Me­di­ci­ni­nių at­lie­kų tvar­ky­mo įren­gi­nys – sau­gus ap­lin­kai ir dar­buo­to­jams

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2018 Gruodis 6
Danutė
Naują medicininių atliekų apdorojimo įrenginį aprodžiusi li­go­ni­nės In­fek­ci­jų kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­ja Da­nu­tė Kuz­mic­kie­nė: „Jis yra tar­si pi­lie­tiš­ku­mo pa­vyz­dys, liu­di­jan­tis, kad li­go­ni­nė pri­si­de­da prie šva­rios ir sau­gios ap­lin­kos tau­so­ji­mo.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Už­va­kar Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je pra­dė­tas nau­do­ti už eu­ro­pi­nės pa­ra­mos lė­šas įsi­gy­tas mo­der­nus me­di­ci­ni­nių at­lie­kų tvar­ky­mo įren­gi­nys. Juo at­lie­kos bus ap­do­ro­ja­mos šiuo­lai­ki­niu bū­du – sau­su karš­čiu, o ne mik­ro­ban­go­mis kaip iki šiol vei­ku­sia­me įren­gi­ny­je. O svar­biau­sia, kad nau­ja­sis bus sau­gus ap­lin­kai, at­lie­kos, iš ku­rių bus pa­ša­lin­tas kenks­min­gu­mas, nau­do­ja­mos bio­ku­ro ir elek­tros ener­gi­jos ga­my­bai, pa­ge­rin­tos są­ly­gos su me­di­ci­ni­nė­mis at­lie­ko­mis dir­ban­tiems žmo­nėms.

Kai­na – per 100 tūkst. eu­rų

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė nau­ją ita­liš­ką me­di­ci­ni­nių at­lie­kų tvar­ky­mo įren­gi­nį „New­ster 5“ įsi­gi­jo per Lie­tu­vos ap­lin­kos ap­sau­gos in­ves­ti­ci­jų fon­dą ga­vu­si eu­ro­pi­nę pa­ra­mą. Jo kai­na – 133 tūkst. 100 eu­rų. Li­go­ni­nei iš šios su­mos te­ko pri­si­dė­ti 32 tūkst. 964 eu­rais.

Nau­jo įren­gi­nio na­šu­mas per me­tus – 29 to­nos su­tvar­ky­tų me­di­ci­ni­nių at­lie­kų. Per dar­bo pa­mai­ną jis šiuo­lai­ki­niu bū­du – sau­su karš­čiu ga­li ap­do­ro­ti apie 180 ki­log­ra­mų šių at­lie­kų.

Šiuo me­tu li­go­ni­nė per mė­ne­sį su­tvar­ko apie pus­an­tros to­nos me­di­ci­ni­nių at­lie­kų.

Nau­ją jų tvar­ky­mo įren­gi­nį li­go­ni­nė įsi­gi­jo maž­daug prieš tris mė­ne­sius, ta­čiau nau­do­ti pra­dė­jo tik už­va­kar. No­rint juo pra­dė­ti ap­do­ro­ti me­di­ci­ni­nes at­lie­kas rei­kė­jo gau­ti rei­kia­mą tar­šos lei­di­mą, su­reng­ti mo­ky­mus nau­ju įren­gi­niu dirb­sian­tiems dar­buo­to­jams, o tai už­tru­ko.

„Įsi­gi­jo­me to­kį įren­gi­nį, ku­ris ati­tin­ka da­bar­ti­nius ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mus. Da­bar esa­me vie­nin­te­lė Aly­taus re­gio­no li­go­ni­nė, tu­rin­ti šiuo­lai­kiš­ką me­di­ci­ni­nių at­lie­kų tvar­ky­mo įren­gi­nį. No­rė­jo­me įsi­gy­ti na­šes­nį ir bran­ges­nį įren­gi­nį, kad šių at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo pa­slau­gą ga­lė­tu­me teik­ti ki­toms re­gio­no li­go­ni­nėms, ta­čiau to pa­da­ry­ti ne­pa­vy­ko, to­dėl da­bar­ti­nį nau­do­si­me tik sa­vo reik­mėms“, – sa­kė li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas.

Šios gy­dy­mo įstai­gos Dar­buo­to­jų svei­ka­tos ir sau­gos tar­ny­bos vy­res­nio­jo spe­cia­lis­to, pa­vo­jin­gų at­lie­kų tvar­ky­mo va­do­vo Lai­mo Še­džiaus tei­gi­mu, įren­gi­niu ap­dirb­tos me­di­ci­ni­nės at­lie­kos iš jų pa­ša­li­nus kenks­min­gu­mą bus per­duo­da­mos ben­dro­vei „Klai­pė­dos For­tum“ bio­ku­ro ir elek­tros ener­gi­jos ga­my­bai. Ap­do­ro­tos at­lie­kos bus kau­pia­mos spe­cia­lia­me kon­tei­ne­ry­je, ku­ris jau pa­sta­ty­tas li­go­ni­nės at­lie­kų aikš­te­lė­je.

Lie­ka žen­kliai ma­žiau ran­kų dar­bo

Iki šiol li­go­ni­nė me­di­ci­ni­nėms at­lie­koms tvar­ky­ti nau­do­jo prieš ke­tu­rio­li­ka me­tų taip pat ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą įsi­gy­tą įren­gi­nį, ku­ris šias at­lie­kas ap­do­ro­jo mik­ro­ban­go­mis. Ta­čiau jis, li­go­ni­nės In­fek­ci­jų kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­jos Da­nu­tės Kuz­mic­kie­nės pa­ste­bė­ji­mu, jau ne­ati­ti­ko ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų: „Tuo­met ne­bu­vo ki­to me­to­do ap­do­ro­ti me­di­ci­ni­nes at­lie­kas. Sa­vo lai­ku tai bu­vo vie­na pa­žan­giau­sių tech­no­lo­gi­jų. Bet tuo įren­gi­niu mes ne­ga­lė­jo­me su­ma­žin­ti nei me­di­ci­ni­nių at­lie­kų svo­rio, nei tū­rio. Prieš dve­jus me­tus Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai ap­ri­bo­jus šių at­lie­kų pri­ėmi­mą į są­var­ty­ną, da­bar mū­sų įsi­gy­tas įren­gi­nys yra tar­si pi­lie­tiš­ku­mo pa­vyz­dys, liu­di­jan­tis, kad li­go­ni­nė pri­si­de­da prie šva­rios ir sau­gios ap­lin­kos tau­so­ji­mo – po ap­do­ro­ji­mo su­si­da­rys ne­pa­vo­jin­gos de­gios at­lie­kos.“

Ve­dė­jos tvir­ti­ni­mu, šiuo įren­gi­niu dir­ban­tiems li­go­ni­nės dar­buo­to­jams liks žen­kliai ma­žiau ran­kų dar­bo, dir­bant su anks­tes­niu reik­da­vo, pa­vyz­džiui, ati­da­ry­ti stik­li­nius bu­te­liu­kus ar lau­žy­ti kai ku­rias me­di­ci­ni­nes at­lie­kas, ar­dy­ti švirkš­tus, da­bar to da­ry­ti ne­rei­kės, vi­sos į įren­gi­nio pa­tal­pą at­ga­ben­tos at­lie­kos ke­liaus tie­siai į jį.

Juo bus ap­do­ro­ja­mos ada­tos, švirkš­tai, pei­liai, chi­rur­gi­nio nau­do­ji­mo reik­me­nys, sa­ni­ta­ri­niai rank­šluosčiai, vys­tyk­lai, vien­kar­ti­niai ap­klo­tai, krau­jo mai­še­liai, zon­dai, tvars­čiai, tam­po­nai, gu­mi­nės pirš­ti­nės.

Ta­čiau kai ku­rios me­di­ci­ni­nės at­lie­kos, kaip an­tai, gip­so ruo­ši­niai, pa­vo­jin­gos at­lie­kos, pa­vyz­džiui, re­a­gen­tai, me­di­ka­men­tai, ar pa­to­lo­gi­nės at­lie­kos, pa­vyz­džiui, am­pu­tuo­tos ga­lū­nės, to­liau bus ati­duo­da­mos da­bar­ti­niams jų su­rin­kė­jams – ben­dro­vei „Tok­si­ka“.

„Pra­dė­jus veik­ti nau­jam me­di­ci­ni­nių at­lie­kų tvar­ky­mo įren­gi­niui, jų tū­ris su­ma­žės maž­daug 30 pro­cen­tų. Da­bar li­go­ni­nei šių at­lie­kų ap­do­ro­ji­mas per mė­ne­sį kai­nuo­ja apie pus­an­tro tūks­tan­čio eu­rų“, – tei­gė D.Kuz­mic­kie­nė.

L.Še­džius ap­gai­les­ta­vo, kad mū­sų ša­ly­je dar nė­ra to­kios tvar­kos kaip ki­to­se vals­ty­bė­se, kai iš bio­ku­ro ir elek­tros ga­min­to­jų dar ga­li už­dirb­ti už ati­duo­tas tam nau­do­ti ne­kenks­min­gas me­di­ci­ni­nes at­lie­kas, – pas mus dar rei­kia šiek tiek pri­mo­kė­ti už pa­si­i­ma­mas to­kias at­lie­kas.

Kaž­ka­da li­go­ni­nė­je iš in­fe­kuo­tų me­di­ci­ni­nių at­lie­kų kenks­min­gu­mas bu­vo ša­li­na­mas che­mi­nė­mis me­džia­go­mis, vė­liau – mik­ro­ban­go­mis, da­bar me­di­ci­nos įstai­go­se mo­der­niau­siu bū­du – sau­su karš­čiu.

„Kaip di­džiau­sia Aly­taus re­gio­no li­go­ni­nė pri­va­lo­me siek­ti aukš­čiau­sių ko­ky­bės stan­dar­tų ir šių at­lie­kų tvar­ky­mo sri­ty­je. Tam mū­sų spe­cia­lis­tai pa­ren­gė pro­jek­tą, ir gau­tas eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mas mums ne­lei­džia at­si­lik­ti nuo ki­tų di­džių­jų li­go­ni­nių dėl me­di­ci­ni­nių at­lie­kų tvar­ky­mo bū­do“, – pa­brė­žė li­go­ni­nės di­rek­to­rius A.Va­si­liaus­kas.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.