Nr. 14 (13244)

2019-02-01

„Alytaus naujienų“ numeryje 14 (13244) skaitykite:

 • Aly­taus ko­le­gi­jo­je – STE­AM  
 • Pa­aug­lys­tė – iš­šū­kių me­tas 
 • Le­di­nės eke­tės iš­šū­kis pa­sklei­dė svei­ka­tos ir ge­ros nuo­tai­kos vi­ru­są
 • Nuo va­sa­rio 1 die­nos – pa­kei­ti­mai
 • Aly­taus au­to­bu­sų marš­ru­tų gra­fi­kuo­se
 • Aly­taus ra­jo­no ka­pi­nė­se pa­sta­ty­ti ko­lum­ba­riu­mai
 • Ser­gan­čių­jų pro­cen­tas mies­to ug­dy­mo įstai­go­se la­bai skir­tin­gas
 • Kiek lais­vės ga­li­ma įsi­gy­ti už 100 eu­rų?
 • Be ap­ra­šo – afe­ra, jį pa­tvir­ti­nus – pa­žan­ga
 • Aly­taus pra­mo­nės par­ke įsi­kur­sian­čioms įmo­nėms – sa­vi­val­dy­bės pa­ra­ma
 • Pa­nau­do­jo ar ne­pa­nau­do­jo aly­tiš­kiai so­cia­li­nės pa­ra­mos lė­šas?
 • Nau­ji na­mai ir jų ap­lin­ka pra­džiu­gi­no 16 būs­to ne­tu­rė­ju­sių gy­ven­to­jų
 • Ke­lio­nė po Aust­ra­li­ją – daug pa­ma­tė­me, dar dau­giau ne­pa­ma­tė­me
„Ma­ka­ro­nams ka­bin­ti“, tai yra pri­sis­ta­ty­mui, kiek­vie­nas gau­na­te po tris mi­nu­tes, o at­sa­ky­ti į ki­tus klau­si­mus tu­rė­si­te per pus­an­tros, ki­taip „pie­ly­si­me“, – taip links­mai...
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) šią sa­vai­tę dar pa­pil­dė iš­brauk­tų­jų iš Aly­taus mies­to ir ra­jo­no kan­di­da­tų į ta­ry­bos na­rių pos­tus są­ra­šą. Ja­me – še­šio­li­ka as­me­nų....
Mu­zi­ki­nis pro­jek­tas „X fak­to­rius“ yra mėgs­ta­mas aly­tiš­kių – ne vie­nas jų jau iš­ban­dė sa­vo jė­gas ir tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­si­ro­dy­ti de­šim­čių tūks­tan­čių lie­tu­vių...
Pir­mas va­sa­rio sek­ma­die­nis yra šven­čia­mas kaip Pa­sau­li­nė ce­pe­li­nų die­na. Kiek juo­kin­ga šven­tė, at­ro­dy­tų, jog nė­ra kam skir­ti die­nų, tai jos pri­ski­ria­mos tie­siog mais­to...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.