Ge­ru­mą da­li­jan­čios „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal” me­tai: re­kor­di­niai pa­sie­ki­mai ir tarp­tau­ti­niai įver­ti­ni­mai

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (3)
2018 Gruodis 20
Senelis saltis
Didžiajai daugumai Alytaus švietimo įstaigų bendrovė „Vita Baltic International“ ir jos vadovas Vladislavas Gunevičius dovanų šiemet įteikė po dešimt vaikams skirtų, žaismingų, gausiai iliustruotų knygelių apie Alytaus miesto istoriją. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Di­džiau­sios Aly­taus re­gio­no ben­dro­vės „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vla­dis­la­vas Gu­ne­vi­čius vi­sos įmo­nės var­du kas­met, ar­tė­jant di­džio­sioms me­tų šven­tėms, ge­ru­mu da­li­ja­si su tais, ku­riems la­biau­siai jo rei­kia. Šių me­tų ka­lė­di­nį ge­ru­mo ak­ci­jos ke­lio­nių tu­rą kar­tu su Ka­lė­dų Se­ne­liu jis pra­dė­jo po Aly­taus švie­ti­mo įstai­gas. Ne­ti­kė­ti, ta­čiau lauk­ti sve­čiai įstai­gų ben­druo­me­nėms ne tik at­ve­žė do­va­nų, bet ir įžie­bė ka­lė­di­nę dva­sią ir vi­sus už­krė­tė pa­ki­lia šven­ti­ne nuo­tai­ka. Ka­lė­dų Se­ne­lio ir įmo­nės va­do­vo V.Gu­ne­vi­čiaus su­si­ti­ki­mai su vai­kais vir­to tik­ra šven­te, kur ne­trū­ko nei dai­nų, nei šo­kių, nei spek­tak­lių, nei žai­di­mų ir, ži­no­ma, – do­va­nų.

Re­gis, kas­met da­li­ja­mas įmo­nės ir jos va­do­vo dos­nu­mas ne­li­ko ne­pa­ste­bė­tas, o už ge­rus dar­bus šie me­tai įmo­nei at­sei­kė­jo re­kor­di­nių pa­sie­ki­mų ir tarp­tau­ti­nių įver­ti­ni­mų, ku­riais ben­dro­vės ko­lek­ty­vas ga­li pel­ny­tai di­džiuo­tis.

Nes vai­kai – mū­sų at­ei­tis

Di­džio­ji da­lis Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gų šie­met iš įmo­nės su­lau­kė po de­šimt vai­kams skir­tų, žais­min­gų, gau­siai iliust­ruo­tų kny­ge­lių apie Aly­taus mies­to is­to­ri­ją.

Ka­lė­di­nio ge­ru­mo ak­ci­jos tu­ro me­tu V.Gu­ne­vi­čius su­ži­no­jo, kad Aly­taus Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė tu­ri sva­jo­nę pa­si­siū­ti dau­giau sėd­mai­šių, tad va­do­vas, nė tru­pu­čio ne­su­dve­jo­jęs, pa­ža­dė­jo iš­ties­ti pa­gal­bos ran­ką ir jau ki­tų me­tų pra­džio­je ben­druo­me­nė ga­lės jais džiaug­tis.

Ap­lan­ky­tų įstai­gų va­do­vai ti­ki­no ne­si­ti­kė­ję to­kių nuo­tai­kin­gų sve­čių ir jų do­va­nų, ta­čiau lyg su­si­ta­rę tei­gė, kad svar­biau­sia bu­vo jų at­neš­ta ka­lė­di­nė dva­sia ir šven­ti­nė nuo­tai­ka.

Iš­ties, Ka­lė­dų Se­ne­lis nuo­lat pokš­ta­vo, kvie­tė vai­kus su­si­bur­ti į ra­te­lius, at­lik­ti sma­gias už­duo­tis. Jis ir pats su nykš­tu­ku ne­nu­sty­go vie­to­je, šo­ko, try­pė ir dai­na­vo. Dar Se­ne­lis ma­žie­siems pa­sa­ko­jo nuo­tai­kin­gas is­to­ri­jas apie tai, koks iš­dy­kęs vai­kas bu­vo V.Gu­ne­vi­čius, kad nuo­lat krės­da­vo re­a­ly­bė­je ne­įma­no­mus pokš­tus, o da­bar, jam su­au­gus, iš­dai­gų pa­da­ri­nius ten­ka glais­ty­ti ge­rais dar­bais.

„To­dėl kas­met šis žmo­gus ieš­ko ga­li­my­bių, kam pa­da­ry­ti ko­kį ge­rą dar­bą“, – pa­aiš­ki­no Ka­lė­dų Se­ne­lis ir pa­ra­gi­no vai­kus bū­ti ge­rus ir da­ly­tis ge­rais dar­bais, nes tik ta­da jų šir­de­lės pri­si­pil­dys ge­ru­mo ir džiu­gių nuo­tai­kų.

„Pri­si­min­da­mas Lie­tu­vos pre­zi­den­tės kvie­ti­mą pa­do­va­no­ti nau­jų kny­gų mo­kyk­loms, nu­spren­džiau šia kryp­ti­mi or­ga­ni­zuo­ti ir mū­sų kas­me­ti­nę įmo­nės ge­ru­mo ak­ci­ją. Bu­vo iš­leis­ta kny­ge­lė vai­kams apie Aly­tų, vaiz­din­gai per­tei­kian­ti mū­sų is­to­ri­ją, tad spon­ta­niš­kai nu­spren­dė­me, kad tai la­bai gra­žus mus vi­sus jun­gian­tis mo­men­tas ir mo­kyk­loms pa­do­va­no­tos kny­ge­lės iš­liks il­gam, o vai­kai, ku­rie jas skai­tys, tik­rai su­ži­nos kaž­ką nau­jo“, – sa­kė V.Gu­ne­vi­čius.

Kas­met sve­čių iš įmo­nės „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ su do­va­no­mis su­lau­kia skir­tin­gos įstai­gos ir ben­druo­me­nės gru­pės. Dvi­de­šimt me­tų prak­ti­kos ir pui­kių pa­sie­ki­mų su­kau­pu­si „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ nie­ka­da ne­pa­mirš­ta te­at­ro, ne­įga­lių­jų, mo­kyk­lų ir vi­sų tų, ku­rie ma­žiau­siai ga­li sau pa­dė­ti.

Pa­klaus­tas, ko­dėl šie­met bu­vo pa­si­rink­tos bū­tent mo­kyk­los, di­rek­to­rius pa­brė­žė, jog vai­kai – mū­sų at­ei­tis ir tik su jais mes vi­si jau­čia­mės su­au­gę: „Jei­gu ne­skir­si­me dė­me­sio jau­ni­mui, tai vi­suo­met pa­tys sau prie­kaiš­tau­si­me, kad jis už­au­go ne toks, ko­kio ti­kė­jo­mės. Šian­die­nos jau­ni­mas po ke­lio­li­kos me­tų val­dys ir pa­dės mums gy­ven­ti. Tai is­to­ri­jos ra­tas, o mes tik ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad tu­ri­me ga­li­my­bę da­ly­tis su ki­tais ir, svar­biau­sia, no­ri­me tą da­ry­ti.“

V.Gu­ne­vi­čius šven­čių pro­ga vi­siems vai­kams lin­kė­jo my­lė­ti ne tik ša­lia esan­tį, bet ir vi­sus ap­link esan­čius žmo­nes, nes, pa­sak jo, tik ta­da gy­ve­ni­mas bus leng­ves­nis vi­siems.

 

So­cia­liai at­sa­kin­gas ver­slas

Kas­me­ti­niai fi­lan­tro­pi­niai po­ro­lo­no ga­myk­los ir jos va­do­vo dar­bai ne­li­ko ne­pa­ste­bė­ti. Di­džiau­sią Aly­taus re­gio­no ben­dro­vę „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ pel­ny­tai ga­li­ma va­din­ti so­cia­liai at­sa­kin­ga įmo­ne. Ne šiaip ji šie­met tarp tri­jų įmo­nių Aly­taus me­tų ap­do­va­no­ji­muo­se no­mi­nuo­ta kaip so­cia­liai at­sa­kin­gas ver­slas. Šian­dien pas­ku­ti­nė die­na, kai dar ga­li­ma bal­suo­ti, kad po­ro­lo­no ga­myk­la šį ti­tu­lą lai­mė­tų.

V.Gu­ne­vi­čius pa­ti­ki­no, kad vien tai, jog įmo­nė bu­vo no­mi­nuo­ta, jam kaip va­do­vui tai reiš­kia la­bai daug: „Tai pa­ro­do, kad esa­me ak­ty­vūs vi­suo­me­nė­je, pa­dė­da­mi tiems, ku­riems, ma­no­me, kad rei­kia pa­dė­ti. Tai la­bai pa­di­di­na mū­sų kaip įmo­nės ver­tę ir su­stip­ri­na mū­sų dar­buo­to­jų di­džia­vi­mą­si sa­vo dar­bo­vie­te, ku­ri yra so­cia­liai at­sa­kin­ga. Čia yra tas di­dy­sis mo­men­tas, dėl ku­rio kiek­vie­nas ga­li­me ei­ti gat­ve pa­kel­ta gal­va, nes mes ne tik su­tei­kia­me dar­bo vie­tas, lai­ku iš­mo­ka­me at­ly­gi­ni­mus, bet dar ir pa­da­ro­me šį tą ap­lin­kui.“

 

Įmo­nei – re­kor­di­niai me­tai

Ga­li­ma ti­kė­ti ar­ba ne, ta­čiau ge­ri dar­bai pri­trau­kia sėk­mę. O šiuos di­džiau­sios Lie­tu­vo­je po­ro­lo­no ga­min­to­jos me­tus va­do­vas api­bū­di­no kaip ypač sėk­min­gus ir net re­kor­di­nius, mat bū­ta ne­ma­žai pa­sie­ki­mų, nau­jo­vių ir įver­ti­ni­mų.

„Žvelg­da­mas į vi­su­mą drą­siai ga­liu teig­ti, kad šie me­tai įmo­nei bu­vo pa­tys sėk­min­giau­si vi­so­je „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ dvi­de­šim­ties me­tų gy­va­vi­mo is­to­ri­jo­je“, – už­tik­rin­tai pa­brė­žė va­do­vas. 

Pir­miau­sia pa­si­džiau­gė, kad šie­met įmo­nė­je ne­bū­ta jo­kių ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų. Pa­sak jo, dar­be la­bai svar­bu, kad vi­si pro­ce­sai bū­tų su­val­dy­ti tei­sin­gai, kad spe­cia­lis­tai ži­no­tų, ką ir kaip da­ry­ti.

Šie me­tai įmo­nei bu­vo ypa­tin­gi, nes par­da­vi­mo sri­ty­je pa­siek­ta re­kor­di­nių aukš­tu­mų. Su­ge­ne­ruo­ta apie 70 mln. eu­rų apy­var­tos, o tai lei­do ak­ci­nin­kams iš­mo­kė­ti di­de­lius di­vi­den­dus.

Be to, „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ per pas­ta­ruo­sius tris ket­vir­čius yra lai­ko­ma di­džiau­sia Aly­taus re­gio­no įmo­ne. Nors šių me­tų įmo­nės pel­nas bus skai­čiuo­ja­mas tik ki­tą­met, ta­čiau pra­ėju­sių me­tų ro­dik­liai bu­vo įspū­din­gi. Re­gist­rų cen­trui pa­teik­to­je „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ 2017 me­tų ata­skai­to­je nu­ro­do­ma, kad pra­ėju­siais me­tais įmo­nė už­dir­bo 7,6 mln. eu­rų gry­no­jo pel­no, o par­da­vi­mo pa­ja­mos per me­tus pa­di­dė­jo 15,9 proc. – iki 61,975 mln. eu­rų.

„Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ bu­vo di­džiau­sia re­gio­no mo­kes­čių mo­kė­to­ja. Ben­dro­vė nu­ro­do per­nai par­da­vu­si 4,3 proc. dau­giau po­ro­lo­no: par­da­vi­mas Lie­tu­vo­je ūg­te­lė­jo 2,9 proc., NVS ša­ly­se – 7,7 proc., Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se – 5,1 proc. dau­giau pro­duk­ci­jos. 2017-ųjų pa­bai­go­je įmo­nė tu­rė­jo su­kau­pu­si 17,1 mln. eu­rų ne­pa­skirs­ty­to­jo pel­no.

Taip pat Lie­tu­vos ga­my­bi­nių įmo­nių tūks­tan­tu­ke „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ pa­ten­ka tarp 150 ge­riau­sių­jų, o šie­met – ir tarp ge­riau­sių me­tų eks­por­tuo­to­jų tre­je­tu­ko. Sa­vo pro­duk­ci­ją įmo­nė eks­por­tuo­ja į de­šim­tis įvai­rių pa­sau­lio ša­lių.

Ben­dro­vė įver­tin­ta kaip įmo­nė, ku­riai rū­pi ap­lin­ka ir jos iš­sau­go­ji­mas. Už 2017 me­tais iš­sau­go­tus 44 me­džius įmo­nei įteik­tas ser­ti­fi­ka­tas.

„Re­ziu­muo­jant tuos dvi­de­šimt me­tų, nie­kaip ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, kad jie bu­vo blo­gi, jie bu­vo nuo­sta­būs vien to­dėl, kad pa­sie­kė­me sa­vo tiks­lų ir ben­druo­me­nę jun­gė­me prie mū­sų. Tai­gi, ver­ta dirb­ti, ver­ta gy­ven­ti ir ver­ta ap­lin­kui vys­ty­ti gė­rį. Dir­ba­me nuo­šir­džiai, ne tik dėl to, kad už­dirb­tu­me pel­ną bet ko­kia kai­na, bet ir dėl to, kad tu­rė­tu­me tęs­ti­nu­mą, kas reiš­kia pa­si­ti­kė­ji­mą mū­sų įmo­ne“, – pa­brė­žė V.Gu­ne­vi­čius.

 

Ga­mi­niai pel­nė tarp­tau­ti­nį pri­pa­ži­ni­mą

„Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ vi­suo­met sten­gia­si iš­lik­ti ino­va­ty­vi, nuo­lat in­ves­tuo­ja į nau­jas tech­no­lo­gi­jas ir nau­jus ga­mi­nius. Šie­met įmo­nė Lie­tu­vos var­to­to­jams pri­sta­tė ir sa­vo nau­jus „Vi­ta­Rest In­si­de“ pre­kės žen­klo ga­mi­nius, pel­niu­sius tarp­tau­ti­nį pri­pa­ži­ni­mą. Tai iš ben­dro­vės kur­to po­ro­lo­no pa­ga­min­tos pa­gal­vės ir ant­čiu­ži­niai. Šiais ga­mi­niais įmo­nės at­sto­vai di­džiuo­ja­si, nes jie pa­ga­min­ti iš lie­tu­vių su­kur­to nau­jos kar­tos vis­ko­e­las­ti­nio po­ro­lo­no.

Ga­mi­niai yra ypa­tin­gi tuo, kad tin­ka ir kū­di­kiams, tu­ri an­ti­mik­ro­bi­nių sa­vy­bių, to­dėl yra tin­ka­mi itin aler­giš­kiems žmo­nėms.

Ku­riant „Vi­ta­Rest“ po­ro­lo­ną at­lik­ta dau­gy­bė ty­ri­mų, kaip skir­tin­gos me­džia­gos vei­kia skir­tin­gas žmo­gaus fi­zio­lo­gi­nes sa­vy­bes – krau­jo­ta­ką, pra­kai­ta­vi­mą, ši­lu­mą. Šis po­ro­lo­nas bu­vo pri­pa­žin­tas „Me­tų ga­mi­niu“ ir pel­nė „Ino­va­ci­jų pri­zo“ ti­tu­lą.

Nau­jo­ji ben­dro­vės su­kur­ta pa­gal­vė Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je pri­pa­žin­ta ge­riau­sia An­gli­jos rin­ko­je.

Įmo­nės su­kur­tos pro­duk­ci­jos su „Vi­ta­Rest In­si­de“ pre­kės žen­klu ša­lies var­to­to­jai ga­li įsi­gy­ti Lie­tu­vos elek­tro­ni­nė­se par­duo­tu­vė­se.

Pa­si­tei­ra­vus apie ki­tų me­tų lū­kes­čius, V.Gu­ne­vi­čius nė ne­su­dve­jo­jęs pri­ori­te­tą ati­da­vė vi­sa­pu­siš­kam įmo­nės au­gi­mui. Va­do­vas pra­si­ta­rė, kad jau ki­tą­met, pa­vy­kus ap­gin­ti ke­le­tą svar­bių pro­jek­tų, pla­nuo­ja­ma įkur­ti dar du ce­chus su maž­daug tris­de­šim­čia nau­jų dar­bo vie­tų.

Pa­pra­šy­tas ko nors pa­lin­kė­ti žmo­nėms ar­tė­jan­čių šven­čių pro­ga, di­rek­to­rius lin­kė­jo svei­ka­tos, ne verk­ti, o da­ry­ti, dau­giau šyp­so­tis, dau­giau lai­ko skir­ti vai­kams ir ne­pa­mirš­ti su vi­sais da­ly­tis ge­ru­mu, juk tai da­ry­ti la­bai ge­ra!

 

  Komentaras

  Ponui Vladislovui reikia tikrai palinkėti sėkmės "tvarkantis" su įmonėje dirbanačiomis besilaukiančiomis moterimis. Istorija sena, bet skausminga, besilaukianti moteris direktorių komandos buvo priversta "savo noru" pasitraukti iš "Vita Baltic International", nes, suprask, "įmonei mamyčių jau užtenka". Kai perskaitai apie tokias kalėdines akcijas ir prisimeni senas istorijas, visdėlto pamatai kokie veidmainiai gali būti žmonės. Ramių Jums Kalėdų ponas Vladislovai...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.