Iš­brauk­tie­ji iš Aly­taus mies­to ir ra­jo­no rin­ki­mų rin­go – ne­nu­ro­dę savo teistumo

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (2)
2019 Vasaris 1
Rinkimai.
Rinkimai
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) šią sa­vai­tę dar pa­pil­dė iš­brauk­tų­jų iš Aly­taus mies­to ir ra­jo­no kan­di­da­tų į ta­ry­bos na­rių pos­tus są­ra­šą. Ja­me – še­šio­li­ka as­me­nų. Vi­sus juos vie­ni­ja ta pa­ti iš­kri­ti­mo iš sa­vi­val­dos rin­ki­mų rin­go prie­žas­tis – ne­nu­ro­dy­tas teis­tu­mas. Griež­tas VRK na­rių ver­dik­tas iš­brauk­ti iš są­ra­šų sie­ja­mas ne su teis­tu­mo bu­vi­mu, ta­čiau su jo nenurodymu. Redakciją pasiekė informacija, kad kai kurie išbrauktieji, jų vertinimu – dėl neadekvataus VRK verdikto, jau kreipėsi į teismą.

Kur nu­by­rė­jo dau­giau­sia?

Kan­di­da­tų į Aly­taus mies­to ta­ry­bą su­ma­žė­jo še­šiais as­me­ni­mis, o dar dau­giau nu­by­rė­ju­sių kan­di­da­tų bu­vo į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dą – net de­šimt as­me­nų.

La­biau­siai „nu­krau­ja­vu­si“ po­li­ti­nė jė­ga Aly­taus ra­jo­ne –  Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­ja. Iš jos bu­vo iš­brauk­ti net ke­tu­ri teis­tu­mo ne­nu­ro­dę as­me­nys – An­ta­nas Kup­čins­kas, Gin­ta­ras Rau­ga­las, Ar­nol­das Ja­na­vi­čius ir Jo­nas Ve­re­mej. Mies­te iš šios par­ti­jos są­ra­šo bu­vo iš­brauk­tas tik vie­nas kan­di­da­tas – Kęs­tu­tis Stumb­ras.

Mies­te ke­lią į sa­vi­val­dos rin­ki­mus la­biau­siai „nu­krau­ja­vęs“ to­liau tę­sia vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“. Iš jo kan­di­da­tų są­ra­šo taip pat iš­brauk­ti ke­tu­ri as­me­nys – Kęs­tu­tis Ba­ra­naus­kas, Aig­rius Stan­kus, Vin­cas Rut­kaus­kas ir Dai­nius Pet­ru­kaus­kas. Be­je, šis ko­mi­te­tas pra­ra­do po­zi­ci­ją kaip į sa­vi­val­dą ei­nan­tis su vie­nu di­džiau­sių są­ra­šų. Da­bar šią po­zi­ci­ją tvir­tai lai­ko tik Lie­tu­vos cen­tro par­ti­ja.

Ra­jo­ne ant­ro­je vie­to­je pa­gal kan­di­da­tų nu­by­rė­ji­mą – Lie­tu­vos cen­tro par­ti­ja, iš ku­rios są­ra­šo iš­brauk­ti Nau­ris Ba­ra­naus­kas, Pet­ras Ar­dze­vi­čius ir Vy­tau­tas Sla­vins­kas. Mies­te iš šios par­ti­jos iš­brauk­tas Vy­tau­tas Sa­ka­laus­kas.

Ra­jo­ne su vie­nu di­džiau­sių kan­di­da­tų są­ra­šu į sa­vi­val­dos rin­ki­mus ėję Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai mi­nė­tą sta­tu­są pra­ra­do, nes po VRK spren­di­mo jų są­ra­še ne­li­ko dvie­jų žmo­nių – Ri­mo Pet­raus­ko ir Ro­ber­to Mar­čiu­lai­čio. Kol kas su mak­si­ma­liu leis­ti­nu kan­di­da­tų są­ra­šu – net 50 žmo­nių – rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga.

Taip pat Aly­taus ra­jo­ne vie­no kan­di­da­to ne­li­ko Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos są­ra­še. Tai Sta­sys Ka­va­liaus­kas.

Kas li­ko „ne­nu­krau­ja­vę“?

Nė vie­no kan­di­da­to Aly­taus ra­jo­ne kol kas ne­pra­ra­do ir par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis ir Dar­bo par­ti­ja.

Mies­te iš­sau­go­ję vi­sus są­ra­šo kan­di­da­tus kol kas ga­li džiaug­tis vi­suo­me­ni­niai rin­ki­mų ko­mi­te­tai „Už Aly­tų“ ir „Aly­taus pi­lie­čiai“, Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tai, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis ir Dar­bo par­ti­ja.

Anks­čiau dėl de­kla­ruo­tų gy­ve­na­mų­jų vie­tų ne­ati­ti­ki­mo Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo nuo­sta­toms VRK Aly­taus mies­te iš­brau­kė vie­ną, ra­jo­ne – tris kan­di­da­tus: mies­te – Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos at­sto­vę Ag­nę Ba­ra­naus­kie­nę, ra­jo­ne – pas­ta­ro­sios par­ti­jos kan­di­da­tę Ug­nę Ma­tu­lė­nai­tę-Kaz­laus­kę, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos kan­di­da­tą Ri­man­tą Prū­sai­tį bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos są­ra­še bu­vu­sį Da­rių Sin­ke­vi­čių.

Iš­brau­kė ne teis­tus, o to ne­nu­ro­džiu­sius

Kaip pa­žy­mė­jo Da­lia Je­zu­ke­vi­čie­nė, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, vis dar pa­si­tai­ko pi­lie­čių, ku­rie ma­no, jog teis­ti, pa­si­bai­gus ar dar ne­si­bai­gus teis­tu­mo lai­ko­tar­piui, as­me­nys rin­ki­muo­se da­ly­vau­ti ne­ga­li. Anaip­tol taip nė­ra, da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se ga­li ir ne­svar­bu už ką teis­ti as­me­nys, ku­rių teis­tu­mas yra pa­si­bai­gęs ir dar ne­si­bai­gęs, ta­čiau, pa­teik­da­mi pa­reiš­ki­nius do­ku­men­tus, jie pri­va­lo nu­ro­dy­ti sa­vo teis­tu­mą. Iš są­ra­šų iš­brau­kia­mi tie, ku­rie dėl vie­no­kių ar ki­to­kių prie­žas­čių to ne­pa­da­rė.

Prie teis­tu­mą nu­ro­džiu­sių ir to­liau ko­vą dėl ta­ry­bos na­rių pos­tų tę­sian­čių as­me­nų pa­var­džių rin­ki­mų die­ną iš­ka­bin­tuo­se są­ra­šuo­se bus pa­žy­mė­ta, kad jie teis­ti.

  Komentaras

  Hello there,

  My name is George, and I was wondering if you would like to have your website alytausnaujienos.lt promoted as a resource on my blog georgemartjr.com ?

  We are updating our broken link resources to include up to date resources for our readers. Our resource links are manually approved as a do follow link.
  If you are interested in having your site included as a resource on our blog, please let me know.

  Thanks
  George

  Komentaras

  Yra teistumai dėl rimtų priežasčių. Yra taip vadinami politiniai ar komerciniai siekiant susidorot. Susilpnint. Pav. stadijono byla kur žalos nėra - čia iki šiandien neaišku. kad per smulkias procedūras kur nespėja suformint nes gamyboj dažnai taip būna -čia...? Lyginant su kur pažeidimai ir galimos žalos matos sočiai. ir teistų nėra. Dabar per šią kadenciją savivaldybėj ir kaip ir teistų dirba. nekliūna tarybai ir merui. Kadangi tai kompetentingas ir esmėj garbingesnis už bent dalį valdžioje esančių.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.