­pi­nė­se pa­lai­do­tus ar­ti­muo­sius lan­kan­tys aly­tiš­kiai la­bai nu­si­vy­lę iš­rink­ta Aly­taus mies­to val­džia. Jau 22 me­tus šia gat­ve be­si­nau­do­jan­tys žmo­nės mau­do­si pur­vy­ne ir dul­kė­se.

Per šią ka­den­ci­ją dėl mi­nė­tos gat­vės iš­as­fal­ta­vi­mo į gerb. me­rą Vy­tau­tą Gri­ga­ra­vi­čių krei­pė­mės tris kar­tus: 2016 me­tais ko­vo 29, per­nai bir­že­lio 15 ir gruo­džio 25 die­no­mis. Vi­si at­sa­ky­mai bu­vo ne­igia­mi. Var­gas, kad šio­je gat­vė­je ne­gy­ve­na Aly­taus mies­to me­ro gi­mi­nai­čių, kaip Žir­gų gat­vė­je, esan­čio­je prie nau­jo Tūks­tant­me­čio til­to, ku­ri bu­vo pa­ruoš­ta as­fal­ta­vi­mui, nors jo­je yra tik du in­di­vi­du­a­lūs na­mai. Gluos­nių gat­vė­je nė­ra žy­mių ver­sli­nin­kų, kaip Vė­jo ar Nau­ja­ku­rių gat­vė­se gy­ve­nan­čių mies­to val­di­nin­kų ar­ti­mų­jų. Gluos­nių gat­vė­je gy­ve­na tik pa­pras­ti aly­tiš­kiai.

Žmo­nės aki­vaiz­džiai ma­to ne­tei­sy­bę, bet, kaip sa­ko­ma, „prieš vė­ją ne­pa­pū­si“. Bet vis dar ti­kė­da­mi, kad po to, kai vie­šo­jo­je erd­vė­je bu­vo pa­ro­dy­ta, jog apie 200 Ži­bu­rio ir Vil­ties gat­vių žmo­nių, su­rin­kę pa­ra­šus strei­kuo­ja, ne­no­rė­da­mi, kad ša­lia jų na­mų bū­tų ren­gia­ma ma­ši­nų sto­vė­ji­mo aikš­te­lė ir tie­sia­ma nau­ja gat­vė, ne­san­ti įtrauk­ta į „Žvy­ruo­ti­nų gat­vių trans­por­to stu­di­ją“, o bū­tent į me­ro V.Gri­ga­ra­vi­čiaus sū­naus ša­li­mais esan­tį spor­to klu­bą,  su­gal­vo­jo­me dar kar­tą kreip­tis į Aly­taus mies­to val­džią, pra­šy­da­mi iš­tai­sy­ti pa­žeis­tus mi­nė­tos stu­di­jos kri­te­ri­jus ir tas pi­ni­gi­nes lė­šas pa­skir­ti dau­ge­lio žmo­nių pra­šo­mos Gluos­nių gat­vės iš­as­fal­ta­vi­mui.

               

 PRA­ŠY­MAS

 

Gerb. me­re, p. mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, mes ir vėl pa­kar­to­ti­nai krei­pia­mės į Jus, pra­šy­da­mi per­žiū­rė­ti pa­žeis­tus žvy­riuo­tų gat­vių trans­por­to stu­di­jos kri­te­ri­jus, juos iš­tai­sy­ti, at­kur­ti pa­žeis­tą mies­to as­fal­tuo­tų gat­vių ei­liš­ku­mą ir iš­as­fal­tuo­ti taip la­bai pra­šo­mą tran­zi­ti­nę ne­il­gą, kai­nuo­jan­čią tik apie 45 tūkst. eu­rų (ra­šo­ma Aly­taus sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu pa­ruoš­to­je „Žvy­ruo­tų gat­vių trans­por­to stu­di­jo­je“) Gluos­nių gat­vę, ve­dan­čią į nau­jas, 1996 me­tais ati­da­ry­tas ka­pi­nes.

Gluos­nių gat­vė mi­nė­to­je stu­di­jo­je pa­žy­mė­ta 6 nu­me­riu. Iš­stu­di­ja­vę šią stu­di­ją, vi­sus mi­nė­tų gat­vių kri­te­ri­jus, įsi­ti­ki­no­me, kad jie at­si­tik­ti­nai, ty­čia ar ne­ty­čia pa­žeis­ti. Prieš Gluos­nių gat­vę bu­vu­si Nau­ja­ku­rių gat­vė ir 8 nu­me­riu pa­žy­mė­ta Vė­jo gat­vė, ku­rio­je gy­ve­na įta­kin­gi mies­to žmo­nės, va­sa­rą gra­žiai su ša­li­gat­viais ir nuo­te­ko­mis jau iš­as­fal­tuo­tos, o mū­sų gat­vė nu­stum­ta net į 60 ei­lę.

Gerb. me­re, gal Jū­sų pa­val­di­niai su­kly­do „rei­tin­guo­da­mi“ as­fal­tuo­ja­mų gat­vių ei­liš­ku­mą ar­ba tie­siog są­mo­nin­gai ne­ma­tė rei­ka­lo iš­sa­miai iš­ana­li­zuo­ti ir pa­tik­rin­ti stu­di­jos ren­gė­jo su­rink­tų duo­me­nų bei at­lik­tų pa­skai­čia­vi­mų? Juo­lab kad už to­kią ne­ko­ky­biš­ką ir ne­ati­tin­kan­čią tik­ro­vės bei pa­žei­džian­čią pa­pras­tų aly­tiš­kių tei­sė­tus in­te­re­sus trans­por­to stu­di­ją tur­būt bu­vo su­mo­kė­ta ne­ma­ža mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų su­ma?

Iš ži­niask­lai­dos iš­gir­do­me, kad Ži­bu­rio ir Vil­ties gat­vių gy­ven­to­jai la­bai ne­no­ri, kad bū­tų tie­sia­ma nau­ja gat­vė į mies­to me­ro sū­naus spor­to klu­bą ir kad ten bū­tų da­ro­ma au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Tai gal tuos fi­nan­sus ga­li­ma pa­skir­ti šios stra­te­gi­nės, tran­zi­ti­nės Gluos­nių gat­vės iš­as­fal­ta­vi­mui?

Esa­me su­rin­kę 158 Gluos­nių gat­ve be­si­nau­do­jan­čių aly­tiš­kių pa­ra­šus. Ga­li­me jų dar dau­giau su­rink­ti, nes žmo­nės kas­dien vyks­ta į ka­pi­nes tvar­ky­ti ka­pų, va­sa­ro­mis lais­ty­ti gė­lių, vai­kai ei­na į vie­šo­jo trans­por­to sto­te­lę va­žiuo­ti į mies­to mo­kyk­las, žmo­nės – į dar­bus. Aly­tiš­kiai ne­no­ri šia gat­ve kaip Sa­cha­ro­je, per dul­kes, o pa­li­jus per pur­vy­ną, vaikš­čio­ti į Jiez­no gat­vė­je esan­čią au­to­bu­sų sto­te­lę.

La­bai nu­si­vy­lė­me, kai 2018 me­tais lie­pos 26 die­ną iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ga­vo­me ne­igia­mą val­di­nin­kų at­sa­ky­mą į pra­ei­to bir­že­lio 15 die­nos pra­šy­mą, ra­šy­tą gerb. me­rui, mies­to ta­ry­bos na­riams, ku­ris for­ma­lus, ne­iš­sa­mus, ne­kon­kre­tus, ne­at­sa­kan­tis į aly­tiš­kių klau­si­mą – ko­dėl?

At­sa­ky­me gy­ven­to­jai pa­si­ge­do at­lik­tos iš­sa­mios Aly­taus žvy­ruo­tų gat­vių stu­di­jos ana­li­zės bei kon­kre­čių val­di­nin­kų at­sa­ky­mų į juos do­mi­nan­čius klau­si­mus. At­sa­ky­me ne­nu­ro­dy­ta, ko­dėl pa­žeis­ti žvy­ruo­tų gat­vių trans­por­to stu­di­jos kri­te­ri­jai, ko­dėl jie ne­tei­sin­gi, ko­dėl iš­as­fal­tuo­tos Vė­jo ir Nau­ja­ku­rių gat­vės, čia įren­gus van­dens nuo­te­kų ko­mu­ni­ka­ci­jos dar­bus, o po jos se­kan­ti, bu­vu­si ei­lė­je įra­šy­ta Gluos­nių-Ae­ro­dro­mo (vie­na gat­vė tik kaž­ko­dėl tu­rin­ti dvie­jų pa­va­di­ni­mą) bei čia pat esan­ti La­kū­nų gat­vė nu­stum­ta iš 9 net į 60 ei­lę ir, kaip me­ras pa­sa­kė, bus iš­as­fal­tuo­ta tik po 15 me­tų.

Ka­dan­gi jūs ne­iš­ana­li­za­vo­te trans­por­to sek­to­riaus stu­di­jos, ana­li­zę pa­tei­kia­me mes. Kaip pa­vyz­dį pa­ė­mė­me tik dvi pas­ku­ti­nes iš­as­fal­tuo­tas Vė­jo ir Nau­ja­ku­rių gat­ves ir pa­ly­gi­no­me su Gluos­nių gat­ve. Kri­te­ri­jų se­ka pa­im­ta iš pa­reng­tos žvy­ruo­tų gat­vių trans­por­to stu­di­jos, ku­rio­je iš 8 pa­žeis­ti net 5 kri­te­ri­jai, ku­rie vi­sai ne­ati­tin­ka tik­ro­vės:

1.1. Pa­ros lai­ko in­ten­sy­vu­mas

Kur dau­giau va­žiuo­ja įvai­riu pa­ros me­tu trans­por­to prie­mo­nių, ei­na pės­čių­jų – Vė­jo, Nau­ja­ku­rių ar Gluos­nių gat­ve?

1.2. Gat­vės už­sta­ty­mo tan­kis

Vė­jo gat­vė­je yra tik 8 pri­va­tūs na­mai.

Nau­ja­ku­rių gat­vė­je yra apie 15 pri­va­čių na­mų.

Gluos­nių gat­vė­je yra 8 pri­va­tūs na­mai, Ae­ro­dro­mo gat­vė­je 7 yra dau­gia­bu­tis, sto­vin­tis ant Gluos­nių gat­vės ša­li­gat­vio, La­kū­nų gat­vė­je 7 – dau­gia­bu­tis, esan­tis vi­sai ša­lia Gluos­nių gat­vės, La­kū­nų gat­vė­je 9 dau­gia­bu­tis, esan­tis ša­lia ka­pi­nių, pa­min­klų par­duo­tu­vė, au­to­mo­bi­lių tai­syk­la. Šia gat­ve va­žiuo­ja­ma link mies­to, ka­pi­nių, į ko­lek­ty­vi­nius so­dus, į Pra­mo­nės ra­jo­ną.

Fak­tai, kur di­des­nis ju­de­sys, – aki­vaiz­dūs, val­di­nin­kų at­sa­ky­mai tė­ra for­ma­lus at­si­ra­ši­nė­ji­mas tar­si ne­nu­ovo­kiems jū­sų rin­kė­jams.

1.5.1. Gat­vės įren­gi­mo me­tai, gat­vės am­žius

Vė­jo gat­vė įreng­ta 1984 me­tais (ra­šo­ma stu­di­jo­je),

Nau­ja­ku­rių gat­vė įreng­ta 1984 me­tais (ra­šo­ma stu­di­jo­je),

Gluos­nių gat­vės 16 na­mas sta­ty­tas 1949 me­tais (duo­me­nys iš re­gist­rų kny­gos),

Gluos­nių gat­vės 4 na­mas sta­ty­tas 1982 me­tais,

Ae­ro­dro­mo gat­vės 7 dau­gia­bu­tis sta­ty­tas 1971 me­tais,

Gluos­nių gat­vės 14 na­mas sta­ty­tas 1982 me­tais.

Stu­di­jo­je pa­ra­šy­ta, kad Gluos­nių gat­vė įreng­ta 1992 me­tais. Tai­gi, Gluos­nių gat­vės na­mai iš­dy­go anks­čiau nei Vė­jo ar Nau­ja­ku­rių gat­vės.

3.1. Eko­no­mi­nis gat­vės nau­din­gu­mas

Vė­jo ir Nau­ja­ku­rių gat­vėms pa­skir­ta po 30 ba­lų, Gluos­nių – 0 ba­lų. Ko­dėl? Ko­dėl ne­tei­sin­gai įver­tin­ti ir kiek­vie­no kri­te­ri­jaus ba­lai, pa­gal ku­rios Gluos­nių gat­vė su­rin­ko jų ma­žiau­siai?

Jei­gu bū­tų tei­sin­gai įver­tin­ti ba­lai, Gluos­nių gat­vė pa­gal mi­nė­tą stu­di­ją bū­tų iš­as­fal­tuo­ta pir­miau nei dvi ki­tos. Mes įro­dė­me, kad šio­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu pa­reng­to­je trans­por­to stu­di­jo­je ju­ri­diš­kai pa­žeis­tas žvy­ruo­ti­nų gat­vių as­fal­ta­vi­mo ei­liš­ku­mas.

Ger­bia­mi Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, ta­ry­bos na­riai, jei jūs jau­čia­te pa­rei­gą ir no­rą pa­dė­ti iš­spręs­ti pa­pras­tų aly­tiš­kių pro­ble­mas, pa­dė­ki­te.“

 

158 Aly­taus mies­to Gluos­nių, Ae­ro­dro­mo ir La­kū­nų

gat­vių žmo­nės

 

  Komentaras

  Visų gatvių alytiškiai nori gyventi išasfaltuotose ,nepurvinose, ne dulkėtose gatvėse. Prie ankstesnės Valdžios Pirmo Alytaus naujose kapinėse palaidotų artimųjų kapus Gluosnių gatve vykstantys lankyti žmonės, teisybės nerado. Džiaugiamės nauja Valdžia ir tikime jos geranorišku ir teisingu žmonių problemų sprendimu. Dabar vyksta balsavimas už norimas įgyvendinti ,,Alytiškių iniciatyvas', tarp kurių yra ir ,,Gluosnių gatvės išasfaltavimas". Nepagailėkite užbalsuoti- ,t. y. , atiduoti savo balsą, už šios gatvės išasfaltavimą , kuri veda įį Pirmo Alytaus mirusių žmonių ,,miestą'' .

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.