Nr. 137 (13220)

2018-11-30

„Alytaus naujienų“ numeryje 137 (13220) skaitykite:

 • Taut­vy­das Ta­mu­le­vi­čius ga­li at­si­sa­ky­ti ir ta­ry­bos na­rio man­da­to 
 • Vai­kai plas­ti­ko pa­kuo­tes pa­ver­tė ža­vio­mis le­syk­lė­lė­mis  
 • Aly­taus ra­jo­ne – net trys „Dzū­kų ka­len­do­raus” pri­sta­ty­mai per die­ną! 
 • Vy­rų vo­ka­li­nė gru­pė „Quo­rum”  ne dai­nuo­ja, o gro­ja sa­vo bal­sais 
 • Ka­da iš tik­rų­jų Aly­taus li­go­ni­nei su­kan­ka 100 me­tų?  
 • Vai­kams už­drau­dė ra­šy­ti Ka­lė­dų Se­ne­liui, nes laiš­kai ne­ati­ti­ko BDAR rei­ka­la­vi­mų  
 • Gy­ven­to­jams pri­sta­ty­tas Ulo­nų, Pul­ko ir San­tai­kos gat­vių re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas 
 • Įsi­ga­lio­ja nau­ja tvar­ka dėl pri­vers­ti­nio sko­lų iš­ieš­ko­ji­mo  
 • Lik­vi­duo­ja­mi Aly­taus kū­di­kių na­mai 
 • Ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ne­be­lie­ka at­ski­ro Spor­to sky­riaus 
 • Ke­lius į to­li­mą ir ne­pa­žįs­ta­mą Ugan­dą tie­sia sa­va­no­riai
Ben­dro­vė „Glass LT“, ga­vu­si eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą ir Aly­taus pra­mo­nės par­ke pa­sta­čiu­si stik­lo pa­ke­tų įmo­nę, va­kar pa­kvie­tė į jos ati­da­ry­mą. Tarp gar­bių sve­čių bu­vo ir...
Prieš me­tus pra­dė­tas vyk­dy­ti mo­der­nių bu­tų kom­plek­so Aly­tu­je pro­jek­tas „San­tai­kos slė­nis“ – jau fi­ni­šo tie­sio­jo­je. Akį pa­trau­kia šiuo­lai­kiš­ka, stik­lu žvil­gan­ti pa­sta­to...
Lap­kri­čio mė­ne­sį kan­di­da­tas į Aly­taus mies­to me­ro pos­tą Sau­lius Bi­ti­nas su Sei­mo na­riu Ro­ber­tu Šar­knic­ku bei pa­ta­rė­ja, eko­no­mis­te Skais­te Ul­čic­kai­te, tei­si­nin­ku...
Toks šū­kis ket­vir­ta­die­nį skam­bė­jo Vil­niaus gat­vė­se. Pro­ble­mos, ku­rios at­si­ra­do dėl švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rės Jur­gi­tos Pet­raus­kie­nės, pa­vei­kė ne tik mo­ky­to­jus, bet ir...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.