Iš tri­jų di­džių­jų „Alytiškių ini­cia­ty­vų” per tre­jus me­tus įgy­ven­din­ta tik vie­na – Aly­taus var­tai „Aly­tus / My­liu” (266)

Saulė Pinkevičienė
„Aly­tus-My­liu“ mies­to var­tai – jau įgyvendinta iniciatyva. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
„Aly­tus-My­liu“ mies­to var­tai – jau įgyvendinta iniciatyva. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Prieš ket­ve­rius me­tus Aly­tus bu­vo pir­mas mies­tas Lie­tu­vo­je, ku­ria­me star­ta­vo ben­druo­me­ni­nių ini­cia­ty­vų pro­jek­tai, ge­riau ži­no­mi kaip „Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vos“. Da­lis sa­vi­val­dy­bių, įver­ti­nu­sios šio pro­jek­to sėk­mę, pa­na­šius pro­jek­tus jau vyk­do ar­ba pla­nuo­ja sa­vo mies­tuo­se ar ra­jo­nuo­se.

„Aly­tiš­kių ini­cia­ty­voms“ – tik 80 tūkst. eu­rų

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė jau ket­vir­tą­kart gy­ven­to­jus pa­kvie­tė iki ko­vo 22 die­nos teik­ti nau­jas idė­jas pro­jek­tui „Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vos“. Ini­cia­ty­vos bus 100 pro­cen­tų fi­nan­suo­ja­mos iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų.

Ta­čiau Aly­taus mies­to ta­ry­ba šių me­tų ini­cia­ty­voms 2021-ųjų biu­dže­te nu­ma­tė tik 80 tūkst. eu­rų, nors ga­lio­jan­čios tvar­kos ap­ra­še nu­ma­ty­ta, kad ma­žos ver­tės ka­te­go­ri­jos pro­jek­tams ski­ria­ma iki 25 tūkst. eu­rų, o di­de­lės – iki 150 tūkst. eu­rų.

Pa­si­ro­do, šiais me­tais pa­skelb­to kon­kur­so tvar­ka ne­si­kei­čia, su­mos lie­ka to­kios pa­čios, ta­čiau di­die­siems pro­jek­tams pi­ni­gai bet ko­kiu at­ve­ju per­si­ke­lia į ki­tus me­tus, nes taip nu­ma­ty­ta tvar­kos ap­ra­še. Ma­žos ini­cia­ty­vos, ku­rioms ne­rei­kia pro­jek­ta­vi­mo, įgy­ven­di­na­mos ei­na­mai­siais me­tais, o di­džio­sios, ku­rioms rei­kia pro­jek­ta­vi­mo – ki­tais, ži­no­ma, jei­gu ne­su­si­du­ria­ma su pa­pil­do­mais iš­šū­kiais.

Aki­vaiz­du, kad iš­šū­kių ne­trūks­ta, ir mies­tie­čiai vi­sai pa­grįs­tai klau­sia, kur, pa­vyz­džiui, din­go kon­cer­ti­nė erd­vė Mies­to so­de, ku­rią po at­vi­ru dan­gu­mi pa­siū­ly­ta įreng­ti ir lė­šos tam skir­tos dar prieš tre­jus me­tus?

„Iš­šū­kiai“ tu­ri pa­va­di­ni­mas

Per 2018–2020 me­tus aly­tiš­kiai pa­tei­kė 47 pro­jek­tus, iš jų bu­vo bal­suo­ja­ma dėl 33. Di­džių­jų pro­jek­tų ka­te­go­ri­jo­je lai­mė­jo trys ini­cia­ty­vos: „Mies­to so­do kon­cer­ti­nė erd­vė“, „Aly­tus-My­liu“ mies­to var­tai ir „An­zel­mo Ma­tu­čio par­kas – erd­vė vai­kams“.

Arit­me­ti­ka pa­pras­ta – iš tri­jų įgy­ven­din­ta tik vie­na di­džio­ji aly­tiš­kių ini­cia­ty­va.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė in­for­muo­ja, kad šie­met yra nu­ma­ty­ti kon­cer­ti­nės erd­vės Mies­to so­de pro­jek­ta­vi­mo pir­ki­mai, o dėl pro­jek­to „A. Ma­tu­čio par­kas – erd­vė vai­kams“ yra kreip­ta­si į Miš­kų tar­ny­bą. Pro­jek­tą nu­ma­to­ma įgy­ven­din­ti miš­ko že­mė­je (pu­šy­ne ša­lia A. Ma­tu­čio mu­zie­jaus), to­dėl lau­kia­ma iš ten at­sa­ky­mo, jei bus gau­tas lei­di­mas – taip pat bus pra­dė­ti pro­jek­ti­nių dar­bų pir­ki­mai. Dėl anks­čiau iš­var­dy­tų prie­žas­čių di­džių­jų su­mų pro­jek­tams šie­met, kaip nu­ma­to­ma, dar ne­pri­reiks.

Ko­dėl įstri­go va­sa­ros kon­cer­ti­nė erd­vė?

Idė­ją Mies­to so­de įreng­ti kon­cer­ti­nę erd­vę „Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų“ pro­jek­tui bu­vo pa­tei­kęs aly­tiš­kis Li­nas Jakš­to­nis su ben­dra­min­čiais. Pa­to­gi žiū­ro­vų zo­na ir dau­gy­bė ren­gi­nių gy­ven­to­jams – to­kią Aly­taus mies­to so­do vi­zi­ją ma­tė aly­tiš­kiai, ry­žę­si at­gai­vin­ti kon­cer­ti­nę erd­vę mies­to šir­dy­je. Se­nie­siems aly­tiš­kiams to­kia idė­ja dar ir sen­ti­men­tų kė­lė – ka­dai­se čia gy­va­vo jų jau­nys­tė­je pa­mėg­ta „ploš­čad­kė“. Žo­džiu, aly­tiš­kiai pa­lai­kė, bal­sa­vo, o est­ra­dos kaip nė­ra, taip nė­ra.

Kon­cer­ti­nė erd­vė Mies­to so­de – ši idė­ja ini­cia­ty­vų pro­jek­tą lai­mė­jo dar 2018 me­tais, bet, ka­dan­gi Mies­to so­das yra kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas ir veik­la ten ri­bo­ja­ma, tai iš anks­to bu­vo aiš­ku, kad de­ri­ni­mų ke­lias leng­vas ne­bus.

Pats pro­jek­tas, ku­rį pa­tei­kė ini­cia­ty­vos au­to­riai, bu­vo reng­tas dar 2002 me­tais, tie­siog anuo­met jo re­a­li­zuo­ti ne­pa­vy­ko, o no­rų ir­gi bū­ta gra­žių. Pra­ėjus sep­ty­nio­li­kai me­tų pa­aiš­kė­jo, kad jis ne­ati­tin­ka šių die­nų si­tu­a­ci­jos ir rei­kia pro­jek­tą ko­re­guo­ti. Pa­aiš­kė­jo ir dau­giau ap­lin­ky­bių – va­sa­ros est­ra­dos įren­gi­mui nu­ma­ty­ta vie­ta Aly­taus mies­to par­ke yra miš­ko že­mė, ku­rio­je sta­ti­nių sta­ty­ba drau­džia­ma. Bu­vo pa­siū­ly­ta vie­na iš­ei­tis – sta­ty­ti ne sta­cio­na­rią est­ra­dą, o įren­gi­nius, ta­čiau ir jų pro­jek­tai tu­ri bū­ti su­de­rin­ti su pa­vel­do­sau­gi­nin­kais.

Ga­liau­siai bu­vo pa­siū­ly­ta, kad pro­jek­ta­vi­mą, pri­ta­rus ta­ry­bai, at­liks pa­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, ir 2020 me­tų ba­lan­dį Aly­taus mies­to po­li­ti­kai to­kiam siū­ly­mui pri­ta­rė. Va­sa­ros est­ra­dos Mies­to so­de pro­jek­to ren­gi­mas nu­ma­ty­tas šiais me­tais, o pro­jek­to pir­ki­mas įtrauk­tas į pir­ki­mų pla­ną.

„Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vos“ vyks­ta nuo 2018 me­tų ir tai yra pir­ma­sis to­kio po­bū­džio pro­jek­tas, kai mies­to gy­ven­to­jai pa­tys ga­li nu­spręs­ti, ku­rioms ini­cia­ty­voms skir­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės lė­šas.

* * *

„Opo­zi­ci­jos bal­sas į ta­ry­bos dan­gų ne­ina, nors tas bal­sas ir bū­tų tie­siog aly­tiš­kių”

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Vi­li­ja Ra­ma­naus­kie­nė:

Ramanauskiene

„Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vos“ – vie­na iš idė­jų, ku­rias pra­dė­jo­me Aytu­je, o da­bar jos ke­liau­ja per sa­vi­val­dy­bes, ir pa­na­šu, kad ten tu­ri dau­giau šan­sų, ne­gu gim­ta­ja­me mies­te. Ši ta­ry­ba vis ban­do ini­cia­ty­vas pa­vers­ti sa­vo ko­vų lau­ku ar da­ry­ti įta­ką tam, ką su­ku­ria Aly­taus žmo­nės. Ga­liau­siai šiais me­tais fi­nan­sa­vi­mo di­die­siems „Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų“ pro­jek­tams ta­ry­ba iš biu­dže­to ne­sky­rė. O ku­riant šį pi­lie­ti­nį biu­dže­tą min­tis bu­vo kaip tik di­din­ti šią da­lį ir vis dau­giau pi­ni­gų, skir­tų in­fra­struk­tū­rai, leis­ti nu­spręs­ti, kaip pa­nau­do­ti pa­tiems žmo­nėms. Pi­ni­gai in­fra­struk­tū­rai ski­ria­mi bet ku­riuo at­ve­ju, tad ko­dėl ne­leis­ti spręs­ti pa­tiems mies­to gy­ven­to­jams?

Nuo­lat kal­bant apie šias „Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vas“, da­liai ta­ry­bos na­rių ten­ka aiš­kin­ti, kad čia ne jų no­rai ar ne­no­rai ir ne jiems tu­ri pa­tik­ti žmo­nių pa­siū­ly­ti pro­jek­tai. Jei­gu ati­da­vė­me da­lį biu­dže­to pla­nuo­ti žmo­ėms, tai jais ir pa­si­ti­kė­ki­me, o ne po to aiš­kin­ki­me, kad ne­pa­tin­ka var­tai ar suo­liu­kai.

Įdo­miai at­ro­do ir tai, kad „Aly­taus pi­lie­čių“ frak­ci­jos at­sto­vų „Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų“ dar­bo gru­pė­je ne­li­ko, vos at­ėjus va­do­vau­ti me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui. Vi­sa tvar­ka bu­vo ku­ria­ma taip, kad bū­tų ypa­tin­gai skaid­ri, vie­ša – tad nu­ma­ty­ta ir tai, kad kon­sul­ta­ci­nė­je dar­bo gru­pė­je da­ly­vau­ja vi­sų frak­ci­jų, par­ti­jų ir ne­pri­klau­so­mų ta­ry­bos na­rių at­sto­vai. Ta­čiau su lai­ku pa­ste­bė­jo­me, jog iš vie­šo­sios erd­vės su­ži­no­me, kad pa­skelb­tas kvie­ti­mas ar dar kas nors vy­ko, taip su­pra­to­me, kad bu­vo­me ty­liai iš­trin­ti dar 2019 me­tais.

Te­ko kon­sul­tuo­ti ne vie­ną sa­vi­val­dy­bę, da­ly­tis pa­tir­ti­mi ir su­kur­ta tvar­ka, pa­sa­ko­ti apie šį pui­kiu va­di­na­mą da­ly­vau­ja­mo­jo biu­dže­to pa­vyz­dį ne vie­no­je kon­fe­ren­ci­jo­je, ir tarp­tau­ti­nė­je, ne tik Lie­tu­vos, bet, ma­tyt, me­rui pa­to­giau, kai nė­ra žmo­nių, ku­rie ži­no, apie ką ta tvar­ka.

O sa­vo ei­lės vis dar lau­kia pir­mo­ji žmo­nių idė­ja, iš­rink­ta dar 2018 me­tais – di­džio­ji ini­cia­ty­va – sce­na Mies­to so­de. Taip ir ne­at­si­ra­do ga­li­my­bių jai per šiuos me­tus, o 2021-ai­siais jau ir pi­ni­gų ne­li­ko.

Tei­kė­me pa­siū­ly­mus biu­dže­tui nuo frak­ci­jos, siū­lė­me pri­dė­ti 120 tūkst. eu­rų iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus re­zer­vo. Tą pa­tį ban­džiau pa­da­ry­ti ir ta­ry­bos po­sė­džio me­tu, bet opo­zi­ci­jos bal­sas į ta­ry­bos dan­gų ne­ina, nors tas bal­sas ir bū­tų tie­siog aly­tiš­kių.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.