„Glass LT”: per me­tus stik­lo ža­lia­vos – kaip 200 di­de­lių fut­bo­lo aikš­čių

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (4)
2018 Lapkritis 30
„Glass LT“
„Glass LT“ ga­myk­los ati­da­ry­me da­ly­va­vęs prem­je­ras Saulius Skver­ne­lis gy­rė ben­dro­vę už da­li­ji­mą­si pel­nu su dar­buo­to­jais, už tai, kad įmo­nė yra so­cia­liai at­sa­kin­ga.  Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ben­dro­vė „Glass LT“, ga­vu­si eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą ir Aly­taus pra­mo­nės par­ke pa­sta­čiu­si stik­lo pa­ke­tų įmo­nę, va­kar pa­kvie­tė į jos ati­da­ry­mą. Tarp gar­bių sve­čių bu­vo ir prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, nes ati­da­ro­ma įmo­nė iš­skir­ti­nė – di­džiau­sia stik­lo pa­ke­tų ga­min­to­ja Bal­ti­jos ša­ly­se. Į jos sta­ty­bą ir įran­gą in­ves­tuo­ta per 9 mln. eu­rų, o ga­my­bi­nis pa­jė­gu­mas – apie 1,8 mln. kv. met­rų ap­dir­ba­mos stik­lo ža­lia­vos per me­tus, tai su­da­ro 200 di­de­lių fut­bo­lo aikš­čių.

Da­li­ja­si su dar­buo­tojais ir mies­tu

Stik­lo pa­ke­tų ben­dro­vė „Glass LT“ Aly­tu­je vei­kia jau du de­šimt­me­čius. Pas­ta­ruo­ju me­tu ji re­gist­ruo­ta Vil­niu­je, ta­čiau pa­ti įmo­nė – Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je.

Iki nau­jos ga­myk­los pa­sta­ty­mo stik­lo pa­ke­tų ga­min­to­jai vei­kė maž­daug 5 tūkst. kv. met­rų dy­džio ne­to­lie­se esan­čio­se jiems ir ki­tai įmo­nei pri­klau­san­čio­se pa­tal­po­se.

Kaip sa­kė „Glass LT“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Gied­rius Jac­kū­nas, prieš ket­ve­rius me­tus pra­dė­ta reng­tis nau­jos įmo­nės Aly­taus pra­mo­nės par­ke sta­ty­bai su eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­ma, tam dau­giau nei 2 hek­ta­rų skly­pą su­tei­kė sa­vi­val­dy­bė pa­gal in­ves­ti­ci­jų su­tar­tį.

Nau­ja 9 tūkst. kv. met­rų dy­džio stik­lo pa­ke­tų ga­myk­la bu­vo pa­sta­ty­ta per de­vy­nis mė­ne­sius. Į jos sta­ty­bą ir įran­gą in­ves­tuo­ta per 9 mln. eu­rų, iš šios su­mos eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­ma pa­gal prie­mo­nę „Re­gio In­vest LT+“ – 2,1 mln. eu­rų.

Nau­jo­je ga­myk­lo­je vei­kia trys stik­lo pa­ke­tų ga­my­bos li­ni­jos. Jas vi­sas jun­gia nau­jos kar­tos rū­šia­vi­mo įren­gi­nys, ku­ris lei­džia stip­riai su­ma­žin­ti ran­kų dar­bą, pa­ge­rin­ti ko­ky­bę ir pa­grei­tin­ti ga­my­bos pro­ce­sus.

Pa­sta­čius nau­ją ga­myk­lą su­kur­tos 32 nau­jos dar­bo vie­tos, ir šiuo me­tu „Glass LT“ dir­ba apie 130 žmo­nių.

Ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus G.Jac­kū­no tei­gi­mu, per me­tus ga­myk­la pa­jė­gi ap­dirb­ti apie 1,8 mln. kv. met­rų stik­lo ža­lia­vos, o tai su­da­ro 200 di­de­lių fut­bo­lo aikš­čių.

Nors nau­ja „Glass LT“ ga­myk­la Pra­mo­nės par­ke pra­dė­jo veik­ti bir­že­lio pra­džio­je, ta­čiau jos ofi­cia­lus ati­da­ry­mas su­sie­tas su mi­ni­mu įmo­nės veik­los dvi­de­šimt­me­čiu.

„Ta pro­ga mes sa­vo pel­nu pa­si­da­ly­si­me su sa­vo dar­buo­to­jais, ku­rie šian­dien gau­na pus­an­tro kar­to di­des­nį at­ly­gi­ni­mą nei Lie­tu­vos vi­dur­kis ir du kar­tus di­des­nį nei at­ly­gi­ni­mų vi­dur­kis Aly­tu­je. Taip pat jau­tė­mės sko­lin­gi mies­tui, to­dėl iš įmo­nės dar­buo­to­jų rin­ko­me idė­jas, kaip ga­lė­tu­me pa­dė­ti. Su­de­ri­nus su sa­vi­val­dy­be mies­to cen­tre, prie „Jot­vin­gio“ pre­ky­bos cen­tro, bu­vo pa­sta­ty­ta vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė, o tai mū­sų ope­ra­to­riaus Si­gi­to Pu­te­lio idė­ja. Vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės įren­gi­mas mums kai­na­vo apie 35 tūkst. eu­rų“, – ga­myk­los ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jo­je kal­bė­jo G.Jac­kū­nas.

„Sma­gu, kad at­si­da­ro įmo­nės“

„Glass LT“ ga­myk­los ati­da­ry­me da­ly­va­vęs prem­je­ras S.Skver­ne­lis gy­rė ben­dro­vę už da­li­ji­mą­si pel­nu su dar­buo­to­jais, už tai, kad įmo­nė yra so­cia­liai at­sa­kin­ga: „Sma­gu, kad at­si­da­ro įmo­nės ir dar lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo, kad to­kių įmo­nių bū­tų dau­giau. Jos ma­to pras­mę, be tvir­tos po­zi­ci­jos nie­ko ne­bū­tų.“ 

Mi­nist­ras pir­mi­nin­kas ben­dro­vei lin­kė­jo ne tik sėk­min­gų in­ves­ti­ci­jų, dar di­des­nės plėt­ros, bet ir dar di­des­nių at­ly­gi­ni­mų dar­buo­to­jams.

Aly­taus mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius taip pat džiau­gė­si nau­jai pa­sta­ty­ta ga­myk­la Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je: „Sten­gė­mės pa­dė­ti spręs­ti pro­ble­mas, o da­bar lin­kiu sėk­mės kon­ku­ren­ci­nė­je ko­vo­je.“

 „Glass LT“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius G.Jac­kū­nas pa­ste­bė­jo: „Rin­ka yra la­bai kon­ku­ren­cin­ga. Kon­ku­ruo­ja­ma kai­na, nors ža­lia­vos ir per­so­na­lo kaš­tai au­ga. Siek­da­mi iš­lik­ti rin­kos ly­de­riais tu­ri­me efek­ty­vin­ti ga­my­bą.“

Stik­lo pa­ke­tų ga­min­to­jų įmo­nė apie 25 proc. pro­duk­ci­jos eks­por­tuo­ja tie­sio­giai ir apie 40 proc. – ne­tie­sio­giai, per Lie­tu­vos lan­gų ir fa­sa­dų ga­min­to­jus. Dau­giau­sia stik­lo pa­ke­tų iš­ve­ža­ma į Skan­di­na­vi­jos ša­lis, Lat­vi­ją ir Len­ki­ją.

  Komentaras

  Hello there,

  My name is Aly and I would like to know if you would have any interest to have your website here at alytausnaujienos.lt promoted as a resource on our blog alychidesign.com ?

  We are in the midst of updating our broken link resources to include current and up to date resources for our readers. Our resource links are manually approved allowing us to mark a link as a do-follow link as well
  .
  If you may be interested please in being included as a resource on our blog, please let me know.

  Thanks,
  Aly

  Komentaras

  Hello there,

  My name is Aly and I would like to know if you would have any interest to have your website here at alytausnaujienos.lt promoted as a resource on our blog alychidesign.com ?

  We are in the midst of updating our broken link resources to include current and up to date resources for our readers. Our resource links are manually approved allowing us to mark a link as a do-follow link as well
  .
  If you may be interested please in being included as a resource on our blog, please let me know.

  Thanks,
  Aly

  Komentaras

  Hello there,

  My name is Aly and I would like to know if you would have any interest to have your website here at alytausnaujienos.lt promoted as a resource on our blog alychidesign.com ?

  We are in the midst of updating our broken link resources to include current and up to date resources for our readers. Our resource links are manually approved allowing us to mark a link as a do-follow link as well
  .
  If you may be interested please in being included as a resource on our blog, please let me know.

  Thanks,
  Aly

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.