„Glass LT”: per me­tus stik­lo ža­lia­vos – kaip 200 di­de­lių fut­bo­lo aikš­čių

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
2018 Lapkritis 30
„Glass LT“
„Glass LT“ ga­myk­los ati­da­ry­me da­ly­va­vęs prem­je­ras Saulius Skver­ne­lis gy­rė ben­dro­vę už da­li­ji­mą­si pel­nu su dar­buo­to­jais, už tai, kad įmo­nė yra so­cia­liai at­sa­kin­ga.  Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ben­dro­vė „Glass LT“, ga­vu­si eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą ir Aly­taus pra­mo­nės par­ke pa­sta­čiu­si stik­lo pa­ke­tų įmo­nę, va­kar pa­kvie­tė į jos ati­da­ry­mą. Tarp gar­bių sve­čių bu­vo ir prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, nes ati­da­ro­ma įmo­nė iš­skir­ti­nė – di­džiau­sia stik­lo pa­ke­tų ga­min­to­ja Bal­ti­jos ša­ly­se. Į jos sta­ty­bą ir įran­gą in­ves­tuo­ta per 9 mln. eu­rų, o ga­my­bi­nis pa­jė­gu­mas – apie 1,8 mln. kv. met­rų ap­dir­ba­mos stik­lo ža­lia­vos per me­tus, tai su­da­ro 200 di­de­lių fut­bo­lo aikš­čių.

Da­li­ja­si su dar­buo­tojais ir mies­tu

Stik­lo pa­ke­tų ben­dro­vė „Glass LT“ Aly­tu­je vei­kia jau du de­šimt­me­čius. Pas­ta­ruo­ju me­tu ji re­gist­ruo­ta Vil­niu­je, ta­čiau pa­ti įmo­nė – Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je.

Iki nau­jos ga­myk­los pa­sta­ty­mo stik­lo pa­ke­tų ga­min­to­jai vei­kė maž­daug 5 tūkst. kv. met­rų dy­džio ne­to­lie­se esan­čio­se jiems ir ki­tai įmo­nei pri­klau­san­čio­se pa­tal­po­se.

Kaip sa­kė „Glass LT“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Gied­rius Jac­kū­nas, prieš ket­ve­rius me­tus pra­dė­ta reng­tis nau­jos įmo­nės Aly­taus pra­mo­nės par­ke sta­ty­bai su eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­ma, tam dau­giau nei 2 hek­ta­rų skly­pą su­tei­kė sa­vi­val­dy­bė pa­gal in­ves­ti­ci­jų su­tar­tį.

Nau­ja 9 tūkst. kv. met­rų dy­džio stik­lo pa­ke­tų ga­myk­la bu­vo pa­sta­ty­ta per de­vy­nis mė­ne­sius. Į jos sta­ty­bą ir įran­gą in­ves­tuo­ta per 9 mln. eu­rų, iš šios su­mos eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­ma pa­gal prie­mo­nę „Re­gio In­vest LT+“ – 2,1 mln. eu­rų.

Nau­jo­je ga­myk­lo­je vei­kia trys stik­lo pa­ke­tų ga­my­bos li­ni­jos. Jas vi­sas jun­gia nau­jos kar­tos rū­šia­vi­mo įren­gi­nys, ku­ris lei­džia stip­riai su­ma­žin­ti ran­kų dar­bą, pa­ge­rin­ti ko­ky­bę ir pa­grei­tin­ti ga­my­bos pro­ce­sus.

Pa­sta­čius nau­ją ga­myk­lą su­kur­tos 32 nau­jos dar­bo vie­tos, ir šiuo me­tu „Glass LT“ dir­ba apie 130 žmo­nių.

Ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus G.Jac­kū­no tei­gi­mu, per me­tus ga­myk­la pa­jė­gi ap­dirb­ti apie 1,8 mln. kv. met­rų stik­lo ža­lia­vos, o tai su­da­ro 200 di­de­lių fut­bo­lo aikš­čių.

Nors nau­ja „Glass LT“ ga­myk­la Pra­mo­nės par­ke pra­dė­jo veik­ti bir­že­lio pra­džio­je, ta­čiau jos ofi­cia­lus ati­da­ry­mas su­sie­tas su mi­ni­mu įmo­nės veik­los dvi­de­šimt­me­čiu.

„Ta pro­ga mes sa­vo pel­nu pa­si­da­ly­si­me su sa­vo dar­buo­to­jais, ku­rie šian­dien gau­na pus­an­tro kar­to di­des­nį at­ly­gi­ni­mą nei Lie­tu­vos vi­dur­kis ir du kar­tus di­des­nį nei at­ly­gi­ni­mų vi­dur­kis Aly­tu­je. Taip pat jau­tė­mės sko­lin­gi mies­tui, to­dėl iš įmo­nės dar­buo­to­jų rin­ko­me idė­jas, kaip ga­lė­tu­me pa­dė­ti. Su­de­ri­nus su sa­vi­val­dy­be mies­to cen­tre, prie „Jot­vin­gio“ pre­ky­bos cen­tro, bu­vo pa­sta­ty­ta vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė, o tai mū­sų ope­ra­to­riaus Si­gi­to Pu­te­lio idė­ja. Vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės įren­gi­mas mums kai­na­vo apie 35 tūkst. eu­rų“, – ga­myk­los ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jo­je kal­bė­jo G.Jac­kū­nas.

„Sma­gu, kad at­si­da­ro įmo­nės“

„Glass LT“ ga­myk­los ati­da­ry­me da­ly­va­vęs prem­je­ras S.Skver­ne­lis gy­rė ben­dro­vę už da­li­ji­mą­si pel­nu su dar­buo­to­jais, už tai, kad įmo­nė yra so­cia­liai at­sa­kin­ga: „Sma­gu, kad at­si­da­ro įmo­nės ir dar lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo, kad to­kių įmo­nių bū­tų dau­giau. Jos ma­to pras­mę, be tvir­tos po­zi­ci­jos nie­ko ne­bū­tų.“ 

Mi­nist­ras pir­mi­nin­kas ben­dro­vei lin­kė­jo ne tik sėk­min­gų in­ves­ti­ci­jų, dar di­des­nės plėt­ros, bet ir dar di­des­nių at­ly­gi­ni­mų dar­buo­to­jams.

Aly­taus mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius taip pat džiau­gė­si nau­jai pa­sta­ty­ta ga­myk­la Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je: „Sten­gė­mės pa­dė­ti spręs­ti pro­ble­mas, o da­bar lin­kiu sėk­mės kon­ku­ren­ci­nė­je ko­vo­je.“

 „Glass LT“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius G.Jac­kū­nas pa­ste­bė­jo: „Rin­ka yra la­bai kon­ku­ren­cin­ga. Kon­ku­ruo­ja­ma kai­na, nors ža­lia­vos ir per­so­na­lo kaš­tai au­ga. Siek­da­mi iš­lik­ti rin­kos ly­de­riais tu­ri­me efek­ty­vin­ti ga­my­bą.“

Stik­lo pa­ke­tų ga­min­to­jų įmo­nė apie 25 proc. pro­duk­ci­jos eks­por­tuo­ja tie­sio­giai ir apie 40 proc. – ne­tie­sio­giai, per Lie­tu­vos lan­gų ir fa­sa­dų ga­min­to­jus. Dau­giau­sia stik­lo pa­ke­tų iš­ve­ža­ma į Skan­di­na­vi­jos ša­lis, Lat­vi­ją ir Len­ki­ją.

Komentuoti

Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.