Sa­vai­tė po di­džio­jo sny­gio. Sa­vi­val­dy­bės ul­ti­ma­tu­mas „Ra­gu­vi­lei” – pir­ma­die­nio ry­tą mies­tas pri­va­lo bū­ti šva­rus, įmo­nė at­ker­ta, kad pro­ble­ma – ne­iš­ve­ža­mas snie­gas (4)

Saulė Pinkevičienė
Ateinančio pirmadienio rytas – paskutinis terminas bendrovei „Raguvilė“, kai jai priklausančios Alytaus miesto zonos turės būti išvalytos nuo sniego taip, kaip numatoma sutartyje. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ateinančio pirmadienio rytas – paskutinis terminas bendrovei „Raguvilė“, kai jai priklausančios Alytaus miesto zonos turės būti išvalytos nuo sniego taip, kaip numatoma sutartyje. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Bau­dų dėl pras­tai va­lo­mų mies­to gat­vių su­lau­ku­sios „Ra­gu­vi­lės“ va­do­vas Vir­gi­ni­jus Bra­zaus­kas nu­ste­bo tik iš ži­niask­lai­dos, kaip pats tei­gia, su­ži­no­jęs, jog Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė su įmo­ne ga­li­mai ke­ti­na nu­trauk­ti dau­giau nei 1 mln. eu­rų ver­tės pa­slau­gų su­tar­tį. „Pa­dė­tis mies­te ge­rė­ja, nors ket­vir­ta­die­nį vėl sni­go, de­da­me vi­sas pa­stan­gas, kad sta­bi­li­zuo­tu­me su­si­klos­čiu­sią si­tu­a­ci­ją, pri­si­i­ma­me ir da­lį kal­tės, ta­čiau tik­rai ne vi­są“, – „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė įmo­nės va­do­vas. Jo tei­gi­mu, Aly­tu­je gat­vės po stip­raus sny­gio ne­bu­vo tin­ka­mai nu­va­ly­tos, nes su sa­vi­val­dy­be ne­iš­spren­džia­mas snie­go iš­ve­ži­mo klau­si­mas. O sa­vi­val­dy­bė pri­me­na, kad pir­ma­die­nio ry­tas yra pas­ku­ti­nis ter­mi­nas „Ra­gu­vi­lei“, kai šiai įmo­nei pri­klau­san­čios mies­to gatvės mechanizuotu būdu ir zonos, Pirmasis Alytus, Dainavos ir Vidzgirio mikrorajonai pri­va­lo bū­ti iš­va­ly­tos taip, kaip rei­ka­lau­ja­ma su­tar­ties są­ly­go­se.

V.Bra­zaus­ko ma­ny­mu, pa­grin­di­nė pro­ble­ma, dėl ku­rios ne­pa­vyks­ta va­ly­ti mies­to kaip nu­ma­ty­ta su­tar­ty­je – snie­go iš­ve­ži­mas. „Ra­gu­vi­lės“ va­do­vas tvir­ti­na, kad sa­vi­val­dy­bė tu­ri už­sa­ky­ti snie­go iš­ve­ži­mo pa­slau­gą ir už tai mo­kė­ti pi­ni­gus, nes šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė iš šios įmo­nės to­kios pa­slau­gos ne­per­ka. Snie­gą ši įmo­nė pri­va­lo iš­vež­ti tik iš tri­jų gat­vių: da­lies Mer­ki­nės, da­lies A. Juo­za­pa­vi­čiaus ir Kau­no.

Kaip „Aly­taus nau­jie­noms“ pa­aiš­ki­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja Pal­my­ra Raš­kaus­kie­nė, sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu snie­gas iš­ve­ža­mas iš tų mies­to vie­tų, kur jo san­kau­pos truk­do sau­giam eis­mui ir pės­tie­siems, tai yra va­lant gat­ves už­ver­čia­mi ša­li­gat­viai ir pa­na­šiai. Tokiose teritori­jose, kur sniegui nustumti yra vie­tos, ir jis gali būti nustumtas ant žaliųjų plotų, pa­vyz­džiui, tvar­kant Vidz­gi­rio pės­čių­jų ta­kus, ku­rie ta­po „plia­žais“, nes drus­ka bu­vo su­ber­ta ant ne­nu­va­ly­tų, išvežimas neužsa­komas.

Ki­to­kia si­tu­a­ci­ja, tar­kim, Mer­ki­nės gat­vė­je, kur va­lant va­žiuo­ja­mą­ją da­lį snie­gas už­ver­čia­mas ant ša­li­gat­vių, to­dėl „Ra­gu­vi­lės“ su­tar­ty­je nu­ma­ty­ta, kad jis pri­va­lo iš­kart bū­ti iš­vež­tas.

Snie­go iš­ve­ži­mu iš pro­ble­mi­nių vie­tų mies­to cen­tro zo­no­je ir Pu­ti­nuo­se rū­pi­na­si jas va­lan­ti Aly­tu­je re­gist­ruo­ta įmo­nė „2MP“.

„Ra­gu­vi­lės“ va­do­vas V.Bra­zaus­kas įsi­ti­ki­nęs, kad iš­ties nei įmo­nė, nei mies­to sa­vi­val­dy­bė ne­bu­vo pa­si­ruo­šu­si to­kiam snie­go kie­kiui nei kur jį iš­vež­ti. Snie­go, anot jo, iš­kri­to 50 cm kvad­ra­ti­niam met­rui, o tai su­da­ro 4,5 ku­bi­nio met­ro per 9 met­rų plo­čio gat­vę. „Iš­nau­do­jo­me 700 to­nų drus­kos, sau­sio ir va­sa­rio nor­mas, at­sar­gos bai­gia­si. Mes snie­gą tirp­dė­me, bet sa­vi­val­dy­bė jo ne­iš­ve­žė, tai­gi re­zul­ta­to ne­bu­vo“, – pro­ble­mą aiš­ki­na va­do­vas.

„Da­lį at­sa­ko­my­bės aš pri­si­i­mu ir su bau­do­mis mes pra­džio­je su­ti­ko­me, kad nu­ra­min­tu­me gy­ven­to­jus, ta­čiau po to pa­ma­čiau, kad vyks­ta ne dia­lo­gas, o mo­no­lo­gas. Užuot kar­tu su sa­vi­val­dy­be ieš­ko­ję ben­dros iš­ei­ties, mes su­lau­kė­me tik pa­tik­ri­ni­mų, kal­ti­ni­mų ir bau­dų“, – pik­ti­na­si V.Bra­zaus­kas. Jis pa­si­gen­da ben­dra­dar­bia­vi­mo iš mies­to va­do­vų ir tei­gia, kad „jei bū­tų me­ras ūkiš­kas kaip a. a. Jur­gis Kras­nic­kas, tai tik­rai bū­tu­me at­ra­dę spren­di­mų.“

Pa­sak P.Raš­kaus­kie­nės, gam­tos są­ly­gos bu­vo įver­tin­tos: „Ne­pai­sant to, kad orų prog­no­zė­se gau­sus sny­gis bu­vo nu­ma­to­mas prieš 2–3 pa­ras, sau­sio 25 die­ną Mies­to ūkio sky­rius elek­tro­ni­niu pa­štu at­krei­pė vi­sų įmo­nių, už­tik­ri­nan­čių tiek Aly­taus mies­to gat­vių, tiek ša­li­gat­vių, aikš­čių skve­rų tvar­ky­mą ir prie­žiū­rą, at­sto­vų dė­me­sį į ar­ti­miau­sio­mis pa­ro­mis nu­ma­to­mą di­de­lį sny­gį. Pa­pra­šy­ta įver­tin­ti kin­tan­čias oro są­ly­gas ir su­telk­ti žmo­nes ir tech­ni­ką gat­vių ir ša­li­gat­vių va­ly­mui. Pra­si­dė­jus sny­giui, kiek­vie­ną die­ną bu­vo tie­sio­giai ben­drau­ja­ma su įmo­nės at­sto­vu, nu­ro­dant, ku­rio­se vie­to­se rei­kia dė­ti ypa­tin­gas pa­stan­gas ir stip­rin­ti pa­jė­gas, pa­ste­bė­jus, kad, mū­sų nuo­mo­ne, ne­spė­ja­ma, ne­del­siant bu­vo in­for­muo­tas ir įmo­nės va­do­vas. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je sau­sio 27 die­nos ry­tą vy­ku­sio pa­si­ta­ri­mo me­tu, ku­ria­me da­ly­va­vo vi­sų įmo­nių, už­tik­ri­nan­čių tiek Aly­taus mies­to gat­vių, tiek ša­li­gat­vių tvar­ky­mą ir prie­žiū­rą, at­sto­vai, bu­vo pa­siū­ly­ta pa­dė­ti or­ga­ni­zuo­ti pa­gal­bą dar­buo­se, jei ji yra bū­ti­na, ta­čiau bu­vo­me pa­ti­kin­ti, kad bus spė­ta lai­ku su­tvar­ky­ti pa­gal su­tar­tis pri­klau­san­čias zo­nas.“

Sny­gis bai­gė­si sau­sio 27 die­nos 19 va­lan­dą va­ka­ro, iš „Ra­gu­vi­lės“ bu­vo pa­rei­ka­lau­ta, kad po 48 va­lan­dų, tai yra sau­sio 29-osios va­ka­rą, mies­tas bū­tų iš­va­ly­tas, kaip nu­ma­to su­tar­tis. Pa­aiš­kė­jus, kad si­tu­a­ci­ja tik­rai pras­ta ir ne­ge­rė­ja, pra­dė­ti ra­šy­ti ak­tai ir skir­tos bau­dos.

„Dir­bo­me eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis, per­pla­na­vo­me dar­bų ei­gą, dir­bo­me pa­mai­no­mis iš­ti­są pa­rą, la­bai skau­du skai­ty­ti aly­tiš­kių ko­men­ta­rus in­ter­ne­te“, – kal­ba V.Bra­zaus­kas. Jis tvir­ti­na, kad „Ra­gu­vi­lė­je“ dir­ban­tys ir Aly­tų nuo snie­go va­duo­jan­tys žmo­nės yra per­var­gę, pa­pil­do­mų dar­buo­to­jų at­si­vež­ta iš Klai­pė­dos. Iš vi­so Aly­tu­je gat­ves va­lė dvi­de­šimt dar­buo­to­jų, pa­si­tai­kė ir tech­ni­kos ge­di­mų.

„O ap­skri­tai vi­sa ši si­tu­a­ci­ja, ku­ri yra la­bai su­dė­tin­ga, ir kaip va­do­vas aš pri­si­i­mu dėl jos at­sa­ko­my­bę – vi­sas šias die­nas esu Aly­tu­je su sa­vo dar­buo­to­jais, da­vė mums daug pa­mo­kų ir iš jos pa­da­ry­si­me iš­va­das“, – ža­da V.Bra­zaus­kas.

„Ra­gu­vi­lė“ mies­to as­fal­tuo­tas gat­ves va­lo pa­gal 2019 me­tų va­sa­rio pa­bai­go­je tre­jiems me­tams su­da­ry­tą 1,23 mln. eu­rų ver­tės su­tar­tį. Šiuo me­tu ben­dro­vei jau skir­ta be­veik 9 tūkst. eu­rų bau­da.

Ko­kia si­tu­a­ci­ja mies­to gat­vė­se ar­tė­jant sa­vait­ga­liui?

P.Raš­kaus­kie­nė sa­ko, kad ket­vir­ta­die­nį sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai po ry­ti­nio sny­gio per­va­žia­vo mies­tą, nes nuo­gąs­tau­ta, kad penk­ta­die­nį ža­dė­tas šal­tis vėl pri­da­rys pro­ble­mų, jei pras­tai iš­va­ly­tos gat­vės už­šals, bet kon­sta­tuo­ta, jog cen­tri­nių gat­vių si­tu­a­ci­ja yra ne­blo­ga.

Su ne­pa­to­gu­mais dėl pras­tai va­lo­mo mies­to kan­triai jau sa­vai­tę gy­ve­nan­tiems aly­tiš­kiams be­lie­ka vil­tin­gai lauk­ti pir­ma­die­nio, kuo­met baig­sis sa­vi­val­dy­bės ul­ti­ma­tu­mas „Ra­gu­vi­lei“, ir dai­ry­tis į prog­no­zę: ka­žin ar po šal­čių gam­ta ne­at­neš dar vie­nos por­ci­jos snie­go?

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  RUSSIAN PROSTITUTES IN INDIA
  INDIAN GIRL ESCORT
  KOLKATA SONAGACHI ROAD
  HOW TO CALL GIRL
  SEXY TOP MODEL
  HOT GIRL FACEBOOK PROFILE
  MAYAPUR BOOKING
  SKOKKA KOLKATA
  SONAGACHI GIRLS RATE
  INDIAN TS ESCORT
  CALL GIRL CONTACT IN KOLKATA
  SEX HOTEL IN KOLKATA
  GIRL WHATSAPP NUMBERS
  WOMEN WHATSAPP NO
  HYDERABAD PROSTITUTION ONLINE
  FEMALE ESCORT INDIA
  MASSAGE IN BANGALORE LOCANTO
  SONAGACHI IMAGE
  WHATS GIRL NUMBER
  SEXY GIRLS WHATSAPP NO
  APP FOR CALL GIRLS
  KOLKATA PROSTITUTES NUMBER
  BHOPAL CALL GIRL PIC
  HOTTEST AND SEXIEST GIRL IN THE WORLD
  WHORES IN INDIA
  REAL GIRLS WHATSAPP NUMBERS
  JOB PLACEMENT IN KOLKATA
  KALKATA SEXY VIDEO
  HIGHEST PAID PROSTITUTE IN INDIA
  GIRL CONTACT NO
  INDIAN MODELS IMAGES FEMALE
  SEX GIRL WHATAPP NUMBER
  WHATSAPP IMAGES HOT
  WHATSAPP NUMBER OF HOT GIRLS
  SONAGACHI RATES PER HOUR
  PROSTITUTE NUMBER IN INDIA
  CALL GIRL FULL SEX
  GIRL MODEL IMAGE
  SONAGACHI RATE LIST 2016
  RED LIGHT AREA PHONE NUMBER
  ITEM GIRLS WHATSAPP NUMBER
  CALL GIRL PHONE NUMBER KOLKATA
  HOTELS IN NEW MARKET AREA KOLKATA
  WHATSAPP NUMBER LADIES
  WHATSAPP NUMBER PHOTO
  MASSAGE IN SALT LAKE KOLKATA
  MORE SEXY GIRLS
  HIGH PROFILE LADY
  MASSAGE AT KOLKATA
  WHATSAPP GIRL NUMBAR
  ESCORT FINDER
  KALYANI TO BIDHANNAGAR
  WWW WHATSAPP GIRL NUMBER COM
  SEX PARTNER IN KOLKATA
  COLL GALS MOBAIL NAMBAR
  CALL GRL
  KOLKATA SONAGACHI PIC
  GIRLS CONTECT NUMBER
  GIRLS OF KOLKATA
  CALL GRIAL
  NOVOTEL KOLKATA IMAGES
  GIRL WHATSAPP NAMBER
  RANDI BAZAR KOLKATA
  CALL GIRL WHATSAPP NAMBAR
  CALL GIRL PROFILE WITH PHOTO
  SEX CENTRE IN KOLKATA
  CALL GIRL NUMBER CALL GIRL NUMBER
  SHOBHABAZAR TO SONAGACHI
  CALL GIRL PERSONAL NUMBER AND IMAGE IN DELHI
  WHATS APP NUMBER OF GIRL
  CALCUTTA GIRL COLLEGE
  SONAGACHI ONLINE BOOKING

  REAL GIRL MOBILE NUMBER
  KOLKATA MODELING AGENCY
  ROOM RENT IN JADAVPUR
  HHI KOLKATA DISCO
  WHATSAPP NUMBER IN GIRL
  HOT GIRL MEANS
  INDIAN TOP CALL GIRL
  CALL GIRLS ARE
  ANY GIRL WHATSAPP NUMBER
  SEXI GIRL MOBILE NO
  PHONE NUMBER SEX GIRL
  CALL GIRL NUMBER INDIAN
  HOT GIRL NUMBERS ON WHATSAPP
  INDIAN MODELS SEXY
  REAL GIRLS PHONE NUMBERS
  KOLKATA RED LIGHT AREA LIST
  DREAM GIRL BODY MASSAGE PARLOUR IN KOLKATA
  WHAT'S APP GIRL NUMBER
  SEXY GIRLS WHATSAPP NUMBERS
  CONTACT NO OF GIRLS
  SEX SERVICE IN INDIA
  CALL GIRLS NUMBER WHATSAPP
  RAJARHAT HOTEL
  ONLINE GIRLS VIDEO CALL
  INDIAN SONAGACHI
  INDIAN HOT GIRLS NUMBER
  HOT GIRL NUMBER WHATSAPP
  BENGALI DATING SITE KOLKATA
  WWW KOLKATA SONAGACHI
  SEX GIRL NAMBAR
  INDIAN CALL GIRL CONTACT NO
  CALL GIRL NUMBER AND IMAGE
  KOLKATA CENTRAL PARK HOT PICTURE
  RUSSIAN ESCORT IN INDIA
  REAL GIRL NUMBER WHATSAPP
  WHATSAPP HOT GIRL NUMBER
  ESCORT GIRL NO
  HOT SEXY FEMALES
  SEX GIRL NAMBER
  LOCANTO GIRL KOLKATA
  FEMALE ESCORTS INDIA
  WHATSAPP NUMBERS GIRL LIST
  CALL GIRL KA WHATSAPP NUMBER
  SEX GRIL PHONE NUMBER
  KOLKATA GIRLS FOR FRIENDSHIP
  SONAGACHI MOBILE NUMBER
  ESCORT MEANING IN HINDI AND ENGLISH
  KOLKATA RED LIGHT AREA NAME LIST
  CALL GIRLFRIEND RELATIONSHIP INSTAGRAM
  INDEPENDENT ESCORT INDIA
  REAL GIRL WHATSAPP NUMBER
  WHATSAPP GIRL NAMBER
  SEXY GIRL WHATSAPP NUMBER
  WHO IS CALL GIRL
  CALL GIRL IN KOLKATTA
  BEST SEXY LADY
  MASSAGE PARLOUR IN DUMDUM
  PHONE NUMBER GIRL WHATSAPP
  ESCORTS GIRLS INDIA
  HOT WHATSAPP CONTACTS
  INDIAN CALL GIRL SITE
  HYDERABAD PROSTITUTES ADDRESS
  SEXY GIRL NAME
  CALL GIRL PHOTO COM
  SONAGACHI PHOTO
  PERSONAL LOCANTO KOLKATA
  ESCORT GIRL MEANING IN HINDI
  HOTEL FOR SEX IN KOLKATA
  TOP HOTTEST MODELS
  KOLKATA HOUSEWIFE SEX
  FREE DATING SITE IN KOLKATA WITHOUT PAYMENT
  KOLKATA GIRLS NEED SEX
  CALL GIRL INDIAN PHOTO
  INDIAN GIRLS CONTACT NO
  KOLKATA MALE ESCORTS
  WHATSAPP NUMBER REAL
  SINGLE LADIES KOLKATA LOCANTO
  GIRL WHATSAPP NUMBAR
  WOMEN HOT PHOTOS
  INDIAN GIRL PHONE NUMBER IN WHATSAPP
  BOOK A GIRL FOR SEX
  ESCORT SERVICES MEANING
  SONAGACHI GIRLS PHOTO
  HOTELS ON VIP ROAD KOLKATA
  REAL NUMBER OF GIRLS
  GIRLS PHONE NUMBERS LIST
  GIRLS ON WHATS APP
  GIRLS WHATS NUMBER
  KOLKATA KISS
  LOCANTO KOLKATA COUPLE
  HOTELS IN DUMDUM
  GIRLS WHATSAPP PHONE NUMBER
  MUMBAI ESCORT WHATSAPP
  CALL IN GIRL
  THAI ESCORT GIRL
  WHAT APP NUMBER OF GIRL
  HOTEL IN KOLKATA NEAR ESPLANADE
  MUMBAI ESCORTS WHATSAPP NUMBER
  RENT GIRL FOR A NIGHT
  SONAGACHI PICTURES
  INDIAN CAL GIRLS
  BEST SEXY GIRL IMAGE
  CALL GIRL LIVE SEX
  KOLKATA LOCAL XXX
  FEMALE INDIAN MODELS
  KOLKATA SEX HOTEL
  MEANING OF ESCORT SERVICE
  FLATS IN KOLKATA NEW TOWN
  HOT GARILS
  KOLKATA SONAGACHI GIRLS
  FEMALE MASSAGE CENTRES IN CHENNAI
  PHOTOS OF SONAGACHI
  कॉल गर्ल्स
  KOLKATA BODY TO BODY MASSAGE
  WHATSAPP NO OF INDIAN GIRLS
  GIRLS HOT TOP
  KOLKATA SONAGACHI GIRLS MOBILE NUMBER
  FEMALE ESCORT MEANING IN HINDI
  COLLAGE GIRLS SEXY IMAGES
  CALL GIRL DUMDUM
  HOTELS IN BADA BAZAR KOLKATA
  SEX LIFE IN KOLKATA
  BEST SEX GIRLS
  WHATSAPP NO ONLY GIRL
  WHATSAPP HOT PHOTO
  SONAGACHI IN KOLKATA PICTURES
  SEX WORKER KOLKATA
  GIRL HOTTEST
  KOLKATA ESCOTT
  CONTACT NUMBERS OF GIRLS
  ESCORT AT KOLKATA
  MALE ASCOT MEANING
  HOOKERS INDIA
  GIRLS CALL GIRLS
  WHAT IS ESCORTS
  HOME SERVICE CALL GIRL
  WWW CALL GARL COM
  FAMOUS CALL GIRLS
  ESCORTS AT KOLKATA
  LOCANTO SEX KOLKATA
  WHATSAPP NO. OF GIRLS
  BEST ESCORT IN KOLKATA
  WHATSAPP GIRL NUMBER INDIA
  NEW MODEL GIRL IMAGE
  CALL GIRL KA NO
  PEERLESS GIRISH PARK
  ESCORTS INDIAN
  WHATSAPP GIRLS PHONE NUMBERS
  LOCANTOPUNE WOMEN
  ANURADHA HOT PHOTOS
  CALLING GIRL PNG
  MG ROAD PROSTITUTES
  CHENNAI ESCOTT
  THE CALL GIRL
  HOTELS NEAR MUKUNDAPUR KOLKATA
  PROSTITUTE PRICE IN INDIA
  SEXIEST INDIAN MODEL
  LOVE GIRLS MOBILE NUMBERS
  SEXY TOP GIRLS
  SEX SERVICE NEAR ME
  MALE ESCORT MEANS
  WHATSAPP NO FOR GIRLS
  SONAGACHI GIRL MOBILE NUMBER
  FEMALE LOOKING FOR MALE IN KOLKATA
  SEX WOMAN NAME LIST
  BAGUIATI POST OFFICE
  MALE ESCORTS MEANING
  DATING GIRL IN KOLKATA
  GIRLS KE PHONE NUMBER
  ESCOTS
  BEST DATING APP IN KOLKATA
  GIRLS WHATSAPP NUMBERS FOR SEX
  SONAGACHI CALL GIRLS
  WHATSAPP NUMBER OF GIRL IN INDIA
  CALL GIRL OPEN SEX
  LOCANTO KOLKATA BEHALA
  MOST BEAUTIFUL HOT GIRL
  PHONE NUMBER OF GIRL ON WHATSAPP
  NEW MODEL GIRL PHOTO
  INDIAN ESCORT SITES
  MAY I COME IN MADAM SERIAL ACTRESS
  WHAT IS AN ESCORT
  KOLKATA BEST
  IS ESCORT BUSINESS LEGAL IN INDIA
  XXX CALCUTTAv

  WWW CALL GIRL IN KOLKATA
  GIRL WHATSAPP NO
  SEX GIRLS ADDRESS
  SONAGACHI CALCUTTA PHOTOS
  WWW KOLKATA GIRL SEX COM
  HOT GIRLS OF KOLKATA
  ESCORT GIRLS SEX
  MODEL GIRL HOT
  GIRLS WHATSAPP CONTACT NUMBER
  WHATSAPP NUMBER GIRLS COM
  WHAT'S UP NUMBER OF GIRL
  GIRL NUMBER WHATSAPP
  CALL GIRL INDORE PHOTO

  STYLISH PHOTOS FOR GIRLS
  SEX CLUB IN KOLKATA
  COLLEGE GIRLS WHATSAPP
  HIGH PROFILE CALL GIRL
  INDIAN CALL GIRLS IMAGES
  BODY TO BODY MASSAGE PARLOUR IN JAIPUR
  SEX FOR CALL GIRL
  REAL CALL GIRL WHATSAPP NUMBER
  BODY MASSAGE PARLOUR IN SURAT
  NEW ESCORT
  MALE TO MALE MASSAGE PARLOUR IN KOLKATA
  NEED GIRL FOR NIGHT
  FOREVER 21 IN QUEST MALL KOLKATA
  HOME MASSAGE IN KOLKATA
  GIRL FRIENDLY HOTELS IN KOLKATA
  REAL GIRL WHATSAPP NUMBER 2016
  TOP MODELS IN INDIA FEMALE
  GIRL HIP SEX
  KOLKATA SONAGACHI MAGI PHOTO
  HOTEL IN VIP ROAD KOLKATA
  SEXY BEAUTIFUL MODELS
  NOVOTEL KOLKATA PHONE NUMBER
  MODAL GALS
  HOT GIRLS WEBSITE
  LOCANTO CALL GIRL KOLKATA
  GIRL MOBILE NAMBER
  CALL GIRL FRIENDSHIP NUMBER
  MASSAGE PARLOUR IN KESTOPUR KOLKATA
  ESCORT GIRL COM
  LOCANTO MUMBAI SEX
  CALCUTTA RED LIGHT AREA PHOTOS
  CALL A PROSTITUTE
  BEST PLACE TO KISS A GIRL
  GIRLFRIEND WHATSAPP NO
  BENGALI GIRL FACEBOOK PHOTO
  ONLINE BOOK CALL GIRL
  2016 GIRL WHATSAPP NUMBER
  GIRLS MODEL PIC
  SEXI GIRL WHATS APP NUMBER
  WHATSAPP NO. GIRL ONLINE
  REAL SEX IN KOLKATA
  SALT LAKE TO PARK STREET
  TOP CALL GIRLS IN INDIA
  KOLKATA PROSTITUTION RATES
  SCOTT SERVICE KOLKATA
  PHOTOS OF KOLKATA CITY
  NOVOTEL KOLKATA WIKIPEDIA
  CALL AUNTY MOBILE NO
  KOLKATA HOOKERS
  WEST BENGAL CALL GIRL PHONE NUMBER
  WWW GIRL WHATSAPP NUMBER
  SONAGACHI SEX PICTURE
  WHATSAPP GIRL ONLINE NUMBER
  GIRL SEXY LOOK
  LOCAL GIRLS PHONE NUMBERS
  GIRL PHONE NUMBERS TO CALL
  CALL GIRL IN KOLKATA WITH IMAGES
  BLIND DATE IN KOLKATA
  MUMBAI RED LIGHT AREA PHONE NUMBERS
  ROOM RENT IN NORTH KOLKATA
  ESCORT SERVICE IN CALCUTTA
  PROSTITUTION IN KOLKATA LEGAL
  BEST HOT MODELS
  PUBS IN HYDERABAD WITH DISCO
  KOLKATA RANDI PHONE NO
  IMAGE OF SONAGACHI
  RANDI KE PHONE NO
  SONAGACHI GIRL PICTURE
  HOWRAH HOTEL KOLKATA
  KOLKATA FEMALE MODEL
  MAN SEEKING WOMAN IN KOLKATA
  DIFFERENCE BETWEEN ESCORT AND PROSTITUTE
  PROSTITUTE LADIES
  DESI GIRLS CONTACT
  INDIAN ESCORT AGENCY
  DELHI SCOTT SERVICE
  KOLKATA GIRL FRIENDSHIP
  COLLEGE GIRL IMAGE FACEBOOK
  GIRL BOOKING ONLINE
  SEXY GIRL SITE
  HOT STYLISH GIRL
  WHATS APP NUMBER OF GIRLS NEAR ME
  RATES IN SONAGACHI
  BENGALI ESCORT GIRL
  PROSTITUTE PHOTO
  DIGHA ESCORT
  HOTELS IN BALLYGUNGE
  LOCANTO INDIA KOLKATA
  BEAUTIFUL GIRLS WHATSAPP NUMBER
  PROSTITUTION IN KOLKATA PHONE NUMBER
  SCOTT SERVICE IN KOLKATA
  GIRLS WHATS APP NO
  KOLKATA SONAGACHI GIRL RATE
  5 STAR IN KOLKATA
  SWISSOTEL KOLKATA ADDRESS
  WWW GIRLS WHATSAPP NO COM
  SONAGACHI KOLKATA IMAGES
  WHATSAPP NUMBER ONLY GIRL
  NEW TOWN KOLKATA HOTELS
  SONAGACHI ESCORTS
  I NEED A GIRLFRIEND WHATSAPP NUMBER
  MOST HOT GIRL IN WORLD
  HOTY PICS
  FRIENDSHIP WITH GIRL IN KOLKATA
  HOT GIRL MODEL
  GIRLS NUMBERS FOR WHATSAPP
  MASSAGE PARLOUR IN PARK STREET KOLKATA
  MODEL HOT GIRL
  BEST ESCORTS IN KOLKATA
  WORLD SEXI WOMEN
  NEW CALL GIRL NO
  ADULT DATING IN KOLKATA
  CALCUTTA SONAGACHI PICTURES
  WHO ARE ESCORTS
  ESCORT PICS
  CHEAP RATE HOTEL IN KOLKATA
  KOLKATA ESCOT
  LOCANTO CALCUTTA
  SONAGACHI CALL GIRL PHONE NUMBER
  KOLKATA PROSTITUTES IN SONAGACHI IMAGES
  CALL GIRLS WHATS APP NO
  WHAT ARE CALL GIRLS
  MOST SEXY GIRL EVER
  PHONE NUMBERS OF WOMEN SEEKING MEN IN KOLKATA
  HOT PICTURE WOMAN
  INDIAN ESCORTS IN THAILAND
  GIRLFRIEND KOLKATA
  KOLKATA MASSAGE SERVICE
  HOWRAH GIRLS COLLAGE
  CALL GIRLS FOR CHAT
  ONLINE WHATSAPP GIRL NUMBER
  GIRLS NO ON WHATSAPP
  WHATSAPP HOT GIRL MOBILE NUMBER
  MAYAPUR WEST BENGAL TOURISM
  CALL GIRL SEX WITH BOY
  CALL GIRL AT KOLKATA WITH PHOTO
  CALL GIRL OF KOLKATA
  MASSAGE PARLOUR IN NEW TOWN KOLKATA
  CALL AUNTY WHATSAPP NUMBER
  MOST EXPENSIVE CALL GIRL IN INDIA
  ESCORT SERVICE HINDI MEANING
  KOLKATTA ESCORTS
  FULL BODY MASSAGE IN KOLKATA BY FEMALE
  DELHI BOYS ESCORT FACEBOOK
  ESCORT MODEL
  KOLKATA FEMALE LOOKING FOR MALE
  BEAUTIFUL FEMALE MODELS
  WHATSAPP GIRLS COM
  TRUE BAZAR HYDERABAD
  HOW TO FIND A CALL GIRL
  CALL GIRL HOOGHLY
  GIRL BARA
  PHONE NO OF SEXY GIRLS
  KOLKATA SONAGACHI NUMBER
  TOP TEN SEX GIRLS
  COL GRIL
  SOUTH CALCUTTA GIRLS COLLEGE ADDRESS
  COOL GIRL MOBILE NUMBER
  KOLKATA FULL SEX
  WHATSAPP FEMALE CONTACTS
  INDEPENDENT KOLKATA ESCORT
  SEXY GIRLS ON WHATSAPP
  INDIAN ESCORT GIRL SEX
  MALE ESCORT IN HINDI MEANING
  RENT A GIRL FOR A NIGHT
  NEW WHATSAPP NUMBER GIRL
  GIRLS WHATSAPP NUMBER NEW
  INDIAN GIRLS CONTACT NUMBERS
  MODEL IMAGE FEMALE
  WHATSAPP GIRL NO
  HOTELS NEAR LAKE TOWN KOLKATA
  SONAGACHI PHOTO GALLERY
  HOT UP GIRLS
  HOW TO BE A CALL GIRL
  WORLD FAMOUS MODELS HOT PHOTOS
  FEMALE SEEKING MALE IN KOLKATA
  GIRL SEXY NUMBER
  RIYA HOT IMAGE
  RANDI KHANA NUMBER
  GET WHATSAPP NUMBERS OF GIRL
  BENGALI MODELS PORTFOLIO
  TOP INDIAN CALL GIRLS
  INDIAN FEMALE WHATSAPP NUMBERS
  KOLKATA HOTEL PRICE
  CALLGIRLS INDIA
  BABES MODEL
  MUMBAI RED LIGHT AREA CONTACT NUMBER
  WHATSAPP GIRLS PHONE NO
  WHATSAPP GRILS NUMBER
  CALL AUNTY NO
  GIRLS WHATSAPP MOBILE NO
  SCOT GIRLS
  KALKATA GIRL
  TOP 10 HOT MODELS IN INDIA
  WHATSAPP GIRLS NUMBER INDIA
  INDIAN STREET GIRLS
  MAY I COME IN MADAM ACTRESS HOT
  CALL GIRL PHOTO IN KOLKATA
  SEXY AND YOU
  KOLKATA SEX PARTNER
  GIRLS WHATSAPP CONTACTS
  INDIAN MODEL FEMALE IMAGES
  CALCUTTA SONAGACHI PHOTOS
  MAYAPUR HOTEL BOOKING ONLINE
  WWW KOLKATA SEXY COM
  DATING GIRLS IN KOLKATA
  KOLKATA COOL GIRL
  SUNAINA ACTRESS HOT
  KALIGHAT PROSTITUTES RATES
  ARYA REGENCY KOLKATA
  INDIAN CALL GIRL NAME AND PHOTO
  CALL GIRL IMAGES AND MOBILE NUMBER
  MASSAGE GIRL KOLKATA
  TOP INDIAN MODELS FEMALE
  WHATSAPP NUMBER ONLY GIRLS
  SINGLE LADIES IN KOLKATA
  WHATSAPP CONTACT NUMBER GIRL
  KOLKATA MASSAGE REVIEWS
  CALL GIRL IN KOLKATA WITH PHOTO
  STUDENT CALL GIRL
  INDIAN REAL CALL GIRLS
  GIRLS FOR MASSAGE IN BANGALORE
  TIME PASS GIRL PHONE NO
  INDORE CALL GIRL IMAGE
  MAY I COME IN MADAM STAR NAMES
  HIGH PROFILE LADIES NUMBER
  MASSAGE MEANING IN BENGALI
  WOMEN SEEKING MEN FOR SEX IN KOLKATA
  WHO IS AN ESCORT
  SONAGACHI RATES 2016
  CALCUTTA FUCK
  KOLKATA ESCORT VIDEO
  SONAGACHI KOLKATA PICTURES
  LOCANTO AT BANGALORE
  WWW GALS PHOTO
  WHATSAPP GIRL NUMBER LIST 2016
  HOT GIRL NAME
  REAL GIRL NUMBER
  ESCORTS SERVICES IN KOLKATA
  WOMAN SEEKING MAN AT KOLKATA
  VERY NICE GIRLS PHOTOS
  LOCANTO KOLKATA WOMEN
  MAYAPUR COM PHOTOS
  WWW KOLKATTA SEX COM
  KOLKATA SONAGACHI MOBILE NUMBER
  GIRL PHONE NUMBER ON WHATSAPP
  BEST ESCORTS IN THE WORLD
  WHATSAPP GIRLS NO
  SEX GUIDE IN KOLKATA
  HOT FIRLS
  SEX PLACES IN KOLKATA
  CALL GIRL RACKET
  GET GIRLS FOR SEX
  KALYANI TV ACTRESS
  GARL MOBAIL NAMBAR
  XXX CALL GIRL COM
  KOLKATA SEX WORKERS NUMBER
  KOLKATA GIRL PHONE SEX
  KOLKATA RANDI KA NUMBER
  KOLKATA GIRL PHONE NUMBER LIST
  CHEAP ESCORT KOLKATA
  GIRL NUMBERS ON WHATSAPP
  IMAGES OF SONAGACHI KOLKATA
  CALL GIRL ON FACEBOOK ONLINE
  TOP SEXY MODEL
  GIRLS MAIN POINT PHOTOS
  SEX CALLGIRLS
  GIRLFRIEND IN KOLKATA FOR DATING
  SONAGACHI KOLKATA PICS
  GIRLS LOOKING FOR SEX IN KOLKATA
  SONAGACHI PICTURES IMAGES
  KALKATA GIRL SEX
  CALL GIRL NO IN INDIA
  ESCORT SERVICE IN AMERICA
  SONAGACHI PROSTITUTES RATES PHOTOS
  ESCORT AGENCY KOLKATA
  ONLINE CALL GIRL BOOK
  RIYA TRAVELS HYDERABAD CONTACT NUMBER
  WHATSAPP HOT PHOTOS
  HOT GIRIS
  CALL GIRL MOBILE NO IN KOLKATA
  PROSTITUTION WEBSITES INDIA
  FIND HOT GIRLS
  SEE SEXY GIRLS
  SONAGACHI KOLKATA RED LIGHT AREA (RATE LIST CONTACT NO.)
  LOCANTO HYDERABAD WOMEN
  SONAGACHI KOLKATA RATES
  CALL GIRL FINDER
  GIRLS PERSONAL NUMBER
  HOME SERVICE BODY MASSAGE IN KOLKATA
  PAID SEX IN HYDERABAD
  WHATS APP NUMBER GIRL
  KOLKATA SINGLE LADY
  BEAUTIFUL MODELS OF INDIA
  KOLKATA ESCORTS
  KOLKATA ESCORTS SERVICE
  KOLKATA ESCORTS SERVICES
  INDEPENDENT KOLKATA ESCORTS
  KOLKATA ESCORTS AGENCY
  KOLKATA ESCORTS GIRLS
  KOLKATA ESCORTS LOCANTO
  LOCANTO KOLKATA ESCORTS
  CHEAP KOLKATA ESCORTS
  KOLKATA ESCORTS WHATSAPP
  KOLKATA ESCORTS PHOTOS
  KOLKATA ESCORTS PORN
  SALT LAKE KOLKATA ESCORTS
  INDEPENDENT KOLKATA ESCORTS SERVICES
  PARK HOTEL KOLKATA ESCORTS
  KOLKATA ESCORTS SEX VIDEO
  KOLKATA ESCORTS HOUSEWIFE
  KOLKATA ESCORTS NUDE
  VIVASTREET KOLKATA ESCORTS
  KOLKATA ESCORTS CALL GIRLS
  KOLKATA ESCORTS RATE
  CELEBRITY KOLKATA ESCORTS
  RUSSIAN KOLKATA ESCORTS
  KOLKATA ESCORTS WITHIN 5000
  KOLKATA ESCORTS GIRL
  KOLKATA ESCORTS FEMALES
  FEMALE KOLKATA ESCORTS
  KOLKATA ESCORTS BLOGSPOT
  KOLKATA ESCORTS TUBE
  SEX WITH BENGALI HOUSEWIFE IN KOLKATA ESCORTS
  KOLKATA ESCORTS AMAZING CLUBIN
  KOLKATA ESCORTS SEX WITH HOT I
  KOLKATA ESCORTS SEX WITH HOT INDEPENDENT HOUSEWIFE CALL GIRL
  KOLKATA ESCORTS GIRLS KOLKATA CALL GIRLS
  KOLKATA ESCORTS CLUB
  KOLKATA ESCORTS SEEX WITH HOT LNDEPENDENT HIUSEWIFE CALL GIRL
  KOLKATA ESCORTS AUNTY AND GIRLS
  KOLKATA ESCORTS SEX
  KOLKATA ESCORTS
  ESCORTS IN KOLKATA
  KOLKATA ESCORTS SERVICE
  KOLKATA ESCORTS SERVICES
  KOLKATA INDEPENDENT ESCORTS
  INDEPENDENT KOLKATA ESCORTS
  ESCORTS KOLKATA
  KOLKATA VIP ESCORTS
  INDEPENDENT ESCORTS IN KOLKATA
  FEMALE ESCORTS IN KOLKATA
  ESCORTS SERVICE IN KOLKATA
  KOLKATA FEMALE ESCORTS
  ESCORTS SERVICE KOLKATA
  SHEMALE ESCORTS KOLKATA
  KOLKATA MODEL ESCORTS
  MALE ESCORTS IN KOLKATA
  KOLKATA ESCORTS AGENCY
  FEMALE ESCORTS KOLKATAv
  INDEPENDENT ESCORTS KOLKATA
  KOLKATA ESCORTS GIRLS
  HOUSEWIFE ESCORTS IN KOLKATA
  CHEAP ESCORTS IN KOLKATA
  KOLKATA ESCORTS LOCANTO
  MALE ESCORTS KOLKATA
  RUSSIAN ESCORTS IN KOLKATA
  ESCORTS GIRLS IN KOLKATA
  KOLKATA MALE ESCORTS
  ESCORTS AT KOLKATA
  KOLKATA HOUSEWIFE ESCORTS
  ESCORTS GIRL KOLKATA
  BEST ESCORTS IN KOLKATA
  LOCANTO KOLKATA ESCORTS
  ESCORTS JOBS IN KOLKATA
  KOLKATA CHEAP ESCORTS
  ESCORTS KOLKATA LOCANTO
  ESCORTS SERVICES IN KOLKATA
  KOLKATA SHEMALE ESCORTS
  CHEAP ESCORTS KOLKATA
  RUSSIAN ESCORTS KOLKATA
  MODEL ESCORTS IN KOLKATA
  VIP ESCORTS IN KOLKATA
  SHEMALE ESCORTS IN KOLKATA
  TOP ESCORTS IN KOLKATA
  HOUSEWIFE ESCORTS KOLKATA
  KOLKATA GAY ESCORTS
  KOLKATA SEX ESCORTS
  ESCORTS IN KOLKATA LOCANTO
  GAY ESCORTS IN KOLKATA
  HIGH PROFILE ESCORTS IN KOLKATA
  ESCORTS IN SALT LAKE KOLKATA
  TRANSEXUAL ESCORTS IN KOLKATA
  CHEAP KOLKATA ESCORTS
  FOREIGN ESCORTS IN KOLKATA
  ESCORTS OF KOLKATA
  ESCORTS AGENCY IN KOLKATA
  INDEPENDENT FEMALE ESCORTS KOLKATA
  KOLKATA ESCORTS WHATSAPP
  TRANSGENDER ESCORTS IN KOLKATA
  ESCORTS SERVICE AT KOLKATA

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.