Mo­to­ak­ro­ba­ti­kos pa­sau­lio čem­pio­na­te Du­ba­ju­je – virtuoziški aly­tiš­kio triu­kai

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (0)
2018 Gruodis 6
Irmantas
Alytiškiui Irmantui Jasevičiui pasiruošti šį savaitgalį Dubajuje vyksiančiam motoakrobatikos pasaulio čempionatui padėjo draugai ir verslininkai. Jie perspektyviajam sportininkui paaukojo daugiau nei pusė tūkstančio eurų ir padėjo įsigyti naują, aukščiausius reikalavimus atitinkantį šalmą, apsauginį stuburo įtvarą ir kitas apsaugines priemones. Asmeninė nuotr.
Alytiškis Irmantas Jasevičius (24 m.) antradienį išvyko į didžiausią Jungtinių Arabų Emyratų miestą Dubajų, kur dalyvaus motoakrobatikos pasaulio čempionate. Ateinantį savaitgalį jaunuolis rungsis su daugiau nei dvidešimt geriausių pasaulio akrobatų. Paramos iš verslininkų ir draugų sulaukęs Irmantas tikisi patekti į geriausiųjų dešimtuką, nors pripažįsta, kad pasiruošti varžyboms paprasta nebuvo, reikėjo ieškoti vietos treniruotėms.

Pa­si­telks sa­vo pa­mėg­tus triu­kus

Į šias pa­sau­li­nio ly­gio var­žy­bas vyks­ta ir dau­giau lie­tu­vių, ta­čiau aly­tiš­kis – tik vie­nas.

„Bū­čiau la­bai pa­ten­kin­tas, jei­gu pa­tek­čiau į de­šim­tu­ką, ta­čiau vi­si var­žo­vai la­bai stip­rūs. Ap­skri­tai ten va­žiuo­ju dėl gar­bės ir jau pa­tek­da­mas į to­kio ly­gio čem­pio­na­tą jau­čiuo­si tar­si bū­da­mas nu­ga­lė­to­ju“, – taip at­sar­giai apie sa­vo lū­kes­čius prieš ke­lio­nę kal­bė­jo Ir­man­tas.

Čem­pio­na­to me­tu aly­tiš­kiui teks pa­ro­dy­ti ke­lias mi­nu­tes trun­kan­čią pro­gra­mą, ku­rią su­da­rys įvai­rūs triu­kai, įskai­tant va­žia­vi­mą ant prie­ki­nio, ga­li­nio ra­to, šo­nas­ly­dį ir ki­tus. Vie­nas svar­biau­sių kri­te­ri­jų – sklan­dus vi­sos pro­gra­mos at­li­ki­mas, per­ei­nant nuo vie­no triu­ko prie ki­to.

Iš­ko­vo­ti aukš­tą vie­tą vai­ki­nas sieks pa­si­telk­da­mas sa­vo pa­mėg­tus triu­kus, kai ant mo­to­cik­lo at­si­sto­ja ran­ko­mis, bei va­žia­vi­mu ant ga­li­nio ra­to.

Aly­tiš­kiui sa­vo pra­na­šu­mą rei­kės de­monst­ruo­ti prieš dau­giau nei dvi­de­šimt ge­riau­sių re­zul­ta­tų pa­sie­ku­sių da­ly­vių iš vi­so pa­sau­lio.

As­me­ni­nė vai­ki­no trans­por­to prie­mo­nė, ku­ria jis de­monst­ruos triu­kus, yra „Ka­wa­sa­ki ZX 6r“ mo­to­cik­las. Jis jau prieš du mė­ne­sius lai­vu bu­vo iš­pluk­dy­tas į Du­ba­jų.

Itin per­spek­ty­vus spor­ti­nin­kas

Pa­na­šaus ly­gio mo­to­ak­ro­ba­tų var­žy­bo­se Ir­man­tas da­ly­vau­ja jau ne pir­mą kar­tą, ta­čiau į to­kią eg­zo­tiš­ką ša­lį var­žy­tis jis vyks­ta pir­mą kar­tą.

Per­nai tarp­tau­ti­nė­se „StuntGP“ var­žy­bo­se po kva­li­fi­ka­ci­nių va­žia­vi­mų jis bu­vo pir­ma­sis, ta­čiau var­žy­bo­se ko­ją pa­ki­šo ran­kos lū­žis.

Nors vai­ki­nas kuk­li­na­si, sa­ve va­di­na mo­to­ak­ro­ba­tu mė­gė­ju, jis yra lai­ko­mas itin per­spek­ty­viu šios gan nau­jos, ta­čiau grei­tai pa­sau­ly­je ir Lie­tu­vo­je po­pu­lia­rė­jan­čios spor­to kryp­ties spor­ti­nin­ku, o jo at­lie­ka­mi triu­kai – itin aukš­to pi­lo­ta­žo ir yra pro­fe­sio­na­laus ly­gio.

Mo­to­ak­ro­ba­ti­ką žmo­nės vis dar ver­ti­na kaip nu­trūk­tgal­vių pa­si­ro­dy­mus, ta­čiau il­gai­niui kei­čia­si jų po­žiū­ris ir tai jau pri­pa­žįs­ta­ma kaip ypač aukš­to meist­riš­ku­mo rei­ka­lau­jan­tis spor­tas.

Su­lau­kė pa­gal­bos

Skai­čiuo­ja­ma, kad iš­vy­ka į čem­pio­na­tą Du­ba­ju­je jau­nuo­liui ga­li at­si­ei­ti apie 3 tūkst. eu­rų, to­dėl sie­kiant iš­vyk­ti į to­kio ly­gio čem­pio­na­tą rei­kė­jo ieš­ko­ti rė­mė­jų pa­gal­bos.

Pa­si­ruoš­ti čem­pio­na­tui mo­to­ak­ro­ba­tui pa­dė­jo dau­gy­bė žmo­nių – drau­gai, ver­sli­nin­kai. Jie per­spek­ty­via­jam spor­ti­nin­kui pa­au­ko­jo dau­giau nei pu­sė tūks­tan­čio eu­rų ir pa­dė­jo įsi­gy­ti nau­ją, aukš­čiau­sius rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tį šal­mą, ap­sau­gi­nį stu­bu­ro įtva­rą ir ki­tas ap­sau­gi­nes prie­mo­nes, nes se­no­sios jau bu­vo nu­si­dė­vė­ju­sios.

Pa­si­ruoš­ti čem­pio­na­tui aly­tiš­kiui bu­vo šiek tiek pro­ble­miš­ka, nes rei­ka­lin­ga di­de­lio plo­to aikš­te­lė, kur ga­lė­tų tre­ni­ruo­tis. Jam pa­gel­bė­jo pa­žįs­ta­mas ver­sli­nin­kas, ku­ris už­lei­do sa­vo aikš­te­lę už­si­spy­ru­siai nu­si­tei­ku­siam jau­na­jam eks­tre­ma­lui.

Be­je, pa­gal­bos dėl aikš­te­lės aly­tiš­kis bu­vo krei­pę­sis ir į Aly­taus sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ją. Jis pra­šė su­teik­ti jam ga­li­my­bę tre­ni­ruo­tis Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro (AKKC) aikš­te­lė­je, ta­čiau taip iki ga­lo šie rei­ka­lai ne­bu­vo su­de­rin­ti.

Ak­ro­ba­tas – sa­va­moks­lis

Ir­man­tas ak­ro­ba­ti­nių triu­kų ant dvi­ra­tės mo­to­ri­nės trans­por­to prie­mo­nės mo­kė­si pats. Aist­ra to­kiam eks­tre­ma­liam po­mė­giui at­si­ra­do dar vai­kys­tė­je, kai ma­tė vy­res­nį kai­my­ną iš­ra­din­gai ant dvi­ra­čio at­lie­kan­tį ak­ro­ba­ti­nius nu­me­rius. Ta­da ir jis pa­ban­dė tai da­ry­ti ant dvi­ra­čio. Vė­liau jį pa­kei­tė ki­tos trans­por­to prie­mo­nės – mo­to­ro­le­ris ir ga­liau­siai mo­to­cik­las.

Be­je, Ir­man­tas yra ir gat­vės gim­nas­tas, to­dėl kaip mo­to­ak­ro­ba­tas jis iš­si­ski­ria sa­vo plas­tiš­ku­mu ir at­le­tiš­ku­mu.

 

 

 

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.