Kan­di­da­tas į me­rus Sau­lius Bi­ti­nas su­si­ti­ko su gy­dy­to­jų ben­druo­me­ne

Lietuvos vals­tie­čių ir ža­lių­jų
Lietuvos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riaus. 
Lap­kri­čio mė­ne­sį kan­di­da­tas į Aly­taus mies­to me­ro pos­tą Sau­lius Bi­ti­nas su Sei­mo na­riu Ro­ber­tu Šar­knic­ku bei pa­ta­rė­ja, eko­no­mis­te Skais­te Ul­čic­kai­te, tei­si­nin­ku Arin­gu Ja­nu­le­vi­čiu­mi bei bur­nos hi­gie­nis­te Er­nes­ta Ku­čins­kie­ne su­si­ti­ko su Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja, gy­dy­to­jais ir ki­tais dar­buo­to­jais. Su­si­ti­ki­mo me­tu ap­tar­ta ne tik sėk­min­gai įvyk­dy­ti, vyk­do­mi pro­jek­tai, bet ir esa­mos pro­ble­mos.

2014 me­tų sau­sio 20 die­ną Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mu Nr. V–40 Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je bu­vo įkur­tas in­sul­tų gy­dy­mo cen­tras. Įkū­rus in­sul­tų gy­dy­mo cen­trą, grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos me­di­kai pri­va­lo iš Pie­tų Lie­tu­vos (Laz­di­jų, Prie­nų, Aly­taus, Drus­ki­nin­kų) li­go­nius, su­sir­gu­sius iš­emi­niu in­sul­tu, kuo sku­biau ga­ben­ti į Aly­taus li­go­ni­nę.

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je kas­met gy­do­ma apie 400 li­go­nių, ser­gan­čių iš­emi­niu in­sul­tu. Įkū­rus šį cen­trą li­go­nių mir­tin­gu­mas su­ma­žė­jo nuo 30 iki 7,5 proc.

Kad bū­tų su­stip­rin­tas tar­pi­nės pa­gal­bos li­go­ni­nės sta­tu­sas, Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nei la­bai rei­ka­lin­ga nau­ja kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos įran­ga. Da­bar tu­ri­ma įran­ga yra se­na ir la­bai su­si­dė­vė­ju­si, to­dėl yra di­de­lė ti­ki­my­bė, kad ji ga­li su­ges­ti.

Ki­ta pro­ble­ma, su ku­ria su­si­du­ria ne tik Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės dar­buo­to­jai, bet ir ki­ti  gy­ven­to­jai, yra slau­gos įstai­gų trū­ku­mas mies­te. Šiuo me­tu pa­gal tei­sės ak­tus li­go­ni­nė­je pa­cien­tas ga­li bū­ti slau­go­mas ne il­giau nei 120 die­nų per ka­len­do­ri­nius me­tus. Pa­si­bai­gus šiam ter­mi­nui Aly­taus mies­te esan­čio­se slau­gos įstai­go­se ne­už­ten­ka vie­tos vi­siems, ku­riems to­liau rei­ka­lin­ga pa­lia­ty­vio­sios slau­gos pa­slau­ga.

Pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) nor­ma­ty­vus Aly­taus mies­te ga­lė­tų bū­ti įreng­ta dar apie 40 pa­pil­do­mų slau­gos lo­vų, ta­čiau tam rei­kia ne tik nau­jos įran­gos, bet ir spe­cia­liai pri­tai­ky­tų pa­tal­pų bei per­so­na­lo.

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė, iš­nau­do­da­ma sa­vo tu­ri­mus re­sur­sus, ga­lė­tų įreng­ti tik 3–4 pa­pil­do­mas slau­gos lo­vas.

Kar­tais at­si­tin­ka ir taip, kad pa­cien­tai gul­do­mi į sta­cio­na­rą tik to­dėl, kad ne­tu­ri kas jiems su­leis­tų vais­tų, nors jų svei­ka­tos būk­lė tik­rai su­teik­tų ga­li­my­bę gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai na­mie, sau įpras­to­je ap­lin­ko­je. 

Li­go­ni­nė nuo­lat plė­to­ja in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mo po­li­ti­ką, ak­ty­viai da­ly­vau­ja ren­giant bei val­dant Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­jek­tus ir yra pa­si­ruo­šu­si su­teik­ti dar dau­giau me­di­ci­ni­nių pa­slau­gų. Li­go­ni­nės pri­ori­te­tų są­ra­še yra nau­ja ir pa­žan­gi me­di­ci­ni­nė įran­ga pa­cien­tų li­gų diag­nos­ti­kai ir gy­dy­mui, taip pat li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus, ope­ra­ci­nių, la­bo­ra­to­ri­jos pa­tal­pų re­no­va­ci­ja.

Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riaus vie­nas iš pri­ori­te­tų yra Vai­kų in­fek­ci­nių li­gų sky­riaus pa­tal­pų re­no­va­ci­ja.

Li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja jau pa­si­ra­ši­nė­ja pas­ku­ti­nius do­ku­men­tus, lei­sian­čius pra­dė­ti sky­riaus re­mon­tą.

Po il­gų ir pras­min­gų dis­ku­si­jų bu­vo su­tar­ta su­reng­ti dar ne vie­ną su­si­ti­ki­mą. Kan­di­da­tas į me­ro pos­tą, su ko­man­da iš­klau­sęs kom­pe­ten­tin­gų ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų idė­jų, pa­siū­lė da­ly­vau­ti sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se ir tu­rė­ti ta­ry­bo­je sa­vo at­sto­vą, ku­ris ge­riau­siai ga­li gin­ti li­go­ni­nės in­te­re­sus, spręs­ti opiau­sias pro­ble­mas.

Tik sa­vo sri­ties spe­cia­lis­tai ga­li ge­riau­siai, ko­ky­biš­kai, iš­ven­giant klai­dų pri­im­ti svar­bius spren­di­mus, lie­čian­čius aly­tiš­kiams tei­kia­mas me­di­ci­ni­nes pa­slau­gas, bei įneš­ti aiš­ku­mo svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je dėl efek­ty­ves­nio dar­bo pa­cien­tų la­bui.

No­ri­me pa­si­džiaug­ti, kad su­si­ti­ki­mas bu­vo vai­sin­gas. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ko­man­do­je su­ti­ko da­ly­vau­ti gy­dy­to­jų ben­druo­me­nės ger­bia­mas Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, gy­dy­to­jas Dmit­ri­jus Ka­čiu­ri­nas.

Gy­dy­to­jas į Lie­tu­vą at­vy­ko gy­ven­ti su sa­vo tė­vais iš Si­bi­ro, kai jam bu­vo 19 me­tų. Tė­vai ne­ti­kė­tai mė­ne­siui ga­vo ke­lia­la­pį į Drus­ki­nin­kus. Per tą lai­ką Lie­tu­va juos taip su­ža­vė­jo, kad nu­spren­dė pa­si­lik­ti šio­je ša­ly­je gy­ven­ti. 1987 me­tais bai­gė me­di­ci­nos moks­lus Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­te. Gy­dy­to­ju dir­ba dau­giau nei tris­de­šimt me­tų.

Sa­vo kar­je­rą pra­dė­jo 1988 me­tais Tau­ra­gė­je. De­šimt me­tų dir­bo Kau­no kli­ni­ko­se, vė­liau – Va­rė­nos li­go­ni­nė­je, o nuo 2007 me­tų at­vy­ko dirb­ti į Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nę, kur bu­vo pa­skir­tas Re­a­ni­ma­ci­jos, in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­riaus ve­dė­ju. Da­bar­ti­nės li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo me­di­ci­nai pa­rei­gos gy­dy­to­jo ne­ati­to­li­no nuo tie­sio­gi­nio, prak­ti­nio dar­bo.

Nors po­li­ti­ko­je nie­ka­da ne­te­ko ak­ty­viai da­ly­vau­ti kaip iš­rink­tam po­li­ti­kui, D.Ka­čiu­ri­nas vi­suo­met už­ku­li­siuo­se ste­bė­da­vo, kas vyks­ta. O per tiek dar­bo me­tų su­kaup­ta pa­tir­tis ir įžval­gos lei­džia leng­viau siek­ti mies­to ir gy­ven­to­jų la­bui už­si­brėž­tų tiks­lų. Gy­dy­to­jas bus rin­ki­mų są­ra­še kaip ne­par­ti­nis kan­di­da­tas.

Mums svar­bu, kad kiek­vie­nas bū­si­mas ta­ry­bos na­rys bū­tų kom­pe­ten­tin­gas sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­las.

Po­li­ti­nė re­kla­ma. Bus ap­mo­kė­ta iš LVŽS rin­ki­mi­nės są­skai­tos.

  Užs. Nr. 1096