„San­tai­kos slė­nio” bu­tų kom­plek­sas – fi­ni­šo tie­sio­jo­je

Linas Pavasaris
Komentarai (7)
2018 Lapkritis 30
 Arūnas Žukauskas
Kaip teigia UAB „Verdiktas“ projektų vadovas Arūnas Žukauskas, „Santaikos slėnio“ butų pirkėjus vilioja šiuolaikinis pastato stiklo dizainas, modernūs liftai erdvioje ir šviesioje laiptinėje, saugi, uždara ir atoki nuo gatvės triukšmo teritorija su individualiomis automobilių statymo vietomis, šviesūs butai su nuo lubų iki grindų įrengtomis stiklo vitrinomis bei didelėmis (~10 kv. m) įstiklintomis lodžijomis,  nepriklausoma nuo kaimynų šilumos reguliavimo bei apskaitos sistema.
Prieš me­tus pra­dė­tas vyk­dy­ti mo­der­nių bu­tų kom­plek­so Aly­tu­je pro­jek­tas „San­tai­kos slė­nis“ – jau fi­ni­šo tie­sio­jo­je. Akį pa­trau­kia šiuo­lai­kiš­ka, stik­lu žvil­gan­ti pa­sta­to iš­vaiz­da, ža­lio­sios zo­nos, trin­ke­lė­mis grįs­ti ta­kai bei nau­jai iš­as­fal­tuo­tos au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo aikš­te­lės. Pro stik­li­nes lo­dži­jas ma­to­si, kad jau ku­ria­si ir pir­mie­ji gy­ven­to­jai.

Kas pa­si­kei­tė per me­tus?

Prieš ge­rus me­tus „Aly­taus nau­jie­nų“ pub­li­ka­ci­jo­se aly­tiš­kiai su­pa­žin­din­ti su pra­de­da­mu  šiuo­lai­ki­nių būs­tų pro­jek­tu, jo iš­skir­ti­nu­mu ir pri­va­lu­mais. Tuo­met kal­bi­no­me vie­ną iš pro­jek­to part­ne­rių bu­tų par­da­vi­mams UAB T.V.K. VER­DIK­TAS di­rek­to­rių Žil­vi­ną Diš­ke­vi­čių, ku­ris la­bai pa­trauk­liai pa­tei­kė vys­to­mo pro­jek­to vi­zi­jas ir su­tei­kė ne­ma­žai lū­kes­čių gy­ven­to­jams, be­si­dai­ran­tiems mo­der­nes­nių būs­tų.

Šį­kart smal­su pa­si­do­mė­ti, kaip šie gra­žūs lū­kes­čiai pil­do­si. Pa­kal­bi­no­me pro­jek­to bu­tų par­da­vi­mu už­si­i­man­tį UAB VER­DIK­TAS pro­jek­tų va­do­vą Arū­ną Žu­kaus­ką.

„Dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių pro­jek­tas už­tru­ko šiek tiek il­giau ne­gu bu­vo pla­nuo­ta. Įta­kos tu­rė­jo ne­di­de­lio mies­to rin­kos spe­ci­fi­ka. Skir­tin­gai ne­gu di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, kur pa­klau­sa dau­giau ma­žiau yra aiš­ki, ir da­lis bu­tų yra par­duo­da­ma dar net sta­ty­boms ne­pra­si­dė­jus, Aly­tu­je da­lis po­ten­cia­lių pir­kė­jų ne­sku­bė­jo pirk­ti ir lū­ku­ria­vo, kol pro­jek­tas pa­sieks bai­gia­mą­ją fa­zę. Da­bar skep­ti­kų li­ko ne­daug, o su­si­do­mė­ji­mas ir par­da­vi­mas pra­dė­jo spar­čiai aug­ti. Šiuo me­tu na­mo ap­lin­ka su­tvar­ky­ta: te­ri­to­ri­ja ap­tver­ta tvo­ra, įreng­ti dve­ji au­to­ma­ti­niai įva­žia­vi­mo var­tai, ža­lio­sios zo­nos ap­žel­din­tos ve­ja, ta­kai iš­grįs­ti be­to­ni­nė­mis trin­ke­lė­mis, abie­jo­se pa­sta­to pu­sė­se iš­as­fal­tuo­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, su­žy­mė­tos sta­ty­mo vie­tos. At­lik­ti ap­dai­los dar­bai laip­ti­nė­se, įreng­ti mo­der­nūs lif­tai“, – nu­veik­tus dar­bus var­di­jo pro­jek­tų va­do­vas.

Kaip se­ka­si par­da­vi­mas? Kas yra pa­grin­di­niai pir­kė­jai?

„Šiuo me­tu iš na­me esan­čių 84 bu­tų yra par­duo­ta ar­ba re­zer­vuo­ta apie pu­sę“, – tei­gia A.Žu­kaus­kas. Par­da­vė­jai ti­ki­na, kad per sa­vai­tę su­lau­kia net ke­lių po­ten­cia­lių pir­kė­jų, rim­tai be­si­do­min­čių ga­li­my­be čia įsi­gy­ti būs­tą. 

„Daž­niau­siai do­mi­si jau­nos šei­mos, ne­be­no­rin­čios grįž­ti į ta­ry­bi­niais lai­kais sta­ty­tus dau­gia­bu­čius. Ne vie­nas iš bu­tą įsi­gi­ju­sių jau­nų žmo­nių dir­bo ar­ba dar dir­ba už­sie­ny­je ir ži­no, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti po­pu­lia­rūs šiuo­lai­ki­niai būs­tai. Pa­ste­bė­jo­me, kad dau­ge­liu at­ve­jų mū­sų „San­tai­kos slė­nio“ būs­to kon­cep­ci­ja ati­tin­ka jų su­si­for­ma­vu­sią vi­zi­ją. Jau­ni­mui pa­tin­ka švie­sios pa­tal­pos stik­li­nė­mis vit­ri­no­mis, ben­dra sve­tai­nės ir vir­tu­vės erd­vė, di­de­lis bal­ko­nas-lo­dži­ja (~10 kv. m), erd­vi laip­ti­nė, už­da­ra ir sau­gi te­ri­to­ri­ja“, – dės­tė A.Žu­kaus­kas.

Ki­ta, kiek ma­žes­nė šiais bu­tais be­si­do­min­čių­jų gru­pė, – vy­res­nio am­žiaus po­ros, už­au­gi­nu­sios vai­kus ir no­rin­čios su­ma­žin­ti sa­vo gy­ve­na­mą­jį plo­tą. Juos la­biau do­mi­na ma­žes­nio plo­to bu­tai.

Ko­kie bu­tai yra pa­klau­siau­si?

 „Iš vi­so tri­jų laip­ti­nių 7 aukš­tų kom­plek­se yra 84 bu­tai: nuo 38 iki 72 kv. m plo­to. Ga­na pa­klau­sūs yra ma­žiau­si 2 kam­ba­rių ~38 kv. m bu­tai, nes jie yra pi­giau­si, ta­čiau ga­lė­tu­me iš­skir­ti itin po­pu­lia­rų tar­pi­nio dy­džio (~51 kv. m) bu­tų ti­pą, ku­rių šian­dien li­ko ne­par­duo­ta tik du bu­tai iš tu­ri­mų ke­tu­rio­li­kos. Gau­ses­nės šei­mos bei pir­kė­jai, tu­rin­tys di­des­nes fi­nan­si­nes ga­li­my­bes, ne­ven­gia įsi­gy­ti ir di­džiau­sius (~72 kv. m) bu­tus su ypač erd­via vir­tu­vės ir sve­tai­nės pa­tal­pa (~35 kv. m), di­de­liu vo­nios kam­ba­riu bei dra­bu­ži­ne. Bu­tų kai­nos, pri­klau­so­mai nuo dy­džio, aukš­to bei pa­klau­sos, svy­ruo­ja nuo 27 tūkst. iki 65 tūkst. eu­rų. Skir­tin­gai nei se­nos sta­ty­bos dau­gia­bu­čiuo­se, bran­giau­si bu­tai yra vir­šu­ti­niuo­se, 6-ame ir 7-ame, aukš­tuo­se – pro jų lan­gus at­si­ve­ria gra­žiau­si mies­to vaiz­dai“, – pa­klau­są api­bū­di­no UAB VER­DIK­TAS pro­jek­tų va­do­vas.

Kuo vi­lio­ja „San­tai­kos slė­nis“?

„Ma­no nuo­mo­ne, la­biau­siai vi­lio­ja tai, kad pa­na­šių na­mų Aly­tu­je šian­die­ną pa­pras­čiau­siai nė­ra. „San­tai­kos slė­nis“ su sa­vo šiuo­lai­ki­niu stik­lo di­zai­nu, mo­der­niais lif­tais erd­vio­je ir švie­sio­je laip­ti­nė­je, sau­gia, už­da­ra ir ato­kia nuo gat­vės triukš­mo te­ri­to­ri­ja su in­di­vi­du­a­lio­mis au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo vie­to­mis, švie­siais bu­tais su nuo lu­bų iki grin­dų įreng­to­mis stik­lo vit­ri­no­mis bei di­de­lė­mis (~10 kv. m) įstik­lin­to­mis lo­dži­jo­mis, ne­pri­klau­so­ma nuo kai­my­nų ši­lu­mos re­gu­lia­vi­mo bei ap­skai­tos sis­te­ma, ko ge­ro, vi­sais as­pek­tais pra­noks­ta se­nų­jų dau­gia­bu­čių, ku­riuo­se mes už­au­go­me, par­ką“, – pri­va­lu­mus var­di­jo A.Žu­kaus­kas.

Be to, pa­to­gi ir ge­og­ra­fi­nė pa­dė­tis. Ša­lia yra du pre­ky­bos cen­trai, o mies­to cen­tras – vos už 5 mi­nu­čių ke­lio au­to­mo­bi­liu. Kai­my­nys­tė­je yra ir vie­na mies­to gim­na­zi­jų, ke­li dar­že­liai. Ne­to­lie­se – Vidz­gi­rio miš­kas.

„Be­si­do­min­čius kvie­čia­me ap­si­lan­ky­ti in­ter­ne­to tin­kla­la­py­je www.san­tai­kos­sle­nis.lt. Čia esan­čio­je nuo­trau­kų ga­le­ri­jo­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti, kaip šiuo me­tu at­ro­do bai­gia­mas įreng­ti bu­tų kom­plek­sas“, – kvie­tė A.Žu­kaus­kas.

Ko­kia gy­ven­to­jų pa­tir­tis?

Prieš ne­pil­nus me­tus tri­jų kam­ba­rių, be­veik 51 kv. m bu­tą ket­vir­ta­me aukš­te „San­tai­kos slė­ny­je“ įsi­gi­jęs To­mas Sin­ke­vi­čius tei­gė įžvel­gian­tis tik pri­va­lu­mus, o su­ži­no­jęs apie ga­li­my­bę Aly­tu­je mo­der­nia­me dau­gia­bu­čių kom­plek­se įsi­gy­ti bu­tą, apie tai il­gai net ne­svars­tęs, nes, kaip pats sa­ko, ne­no­rė­jo lik­ti ant le­do ir tu­rė­ti ri­bo­tas ga­li­my­bes rink­tis.

„Šiuo me­tu Aly­tu­je tai yra ge­riau­sias, mo­der­niau­sias dau­gia­bu­tis, to­dėl ir su­vi­lio­jo ja­me įsi­gy­ti bu­tą. Ne­rei­kės lauk­ti re­no­va­ci­jos, su kuo da­bar su­si­du­ria ta­ry­bi­nės sta­ty­bos dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai. Be to, čia įreng­ta nau­ja san­tech­ni­kos, elek­tros ins­ta­lia­ci­jos sis­te­ma, la­bai gra­ži ir jau­ki, už­da­ra ap­lin­ka, gra­žus, mo­der­nus na­mas. Bu­te – di­de­li vit­ri­ni­niai lan­gai, di­de­lis bal­ko­nas, ku­ria­me pla­nuo­ja­me ry­tais ger­ti ka­vą. Pro lan­gus at­si­ve­ria ne­pa­kar­to­ja­mi gam­tos vaiz­dai. Di­de­lė­je aikš­te­lė­je – as­me­ni­nės vie­tos au­to­mo­bi­liams pa­sta­ty­ti“, – net ne­gal­vo­da­mas var­di­jo vy­ras.

Jis su ne­kan­tru­mu lau­kia, ka­da su drau­ge įsi­kels gy­ven­ti į sa­vo nau­ją­jį mo­der­nų ir jau­kų būs­tą. Tai pa­da­ry­ti pla­nuo­ja  po Nau­jų­jų me­tų. Šiuo me­tu bu­te jau su­jung­ta san­tech­ni­ka, grei­tai bus su­dė­tos grin­dys, du­rys, ta­da ap­sta­tys bal­dais ir be­liks tik mė­gau­tis nau­juo­ju būs­tu ir gy­ve­ni­mo ja­me ma­lo­nu­mais.

Šie­met bir­že­lį į sa­vo ko­ky­biš­ką, jau­kų, šiuo­lai­kiš­ką gy­ve­ni­mą in­ves­tuo­ti ap­si­spren­dė ir Ja­ni­na Sar­ta­na­vi­čie­nė, „San­tai­kos slė­ny­je“ ant­ra­me aukš­te įsi­gi­ju­si tri­jų kam­ba­rių, 54 kv. m, bu­tą: „Būs­tas – ne ran­ki­nė, at­sa­kin­gai rin­kau­si. Aly­tu­je nie­kur ne­ra­dau to­kio mo­der­naus ir ap­tver­ta te­ri­to­ri­ja dau­gia­bu­čio. Kai tik pa­ma­čiau „San­tai­kos slė­nio“ bu­tų pa­siū­ly­mą ir jų pri­va­lu­mus, net ne­dve­jo­jau. Tam ma­ne pa­drą­si­no ir duk­ra. Pir­miau­sia su­vi­lio­jo įspū­din­ga, mo­der­ni pa­sta­to iš­orė, už­da­ra, jau­ki ap­lin­ka, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. O ap­žiū­rė­ju­si bu­tą pa­ma­čiau, kad jis la­bai švie­sus, yra lif­tas, vis­kas nau­jai įreng­ta.“

Mo­ters bu­tas taip pat jau įreng­tas, be­li­ko tik su­lauk­ti, ka­da at­ke­liaus pas­ku­ti­niai bal­dai, ir kel­tis gy­ven­ti.

„To la­bai lau­kiu ir ne­kan­trau­ju“, – sa­kė mo­te­ris, kol kas sa­vo nau­ja­ja­me būs­te pla­nuo­jan­ti gy­ven­ti vie­na, o at­ei­ty­je gal­būt pas ją ap­si­stos ir iš už­sie­nio grį­žu­si duk­ra bei anū­kai.

Užs. Nr. 1098