Lie­tu­vo­je su­kur­tas uni­ka­lus 500 me­tų ka­len­do­rius

Autorius
Pi­jus Bra­zaus­kas ir jo ka­len­do­rius, tin­ka­mas nau­do­ti 500 me­tų.
Min­tis su­kur­ti pa­pras­tą, bet kar­tu efek­ty­vų ka­len­do­rių, tin­ka­mą nau­do­tis il­gą lai­ką, kir­bė­jo se­niai. Dirb­da­mas Skriau­džių bui­ties mu­zie­ju­je, šio mu­zie­jaus 30-me­čio pro­ga su­ren­giau tri­jų šim­tų ka­len­do­rių pa­ro­dą. Ji tu­rė­jo di­de­lį pa­si­se­ki­mą tarp lan­ky­to­jų, to­dėl po ke­le­to me­tų ka­len­do­rių ko­lek­ci­ja iš­au­go iki 3 tūkst., o per 10 me­tų jų bu­vo jau virš 8 tūkst. Tuo­met lan­ky­to­jai šią ko­lek­ci­ją jau se­niai va­di­no Skriau­džių ka­len­do­rių mu­zie­ju­mi.

Šio mu­zie­jaus ko­lek­ci­ją ap­žiū­rė­jo J. E. pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus su po­nia Al­ma, Vil­ka­viš­kio vys­ku­pas Ri­man­tas Nor­vi­la, žy­mus me­ni­nin­kas ir fo­to­gra­fas Ri­man­tas Di­cha­vi­čius ir dau­giau žy­mių žmo­nių. Ne­ma­ža ko­lek­ci­jos da­lis pa­ro­dy­ta Sei­me. Tai bu­vo di­džiau­sia ka­len­do­rių ko­lek­ci­ja Lie­tu­vo­je.

Ne­tru­kus iš­ėjau į už­tar­nau­tą po­il­sį ir vi­są šią ko­lek­ci­ją pa­li­kau Skriau­džiuo­se, bet sa­vo po­mė­gio ne­at­si­sa­kiau ir to­liau do­mė­jau­si ka­len­do­riais, rin­kau, sis­te­mi­nau, ga­mi­nau pats, ren­giau pa­ro­das Kau­no, Ma­ri­jam­po­lės, Kal­va­ri­jos mo­kyk­lo­se, bib­lio­te­ko­se. Eks­kur­si­jų, pa­ro­dų me­tu lan­ky­to­jams pa­tar­da­vau: „ne­pir­ki­te kas­met ka­len­do­rių“ ir pa­sa­ky­da­vau, ka­da tin­ka­mas vie­nų ar ki­tų me­tų ka­len­do­rius, pa­vyz­džiui, 2018 me­tams tin­ka­mas yra 2007 ar­ba 2001 me­tų. At­ei­čiai jis bus tin­ka­mas tik po 11 me­tų – 2029, o 2019 me­tams ga­li­te pa­ieš­ko­ti 2013 ar­ba 2002 me­tų. At­ei­ty­je toks ka­len­do­rius tiks taip pat tik po 11 me­tų – 2030-siems.

Ir štai per tuos du de­šimt­me­čius tarp ka­len­do­rių sa­vo ran­ko­mis per­ver­tęs ne vie­ną de­šim­tį tūks­tan­čių, su­ra­dau rak­tą, kaip pa­ga­min­ti ne­di­de­lės ap­im­ties lei­di­nį, ku­ris bū­tų tin­ka­mas 500 me­tų. Tai at­lik­ti pa­dė­jo ži­no­ji­mas, kad ka­len­do­rius po tam tik­ro lai­ko kar­to­ja­si. To­dėl te­ko pa­da­ry­ti ka­len­do­rių, pra­si­de­dan­tį kiek­vie­na sa­vai­tės die­na, kai pra­si­de­da Nau­jie­ji me­tai. Pa­ka­ko pa­da­ry­ti 7 ka­len­do­rius ne­ke­lia­mie­siems me­tams ir tiek pat len­te­lių ke­lia­mie­siems bei dar vie­ną len­te­lę kaip in­struk­ci­ją, pa­gal ku­rią leng­va su­ras­ti, ku­rią sa­vai­tės die­ną pra­si­de­da Nau­jie­ji me­tai.

Su­kū­ręs to­kį ka­len­do­rių, pa­ro­džiau jį Kau­ne esan­čios ka­len­do­rių lei­dyk­los di­rek­to­riui Au­re­li­jui No­ru­še­vi­čiui (su juo ben­dra­vau dirb­da­mas Skriau­džiuo­se). Jo pa­de­da­mas ir pa­ta­ria­mas, abu ben­dra­dar­biau­da­mi, iš­lei­do­me ka­len­do­rių, tin­ka­mą nau­do­tis 500 me­tų (nuo 1700 iki 2200 me­tų), ir pa­va­di­no­me „Lais­va­lai­kio ži­ny­nas su 500 me­tų ka­len­do­riu­mi“. Gal kai kas ir pa­klaus, o koks tiks­las da­ry­ti ka­len­do­rių pra­ėju­siems 300 me­tų.

Jis su­kur­tas smal­siems žmo­nėms, is­to­ri­kams, mo­ky­to­jams, ge­ne­a­lo­gi­nių me­džių su­da­ri­nė­to­jams, ku­riems rū­pi iš­si­aiš­kin­ti, ko­kią sa­vai­tės die­ną nu­ti­ko vie­noks ar ki­toks įvy­kis ar­ba ka­da gi­mė žmo­gus. Čia ra­si­te po­pu­lia­rių ži­nių apie Že­mę, Ga­lak­ti­ką, Van­de­nio erą ir net apie pa­sau­lio pa­bai­gą.

Štai im­ki­me kad ir 1700 me­tus (ar ži­no­te, kad nors jie da­li­ja­si iš 4, bet yra ne­ke­lia­mie­ji!), spa­lio 5-oji bu­vo ant­ra­die­nis. Jei­gu tai bu­vo, pa­vyz­džiui, ma­no pro­pro­se­ne­lio gi­mi­mo die­na, tuo­met ga­liu pa­sa­ky­ti, kad jis bu­vo ga­bus, o ypač mu­zi­kai (ga­li­ma įtar­ti, kad jis bu­vo kai­mo mu­zi­kan­tas?). Jei­gu bū­tų gi­męs sek­ma­die­nį – sa­ky­čiau, kad bu­vo ge­ras žmo­gus ir dar pa­mal­dus. Yra pa­ste­bė­ji­mų ir ki­toms sa­vai­tės die­noms. Bet svar­biau­sia, kad to­kios nuo­sta­tos pa­si­tvir­ti­no re­a­lia­me gy­ve­ni­me nu­sta­ti­nė­jant gim­ta­die­nius mu­zie­jaus ar pa­ro­dų lan­ky­to­jams.

Iš­ana­li­za­vęs dau­ge­lį ka­len­do­rių nu­sta­čiau ir  Ve­ly­kų da­tas, bu­vu­sias XX am­žiu­je ir bū­sian­čias XXI a. (nuo 1900 iki 2100 me­tų).

Tai­gi, įsi­gi­ję to­kį ka­len­do­rių ži­no­ki­te, kad jis bus tin­ka­mas ne tik Jums, bet ir Jū­sų vai­kams, anū­kams, pro­anū­kiams ir dar dau­giau… Ir dar kar­tą pa­kar­to­siu: „ne­pir­ki­te kas­met ka­len­do­riaus…“

Šio ka­len­do­riaus pri­sta­ty­mas nu­ma­ty­tas Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je gruo­džio 8 d. (šeš­ta­die­nį) 13 val.

Pi­jus Bra­zaus­kas

Ka­len­do­rių ko­lek­ci­nin­kas

  Komentaras

  Nieko vertas ir nereikalingas toks kalendorius, nes internete lengvai galima rasti bet kurios datos savaites kokia tai diena. Visi naudoja Zellerio vokiečių matematiko sukurta algoritmą. Jam didele pagarba. O čia tai vaikiškas darbas tokį kalendorių sudaryti :) Nėra ko dar ir girtis kad 20 metų prireikė :))

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.