„Ne „pa­vel­das” ką nors lei­džia ar ne­lei­džia, o ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai”

Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė
Komentarai (2)
2018 Gruodis 4
MAKETAS
Pėsčiųjų ir dviračių tako, jungiančio Piliakalnio gatvę ir naują tiltą, įrengimo projektinis pasiūlymas (vizualizacija), kuriam nepritarė Kultūros paveldo departamento Alytaus skyrius, nes pasiūlytas masyvus, griežtų geometrinių formų takas disonuoja su aplinka ir grubiai keičia istorinį kraštovaizdį. Pasirinkus siūlomą variantą, būtų sunaikinta kultūros paveldo objekto Alytaus geležinkelio tilto liekanų vertingoji savybė – žemės pylimas su esamu suformuotu nuolydžiu.
Su­si­ti­ki­me su Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jais mies­to va­do­vai su­lau­kė klau­si­mų apie lai­ki­nus laip­tus iš Pi­lia­kal­nio gat­vės, ve­dan­čius ant pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­to. Tei­rau­ta­si, ka­da šio­je vie­to­je bus įreng­tas pa­to­gus dvi­ra­ti­nin­kams, ne­įga­lie­siems tin­ka­mas nu­si­lei­di­mas? Juo­lab su­tvar­kius Pi­lia­kal­nio gat­vę dau­ge­lis mies­tie­čių pa­mė­go leis­ti lai­ką gra­žios gam­tos ap­sup­ty­je, bet už­lip­ti ant til­to dau­ge­liui vis dar mi­si­ja ne­įma­no­ma. Laip­tai yra sta­tūs, ne­pa­to­gūs, o vy­res­nie­siems – ir vi­sai ne­įvei­kia­mi. Lai­ki­nais laip­tais ves­tis dvi­ra­tį aukš­tyn ar­ba že­myn taip pat pa­vyks­ta sun­kiai.

Pa­sak su­si­ti­ki­me dar kaip me­ro pa­va­duo­to­jo da­ly­va­vu­sio Taut­vy­do Ta­mu­le­vi­čiaus, lai­ki­ni lap­tai – lai­ki­nas ir spren­di­mas, ku­ris ne­ten­ki­na ne tik aly­tiš­kių ar mies­to sve­čių, bet ir sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų, ta­čiau ge­res­nio teks pa­lauk­ti. Prie­žas­tis, ku­rią tuo­me­tis vi­ce­me­ras įgar­si­no su­si­ti­ki­me su Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jais, – pa­reng­tiems pro­jek­ti­niams til­to ta­ko / pan­du­so siū­ly­mams ne­pri­ta­rė Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to (KPD) spe­cia­lis­tai. „Pa­vel­das ne­lei­džia“, – sa­kė mies­to va­do­vai, ta­čiau prie­žas­čių – ne­įvar­di­jo.

„Ne „pa­vel­das“ ką nors lei­džia ar ne­lei­džia, o ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai“, – sa­ko KPD Aly­taus sky­riaus ve­dė­jas Alius Ba­ra­naus­kas, ku­rio pa­pra­šė­me pa­ko­men­tuo­ti, koks bu­vo siū­lo­mas spren­di­mas ir ko­kie yra jam ne­pri­ta­ru­sių pa­vel­do­sau­gi­nin­kų ar­gu­men­tai.

Ma­sy­vus ta­kas di­so­nuo­tų su ap­lin­ka

Pa­sak KPD Aly­taus sky­riaus ve­dė­jo Aliaus Ba­ra­naus­ko, ta­ką, jun­gian­tį Pi­lia­kal­nio gat­vę su til­tu, įreng­ti tik­rai ga­li­ma, ta­čiau spren­di­niai ne­tu­ri ža­lo­ti kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to ver­tin­gų­jų sa­vy­bių – ge­le­žin­ke­lio til­to že­mės py­li­mo rel­je­fo.

Erd­vė, ku­rio­je pro­jek­tuo­ja­mas ta­kas, pa­ten­ka ne tik į kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to – ge­le­žin­ke­lio til­to lie­ka­nų – te­ri­to­ri­ją, bet ir į Aly­taus pi­lia­kal­nio vi­zu­a­li­nės ap­sau­gos po­zo­nį. Šios abi te­ri­to­ri­jos per­si­den­gia, kaip mi­nė­tų ob­jek­tų ver­tin­gų­jų sa­vy­bių po­bū­dis – kraš­to­vaiz­džio ver­tė. Tai reiš­kia, kad kraš­to­vaiz­dį bū­ti­na mak­si­ma­liai sau­go­ti.

„In­for­muo­ja­me, kad Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Aly­taus sky­rius pa­tei­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai mo­ty­vuo­tą at­sa­ky­mą dėl nu­ma­to­mo pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ko įren­gi­mo pro­jek­ti­nio pa­siū­ly­mo (vi­zu­a­li­za­ci­jos). Ja­me nu­ro­dė, kad, pa­si­rin­kus siū­lo­mą va­rian­tą, bus su­nai­kin­ta kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to Aly­taus ge­le­žin­ke­lio til­to lie­ka­nų ver­tin­go­ji sa­vy­bė – že­mės py­li­mas su esa­mu su­for­muo­tu nuo­ly­džiu. Ar­ti­miau­sia kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to te­ri­to­ri­ją su­pan­ti ap­lin­ka –  kul­tū­ri­nis kraš­to­vaiz­dis su Ne­mu­no upe ir pa­kran­tė­mis – taip yra ver­tin­go­ji sa­vy­bė. Pro­jek­tuo­ja­mas ma­sy­vus, griež­tų ge­o­met­ri­nių for­mų ta­kas di­so­nuo­ja su ap­lin­ka, šiurkš­čiai kei­čia is­to­ri­nį kraš­to­vaiz­dį“, – sa­ko A.Ba­ra­naus­kas.

KPD Aly­taus sky­riaus va­do­vas taip pat at­krei­pia dė­me­sį, kad ne tik su Aly­taus mies­to, bet ir su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių at­sto­vais bu­vo ne kar­tą dis­ku­tuo­ta apie tai, koks pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ko spren­di­nys bū­tų vi­sais at­žvil­giais (pa­vel­do­sau­gos, eko­no­mi­niu ir kt.) pri­im­ti­niau­sias. Ap­tar­ta bent ke­le­tas ga­li­mų va­rian­tų, ta­čiau pa­siū­ly­tas anks­čiau nie­kuo­met ne­svars­ty­tas, itin ne­jaut­rus ap­lin­kai va­rian­tas.

KPD Aly­taus sky­rius taip pat pri­me­na, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai yra tei­kęs rei­ka­la­vi­mą su­tvar­ky­ti ero­duo­jan­tį ge­le­žin­ke­lio til­to py­li­mo šlai­tą, to­dėl ne­at­mes­ti­na, kad nau­jai siū­lo­mu pro­jek­tu sie­kia­ma tai­sy­ti anks­tes­nio pro­jek­to me­tu at­lik­tus dar­bus.

„Ap­gai­les­tau­ja­me, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, ko­men­tuo­da­mi vi­suo­me­nei pa­vel­do­sau­gos klau­si­mus, ne­ma­tė rei­ka­lo pa­kvies­ti Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Aly­taus sky­riaus at­sto­vo, ga­lė­ju­sio pa­teik­ti kon­kre­čius at­sa­ky­mus dėl vie­no­kių ar ki­to­kių pri­im­tų spren­di­mų, bet pa­si­rin­ko ne itin ko­rek­tiš­ką ke­lią – kal­tin­ti ki­tą ins­ti­tu­ci­ją, šiai ne­tu­rint re­pli­kos tei­sės“, – pa­ste­bi A.Ba­ra­naus­kas, ko­men­tuo­da­mas su­si­ti­ki­me su gy­ven­to­jais mies­to va­do­vų iš­sa­ky­tą in­for­ma­ci­ją.

 

Nuo šiol sau­go­ma vi­sa per Aly­tų ei­nan­ti ge­le­žin­ke­lio san­ka­sa ir sta­ti­niai

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me po­sė­dy­je Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pir­mo­ji ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­ba nu­spren­dė, kad ge­le­žin­ke­lio Sankt Pe­ter­bur­gas–Var­šu­va at­ša­kos Va­rė­na–Aly­tus sta­ti­nių kom­plek­sui rei­ka­lin­ga tei­si­nė ap­sau­ga, ir su­tei­kė kom­plek­sui uni­ka­lų ko­dą kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­re. Kom­plek­sui nu­sta­ty­tas re­gio­ni­nis reikš­min­gu­mo lyg­muo, ver­tin­gų­jų sa­vy­bių po­bū­dis ar­chi­tek­tū­ri­nis, in­ži­ne­ri­nis ir  is­to­ri­nis.

Ver­tin­go­sios kom­plek­so sa­vy­bės yra te­ri­to­ri­jos pla­na­vi­mo spren­di­niai: ge­le­žin­ke­lio Sankt Pe­ter­bur­gas–Var­šu­va at­ša­kos Va­rė­na–Aly­tus sta­ti­nių kom­plek­sas, su­si­de­dan­tis iš ke­tu­rių Aly­taus ge­le­žin­ke­lio via­du­kų, Aly­taus ge­le­žin­ke­lio via­du­ko lie­ka­nų, Aly­taus ge­le­žin­ke­lio sto­ties ke­lei­vių na­mo da­lies ir Aly­taus ge­le­žin­ke­lio til­to lie­ka­nų bei že­mės ir jos pa­vir­šiaus ele­men­tai – rel­je­fas, ge­le­žin­ke­lio grun­to py­li­mai.

Tai reiš­kia, kad ge­le­žin­ke­lio py­li­mo rel­je­fas tu­ri bū­ti sau­go­mas toks, koks bu­vo įra­šy­mo į kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą me­tu ir jo kei­ti­mas (da­lies py­li­mo per­ka­si­mas, nu­ka­si­mas ar ki­ti rel­je­fo ju­di­ni­mo dar­bai) ne­leis­ti­nas, nes ža­lo­tų kom­plek­so ver­tin­gą­sias sa­vy­bes.

„Vi­so ge­le­žin­ke­lio Sankt Pe­ter­bur­gas–Var­šu­va at­ša­kos Va­rė­na–Aly­tus sta­ti­nių kom­plek­so įra­šy­mas į kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą ir tei­si­nės ap­sau­gos su­tei­ki­mas yra lo­giš­kas spren­di­mas, nes ge­le­žin­ke­lio til­to lie­ka­nos jau bu­vo įra­šy­tos į kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą, o ge­le­žin­ke­lio sto­ties siur­bli­nė ir ge­le­žin­ke­lio sto­ties ke­lei­vių na­mo da­lis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu pa­skelb­ti sa­vi­val­dy­bės sau­go­mais kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tais. Aly­taus for­ti­fi­ka­vi­mas, įren­giant ja­me III kla­sės tvir­to­vę XIX a. pa­bai­go­je, ir ge­le­žin­ke­lio nu­tie­si­mas ne­abe­jo­ti­nai pa­ska­ti­no mies­to au­gi­mą ir plėt­rą. Iš­li­ku­sios au­ten­tiš­kos ge­le­žin­ke­lio kom­plek­so da­lys yra ma­te­ria­lus mies­to is­to­ri­jos žen­klas, to­dėl tu­ri­me elg­tis at­sa­kin­gai, už­tik­rin­ti jo ap­sau­gą bei  ga­li­my­bę jį pa­žin­ti ir at­ei­ties kar­toms“, – sa­ko A.Ba­ra­naus­kas.

  Komentaras

  Manau, kad toks pakilimas, kurį suprojektavo (?) labai nepatogus neįgaliesiems. Sutinku su paveldo specialistai - tikrai toks sprendimas nevykęs. Gal galėtu kas nors "papaišyti" spirale einantį taką aplink pylimą- manau toliu būdų būtu mažiausiai pakenkta pylimui. Kažkas panašaus yra Pirmo Alytaus pusėje prie Tūkstantmečio tilto ?!

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.