At­lie­kų kri­zės gniauž­tuo­se – ir Lie­tu­va

nuotrauka
Šūs­nys su­rū­šiuo­to, su­pa­kuo­to plas­ti­ko – per­dirb­ti pa­ruoš­tų ant­ri­nių ža­lia­vų – stirk­so at­lie­kų tvar­ky­to­jų ba­zė­se. Ir tai – ne tik Lie­tu­vos pro­ble­ma. Ki­ni­ja už­kir­to jų im­por­to ke­lius, to­dėl nuo šių at­lie­kų dūs­ta vi­sa Eu­ro­pa.

Skai­čiuo­ja­ma, kad per 2018 me­tus sa­vi­val­dy­bių or­ga­ni­zuo­ja­mo­se sis­te­mo­se iš rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­rių bus su­rink­ta 45 tūkst. to­nų pa­kuo­čių at­lie­kų, ku­rioms su­tvar­ky­ti skir­ta 8,7 mln. eu­rų. Dau­giau­sia lė­šų – apie 4,6 mln. eu­rų – pri­reiks plas­ti­kui su­tvar­ky­ti: jo kie­kis sie­kia 11,8 tūkst. to­nų.

Pa­ly­gin­ti su 2013-ai­siais, plas­ti­ko su­tvar­ko­ma be­veik pen­kis­kart dau­giau – prieš pen­ke­rius me­tus su­tvar­ky­tas jo kie­kis te­su­da­rė 2,6 tūkst. to­nos. Iš vi­so per „var­pe­lių“ sis­te­mą te­bu­vo su­rink­ta 22,6 tūkst. to­nų ant­ri­nių ža­lia­vų, o ben­dras skir­tas fi­nan­sa­vi­mas bu­vo 1,76 mln. eu­rų. 

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va at­lik­ta stu­di­ja, ku­ria re­mian­tis pa­da­ry­tos prog­no­zės, kas nu­tik­tų, jei­gu su­si­kau­pu­sios pro­ble­mos ne­bū­tų spren­džia­mos, o at­lie­kų tvar­ky­mu rū­pin­tų­si vals­ty­bė.

Pa­skai­čiuo­ta, kad 43 at­lie­kų tvar­ky­mo įmo­nėms iš­kil­tų ban­kro­to grės­mė. Dar­bo ne­tek­tų 19 tūkst. dar­buo­to­jų, to­dėl į „Sod­ros“ biu­dže­tą ne­pa­tek­tų 77 mln. eu­rų mo­kes­čių, o ga­min­to­jai ir im­por­tuo­to­jai su­mo­kė­tų 74,6 mln. eu­rų tar­šos mo­kes­tį. Per or­ga­ni­za­ci­jas tas pats kie­kis pa­kuo­čių at­lie­kų bū­tų su­tvar­ky­tas už 21 mln. eu­rų. Tai­gi, 53 mln. eu­rų naš­ta kris­tų ant var­to­to­jų pe­čių. 

Įta­ką da­ro tarp­tau­ti­nė po­li­ti­ka

    Gi­li duo­bė. Taip at­lie­kų ver­slo da­ly­viai api­bū­di­na si­tu­a­ci­ją ant­ri­nių ža­lia­vų rin­ko­je. Kri­tus pa­kuo­čių at­lie­kų kai­noms, ypač – plas­ti­ko, tvar­ky­mo są­nau­dos ta­po di­des­nės už pa­ja­mas, gau­tas par­da­vus ant­ri­nes ža­lia­vas. Ki­lęs mui­tų ka­ras su­kė­lė po­ky­čių Ki­ni­jo­je – vals­ty­bė­je, ku­rią Eu­ro­pa „mai­ti­no at­lie­ko­mis“.

„Tai – po­li­ti­nė pro­ble­ma. Tuo­met, kai Eu­ro­pa tam tik­rai ki­nų pro­duk­ci­jai pa­di­di­no mui­tus, ki­nai sa­vi­tai at­ker­ši­jo, su­griež­ti­no rei­ka­la­vi­mus įve­ža­moms at­lie­koms. Pa­vyz­džiui, drėg­mė tu­ri bū­ti ne di­des­nė nei 0,01 proc., anks­čiau bu­vo 0,5 proc., tai reiš­kia, kad at­lie­kos tu­ri bū­ti sau­sos kaip pa­ra­kas“, – sa­kė Pa­kuo­čių tvar­ky­mo or­ga­ni­za­ci­jos (PTO), vie­ni­jan­čios apie 1,6 tūkst. įmo­nių, di­rek­to­rius Ne­ri­jus Juš­kai­tis.

To­kiu bū­du Eu­ro­pa pra­ra­do pa­kuo­čių per­dir­bi­mo rin­ką. Ir tai ta­po glo­ba­lia pro­ble­ma, ku­ri ne­ap­len­kė ir Lie­tu­vos. Su­si­trau­kus pa­klau­sai kri­to ir ant­ri­nių ža­lia­vų su­pir­ki­mo kai­na. Pa­vyz­džiui, po­pie­riaus kai­na smu­ko nuo 125 iki 80 eu­rų, skaid­raus plas­ti­ko – nuo 280 iki 140 eu­rų. Jei­gu Vo­kie­ti­jo­je už at­vež­tą plas­ti­ko to­ną anks­čiau bu­vo mo­ka­ma 140 eu­rų, da­bar rei­kia nuo 70 iki 150 eu­rų su­mo­kė­ti už su­tvar­ky­mą.

 

Su­si­kau­pė tūks­tan­čiai to­nų

Šis mui­tų ka­ras pa­lie­tė ir vi­sus di­džiuo­sius at­lie­kų tvar­ky­to­jus Lie­tu­vo­je: ben­dro­ves „Eco­ser­vi­ce“, „VSA“, „Eko­no­vus“, „Vir­gi­ni­jus ir Ko“ bei „Eko­ba­zė“. Jis smar­kiai ap­sun­ki­no ga­li­my­bę par­duo­ti ant­ri­nes ža­lia­vas ir rū­šia­vi­mo ba­zė­se su­si­kau­pė tūks­tan­čiai to­nų su­tvar­ky­to, bet nie­kam ne­rei­ka­lin­go plas­ti­ko.

„Iki šios kri­zės plas­ti­ko ar­ba kar­to­no pa­kuo­čių at­lie­kos iš Eu­ro­pos bu­vo ga­be­na­mos į Ki­ni­ją, o Lie­tu­vos at­lie­kos – į Eu­ro­pą. Pa­gal Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus, už su­tvar­ky­tas at­lie­kas Ki­ni­jo­je ne­ga­li bū­ti iš­duo­ti įro­dan­tys do­ku­men­tai, su­tei­kian­tys tei­sę ga­min­to­jams pa­si­nau­do­ti mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą leng­va­ta“, – pa­aiš­ki­no N.Juš­kai­tis.

 

Kas pa­si­kei­tė?

No­rė­da­ma su­tvar­ky­ti at­lie­kas ir iš­veng­ti fi­nan­si­nės pra­ra­jos PTO pa­kė­lė pa­kuo­čių tvar­ky­mo įkai­nius – nuo III šių me­tų ket­vir­čio jie žen­kliai pa­di­dė­jo.

„Mū­sų su­tar­ties ša­lys – ga­min­to­jai bei im­por­tuo­to­jai – ne­su­vo­kė prie­žas­čių, ko­dėl jie bu­vo pa­kel­ti. Anks­čiau su­tar­tis su mu­mis jie su­da­ry­da­vo net ne­klau­si­nė­da­mi, nes įna­šai bu­vo ne­di­de­li ir su­da­rė men­ką da­lį jų są­nau­dų.

Ta­čiau ap­lin­ky­bės (si­tu­a­ci­ja Ki­ni­jo­je bei ki­tos) pri­ver­tė įmo­nes pa­skai­ty­ti su­tar­tį. Mes – ne pel­no sie­kian­ti or­ga­ni­za­ci­ja, mū­sų vie­nin­te­lės pa­ja­mos – iš ga­min­to­jų ir im­por­tuo­to­jų.

Iš ga­min­to­jų ir im­por­tuo­to­jų įna­šų at­si­skai­to­me su at­lie­kų tvar­ky­to­jais. Jei ne­bū­tu­me pa­kė­lę įkai­nio, ve­žė­jai ban­kru­tuo­tų, o ga­min­to­jai ir im­por­tuo­to­jai mo­kė­tų tar­šos mo­kes­tį“, – aiš­ki­no N.Juš­kai­tis.

Įsi­pa­rei­go­ji­mams įgy­ven­din­ti šie­met PTO tu­rės skir­ti 2,5 mln. eu­rų. Ir ši su­ma ne­pri­klau­so nuo iš­ra­šy­tų do­ku­men­tų, įro­dan­čių, kad pa­kuo­čių at­lie­kos yra tin­ka­mai su­tvar­ky­tos, kie­kio.

„Prieš pa­kel­da­mi įkai­nius daug ana­li­za­vo­me. Iš dvie­jų blo­gy­bių – ne­įvyk­dy­ti už­duo­čių, dėl ko ga­min­to­jai ir im­por­tuo­to­jai mo­kė­tų tar­šos mo­kes­tį, ar­ba pa­di­din­ti įkai­nius ir kom­pen­suo­ti at­lie­kų tvar­ky­to­jams pa­kuo­čių at­lie­kų tvar­ky­mo kaš­tus, to­kiu bū­du pa­di­di­nant tvar­ko­mus kie­kius – pa­si­rin­ko­me įkai­nio di­di­ni­mą. Pa­di­di­nę įkai­nius mes ta­po­me mo­kūs. At­si­skai­tė­me su dau­ge­liu ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų įmo­nių. Su­griau­ti sis­te­mą ir pa­vers­ti ją cha­o­su pa­pras­ta, rei­kia tie­siog nie­ko ne­da­ry­ti“, – sa­kė N.Juš­kai­tis.

 Užs. Nr. 1107

  Komentaras

  Merai žnevykėliai kalti ,kad Alytuje ,tiesiog mieste, kraunamos šiūkšlės iš Varėnos, Druskininlū ,Alytaus ir Lazdijų rajonų! Argi kas kada alytiškių klausė, ar norime druskininkų ar kitokios smarvės?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.