Kalėdinė „dovanėlė” Alytaus rajono savivaldybei – netikėtas FNTT vizitas

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (7)
2018 Gruodis 20
Meras
Ra­jo­no me­ro Algirdo Vrub­liaus­ko pa­si­tei­ra­vus, ar sa­vi­val­dy­bė­je ap­si­lan­kę ir vie­šų­jų pir­ki­mų do­ku­men­tų ko­pi­jas pa­si­ė­mę pa­rei­gū­nai ga­li ras­ti kaž­ko­kių pa­žei­di­mų, jis at­sa­kė trum­pai: „Aš ne ty­rė­jas, nie­ko ne­ga­liu pa­sa­ky­ti.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Va­kar Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dar­ba­vo­si Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­rei­gū­nai. Jie ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų pa­pra­šė pa­teik­ti do­ku­men­tų ko­pi­jas dėl per pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus vyk­dy­tų vi­sų vie­šų­jų pir­ki­mų.

„Leido suprasti, kad yra skun­das“

FNTT pa­rei­gū­nai Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je va­kar ap­si­lan­kė prieš pie­tus, o jų ne­ti­kė­tas vi­zi­tas už­tru­ko ke­lias va­lan­das. Iš vi­so čia dar­ba­vo­si trys šios tar­ny­bos pa­rei­gū­nai.

Kaip sa­kė lai­ki­nai ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus funk­ci­jas vyk­dan­tis jo pa­va­duo­to­jas Vir­gi­li­jus Prans­ke­vi­čius, Pre­ven­ci­jos sky­riaus pa­rei­gū­nai pa­pra­šė pa­teik­ti ko­pi­jas vi­sų 2017-ai­siais ir šiais me­tais vyk­dy­tų vie­šų­jų pir­ki­mų do­ku­men­tų, pa­vyz­džiui, dar­bų pir­ki­mo, są­skai­tų, dar­bų ak­tų, su­tar­čių. Pa­rei­gū­nus do­mi­no tiek smul­kūs, tiek di­die­ji pir­ki­mai.

V.Prans­ke­vi­čiaus įsi­ti­ki­ni­mu, pa­na­šu, kad FNTT yra ga­vu­si kaž­ko­kį skun­dą, nes jei bū­tų pre­ven­ci­nis pa­tik­ri­ni­mas, apie jį bū­tų in­for­muo­ta iš anks­to.

„Pa­si­ė­mė do­ku­men­tus, su­si­ju­sius su vie­šai­siais pir­ki­mais. Juos pa­tei­kė mū­sų dar­buo­to­jai. Leido suprasti, kad yra skun­das. Dau­giau nie­ko ne­ga­liu pa­sa­ky­ti“, – tvir­ti­no Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas.

Jis pri­si­mi­nė prieš ko­kius še­še­rius ar sep­ty­ne­rius me­tus bu­vu­sį at­ve­jį, kai šios tar­ny­bos pa­rei­gū­nai pa­si­ė­mė vie­no eu­ro­pi­nio pro­jek­to do­ku­men­tų ko­pi­jas, ta­čiau iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ne­pra­dė­tas, kaip ne­pra­dė­tas ir šiuo at­ve­ju.

 

At­lie­ka in­for­ma­ci­jos pa­tik­ri­ni­mą

FNTT Val­dy­mo or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė In­ga Mau­ri­cie­nė in­for­ma­vo, kad tar­ny­ba at­lie­ka in­for­ma­ci­jos pa­tik­ri­ni­mą, su­si­ju­sį su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos 2017–2018 me­tais vyk­dy­tais vie­šai­siais pir­ki­mais. Tik at­li­kus in­for­ma­ci­jos pa­tik­ri­ni­mą pa­aiš­kės, ar yra pa­grin­das pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ar ne.

Dau­giau ir de­ta­liau FNTT va­ka­rykš­čio ap­si­lan­ky­mo Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ne­ko­men­ta­vo.

Ra­jo­ne Sei­mo na­riu iš­rink­tas, Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jo­je dir­ban­tis Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas Pet­ras Va­liū­nas ste­bė­jo­si ne­ti­kė­tu FNTT ap­si­lan­ky­mu sa­vi­val­dy­bė­je, nors pri­si­pa­ži­no, kad jam jau ku­rį lai­ką ke­lia įta­ri­mų kai ku­rie šio­je sa­vi­val­dy­bė­je vyk­do­mi vie­šie­ji pir­ki­mai.

„Ma­nau, kad šios tar­ny­bos pa­rei­gū­nai į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę at­vy­ko tu­rė­da­mi pa­grįs­tų fak­tų. Tik­rai ne­įsi­vaiz­duo­ju, ku­rie kon­kre­tūs vie­šie­ji pir­ki­mai juos do­mi­na. Pa­vyz­džiui, man už­kliū­va kon­kur­są dėl žvy­ruo­tų ke­lių tvar­ky­mo lai­mė­ju­si Aly­taus ben­dro­vė „Lin­go­ra“. Ji tu­ri tik ke­lis dar­buo­to­jus, o at­lik­ti dar­bų lai­mė­jo už dau­giau nei mi­li­jo­ną eu­rų. Žmo­nės ir man skun­džia­si ne­ko­ky­biš­kai at­lik­tais šios ben­dro­vės dar­bais, jiems ky­la klau­si­mas, iš kur at­ve­ža­mas ir ant ke­lių pi­la­mas įtar­ti­nos ko­ky­bės žvy­ras“, – min­ti­mis da­li­jo­si Sei­mo na­rys P.Va­liū­nas.

Jo įsi­ti­ki­ni­mu, FNTT ga­lė­jo gau­ti skun­dą ir iš ra­jo­no gy­ven­to­jų, ir iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos kon­kur­suo­se da­ly­vau­jan­čių ben­dro­vių.

Ra­jo­no me­ro A.Vrub­liaus­ko pa­si­tei­ra­vus, ar sa­vi­val­dy­bė­je ap­si­lan­kę ir vie­šų­jų pir­ki­mų do­ku­men­tų ko­pi­jas pa­si­ė­mę pa­rei­gū­nai ga­li ras­ti kaž­ko­kių pa­žei­di­mų, jis at­sa­kė trum­pai: „Aš ne ty­rė­jas, nie­ko ne­ga­liu pa­sa­ky­ti.“