Sa­vai­tė po di­džio­jo sny­gio. Sa­vi­val­dy­bės ul­ti­ma­tu­mas „Ra­gu­vi­lei” – pir­ma­die­nio ry­tą mies­tas pri­va­lo bū­ti šva­rus, įmo­nė at­ker­ta, kad pro­ble­ma – ne­iš­ve­ža­mas snie­gas (172)

Saulė Pinkevičienė
Ateinančio pirmadienio rytas – paskutinis terminas bendrovei „Raguvilė“, kai jai priklausančios Alytaus miesto zonos turės būti išvalytos nuo sniego taip, kaip numatoma sutartyje. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ateinančio pirmadienio rytas – paskutinis terminas bendrovei „Raguvilė“, kai jai priklausančios Alytaus miesto zonos turės būti išvalytos nuo sniego taip, kaip numatoma sutartyje. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Bau­dų dėl pras­tai va­lo­mų mies­to gat­vių su­lau­ku­sios „Ra­gu­vi­lės“ va­do­vas Vir­gi­ni­jus Bra­zaus­kas nu­ste­bo tik iš ži­niask­lai­dos, kaip pats tei­gia, su­ži­no­jęs, jog Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė su įmo­ne ga­li­mai ke­ti­na nu­trauk­ti dau­giau nei 1 mln. eu­rų ver­tės pa­slau­gų su­tar­tį. „Pa­dė­tis mies­te ge­rė­ja, nors ket­vir­ta­die­nį vėl sni­go, de­da­me vi­sas pa­stan­gas, kad sta­bi­li­zuo­tu­me su­si­klos­čiu­sią si­tu­a­ci­ją, pri­si­i­ma­me ir da­lį kal­tės, ta­čiau tik­rai ne vi­są“, – „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė įmo­nės va­do­vas. Jo tei­gi­mu, Aly­tu­je gat­vės po stip­raus sny­gio ne­bu­vo tin­ka­mai nu­va­ly­tos, nes su sa­vi­val­dy­be ne­iš­spren­džia­mas snie­go iš­ve­ži­mo klau­si­mas. O sa­vi­val­dy­bė pri­me­na, kad pir­ma­die­nio ry­tas yra pas­ku­ti­nis ter­mi­nas „Ra­gu­vi­lei“, kai šiai įmo­nei pri­klau­san­čios mies­to gatvės mechanizuotu būdu ir zonos, Pirmasis Alytus, Dainavos ir Vidzgirio mikrorajonai pri­va­lo bū­ti iš­va­ly­tos taip, kaip rei­ka­lau­ja­ma su­tar­ties są­ly­go­se.

V.Bra­zaus­ko ma­ny­mu, pa­grin­di­nė pro­ble­ma, dėl ku­rios ne­pa­vyks­ta va­ly­ti mies­to kaip nu­ma­ty­ta su­tar­ty­je – snie­go iš­ve­ži­mas. „Ra­gu­vi­lės“ va­do­vas tvir­ti­na, kad sa­vi­val­dy­bė tu­ri už­sa­ky­ti snie­go iš­ve­ži­mo pa­slau­gą ir už tai mo­kė­ti pi­ni­gus, nes šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė iš šios įmo­nės to­kios pa­slau­gos ne­per­ka. Snie­gą ši įmo­nė pri­va­lo iš­vež­ti tik iš tri­jų gat­vių: da­lies Mer­ki­nės, da­lies A. Juo­za­pa­vi­čiaus ir Kau­no.

Kaip „Aly­taus nau­jie­noms“ pa­aiš­ki­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja Pal­my­ra Raš­kaus­kie­nė, sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu snie­gas iš­ve­ža­mas iš tų mies­to vie­tų, kur jo san­kau­pos truk­do sau­giam eis­mui ir pės­tie­siems, tai yra va­lant gat­ves už­ver­čia­mi ša­li­gat­viai ir pa­na­šiai. Tokiose teritori­jose, kur sniegui nustumti yra vie­tos, ir jis gali būti nustumtas ant žaliųjų plotų, pa­vyz­džiui, tvar­kant Vidz­gi­rio pės­čių­jų ta­kus, ku­rie ta­po „plia­žais“, nes drus­ka bu­vo su­ber­ta ant ne­nu­va­ly­tų, išvežimas neužsa­komas.

Ki­to­kia si­tu­a­ci­ja, tar­kim, Mer­ki­nės gat­vė­je, kur va­lant va­žiuo­ja­mą­ją da­lį snie­gas už­ver­čia­mas ant ša­li­gat­vių, to­dėl „Ra­gu­vi­lės“ su­tar­ty­je nu­ma­ty­ta, kad jis pri­va­lo iš­kart bū­ti iš­vež­tas.

Snie­go iš­ve­ži­mu iš pro­ble­mi­nių vie­tų mies­to cen­tro zo­no­je ir Pu­ti­nuo­se rū­pi­na­si jas va­lan­ti Aly­tu­je re­gist­ruo­ta įmo­nė „2MP“.

„Ra­gu­vi­lės“ va­do­vas V.Bra­zaus­kas įsi­ti­ki­nęs, kad iš­ties nei įmo­nė, nei mies­to sa­vi­val­dy­bė ne­bu­vo pa­si­ruo­šu­si to­kiam snie­go kie­kiui nei kur jį iš­vež­ti. Snie­go, anot jo, iš­kri­to 50 cm kvad­ra­ti­niam met­rui, o tai su­da­ro 4,5 ku­bi­nio met­ro per 9 met­rų plo­čio gat­vę. „Iš­nau­do­jo­me 700 to­nų drus­kos, sau­sio ir va­sa­rio nor­mas, at­sar­gos bai­gia­si. Mes snie­gą tirp­dė­me, bet sa­vi­val­dy­bė jo ne­iš­ve­žė, tai­gi re­zul­ta­to ne­bu­vo“, – pro­ble­mą aiš­ki­na va­do­vas.

„Da­lį at­sa­ko­my­bės aš pri­si­i­mu ir su bau­do­mis mes pra­džio­je su­ti­ko­me, kad nu­ra­min­tu­me gy­ven­to­jus, ta­čiau po to pa­ma­čiau, kad vyks­ta ne dia­lo­gas, o mo­no­lo­gas. Užuot kar­tu su sa­vi­val­dy­be ieš­ko­ję ben­dros iš­ei­ties, mes su­lau­kė­me tik pa­tik­ri­ni­mų, kal­ti­ni­mų ir bau­dų“, – pik­ti­na­si V.Bra­zaus­kas. Jis pa­si­gen­da ben­dra­dar­bia­vi­mo iš mies­to va­do­vų ir tei­gia, kad „jei bū­tų me­ras ūkiš­kas kaip a. a. Jur­gis Kras­nic­kas, tai tik­rai bū­tu­me at­ra­dę spren­di­mų.“

Pa­sak P.Raš­kaus­kie­nės, gam­tos są­ly­gos bu­vo įver­tin­tos: „Ne­pai­sant to, kad orų prog­no­zė­se gau­sus sny­gis bu­vo nu­ma­to­mas prieš 2–3 pa­ras, sau­sio 25 die­ną Mies­to ūkio sky­rius elek­tro­ni­niu pa­štu at­krei­pė vi­sų įmo­nių, už­tik­ri­nan­čių tiek Aly­taus mies­to gat­vių, tiek ša­li­gat­vių, aikš­čių skve­rų tvar­ky­mą ir prie­žiū­rą, at­sto­vų dė­me­sį į ar­ti­miau­sio­mis pa­ro­mis nu­ma­to­mą di­de­lį sny­gį. Pa­pra­šy­ta įver­tin­ti kin­tan­čias oro są­ly­gas ir su­telk­ti žmo­nes ir tech­ni­ką gat­vių ir ša­li­gat­vių va­ly­mui. Pra­si­dė­jus sny­giui, kiek­vie­ną die­ną bu­vo tie­sio­giai ben­drau­ja­ma su įmo­nės at­sto­vu, nu­ro­dant, ku­rio­se vie­to­se rei­kia dė­ti ypa­tin­gas pa­stan­gas ir stip­rin­ti pa­jė­gas, pa­ste­bė­jus, kad, mū­sų nuo­mo­ne, ne­spė­ja­ma, ne­del­siant bu­vo in­for­muo­tas ir įmo­nės va­do­vas. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je sau­sio 27 die­nos ry­tą vy­ku­sio pa­si­ta­ri­mo me­tu, ku­ria­me da­ly­va­vo vi­sų įmo­nių, už­tik­ri­nan­čių tiek Aly­taus mies­to gat­vių, tiek ša­li­gat­vių tvar­ky­mą ir prie­žiū­rą, at­sto­vai, bu­vo pa­siū­ly­ta pa­dė­ti or­ga­ni­zuo­ti pa­gal­bą dar­buo­se, jei ji yra bū­ti­na, ta­čiau bu­vo­me pa­ti­kin­ti, kad bus spė­ta lai­ku su­tvar­ky­ti pa­gal su­tar­tis pri­klau­san­čias zo­nas.“

Sny­gis bai­gė­si sau­sio 27 die­nos 19 va­lan­dą va­ka­ro, iš „Ra­gu­vi­lės“ bu­vo pa­rei­ka­lau­ta, kad po 48 va­lan­dų, tai yra sau­sio 29-osios va­ka­rą, mies­tas bū­tų iš­va­ly­tas, kaip nu­ma­to su­tar­tis. Pa­aiš­kė­jus, kad si­tu­a­ci­ja tik­rai pras­ta ir ne­ge­rė­ja, pra­dė­ti ra­šy­ti ak­tai ir skir­tos bau­dos.

„Dir­bo­me eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis, per­pla­na­vo­me dar­bų ei­gą, dir­bo­me pa­mai­no­mis iš­ti­są pa­rą, la­bai skau­du skai­ty­ti aly­tiš­kių ko­men­ta­rus in­ter­ne­te“, – kal­ba V.Bra­zaus­kas. Jis tvir­ti­na, kad „Ra­gu­vi­lė­je“ dir­ban­tys ir Aly­tų nuo snie­go va­duo­jan­tys žmo­nės yra per­var­gę, pa­pil­do­mų dar­buo­to­jų at­si­vež­ta iš Klai­pė­dos. Iš vi­so Aly­tu­je gat­ves va­lė dvi­de­šimt dar­buo­to­jų, pa­si­tai­kė ir tech­ni­kos ge­di­mų.

„O ap­skri­tai vi­sa ši si­tu­a­ci­ja, ku­ri yra la­bai su­dė­tin­ga, ir kaip va­do­vas aš pri­si­i­mu dėl jos at­sa­ko­my­bę – vi­sas šias die­nas esu Aly­tu­je su sa­vo dar­buo­to­jais, da­vė mums daug pa­mo­kų ir iš jos pa­da­ry­si­me iš­va­das“, – ža­da V.Bra­zaus­kas.

„Ra­gu­vi­lė“ mies­to as­fal­tuo­tas gat­ves va­lo pa­gal 2019 me­tų va­sa­rio pa­bai­go­je tre­jiems me­tams su­da­ry­tą 1,23 mln. eu­rų ver­tės su­tar­tį. Šiuo me­tu ben­dro­vei jau skir­ta be­veik 9 tūkst. eu­rų bau­da.

Ko­kia si­tu­a­ci­ja mies­to gat­vė­se ar­tė­jant sa­vait­ga­liui?

P.Raš­kaus­kie­nė sa­ko, kad ket­vir­ta­die­nį sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai po ry­ti­nio sny­gio per­va­žia­vo mies­tą, nes nuo­gąs­tau­ta, kad penk­ta­die­nį ža­dė­tas šal­tis vėl pri­da­rys pro­ble­mų, jei pras­tai iš­va­ly­tos gat­vės už­šals, bet kon­sta­tuo­ta, jog cen­tri­nių gat­vių si­tu­a­ci­ja yra ne­blo­ga.

Su ne­pa­to­gu­mais dėl pras­tai va­lo­mo mies­to kan­triai jau sa­vai­tę gy­ve­nan­tiems aly­tiš­kiams be­lie­ka vil­tin­gai lauk­ti pir­ma­die­nio, kuo­met baig­sis sa­vi­val­dy­bės ul­ti­ma­tu­mas „Ra­gu­vi­lei“, ir dai­ry­tis į prog­no­zę: ka­žin ar po šal­čių gam­ta ne­at­neš dar vie­nos por­ci­jos snie­go?

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.