Pirmojo Alytaus gyventojai nori daugiau asfaltuotų gatvių

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (0)
2018 Lapkritis 29
Pirmojo Alytaus gyventojai
Pirmojo Alytaus gyventojai prašė asfaltuoti Gluosnių gatvę, kuri veda į Pirmojo Alytaus kapines ir gyventojams yra labai svarbi, bei peržiūrėti kriterijus, pagal kuriuos iš eilės tvarkymui surikiuotos 125 Alytuje esančios žvyruotos gatvės. Ag­nės Gri­ga­liū­nai­tės nuotr.
Me­tai bai­gia­si, o tra­di­ci­niai mies­to va­do­vų su­si­ti­ki­mai su gy­ven­to­jais tę­sia­si. Aly­tus – vie­nas, bet pro­ble­mos, ku­rias at­ski­ruo­se gy­ve­na­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se iš­sa­ko aly­tiš­kiai, – skir­tin­gos. Pa­vyz­džiui, Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jai pra­šė ras­ti ga­li­my­bių as­fal­tuo­ti dau­giau žvy­ruo­tų gat­vių ir net­gi siū­lė lė­šų šiems dar­bams su­tau­py­ti ka­lė­di­nio mies­to pa­puo­ši­mo są­skai­ta. Ta­čiau šven­tiš­kai pa­gra­žė­jęs mies­tas – tur­būt yra tai, kas džiu­gi­na vi­sus aly­tiš­kius, ma­žus ir di­de­lius, esan­čius čia ir sve­tur.

Pan­du­so nuo nau­jo til­to į Pi­lia­kal­nio gat­vę teks pa­lauk­ti

Iš 9 šie­met iš­as­fal­tuo­tų gat­vių pu­sė yra Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, šiuo me­tu tie­sia­mas pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų ta­kas ša­lia Mer­ki­nės gat­vės, įreng­ti laip­tai tarp pi­lia­kal­nių, taip pat – lai­ki­ni laip­tai, ve­dan­tys iš Pi­lia­kal­nio gat­vės į nau­ją­jį til­tą, – to­kius dar­bus is­to­ri­nė­je mies­to da­ly­je var­di­jo vi­ce­me­ras Taut­vy­das Ta­mu­le­vi­čius.

Jis su­ti­ko su gy­ven­to­jų pa­sta­bo­mis, kad lai­ki­ni laip­tai, ku­riais šiuo me­tu ga­li­ma už­lip­ti ant pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­to Pir­mo­jo Aly­taus pu­sė­je tik­rai nė­ra tas spren­di­mas, ku­rio no­rė­tų­si.

Vi­ce­me­ras sa­kė, kad pla­no įgy­ven­di­ni­mui truk­do tai, kad da­lis te­ri­to­ri­jos pri­klau­so Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, ša­lia yra vals­ty­bi­nis miš­kas. Pa­reng­ti prieš­pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai, tu­rė­tų at­si­ras­ti zig­za­gi­nis pan­du­sas, ta­čiau jiems ne­pri­ta­rė Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to at­sto­vai. Ta­kų jung­ties šio­je vie­to­je ga­li tek­ti pa­lauk­ti, nors ji­nai tik­rai la­bai rei­ka­lin­ga. 

„Tvar­kos kei­ti­mas at­neš­tų cha­o­są“

Vie­nas gy­ven­to­jams ma­to­miau­sių dar­bų – gat­vių tvar­ky­mas. Šie­met iš­as­fal­tuo­tos Užuo­lan­kos, Do­man­to­nių, Nau­ja­ku­rių, Auš­ri­nės, Vė­jo, Miš­ko, Vidz­gi­rio, Gra­ži­nos, o Jū­ra­tės ir A. Žmui­dzi­na­vi­čiaus gat­vės yra bai­gia­mos tvar­ky­ti.

Ta­čiau Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jai pra­šė ne­pa­mirš­ti ir tų gat­vių, ku­rios at­si­dū­rė to­les­nė­se žvy­ruo­tų gat­vių stu­di­jos po­zi­ci­jo­se, pa­vyz­džiui, Gluos­nių gat­vės.

„Kri­te­ri­jai, pa­gal ku­riuos su­da­ry­ta gat­vių ei­lė šio­je stu­di­jo­je, kaip mums at­ro­do, ne­ati­tin­ka re­a­ly­bės, neat­si­žvel­gia­ma į gy­ven­to­jų, ypač pen­si­nin­kų, in­te­re­sus. Gat­vė ve­da į Pir­mo­jo Aly­taus ka­pi­nes, pra­šo­me ją iš­as­fal­tuo­ti jau 20 me­tų“, – kal­bė­jo Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jai.

Pa­gal Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės žvy­ruo­tų gat­vių stu­di­jos ei­liš­ku­mą, ki­tą­met nu­ma­to­ma tvar­ky­ti še­šias gat­ves. Iš jų dvi – Pir­ma­ja­me Aly­tu­je. Iš vi­so Aly­tu­je yra 125 žvy­ruo­tos gat­vės, di­džio­ji jų da­lis – is­to­ri­nė­je mies­to da­ly­je.

„Bet koks nu­sta­ty­tos tvar­kos kei­ti­mas ve­da į cha­o­są, o kri­te­ri­jai, ku­riais va­do­vau­jan­tis gat­vės su­ri­kiuo­tos į ei­lę, dau­gu­mai gy­ven­to­jų yra pri­im­ti­ni“, – sa­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Si­gi­tas Stumb­ras.

Mies­to va­do­vai taip pat pri­mi­nė aly­tiš­kiams, kad yra ga­li­my­bė pa­grei­tin­ti gat­vių as­fal­ta­vi­mą da­li­nio pri­si­dė­ji­mo bū­du, kai sa­vi­val­dy­bė den­gia pu­sę iš­lai­dų. Aly­tiš­kiai ak­ty­viai da­ly­vau­ja šio­je pro­gra­mo­je, tam jau pa­nau­do­ta be­veik vie­nas mi­li­jo­nas eu­rų.

Ki­tas va­rian­tas – teik­ti siū­ly­mą pro­jek­tui „Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vos“, ta­da pa­tys mies­tie­čiais ga­li spręs­ti, kaip pa­nau­do­ti da­lį biu­dže­to lė­šų. Šiuo at­ve­ju vie­nin­te­lis rei­ka­la­vi­mas – kad nu­ma­ty­ti dar­bai bū­tų at­lie­ka­mi vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, o ne pri­va­čiuo­se ar iš­nuo­mo­tuo­se skly­puo­se.

 Pra­šo ne­pa­mirš­ti ry­ti­nio pra­mo­nės pa­kraš­čio

„Pa­ty­rė­me stre­są dėl mo­kyk­los at­ei­ties, bet da­bar, kai iš­sau­go­jo­me Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­ją, ži­no­me, kad vis­kas mū­sų pa­čių ran­ko­se, ir su­sto­ti ne­ža­da­me“, – Aly­čio se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tis Vac­lo­vas Goš­tau­tas sa­kė, kad svars­to­ma ga­li­my­bė, jog Pir­ma­ja­me Aly­tu­je ga­lė­tų at­si­ras­ti gim­na­zi­ja. Tie­sa, kol kas tai – tik gy­ven­to­jų siū­ly­mas.

Šiuo me­tu da­lis Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pų yra per­duo­ta Aly­taus ben­druo­me­nės cen­trui, ja­me taip pat įsi­kū­ru­si ir Pir­mo­jo Aly­taus ben­druo­me­nė. Jos at­sto­vai klau­sė mies­to va­do­vų, ko­kios ga­li­my­bės gau­ti lė­šų šioms pa­tal­poms at­nau­jin­ti. Klau­si­mą ža­da­ma spręs­ti.

„Pir­ma­ja­me Aly­tu­je įsi­kū­ręs ry­ti­nis Aly­taus pra­mo­nės ra­jo­no pa­kraš­tys, ku­ris yra šiek tiek pri­mirš­tas. Ar ne­bū­tų ga­li­ma su­tvar­ky­ti Sa­kų, Miš­ki­nin­kų gat­vių ir ša­li­gat­vių, ap­švie­ti­mo, pa­gal­vo­ti apie Jiez­no gat­vės re­mon­tą?“ – klau­sė šio­je mies­to da­ly­je įsi­kū­ru­sios įmo­nės „Tan­kos“ di­rek­to­rius Aud­rius Dai­li­do­nis.

Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­jos Pal­my­ros Raš­kaus­kie­nės, pa­va­sa­rį nu­ma­to­ma tvar­ky­ti pen­kia­ša­lę (La­kū­nų, Sa­kų, Jiez­no, Miš­ki­nin­kų, Me­džio­to­jų gat­vių) san­kry­žą, ti­ria­mi eis­mo srau­tai.

Ge­di­mi­nas Je­ge­le­vi­čius siū­lė pa­si­rū­pin­ti A. Juo­za­pa­vi­čiaus gat­vės ruo­žo nuo Eže­rė­lio gat­vės iki Drus­ki­nin­kų gat­vės žie­do, ku­ris yra ne­ap­švies­tas ir ne­sau­gus pės­tie­siems, ap­švie­ti­mu. In­for­muo­ta, kad ki­tais me­tais pla­nuo­ja­mas reng­ti pro­jek­tas. 

Yra ge­ra ir blo­ga ži­nia: šil­dy­mas pin­ga, gy­ven­to­jų ma­žė­ja

Me­ras V.Gri­ga­ra­vi­čius Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jams pa­sa­ko­jo, kad mies­to la­bui ir šie­met bu­vo dir­ba­ma nuo­sek­liai, lai­kan­tis nu­si­sta­ty­tų pri­ori­te­tų: tvir­ti­na­mas Aly­taus kaip šei­mos mies­to įvaiz­dis, pri­trau­kia­mos in­ves­ti­ci­jos, tel­kia­ma ben­druo­me­nė, ma­ži­na­ma mies­to sko­la.

Ne­pai­sant pa­stan­gų stab­dy­ti emig­ra­ci­ją ir pa­kvies­ti gy­ven­to­jus grįž­ti, mies­tas to­liau trau­kia­si. Ly­gi­nant su 2015 me­tų ru­de­niu, gy­ven­to­jų Aly­tu­je su­ma­žė­jo pus­ket­vir­to tūks­tan­čio, šiuo me­tu aly­tiš­kių yra 56 tūkst. 324. Ma­žė­ja ir dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų, grįž­tan­čių­jų skai­čius kol kas sim­bo­liš­kas: per­nai – 128, šie­met – 213.

Ge­ro­ji ži­nia, ku­ri ga­lė­tų pa­ska­tin­ti su­grįž­ti iš­vy­ku­sius gy­ven­to­jus, yra ta, kad Aly­tu­je 30 proc. at­pi­go šil­dy­mas, ir šiuo me­tu Dzū­ki­jos sos­ti­nė at­si­dū­rė pi­giau­sių mies­tų de­šim­tu­ke. Me­ras pa­brė­žė, kad šil­dy­mo kaš­tus ti­ki­ma­si dar su­ma­žin­ti po to, kai bus baig­ti teis­mi­niai gin­čai ir sa­vi­val­dy­bė pe­rims ši­lu­mos ūkį sa­vo ži­nion.

Esa­me so­cia­li­nių ino­va­ci­jų ly­de­riai

Apie po­ky­čius švie­ti­mo, kul­tū­ros, so­cia­li­nė­je sri­ty­se pa­sa­ko­jo vi­ce­me­rė Va­lė Gi­bie­nė. Ji pa­si­džiau­gė, kad Aly­tus Lie­tu­vo­je ir to­liau gar­sė­ja kaip so­cia­li­nių ino­va­ci­jų ly­de­ris. Mū­sų mies­te gy­vuo­ja sen­jo­rų dar­že­lis, ne­įga­lių­jų ke­pyk­lė­lė, pui­kių at­si­lie­pi­mų su­lau­kė pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je pra­dė­ta teik­ti as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­ga – pa­gal­ba ne­įga­lie­siems, la­bai sėk­min­gai gy­vuo­jan­ti Skan­di­na­vi­jo­je, o pas mus vi­siš­ka nau­jie­na. Šiais me­tais Aly­tu­je ati­da­ry­ti sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mai Ulo­nų gat­vė­je, juo­se įreng­ti būs­tai so­cia­li­nę at­skir­tį pa­ty­ru­siems žmo­nėms.

Daug dė­me­sio Aly­tu­je šie­met skir­ta ir švie­ti­mo įstai­gų ap­lin­kos ge­ri­ni­mui – pu­sė mi­li­jo­no eu­rų iš­leis­ta prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų vir­tu­vė­lių ir sa­ni­ta­ri­nių maz­gų at­nau­ji­ni­mui. Dau­ge­lis jų re­no­vuo­ta pir­mą kar­tą nuo pa­sta­ty­mo prieš pu­sę šim­to me­tų.

Šie­met su­tvar­ky­tos Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro per­si­ren­gi­mo ka­bi­nos, du­šai – dėl pras­tos jų būk­lės čia ne­bu­vo ga­li­ma reng­ti tarp­tau­ti­nių var­žy­bų.

Kal­bė­da­ma apie svei­ka­tos sri­tį, vi­ce­me­rė pri­mi­nė gy­ven­to­jams, kad Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je jau ki­tais me­tais pra­dės veik­ti nau­ja­sis mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fas, ku­riam įsi­gy­ti mies­to sa­vi­val­dy­bė sky­rė lė­šų. 

At­nau­jin­ta treč­da­lis vaiz­do ka­me­rų

Ki­tą­met bus pra­dė­ta Ulo­nų ir San­tai­kos gat­vių re­konst­ruk­ci­ja – be­ne di­džiau­sias mies­to tvar­ky­mo pro­jek­tas per at­ei­nan­čius pen­ke­rius me­tus, už­mo­ju pri­lygs­tan­tis pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­to sta­ty­boms. Čia bus pa­klo­ta gar­są su­ge­rian­ti dan­ga, įreng­tos žie­di­nės san­kry­žos (iš­tir­ti ir įver­tin­ti eis­mo srau­tai), nau­ji ša­li­gat­viai, dvi­ra­čių ta­kai, įreng­ti ati­tva­rai.

Vie­nas ryš­kes­nių, ge­riau­siai ma­to­mų Aly­tu­je įgy­ven­din­tų pro­jek­tų yra Jot­vin­gių gat­vės re­konst­ruk­ci­ja. „Vi­sas cen­tras taps vie­nin­go di­zai­no pa­vyz­džiu, ko­kiu jau da­bar yra Jot­vin­gių gat­vė“, - tei­gė T. Ta­mu­le­vi­čius. 

Per 22 tūkst. kvad­ra­ti­nių met­rų – tiek ta­kų ir ša­li­gat­vių bu­vo su­tvar­ky­ta ar at­nau­jin­ta per šiuos me­tus įvai­riuo­se Aly­taus gy­ve­na­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se. Vi­ce­me­ras tai va­di­no žy­miu pro­gre­su ir pa­ti­ki­no, kad ar­ti­miau­siu me­tu to­kio dė­me­sio ta­kams gal jau ir ne­rei­kės, nes ap­lin­ka žy­miai pa­ge­rė­jo.

Po­ky­čiai vyks­ta Pra­mo­nės par­ke. Įmo­nė „Vek­tro­na“ jau bai­gia sta­ty­bas, bus ati­da­ry­ta nau­ja „Glass LT“ ga­myk­la. Šios įmo­nės mies­te ža­da su­kur­ti dau­giau nei du šim­tus dar­bo vie­tų, ta­čiau vi­ce­me­ras ra­gi­na gal­vo­ti apie at­ei­tį ir dar di­des­nes in­ves­ti­ci­jas, ku­rioms bū­ti­ni di­des­ni že­mės skly­pai. To­kių Pra­mo­nės par­ke ne­be­li­ko. Ka­dan­gi kal­ba­ma apie tai, kad Pie­tų Lie­tu­vo­je tu­rė­tų at­si­ras­ti lais­vo­ji eko­no­mi­nė zo­na, T.Ta­mu­le­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad Aly­tus ne­ga­li pra­leis­ti pro­gos.

Ma­žiau ma­to­mi, bet svar­būs dar­bai – at­nau­jin­ta treč­da­lis mies­te esan­čių vaiz­do ka­me­rų, ku­rių vaiz­do ko­ky­bė bu­vo abe­jo­ti­na, per­da­žy­ta 1 tūkst. ap­švie­ti­mo stul­pų, re­no­vuo­ja­mi dau­gia­bu­čiai – 15 ben­dri­jų šiuo me­tu yra vie­na­me ar ki­ta­me šio pro­ce­so eta­pe.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.