Aly­taus ra­jo­ne ma­žė­ja lai­kan­čių­jų po ke­lias kar­ves, šiek tiek au­ga stam­bes­ni ūkiai (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Po ke­lias de­šim­tis kar­vių dau­gė­ja Alytaus ra­jo­no ūkiuo­se, ku­riuo­se lai­ko­ma nuo 6 iki 10, nuo 21 iki 30 ir nuo 31 iki 50 šių gy­vu­lių. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Po ke­lias de­šim­tis kar­vių dau­gė­ja Alytaus ra­jo­no ūkiuo­se, ku­riuo­se lai­ko­ma nuo 6 iki 10, nuo 21 iki 30 ir nuo 31 iki 50 šių gy­vu­lių. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Aly­taus ra­jo­ne dir­ban­tys že­mės ūkio spe­cia­lis­tai, ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jai pas­ta­ruo­ju me­tu ste­bi ten­den­ci­ją, kaip kai­muo­se žmo­nės vis daž­niau par­duo­da po ke­lias sa­vo ūkiuo­se lai­ky­tas kar­ves. Dau­ge­liu at­ve­jų jų at­si­sa­ko gar­baus am­žiaus gy­ven­to­jai, nes pa­tys jau ne­pa­jė­gūs kar­vių pri­žiū­rė­ti, o vai­kai tuo už­si­im­ti ne­no­ri. Ta­čiau ste­bi­ma ir tai, kad ra­jo­ne šiek tiek au­ga stam­bes­ni ūkiai. Kiek šian­dien rei­kia lai­ky­ti šių gy­vu­lių, kad šei­ma kai­me iš to iš­gy­ven­tų? Kaip ver­ti­na­mos da­bar­ti­nės pie­no su­pir­ki­mo kai­nos?

Ypač ne­ap­si­mo­ka lai­ky­ti po vie­ną, dvi kar­ves

Vals­ty­bės įmo­nės Že­mės ūkio in­for­ma­ci­jos ir kai­mo ver­slo cen­tro duo­me­ni­mis, šių me­tų lap­kri­čio pra­džio­je Aly­taus ra­jo­ne bu­vo 5 tūkst. 576 mel­žia­mos kar­vės, o sau­sio pra­džio­je – 5 tūkst. 832. Jų per šį lai­ko­tar­pį su­ma­žė­jo pus­tre­čio šim­to. Nuo 1 tūkst. 173 kar­vių ūkių su­ma­žė­jo iki 1 tūkst. 55. Dau­giau­sia Aly­taus ra­jo­ne au­gi­na­mos juod­mar­gių veis­lės kar­vės, ku­rių da­bar iš 5 tūkst. 576 yra per 4 tūkst.

Per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį ra­jo­ne la­biau­siai ny­ko ūkiai, ku­riuo­se lai­ko­ma po vie­ną, dvi kar­ves. Pa­vyz­džiui, sau­sio pra­džio­je po tiek kar­vių au­gi­no 782 ūkiai ra­jo­ne ir juo­se bu­vo 1005 šie gy­vu­liai, lap­kri­čio pra­džio­je po vie­ną dvi, kar­ves tu­rė­jo 679 ūkiai, o juo­se bu­vo lai­ko­mos 863 kar­vės.

Su­ma­žė­jo ir lai­kan­čių­jų po tris, pen­kias kar­ves. Sau­sio pra­džio­je Aly­taus ra­jo­ne bu­vo 210 to­kių ūkių su 774 mel­žia­mo­mis kar­vė­mis, o lap­kri­čio pra­džio­je – 198 ūkiai su 724 šiais gy­vu­liais.

Kar­vių ma­žė­ji­mas fik­suo­tas ir tarp lai­kan­čių­jų nuo 11 iki 20 kar­vių. Sau­sio pra­džio­je to­kių ūkių ra­jo­ne bū­ta 62 su 867 šiais gy­vu­liais, lap­kri­čio pra­džio­je šie skai­čiai ati­tin­ka­mai – 53 ir 745.

Po ke­lias de­šim­tis kar­vių dau­gė­ja ra­jo­no ūkiuo­se, ku­riuo­se lai­ko­ma nuo 6 iki 10, nuo 21 iki 30 ir nuo 31 iki 50 šių gy­vu­lių.

Nuo sau­sio iki lap­kri­čio ra­jo­ne vi­siš­kai ne­bu­vo ūkių su mel­žia­mų kar­vių skai­čiu­mi nuo 101 iki 150. O dau­giau kaip pus­an­tro šim­to šių gy­vu­lių ra­jo­ne tu­ri 3 ūkiai, juo­se – be­veik 1 tūkst. kar­vių.

Kaip sa­kė Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­to vy­riau­sio­ji ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ja-ins­pek­to­rė Onu­tė Kru­šins­kie­nė, lai­kan­tie­ji po ke­lias kar­ves, ypač po vie­ną ar dvi, jų at­si­sa­ko dėl gar­baus am­žiaus, o vai­kai tuo ne­no­ri už­si­im­ti.

Tai pa­tvir­ti­no ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­ja Ir­ma Ste­nio­nie­nė, pa­brėž­da­ma dar ki­tą da­ly­ką: „Ypač ne­ap­si­mo­ka lai­ky­ti po vie­ną, dvi kar­ves ir dėl da­bar esan­čių pie­no su­pir­ki­mo kai­nų ra­jo­ne. Už lit­rą pie­no jiems mo­ka­ma po 20 cen­tų, o kiek kai­nuo­ja pa­ša­rai, jų pa­si­ruo­ši­mas, pa­bran­gęs dy­ze­li­nas ar­ba ža­lia­sis ku­ras.“

Koks skai­čius lai­ko­mų kar­vių ga­ran­tuo­ja iš­gy­ve­ni­mą?

I.Ste­nio­nie­nės pa­ste­bė­ji­mu, gy­ven­to­jai lai­ko­mas kar­ves ofi­cia­liai de­kla­ruo­ja dėl gau­na­mų vals­ty­bės iš­mo­kų, tad jų tik­rai ne­ap­si­mo­ka ne­dek­la­ruo­ti, – už vie­ną per aš­tuo­nio­li­ka mė­ne­sių ap­si­ver­šia­vu­sią kar­vę gau­na­ma 125 eu­rų me­ti­nė iš­mo­ka. Tad Že­mės ūkio in­for­ma­ci­jos ir kai­mo ver­slo cen­tro skel­bia­mi duo­me­nys apie ra­jo­no gy­ven­to­jų lai­ko­mus šiuos gy­vu­lius yra tiks­lūs.

Nors ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­ja I.Ste­nio­nie­nė tei­gė, kad lai­ky­ti ma­žai kar­vių dėl men­kų pie­no su­pir­ki­mo kai­nų ne­ap­si­mo­ka, ta­čiau, pa­sak jos, di­die­siems pie­no ūkiams už pie­ną mo­ka­ma dau­giau, to­dėl to­kie ūkiai ra­jo­ne šiek tiek ple­čia­si.

Vie­nin­te­lės ra­jo­ne vei­kian­čios, gy­vu­li­nin­kys­te ir au­ga­li­nin­kys­te už­si­i­man­čios že­mės ūkio ben­dro­vės „At­ža­ly­nas“ pir­mi­nin­kas Al­gis Žė­kas sa­kė, kad da­bar už lit­rą pie­no mo­ka­mi 36 cen­tai yra vos ne re­kor­das per at­kur­tos ša­lies ne­pri­klau­so­my­bės me­tus: „Ži­no­ma, pa­bran­go pa­ša­rai, ža­lia­vos, ener­ge­ti­niai re­sur­sai, bet pie­no su­pir­ki­mo kai­no­mis ne­ga­li­me skųs­tis.“

Šio­je ben­dro­vė­je lai­ko­ma apie 500 kar­vių ir apie jų ma­ži­ni­mą ne­gal­vo­ja­ma.

Aly­taus ra­jo­ne pri­va­čiu ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ju dir­ban­tis Da­nius Ka­nau­ka pa­sa­ko­jo, kad šiuo me­tu jam ne­re­tai ten­ka iš­girs­ti klau­si­nė­jan­čių, kur bū­tų ga­li­ma įsi­gy­ti kar­vę, nes žmo­nės, no­rin­tie­ji au­gin­ti šiuos gy­vu­lius, sun­kiai ran­da: „Vi­siš­kai ne­se­niai vie­ni už nor­ma­lią kar­vę su­mo­kė­jo tūks­tan­tį eu­rų. Ma­nau, ne­pi­giai. Tik­rai vie­na kar­ta nu­sens­ta ir at­si­sa­ko lai­ko­mų kar­vių, ki­ti no­ri au­gin­ti šiuos gy­vu­lius.“

D.Ka­nau­ka, daug ben­drau­jan­tis su kai­mo gy­ven­to­jais, pa­ste­bi, kad šei­ma su dviem mo­kyk­li­niais vai­kais ga­lė­tų iš­gy­ven­ti kai­me lai­kant apie 20, 30 kar­vių.

Iš tie­sų ra­jo­ne au­gi­nan­čių­ nuo 21 iki 30 kar­vių ūkių nuo šie­me­čio sau­sio iki lap­kri­čio šiek tiek pa­dau­gė­jo ir juo­se at­si­ra­do dau­giau gy­vu­lių. Sau­sio pra­džio­je to­kių ūkių čia bu­vo 16 su 403 mel­žia­mo­mis kar­vė­mis, lap­kri­čio pra­džio­je – 19 ūkių jau su 459 kar­vė­mis.

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.