158 aly­tiš­kių skaus­mas dėl Gluos­nių gat­vės iš­as­fal­ta­vi­mo

gatve
Jau 22 me­tus šia gat­ve be­si­nau­do­jan­tys žmo­nės mau­do­si pur­vy­ne ir dul­kė­se. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Jau per dvi­de­šimt me­tų Pir­mo­jo Aly­taus Gluos­nių, Ae­ro­dro­mo, La­kū­nų gat­vių žmo­nės pra­šo ne­pa­mirš­ti jų, ne­nu­stum­ti į to­li­mes­nes žvy­ruo­tų gat­vių stu­di­jos po­zi­ci­jas. Gy­ven­to­jai ma­no, kad kri­te­ri­jai, pa­gal ku­riuos su­da­ry­ta gat­vių ei­lė šio­je stu­di­jo­je, ne­ati­tin­ka re­a­ly­bės, neat­si­žvel­gia­ma į gy­ven­to­jų, ypač pen­si­nin­kų, in­te­re­sus. „Gluos­nių gat­vė ve­da į Pir­mo­jo Aly­taus ka­pi­nes, ki­tus ob­jek­tus ir gy­ven­to­jams yra la­bai svar­bi“, – tei­gė žmo­nės. Jie su­rin­ko 158 gy­ven­to­jų pa­ra­šus su pra­šy­mu iš­as­fal­tuo­ti šią gat­vę, ta­čiau, kaip tei­gia, Aly­taus mies­to me­rui, ta­ry­bos na­riams, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai tai – nė mo­tais. Il­gą laiš­ką jie pa­ra­šė ir „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai.

„Gluos­nių gat­vės žmo­nės, kaip ir vi­si aly­tiš­kiai, no­ri gy­ven­ti šva­rio­je, iš­as­fal­tuo­to­je gat­vė­je, bet jų pra­šy­mai ir no­rai „Aly­taus pi­lie­čių“ dau­gu­mai ne­gir­di­mi.

Pa­si­tvir­ti­na pa­tar­lė „ma­žas esi ir su­pras­ti nie­ko ne­ga­li“. Gluos­nių, Ae­ro­dro­mo (tai yra vie­na ir ta pa­ti gat­vė) bei La­kū­nų gat­vių gy­ven­to­jai ir Kle­vų gat­vės ka­pi­nė­se pa­lai­do­tus ar­ti­muo­sius lan­kan­tys aly­tiš­kiai la­bai nu­si­vy­lę iš­rink­ta Aly­taus mies­to val­džia. Jau 22 me­tus šia gat­ve be­si­nau­do­jan­tys žmo­nės mau­do­si pur­vy­ne ir dul­kė­se.

Per šią ka­den­ci­ją dėl mi­nė­tos gat­vės iš­as­fal­ta­vi­mo į gerb. me­rą Vy­tau­tą Gri­ga­ra­vi­čių krei­pė­mės tris kar­tus: 2016 me­tais ko­vo 29, per­nai bir­že­lio 15 ir gruo­džio 25 die­no­mis. Vi­si at­sa­ky­mai bu­vo ne­igia­mi. Var­gas, kad šio­je gat­vė­je ne­gy­ve­na Aly­taus mies­to me­ro gi­mi­nai­čių, kaip Žir­gų gat­vė­je, esan­čio­je prie nau­jo Tūks­tant­me­čio til­to, ku­ri bu­vo pa­ruoš­ta as­fal­ta­vi­mui, nors jo­je yra tik du in­di­vi­du­a­lūs na­mai. Gluos­nių gat­vė­je nė­ra žy­mių ver­sli­nin­kų, kaip Vė­jo ar Nau­ja­ku­rių gat­vė­se gy­ve­nan­čių mies­to val­di­nin­kų ar­ti­mų­jų. Gluos­nių gat­vė­je gy­ve­na tik pa­pras­ti aly­tiš­kiai.

Žmo­nės aki­vaiz­džiai ma­to ne­tei­sy­bę, bet, kaip sa­ko­ma, „prieš vė­ją ne­pa­pū­si“. Bet vis dar ti­kė­da­mi, kad po to, kai vie­šo­jo­je erd­vė­je bu­vo pa­ro­dy­ta, jog apie 200 Ži­bu­rio ir Vil­ties gat­vių žmo­nių, su­rin­kę pa­ra­šus strei­kuo­ja, ne­no­rė­da­mi, kad ša­lia jų na­mų bū­tų ren­gia­ma ma­ši­nų sto­vė­ji­mo aikš­te­lė ir tie­sia­ma nau­ja gat­vė, ne­san­ti įtrauk­ta į „Žvy­ruo­ti­nų gat­vių trans­por­to stu­di­ją“, o bū­tent į me­ro V.Gri­ga­ra­vi­čiaus sū­naus ša­li­mais esan­tį spor­to klu­bą,  su­gal­vo­jo­me dar kar­tą kreip­tis į Aly­taus mies­to val­džią, pra­šy­da­mi iš­tai­sy­ti pa­žeis­tus mi­nė­tos stu­di­jos kri­te­ri­jus ir tas pi­ni­gi­nes lė­šas pa­skir­ti dau­ge­lio žmo­nių pra­šo­mos Gluos­nių gat­vės iš­as­fal­ta­vi­mui.

               

 PRA­ŠY­MAS

 

Gerb. me­re, p. mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, mes ir vėl pa­kar­to­ti­nai krei­pia­mės į Jus, pra­šy­da­mi per­žiū­rė­ti pa­žeis­tus žvy­riuo­tų gat­vių trans­por­to stu­di­jos kri­te­ri­jus, juos iš­tai­sy­ti, at­kur­ti pa­žeis­tą mies­to as­fal­tuo­tų gat­vių ei­liš­ku­mą ir iš­as­fal­tuo­ti taip la­bai pra­šo­mą tran­zi­ti­nę ne­il­gą, kai­nuo­jan­čią tik apie 45 tūkst. eu­rų (ra­šo­ma Aly­taus sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu pa­ruoš­to­je „Žvy­ruo­tų gat­vių trans­por­to stu­di­jo­je“) Gluos­nių gat­vę, ve­dan­čią į nau­jas, 1996 me­tais ati­da­ry­tas ka­pi­nes.

Gluos­nių gat­vė mi­nė­to­je stu­di­jo­je pa­žy­mė­ta 6 nu­me­riu. Iš­stu­di­ja­vę šią stu­di­ją, vi­sus mi­nė­tų gat­vių kri­te­ri­jus, įsi­ti­ki­no­me, kad jie at­si­tik­ti­nai, ty­čia ar ne­ty­čia pa­žeis­ti. Prieš Gluos­nių gat­vę bu­vu­si Nau­ja­ku­rių gat­vė ir 8 nu­me­riu pa­žy­mė­ta Vė­jo gat­vė, ku­rio­je gy­ve­na įta­kin­gi mies­to žmo­nės, va­sa­rą gra­žiai su ša­li­gat­viais ir nuo­te­ko­mis jau iš­as­fal­tuo­tos, o mū­sų gat­vė nu­stum­ta net į 60 ei­lę.

Gerb. me­re, gal Jū­sų pa­val­di­niai su­kly­do „rei­tin­guo­da­mi“ as­fal­tuo­ja­mų gat­vių ei­liš­ku­mą ar­ba tie­siog są­mo­nin­gai ne­ma­tė rei­ka­lo iš­sa­miai iš­ana­li­zuo­ti ir pa­tik­rin­ti stu­di­jos ren­gė­jo su­rink­tų duo­me­nų bei at­lik­tų pa­skai­čia­vi­mų? Juo­lab kad už to­kią ne­ko­ky­biš­ką ir ne­ati­tin­kan­čią tik­ro­vės bei pa­žei­džian­čią pa­pras­tų aly­tiš­kių tei­sė­tus in­te­re­sus trans­por­to stu­di­ją tur­būt bu­vo su­mo­kė­ta ne­ma­ža mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų su­ma?

Iš ži­niask­lai­dos iš­gir­do­me, kad Ži­bu­rio ir Vil­ties gat­vių gy­ven­to­jai la­bai ne­no­ri, kad bū­tų tie­sia­ma nau­ja gat­vė į mies­to me­ro sū­naus spor­to klu­bą ir kad ten bū­tų da­ro­ma au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Tai gal tuos fi­nan­sus ga­li­ma pa­skir­ti šios stra­te­gi­nės, tran­zi­ti­nės Gluos­nių gat­vės iš­as­fal­ta­vi­mui?

Esa­me su­rin­kę 158 Gluos­nių gat­ve be­si­nau­do­jan­čių aly­tiš­kių pa­ra­šus. Ga­li­me jų dar dau­giau su­rink­ti, nes žmo­nės kas­dien vyks­ta į ka­pi­nes tvar­ky­ti ka­pų, va­sa­ro­mis lais­ty­ti gė­lių, vai­kai ei­na į vie­šo­jo trans­por­to sto­te­lę va­žiuo­ti į mies­to mo­kyk­las, žmo­nės – į dar­bus. Aly­tiš­kiai ne­no­ri šia gat­ve kaip Sa­cha­ro­je, per dul­kes, o pa­li­jus per pur­vy­ną, vaikš­čio­ti į Jiez­no gat­vė­je esan­čią au­to­bu­sų sto­te­lę.

La­bai nu­si­vy­lė­me, kai 2018 me­tais lie­pos 26 die­ną iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ga­vo­me ne­igia­mą val­di­nin­kų at­sa­ky­mą į pra­ei­to bir­že­lio 15 die­nos pra­šy­mą, ra­šy­tą gerb. me­rui, mies­to ta­ry­bos na­riams, ku­ris for­ma­lus, ne­iš­sa­mus, ne­kon­kre­tus, ne­at­sa­kan­tis į aly­tiš­kių klau­si­mą – ko­dėl?

At­sa­ky­me gy­ven­to­jai pa­si­ge­do at­lik­tos iš­sa­mios Aly­taus žvy­ruo­tų gat­vių stu­di­jos ana­li­zės bei kon­kre­čių val­di­nin­kų at­sa­ky­mų į juos do­mi­nan­čius klau­si­mus. At­sa­ky­me ne­nu­ro­dy­ta, ko­dėl pa­žeis­ti žvy­ruo­tų gat­vių trans­por­to stu­di­jos kri­te­ri­jai, ko­dėl jie ne­tei­sin­gi, ko­dėl iš­as­fal­tuo­tos Vė­jo ir Nau­ja­ku­rių gat­vės, čia įren­gus van­dens nuo­te­kų ko­mu­ni­ka­ci­jos dar­bus, o po jos se­kan­ti, bu­vu­si ei­lė­je įra­šy­ta Gluos­nių-Ae­ro­dro­mo (vie­na gat­vė tik kaž­ko­dėl tu­rin­ti dvie­jų pa­va­di­ni­mą) bei čia pat esan­ti La­kū­nų gat­vė nu­stum­ta iš 9 net į 60 ei­lę ir, kaip me­ras pa­sa­kė, bus iš­as­fal­tuo­ta tik po 15 me­tų.

Ka­dan­gi jūs ne­iš­ana­li­za­vo­te trans­por­to sek­to­riaus stu­di­jos, ana­li­zę pa­tei­kia­me mes. Kaip pa­vyz­dį pa­ė­mė­me tik dvi pas­ku­ti­nes iš­as­fal­tuo­tas Vė­jo ir Nau­ja­ku­rių gat­ves ir pa­ly­gi­no­me su Gluos­nių gat­ve. Kri­te­ri­jų se­ka pa­im­ta iš pa­reng­tos žvy­ruo­tų gat­vių trans­por­to stu­di­jos, ku­rio­je iš 8 pa­žeis­ti net 5 kri­te­ri­jai, ku­rie vi­sai ne­ati­tin­ka tik­ro­vės:

1.1. Pa­ros lai­ko in­ten­sy­vu­mas

Kur dau­giau va­žiuo­ja įvai­riu pa­ros me­tu trans­por­to prie­mo­nių, ei­na pės­čių­jų – Vė­jo, Nau­ja­ku­rių ar Gluos­nių gat­ve?

1.2. Gat­vės už­sta­ty­mo tan­kis

Vė­jo gat­vė­je yra tik 8 pri­va­tūs na­mai.

Nau­ja­ku­rių gat­vė­je yra apie 15 pri­va­čių na­mų.

Gluos­nių gat­vė­je yra 8 pri­va­tūs na­mai, Ae­ro­dro­mo gat­vė­je 7 yra dau­gia­bu­tis, sto­vin­tis ant Gluos­nių gat­vės ša­li­gat­vio, La­kū­nų gat­vė­je 7 – dau­gia­bu­tis, esan­tis vi­sai ša­lia Gluos­nių gat­vės, La­kū­nų gat­vė­je 9 dau­gia­bu­tis, esan­tis ša­lia ka­pi­nių, pa­min­klų par­duo­tu­vė, au­to­mo­bi­lių tai­syk­la. Šia gat­ve va­žiuo­ja­ma link mies­to, ka­pi­nių, į ko­lek­ty­vi­nius so­dus, į Pra­mo­nės ra­jo­ną.

Fak­tai, kur di­des­nis ju­de­sys, – aki­vaiz­dūs, val­di­nin­kų at­sa­ky­mai tė­ra for­ma­lus at­si­ra­ši­nė­ji­mas tar­si ne­nu­ovo­kiems jū­sų rin­kė­jams.

1.5.1. Gat­vės įren­gi­mo me­tai, gat­vės am­žius

Vė­jo gat­vė įreng­ta 1984 me­tais (ra­šo­ma stu­di­jo­je),

Nau­ja­ku­rių gat­vė įreng­ta 1984 me­tais (ra­šo­ma stu­di­jo­je),

Gluos­nių gat­vės 16 na­mas sta­ty­tas 1949 me­tais (duo­me­nys iš re­gist­rų kny­gos),

Gluos­nių gat­vės 4 na­mas sta­ty­tas 1982 me­tais,

Ae­ro­dro­mo gat­vės 7 dau­gia­bu­tis sta­ty­tas 1971 me­tais,

Gluos­nių gat­vės 14 na­mas sta­ty­tas 1982 me­tais.

Stu­di­jo­je pa­ra­šy­ta, kad Gluos­nių gat­vė įreng­ta 1992 me­tais. Tai­gi, Gluos­nių gat­vės na­mai iš­dy­go anks­čiau nei Vė­jo ar Nau­ja­ku­rių gat­vės.

3.1. Eko­no­mi­nis gat­vės nau­din­gu­mas

Vė­jo ir Nau­ja­ku­rių gat­vėms pa­skir­ta po 30 ba­lų, Gluos­nių – 0 ba­lų. Ko­dėl? Ko­dėl ne­tei­sin­gai įver­tin­ti ir kiek­vie­no kri­te­ri­jaus ba­lai, pa­gal ku­rios Gluos­nių gat­vė su­rin­ko jų ma­žiau­siai?

Jei­gu bū­tų tei­sin­gai įver­tin­ti ba­lai, Gluos­nių gat­vė pa­gal mi­nė­tą stu­di­ją bū­tų iš­as­fal­tuo­ta pir­miau nei dvi ki­tos. Mes įro­dė­me, kad šio­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu pa­reng­to­je trans­por­to stu­di­jo­je ju­ri­diš­kai pa­žeis­tas žvy­ruo­ti­nų gat­vių as­fal­ta­vi­mo ei­liš­ku­mas.

Ger­bia­mi Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, ta­ry­bos na­riai, jei jūs jau­čia­te pa­rei­gą ir no­rą pa­dė­ti iš­spręs­ti pa­pras­tų aly­tiš­kių pro­ble­mas, pa­dė­ki­te.“

 

158 Aly­taus mies­to Gluos­nių, Ae­ro­dro­mo ir La­kū­nų

gat­vių žmo­nės

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.