Ulo­nų gat­vės re­mon­to pro­jek­tas: ko bai­mi­na­si įmo­nės ir gy­ven­to­jai?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2018 Gruodis 6
gatvė
Nuo da­lies Ulo­nų gat­vės iki Pul­ko gat­vės įren­gus iš­ti­si­nę eis­mo juos­tą ir ne­lei­džiant at­lik­ti kai­rio po­sū­kio, Ulo­nų ir ša­lia jos esan­čios Miš­ko gat­vės gy­ven­to­jai bei įmo­nės ne­ga­lės patogiai įva­žiuo­ti į sa­vo kie­mus ir te­ri­to­ri­jas. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Alytaus miesto savivaldybės administracijos užsakymu yra rengiamas Ulonų, Santaikos gatvių ir dalies Pulko gatvės rekonstravimo ir kapitalinio remonto projektas. Dėl pateiktų projektinių pasiūlymų Ulonų gatvėje į savivaldybę ir projektuotojus kreipėsi šešios čia veikiančios įmonės ir daugiau nei trys dešimtys gyventojų. Įrengus ištisinę eismo juostą Ulonų gatvėje baiminamasi prarasti patogias įvažas į namų kiemus bei įmonių teritorijas.

„Tu­rė­si­me nu­va­žiuo­ti ke­tu­ris kar­tus di­des­nį at­stu­mą“

Raš­tą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei ir Ulo­nų, San­tai­kos gat­vių bei da­lies Pul­ko gat­vės re­konst­ra­vi­mo ir ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­to ren­gė­jams – Vil­niaus ben­dro­vei „TEC In­fra­struc­tu­re“ pa­si­ra­šę Ulo­nų gat­vės gy­ven­to­jai ir įmo­nės ke­lia kon­kre­tų rei­ka­la­vi­mą. Nuo da­lies Ulo­nų gat­vės iki Pul­ko gat­vės įren­gus iš­ti­si­nę eis­mo juos­tą ir ne­lei­džiant at­lik­ti kai­rio po­sū­kio, Ulo­nų ir ša­lia jos esan­čios Miš­ko gat­vės gy­ven­to­jai bei įmo­nės ne­ga­lės patogiai įva­žiuo­ti į sa­vo kie­mus ir te­ri­to­ri­jas.

Tad sa­vi­val­dy­bės ir pro­jek­tuo­to­jų pra­šo­ma pa­nai­kin­ti šias kliū­tis.

O vie­no Ulo­nų gat­vės dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai, su­si­pa­ži­nę su Ulo­nų gat­vės ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­tu ir pa­ma­tę de­ši­niai­siais po­sū­kiais nu­krei­pia­mus įva­žia­vi­mus bei iš­va­žia­vi­mus iš sa­vo te­ri­to­ri­jos, to ne­da­ry­ti rei­ka­lau­ja ka­te­go­riš­kai.

„Tai mums su­kels daug ne­pa­to­gu­mų. No­rė­da­mi va­žiuo­ti į kai­rę link mies­to cen­tro Ulo­nų gat­ve tu­rė­si­me nu­va­žiuo­ti ke­tu­ris kar­tus di­des­nį at­stu­mą. Taip au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mo­sio­mis du­jo­mis bus ter­šia­ma ap­lin­ka ir ap­sun­ki­na­mas eis­mas gat­ve“, – sa­vi­val­dy­bei ra­šo vie­no Ulo­nų gat­vės dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jai.

Žmo­nės tvir­ti­no, kad kas­dien ir po ke­lis kar­tus au­to­mo­bi­liais da­rant pa­pil­do­mas, apie pu­sės ki­lo­met­ro apy­lan­kas rei­kės ne­ma­žai pi­ni­gų iš­leis­ti ku­rui. Jiems ne­su­pran­ta­mas gat­vės ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­tas, pa­blo­gin­sian­tis gy­ve­ni­mo są­ly­gas, gat­vės re­mon­tuo­ja­mos žmo­nių pa­to­gu­mui, o čia – tar­si at­virkš­čiai.

Gy­ven­to­jai taip pat pra­šo, įren­giant ir re­konst­ruo­jant pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ką, ve­dan­tį pro jų na­mą, kiek ga­li­ma dau­giau iš­sau­go­ti skrob­lų alė­jos. Juk pas­ta­ro­ji ne tik puo­šia gat­vę, bet ir ap­sau­go na­mą nuo pra­va­žiuo­jan­čių trans­por­to prie­mo­nių su­ke­lia­mo triukš­mo bei tar­šos.

Pro­jek­tas – pa­dė­čiai pa­ge­rin­ti

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ėmė­si ini­cia­ty­vos reng­ti Ulo­nų ir San­tai­kos gat­vių bei da­lies Pul­ko gat­vės re­konst­ra­vi­mo ir ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­tą siek­da­ma pa­ge­rin­ti jo­se pa­dė­tį. Pa­vyz­džiui, Ulo­nų ir San­tai­kos gat­vė­se nuo di­de­lio trans­por­to prie­mo­nių eis­mo su­si­for­ma­vu­sios vė­žės, daug lo­pų, sker­si­nių ir iš­il­gi­nių ply­šių. Ša­li­gat­vių ir pės­čių­jų ta­kų dan­ga ap­žė­lu­si, vie­to­mis iš­tru­pė­ju­si.

Šiuo pro­jek­tu nu­ma­to­mos įreng­ti žie­di­nės san­kry­žos, pa­vyz­džiui, Pul­ko gat­vė­je ties su­si­dū­ri­mu su Ulo­nų ir San­tai­kos gat­vė­mis bei Gar­di­no ir Rū­tų gat­vė­mis.

Kiek kai­nuos to­kio pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas ir iš ko­kių lė­šų bus at­lik­ti dar­bai, kol kas dar ne­ži­no­ma. Vie­na aiš­ku, kad tai kai­nuos ke­le­tą mi­li­jo­nų.

Da­bar tik ren­gia­mas pro­jek­tas, sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui kai­nuo­sian­tis apie 50 tūkst. eu­rų. Ta­čiau bū­tent ja­me nu­ma­to­mi svar­biau­si spren­di­niai, ir nor­ma­lu, kad gy­ven­to­jai jais do­mi­si bei reiš­kia pa­sta­bas bei rei­ka­la­vi­mus.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­gy­tė, gau­tus Ulo­nų gat­vės gy­ven­to­jų ir įmo­nių rei­ka­la­vi­mus įver­tins pro­jek­tuo­to­jai: „Mes ne­pri­eš­ta­rau­ja­me dau­ge­liui pa­teik­tų pa­siū­ly­mų, kai ku­riuos nag­ri­nės sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­ti Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja, bet svar­biau­sias žo­dis tu­rė­tų bū­ti pro­jek­tuo­to­jų, nes jie yra iš­nag­ri­nė­ję si­tu­a­ci­ją, trans­por­to srau­tus. Pa­ga­liau jie yra pro­fe­sio­na­lai ir at­sa­ko už pro­jek­to pa­ren­gi­mo ko­ky­bę, ati­tik­tį tei­sės ak­tams.“

Ka­dan­gi pro­jek­to už­sa­ko­vė yra sa­vi­val­dy­bė, jai tu­rė­tų rū­pė­ti gy­ven­to­jų ir įmo­nių pa­reikš­ti rei­ka­la­vi­mai, nes pa­gal pro­jek­tą ka­pi­ta­liai su­re­mon­tuo­ta gat­vė pir­miau­sia tu­ri bū­ti vi­siems pa­to­gi. Ge­riau į nu­ro­do­mus gre­sian­čius ne­pa­to­gu­mus re­a­guo­ti pro­jek­to ren­gi­mo me­tu, nei pra­si­dė­jus gat­vės tvar­ky­mo dar­bams.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.