Nr. 139 (13222)

2018-12-06

„Alytaus naujienų“ numeryje 139 (13222) skaitykite:

  • Du „Dzū­kų ka­len­do­rai”
  •  „Kas ži­bu­rį už nu­ga­ros ne­ša – še­šė­lį me­ta prieš sa­ve”
  •  Džiau­ki­mės sa­vo bu­vi­mu, ne­leis­ki­me vy­rams nu­gy­ven­ti ir mū­sų gy­ve­ni­mo
  •  Tre­čius me­tus Aly­tu­je skai­čiuo­jan­ti „The­ca Fur­ni­tu­re” di­di­na dar­bo apimtis ir ieš­ko dar­buo­to­jų
  •  Gau­tas lė­šas skirs vai­kų ir jau­ni­mo šo­kių te­ra­pi­jos pa­mo­koms
  •  Ti­ki­ma­si, kad šian­dien jau dirbs vi­sos Aly­taus mo­kyk­los
  •  Dėl ka­lė­di­nių eg­lu­tės de­ko­ra­ci­jų – ofi­cia­lus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­jos spren­di­mas
  •  Gau­tas lė­šas skirs vai­kų ir jau­ni­mo šo­kių te­ra­pi­jos pa­mo­koms
  •  Sa­ki­nys kny­go­je daž­niau ver­tin­ges­nis už su­ras­tą in­ter­ne­te
  •  Medinio šaukšto drožyba: ne iš reikalo, dėl istorijos
Alytaus miesto savivaldybės administracijos užsakymu yra rengiamas Ulonų, Santaikos gatvių ir dalies Pulko gatvės rekonstravimo ir kapitalinio remonto projektas. Dėl pateiktų projektinių pasiūlymų...
Už­va­kar Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je pra­dė­tas nau­do­ti už eu­ro­pi­nės pa­ra­mos lė­šas įsi­gy­tas mo­der­nus me­di­ci­ni­nių at­lie­kų tvar­ky­mo įren­gi­nys. Juo at­lie­kos...
Alytiškis Irmantas Jasevičius (24 m.) antradienį išvyko į didžiausią Jungtinių Arabų Emyratų miestą Dubajų, kur dalyvaus motoakrobatikos pasaulio čempionate. Ateinantį savaitgalį jaunuolis rungsis su...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.