Aly­taus ug­nia­ge­siai – ant per­tvar­kos slenks­čio

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2018 Lapkritis 29
Algirdas Baut­ro­nis
Kaip sa­kė Aly­taus ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos viršininkas Algirdas Baut­ro­nis, po re­or­ga­ni­za­ci­jos sie­kia­ma su­vie­no­din­ti at­ly­gi­ni­mus vi­siems ša­lies ug­nia­ge­siams, ir tai yra tei­sin­ga, apie gais­rus bus pra­ne­ša­ma ne­pai­sant da­bar­ti­nių val­dy­bų te­ri­to­ri­jos: „Ga­liu pa­teik­ti kon­kre­tų pa­vyz­dį. Kai de­gė Bal­bie­riš­kio baž­ny­čia, nors mū­sų ant­roji ko­man­da ar­čiau nei Prie­nai, bet apie gais­rą in­for­ma­ci­ją ga­vo­me pas­ku­ti­niai.“  Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus ap­skri­ties prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo val­dy­ba gy­vuos tik iki šių me­tų pa­bai­gos. Nuo sau­sio ji taps tar­ny­ba, pa­val­džia Vil­niaus prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo val­dy­bai. Jau nuo rug­sė­jo da­lis Dzū­ki­jos sos­ti­nės ug­nia­ge­sių ir ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų yra ga­vę pra­ne­ši­mus apie at­lei­di­mą iš dar­bo dėl re­or­ga­ni­za­ci­jos.

„Sie­kia­ma su­ge­ne­ruo­ti vi­di­nius re­sur­sus“

Bir­že­lio pa­bai­go­je Vy­riau­sy­bė pri­ėmė nu­ta­ri­mą dėl Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­val­džių įstai­gų re­or­ga­ni­za­vi­mo. Va­do­vau­jan­tis šiuo nu­ta­ri­mu, de­šim­ty­je ša­lies ap­skri­čių vei­kian­čios prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos pra­ran­da at­ski­rą ju­ri­di­nį sta­tu­są, – tam­pa tie­sio­giai pa­val­džios Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tui.

Taip at­si­tin­ka nuo at­ei­nan­čio sau­sio 1-osios. Taip pat nuo 2019-ųjų sau­sio vie­toj vi­so­se – de­šim­ty­je – ša­lies ap­skri­čių vei­kian­čių ug­nia­ge­sių val­dy­bų lie­ka pen­kios. Jos be ju­ri­di­nio as­mens sta­tu­so veiks Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je.

Aly­taus ap­skri­ties prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo val­dy­ba, ku­riai da­bar yra pa­val­džios tar­ny­bos Drus­ki­nin­kuo­se, Laz­di­juo­se ir Va­rė­no­je, tam­pa pa­val­džia tar­ny­ba Vil­niaus prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo val­dy­bai. Šiai val­dy­bai tie­sio­giai bus pa­val­džios ir tar­ny­bos Drus­ki­nin­kuo­se, Laz­di­juo­se bei Va­rė­no­je.

„To­kia per­tvar­ka sie­kia­ma su­ge­ne­ruo­ti vi­di­nius re­sur­sus, op­ti­mi­zuo­jant val­dy­mą lė­šas skir­ti pa­grin­di­nėms funk­ci­joms vyk­dy­ti ir pa­rei­gū­nų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti“, – sa­kė vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­ras, ku­ruo­jan­tis tei­sė­sau­gos tar­ny­bų dar­bą, Čes­lo­vas Mul­ma.

Pa­gal Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas iki 2020-ųjų yra įsi­pa­rei­go­jęs ug­nia­ge­siams at­ly­gi­ni­mus pa­di­din­ti 30 proc., tad ne­at­si­tik­ti­nai ima­ma­si re­or­ga­ni­za­ci­jos ir ieš­ko­ma vi­di­nių re­sur­sų.

„Reorganizavus departamentui paval­džias įstaigas ir centra­lizavus bendrąsias funkcijas, pa­gerės veiklos koordinavimas, sumažės valstybės biudžeto lėšų poreikis, jos bus efektyviau paskirstomos. Tikimasi, kad daugelį problemų padės spręsti kitų metų finansavimas. Juolab, kad vyks­tanti reorganizacija sudarys gali­mybę sumažinti ir neužimtų ugniagesių gelbėtojų pareigybių skaičių“, – apie reorganizaciją pasakojo Prieš­gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direk­torius Kęs­tutis Lukošius.

Jo tvirtinimu, panaikinus apie 90 pareigybių, susijusių su vadovavimo ir bendrosiomis funkcijomis, planuojama per metus sutaupyti apie 1,8 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų, kurios bus panaudotos darbuotojų darbo užmokesčiui didinti.

Aly­taus ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos vir­ši­nin­ko Al­gir­do Baut­ro­nio tei­gi­mu, apie da­bar­ti­nės per­tvar­kos gai­res su­ži­no­ta maž­daug prieš pus­me­tį, o daliai dar­buo­to­jų pra­ne­ši­mai apie at­lei­di­mą iš dar­bo nuo at­ei­nan­čio sau­sio pra­džios įteik­ti rug­sė­jį.

Pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je Aly­taus ug­nia­ge­sių val­dy­ba iš de­par­ta­men­to ga­vo nuo sau­sio Vil­niaus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos su­dė­ty­je veik­sian­čios Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gy­bių są­ra­šą.

Di­džio­ji da­lis sta­tu­ti­nių pa­rei­gū­nų ga­li bū­ti ra­mūs

Šiuo me­tu Aly­taus ap­skri­ties prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo val­dy­bo­je kar­tu su tar­ny­bo­mis Drus­ki­nin­kuo­se, Laz­di­juo­se ir Va­rė­no­je yra 259 eta­tai. Po re­or­ga­ni­za­ci­jos jų su­ma­žė­ja 15 – iki 244.

Val­dy­bos cen­tre Aly­tu­je da­bar yra 121 sta­tu­ti­nis pa­rei­gū­nas, o po re­or­ga­ni­za­ci­jos lie­ka 114.

Kaip tvir­ti­no A.Baut­ro­nis, di­džio­ji da­lis sta­tu­ti­nių pa­rei­gū­nų ga­li bū­ti ra­mūs, jie dirbs ir po re­or­ga­ni­za­ci­jos, iš­lie­ka abi ug­nia­ge­sių ko­man­dos, pa­rei­gy­bių su­ma­žin­ta Ad­mi­nist­ra­ci­nia­me ir Ope­ra­ci­nio va­do­va­vi­mo sky­riuo­se, ne­be­lie­ka Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros sky­riaus vir­ši­nin­ko.

Val­dy­bos vir­ši­nin­kas įsi­ti­ki­nęs, kad dar­buo­to­jams bus pa­siū­ly­tas dar­bas Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to sis­te­mo­je, ta­čiau ki­tas klau­si­mas, ar žmo­nės su to­kiais pa­siū­ly­mais su­tiks.

Ar de­šimt­me­tį Aly­taus ug­nia­ge­siams va­do­vau­jan­tis A.Baut­ro­nis ti­ki­si su­lauk­ti pa­siū­ly­mo va­do­vau­ti po re­or­ga­ni­za­ci­jos lik­sian­čiai Aly­taus prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai? „Šian­dien apie tai dar anks­ti kal­bė­ti. Pa­lau­kim me­tų pa­bai­gos“, – pa­reiš­kė da­bar­ti­nės Aly­taus ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos vir­ši­nin­kas.

Ko­kių pri­va­lu­mų įžvel­gia­ma?

Kaip sa­kė A.Baut­ro­nis, po re­or­ga­ni­za­ci­jos sie­kia­ma su­vie­no­din­ti at­ly­gi­ni­mus vi­siems ša­lies ug­nia­ge­siams, ir tai yra tei­sin­ga, apie gais­rus bus pra­ne­ša­ma ne­pai­sant da­bar­ti­nių val­dy­bų te­ri­to­ri­jos: „Ga­liu pa­teik­ti kon­kre­tų pa­vyz­dį. Kai de­gė Bal­bie­riš­kio baž­ny­čia, nors mū­sų ant­roji ko­man­da ar­čiau nei Prie­nai, bet apie gais­rą in­for­ma­ci­ją ga­vo­me pas­ku­ti­niai.“

Po re­or­ga­ni­za­ci­jos iš­gry­ni­nus pa­rei­gū­nų funk­ci­jas ir vie­ti­niuo­se pa­da­li­niuo­se at­si­sa­kius ad­mi­nist­ra­vi­mo, ūki­nių klau­si­mų spren­di­mo ti­ki­ma­si pa­ge­rin­ti ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų tei­kia­mas pa­slau­gas.

Da­bar­ti­nio Aly­taus ug­nia­ge­sių va­do­vo pa­ste­bė­ji­mu, ma­žė­ja gy­ven­to­jų, tu­ri trauk­tis ir juos ap­tar­nau­jan­čios struk­tū­ros, tai lo­giš­ka, o šiuo at­ve­ju ne­nu­ken­tės nei ug­nia­ge­sių pa­gal­bos lau­kian­tie­ji, nei tie­sio­giai dir­ban­tie­ji gais­ruo­se.

  Komentaras

  kai Lietuva ruosesi pirmininkauti Europos Sajungai buvo priimta daugiatukstantine valdininku ,,armija'' baigesi pirmininkavimas , visi liko, o buvo kalbama,kad jie dirbs laikinai. Sumazinkite Seimo nariu skaiciu iki 70 vistiek jie nieko gero Lietuvai nesprendzia ,zaidzia ir losia kortomis kompiuteryje ,o Lietuvoje gyventoju sumazejo. Mazina ir daro pertvarka reikalingiausioje tarnyboje Priesgaisrineje ir gelbejimo ,gaisru nemazeja ,nelaimiu irgi nemazeja .Yra kur mazinti ,sumazinkite biuokratus,valdininkija.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.