Aly­tu­je ne­be­li­ko areš­ti­nės (276)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Areštinė
Aly­taus po­li­ci­jos areš­ti­nei skir­tas pa­sta­tas pa­sta­ty­tas maž­daug prieš du de­šimt­mečius. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Nuo va­sa­rio 1-osios Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pa­čio­je Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ne­be­li­ko areš­ti­nės. Ją pa­kei­tė čia įreng­tos pa­tal­pos trum­pa­lai­kiam ir il­ga­lai­kiam su­lai­ky­mui. Tai pa­da­ry­ta Lie­tu­vos po­li­ci­jos sis­te­mo­je vyk­dant areš­ti­nių tin­klo op­ti­mi­za­vi­mą.

Iki šiol areš­ti­nės vei­kė de­šim­ty­je ša­lies vy­riau­sių­jų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų cen­trų, tarp jų ir Aly­tu­je. Lie­tu­vos po­li­ci­jos sis­te­mo­je vyk­dant areš­ti­nių tin­klo per­tvar­ką, jos lie­ka tik Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je kaip ati­tin­kan­čios žmo­gaus tei­sių už­tik­ri­ni­mo stan­dar­tus.

Nuo va­sa­rio 1-osios Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to tri­jų aukš­tų areš­ti­nė­je Aly­tu­je at­si­ran­da tik trum­pa­lai­kio su­lai­ky­mo – iki 5-6 va­lan­dų ir il­ga­lai­kio su­lai­ky­mo – ne il­giau kaip 24 va­lan­doms pa­tal­pos. To­kios pa­tal­pos jau ku­ris lai­kas yra ir Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ap­tar­nau­ja­mo­je zo­no­je – Drus­ki­nin­kuo­se, Birš­to­ne, Laz­di­juo­se, Prie­nuo­se ir Va­rė­no­je.

Įsi­ga­lio­jus areš­ti­nių per­tvar­kai, da­bar ilgesniam laikui su­lai­ky­ti as­me­nys bus ve­ža­mi į Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to areš­ti­nę, o tie as­me­nys, ku­riems teis­mas yra pa­sky­ręs areš­to baus­mę, į lais­vės at­ėmi­mo vie­tas, pa­vyz­džiui, Aly­taus pa­tai­sos na­mus, ar tar­dy­mo izo­lia­to­rius.

Aly­taus areš­ti­nė­je pas­ta­ruo­ju me­tu dir­bo 18 pa­rei­gū­nų, vi­du­ti­niš­kai per mė­ne­sį čia bu­vo lai­ko­ma 11 as­me­nų.

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio ve­dė­jos Kris­ti­nos Ja­nu­le­vi­čie­nės tei­gi­mu, dau­gu­ma areš­ti­nės dar­buo­to­jų pa­si­rin­ko lais­vas pa­rei­gy­bes ki­tuo­se ko­mi­sa­ria­to pa­da­li­niuo­se, kai kas iš­ėjo į ki­tas tar­ny­bas, ke­le­tas pa­li­ko tar­ny­bą dėl pen­si­nio am­žiaus.

Aly­taus po­li­ci­jos areš­ti­nei skir­tas pa­sta­tas pa­sta­ty­tas maž­daug prieš du de­šimt­me­čius, jai kaip ir ki­tų mies­tų to­kioms bu­vei­nėms jau rei­kė­jo re­mon­to, kad ati­tik­tų žmo­gaus tei­sių už­tik­ri­ni­mo stan­dar­tus. Pa­sak K.Ja­nu­le­vi­čie­nės, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas su­skai­čia­vo, kad, įvyk­džius areš­ti­nių tin­klo op­ti­mi­za­vi­mą, per me­tus bus su­tau­po­ma apie 350 tūkst. eu­rų joms iš­lai­ky­ti, taip pat bus su­tau­py­ta apie 1,8 mln. eu­rų joms re­no­vuo­ti.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai