Nr. 140 (13663)

2021-12-10

„Alytaus naujienų“ numeryje 140 (13663) skaitykite:

  • Grau­dus se­no­lės gy­ve­ni­mas ap­leis­ta­me ben­dra­bu­čio kam­ba­ry­je
  • Vy­tau­tas Ba­kas. Įvei­kę ko­rup­ci­ją, kar­tu įveik­si­me ir skur­dą bei at­skir­tį re­gio­ne
  • Ap­do­va­no­jo pre­zi­den­tas
  • Liu­das Ma­žy­lis apie pra­ėju­sius me­tus: „Ne­ra­mi kas­die­ny­bė, sie­kiai ir vil­tys”
  • Ne viskas taip, kaip atrodo
  • Gi­ta Sa­ka­laus­kie­nė: „Švie­ti­mo įstai­gų ny­ki­mas man, kaip pe­da­go­gei, pa­ty­ru­siai ir la­bai ar­ti­mai iš­gy­ve­nu­siai tris kai­mo mo­kyk­lų už­da­ry­mus, tai yra pats skau­džiau­sias klau­si­mas”
  • Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų no­rą spor­tuo­ti pan­de­mi­ja dar la­biau pa­di­di­no
  • Sa­vo mo­čiu­tes ir se­ne­lius tu­rė­tu­me iš­mo­ky­ti ele­men­ta­riau­sių da­ly­kų, to­kių kaip pa­ra­šy­ti elek­tro­ni­nį laiš­ką ar ži­nu­tę „Fa­ce­bo­ok”
  • Da­riaus Vai­čiu­lio eks­pe­di­ci­jos į Ant­ark­tidą įkvėp­tas „Au­di­mas” tam­pa „Gel­bė­kit vai­kus” so­cia­li­niu part­ne­riu
  • Se­ne­lių dar­že­lis „Ge­ru­mo skrais­tė”
Seimo nariai pagrindiniu prioritetu laiko regionų stiprinimą, investicijų pritraukimą ir darbo vietų kūrimą, todėl teikia Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 461 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą,...
Gruodžio 9 d. kaip ir kasmet minima Tarptautinė antikorupcijos diena. Jos tikslas – atkreipti dėmesį į korupciją, kaip vieną pavojingiausių socialinių reiškinių, keliančių grėsmę žmogaus teisėms,...
Aly­taus ra­jo­ne dir­ban­tys že­mės ūkio spe­cia­lis­tai, ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jai pas­ta­ruo­ju me­tu ste­bi ten­den­ci­ją, kaip kai­muo­se žmo­nės vis daž­niau par­duo­da po ke­lias sa­vo...
Po sėkmingo Škoda Fabia S2000 pasirodymo Pasaulio Ralio Čempionate, Škoda Motorsport komanda turėjo užduotį sukurti dar pranašesnį ralio automobilį, tinkantį R5 klasei. Naujasis automobilis taip pat...
Plytelės yra viena iš medžiagų, kuri plačiausiai yra naudojama virtuvėje arba vonios kambaryje. Jos yra pasirenkamos dėl savo lengvos priežiūros ir atsparumo išoriniams veiksniams - įbrėžimams,...
Šio­mis die­no­mis mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė an­ti­ko­rup­ci­jos die­na. Tai lai­kas, kuo­met bū­ti­na įver­tin­ti ko­rup­ci­jos įta­ką mū­sų vals­ty­bės rai­dai ir kiek­vie­no žmo­gaus gy­ve­ni­mui.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.