Nr. 145 (13228)

2018-12-20

„Alytaus naujienų“ numeryje 145 (13228) skaitykite:

  • Aly­taus li­be­ra­lai: ką pa­vy­ko pa­da­ry­ti, o kas įstri­go?
  • Be redaktoriaus žinios
  • Biu­ro di­rek­to­rei – mi­nist­ro pa­dė­ka
  • Aly­taus me­tų ap­do­va­no­ji­mai: kam skir­si­me ap­do­va­no­ji­mą už nuo­pel­nus ver­slui?
  • Baž­ny­čio­je zak­ris­ti­jo­nas už­si­mo­jo prieš sa­va­no­rę
  • Kiek „Bre­xi­tas” ga­li kai­nuo­ti Lie­tu­vai?
  • Ki­tas Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go vei­das – jau­nas mo­ky­to­jas su krei­da prie mo­kyk­li­nės len­tos
  • Ka­lė­dos: da­ly­ki­mės, duo­ki­me, pri­im­ki­me, dė­ko­ki­me, ne­kaup­ki­me, ne­slėp­ki­me bi­jo­da­mi, kad ne­už­teks pa­tiems
  • Sustabdytos akimirkos
Va­kar Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dar­ba­vo­si Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­rei­gū­nai. Jie ad­mi­nist­ra­ci­jos...
Aly­tiš­kių Sei­mo na­riu iš­rink­tas Ro­ber­tas Šar­knic­kas šio pir­ma­die­nio va­ka­rą bu­vo pa­gul­dy­tas į Vil­niu­je esan­čias San­ta­ros kli­ni­kas. Pa­ties tei­gi­mu, jam nu­sta­ty­tas...
Di­džiau­sios Aly­taus re­gio­no ben­dro­vės „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vla­dis­la­vas Gu­ne­vi­čius vi­sos įmo­nės var­du kas­met, ar­tė­jant di­džio­sioms me­tų...
Šūs­nys su­rū­šiuo­to, su­pa­kuo­to plas­ti­ko – per­dirb­ti pa­ruoš­tų ant­ri­nių ža­lia­vų – stirk­so at­lie­kų tvar­ky­to­jų ba­zė­se. Ir tai – ne tik Lie­tu­vos pro­ble­ma. Ki­ni­ja už­kir­to jų...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.