Nr. 136 (13219)

2018-11-29

„Alytaus naujienų“ numeryje 136 (13219) skaitykite:

  • Aly­tu­je vėl siau­tė­ja iš įka­li­ni­mo ir psi­chiat­ri­jos įstai­gų grį­žu­si mo­te­ris! 
  • Gais­ras Aly­taus Dzū­ki­jos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je: ty­či­nis pa­de­gi­mas ar elek­tros ins­ta­lia­ci­jos ge­di­mas? 
  • Pi­lie­tiš­ku­mo ir pa­trio­tiz­mo pa­mo­ka – su­si­ti­ki­mas su „Mi­si­ja Si­bi­ras‘18” da­ly­viu Do­mu Zen­ke­vi­čiu­mi 
  • Lie­tu­va – vie­na pro­eu­ro­pie­tiš­kiau­sių vals­ty­bių Eu­ro­pos Są­jun­go­je 
  • 4 pa­grin­di­niai sau­gaus dar­bo in­ter­ne­te prin­ci­pai 
  • Auk­si­nį sce­nos kry­žių pel­nęs spek­tak­lis „Te­ra­pi­jos” kvie­čia su­si­tik­ti Aly­tu­je 
  • Fil­ma­vi­mo ka­me­ros po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų dar­be: ri­ba, kai pa­žeidžiamos prigimtinės žmo­gaus tei­sės 
  • „Paukš­čiai ir žvė­rys ne­be­pul­kuo­ja, die­nos ap­niu­kį ir nak­tys šal­tos, daž­nai su gruo­du – šal­ne­lės bal­tos” 
  • Tik tei­sin­gai ir rū­pes­tin­gai pri­žiū­ri­mi žel­dy­nai ga­li puoš­ti mies­tą
  • Gim­na­zis­tai gi­li­na­si į su­dė­tin­gas do­no­rys­tės te­mas
Aly­taus ap­skri­ties prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo val­dy­ba gy­vuos tik iki šių me­tų pa­bai­gos. Nuo sau­sio ji taps tar­ny­ba, pa­val­džia Vil­niaus prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo val­dy­bai. Jau...
Me­tai bai­gia­si, o tra­di­ci­niai mies­to va­do­vų su­si­ti­ki­mai su gy­ven­to­jais tę­sia­si. Aly­tus – vie­nas, bet pro­ble­mos, ku­rias at­ski­ruo­se gy­ve­na­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se iš­sa­ko...
Dia­li­zė – uni­ka­li me­di­ci­nos pro­ce­dū­ra, lei­džian­ti inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu ser­gan­tiems pa­cien­tams iš­sau­go­ti gy­vy­bę ir gy­ven­ti vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą. Ži­no­ma, įstai­go­je...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.