Nr. 14 (13244)

2019-02-01

„Alytaus naujienų“ numeryje 14 (13244) skaitykite:

 • Aly­taus ko­le­gi­jo­je – STE­AM  
 • Pa­aug­lys­tė – iš­šū­kių me­tas 
 • Le­di­nės eke­tės iš­šū­kis pa­sklei­dė svei­ka­tos ir ge­ros nuo­tai­kos vi­ru­są
 • Nuo va­sa­rio 1 die­nos – pa­kei­ti­mai
 • Aly­taus au­to­bu­sų marš­ru­tų gra­fi­kuo­se
 • Aly­taus ra­jo­no ka­pi­nė­se pa­sta­ty­ti ko­lum­ba­riu­mai
 • Ser­gan­čių­jų pro­cen­tas mies­to ug­dy­mo įstai­go­se la­bai skir­tin­gas
 • Kiek lais­vės ga­li­ma įsi­gy­ti už 100 eu­rų?
 • Be ap­ra­šo – afe­ra, jį pa­tvir­ti­nus – pa­žan­ga
 • Aly­taus pra­mo­nės par­ke įsi­kur­sian­čioms įmo­nėms – sa­vi­val­dy­bės pa­ra­ma
 • Pa­nau­do­jo ar ne­pa­nau­do­jo aly­tiš­kiai so­cia­li­nės pa­ra­mos lė­šas?
 • Nau­ji na­mai ir jų ap­lin­ka pra­džiu­gi­no 16 būs­to ne­tu­rė­ju­sių gy­ven­to­jų
 • Ke­lio­nė po Aust­ra­li­ją – daug pa­ma­tė­me, dar dau­giau ne­pa­ma­tė­me
„Ma­ka­ro­nams ka­bin­ti“, tai yra pri­sis­ta­ty­mui, kiek­vie­nas gau­na­te po tris mi­nu­tes, o at­sa­ky­ti į ki­tus klau­si­mus tu­rė­si­te per pus­an­tros, ki­taip „pie­ly­si­me“, – taip links­mai...
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) šią sa­vai­tę dar pa­pil­dė iš­brauk­tų­jų iš Aly­taus mies­to ir ra­jo­no kan­di­da­tų į ta­ry­bos na­rių pos­tus są­ra­šą. Ja­me – še­šio­li­ka as­me­nų....
Mu­zi­ki­nis pro­jek­tas „X fak­to­rius“ yra mėgs­ta­mas aly­tiš­kių – ne vie­nas jų jau iš­ban­dė sa­vo jė­gas ir tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­si­ro­dy­ti de­šim­čių tūks­tan­čių lie­tu­vių...
Pir­mas va­sa­rio sek­ma­die­nis yra šven­čia­mas kaip Pa­sau­li­nė ce­pe­li­nų die­na. Kiek juo­kin­ga šven­tė, at­ro­dy­tų, jog nė­ra kam skir­ti die­nų, tai jos pri­ski­ria­mos tie­siog mais­to...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.