Nr. 138 (13221)

2018-12-04

„Alytaus naujienų“ numeryje 138 (13221) skaitykite:

  • Va­rė­no­je įteik­ta pir­mo­ji Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go pre­mi­ja 
  • Iš Pa­lan­gos Aly­taus ra­jo­no dziu­do im­ty­ni­nin­kai grį­žo su me­da­liais 
  • Spal­vo­to me­duo­lio die­na – ga­li­my­bė ne­mo­ka­mai su­si­kur­ti bran­giau­sią do­va­ną
  • Ge­riau­sios Aly­taus ver­slo idė­jos: vai­kų nu­pieš­ti žais­lai virs­ta re­a­ly­be, ir vai­kų kir­pyk­lo­je ra­my­bę su­tei­kian­tys gy­vū­nai
  • Lie­tu­vo­je su­kur­tas uni­ka­lus 500 me­tų ka­len­do­rius
  • „Miu­zik­lų žvaigž­dės” kvie­čia miu­zik­lų ger­bė­jus į šven­ti­nį pa­si­ro­dy­mą Aly­tu­je!
  • Stint­me­čio ten­den­ci­jos (1)
Su­si­ti­ki­me su Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jais mies­to va­do­vai su­lau­kė klau­si­mų apie lai­ki­nus laip­tus iš Pi­lia­kal­nio gat­vės, ve­dan­čius ant pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­to. ...
Šeš­ta­die­nį Aly­tu­je pa­skli­do vi­sų lauk­ta ka­lė­di­nė dva­sia, cen­tri­nes mies­to gat­ves ap­švie­tė šven­ti­niai ži­bu­riai. Be­li­ko tik at­si­duo­ti ad­ven­to ra­my­bei ir lauk­ti...
Šių me­tų sau­sio vi­du­ry­je Cen­tri­nė pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­si­ra­šė su­tar­tį, ku­ria va­do­vau­jan­tis skir­tos lė­šos...
Min­tis su­kur­ti pa­pras­tą, bet kar­tu efek­ty­vų ka­len­do­rių, tin­ka­mą nau­do­tis il­gą lai­ką, kir­bė­jo se­niai. Dirb­da­mas Skriau­džių bui­ties mu­zie­ju­je, šio mu­zie­jaus 30-me­čio pro­ga...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.