Gim­na­zis­tai gi­li­na­si į su­dė­tin­gas do­no­rys­tės te­mas

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (0)
2018 Lapkritis 29
Gydytoja Dalia  Labukienė
Gydytoja Dalia  Labukienė dializėje dirba jau 12 metų, o jos praktikoje taikėsi ir tokių pacientų, kurie procedūrą pasirinko kaip gyvenimo būdą – nelaukia eilėje inksto transplantacijos.  Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. 
Dia­li­zė – uni­ka­li me­di­ci­nos pro­ce­dū­ra, lei­džian­ti inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu ser­gan­tiems pa­cien­tams iš­sau­go­ti gy­vy­bę ir gy­ven­ti vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą. Ži­no­ma, įstai­go­je „Nef­ro­vi­ta“ ap­si­lan­kę ir po he­mo­dia­li­zės sa­lę pa­si­dai­rę, ne­jau­kiai di­de­les ada­tas bei ki­to­kią me­di­ci­nos įran­gą iš ar­ti ap­žiū­rė­ję aly­tiš­kiai gim­na­zis­tai yra įsi­ti­ki­nę, kad jiems nie­ka­da ne­teks čia at­si­dur­ti. Ta­čiau gy­ve­ni­me nu­tin­ka vi­saip. Tai pui­kiai ži­no VO „Da­lia“, vie­ni­jan­čios li­go­nius, su­si­ju­sius su or­ga­nų per­so­di­ni­mu, va­do­vė Vi­da Bie­liū­nai­tė, pa­ti dia­li­zę pa­ty­ru­si 15 me­tų, o šian­dien jos pa­tir­tis la­bai svar­bi ne tik ser­gan­tie­siems, bet ir svei­kie­siems.

Dau­giau su­ži­no­ti apie krau­jo ir or­ga­nų do­no­rys­tę pra­var­tu vi­siems, nes spren­di­mus kar­tais ga­li tek­ti pri­im­ti ne­ti­kė­tai. Pro­jek­to „Ne­at­ly­gin­ti­na do­no­rys­tė 2018“ va­do­vė, eti­kos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Mei­lė Pla­tū­kie­nė ir bio­logijos mokytoja Jūratė Vailio­nienė drau­ge su Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos gim­na­zis­tais gi­li­na­si į su­dė­tin­gas do­no­rys­tės te­mas, ku­rios yra ak­tu­a­lios ir pa­aug­liams, jau­ni­mui.

Šį­kart moks­lei­viai lan­kė­si pri­va­čio­je gy­dy­mo įstai­go­je „Nef­ro­vi­ta“, įsi­kū­ru­sio­je bu­vu­sio­je vai­kų po­li­kli­ni­ko­je. Tai – vie­na iš dvie­jų Aly­tu­je esan­čių gy­dy­mo įstai­gų, ku­rio­je at­lie­ka­mos dia­li­zės pro­ce­dū­ros (ant­ro­ji – Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė).

„Dar­bo už­ten­ka vi­siems“, – sa­ko gy­dy­to­ja Da­lia La­bu­kie­nė, dvy­li­ka me­tų dir­ban­ti dia­li­zių sky­riu­je. Ben­dro­sios prak­ti­kos gy­dy­to­jos spe­cia­li­za­ci­ją įgi­ju­si me­di­kė ne­si­ti­kė­jo, kad pa­suks į nef­ro­lo­gi­ją. Anuo­met stu­di­jų me­tais apie dia­li­zes stu­den­tams bu­vo pa­sa­ko­ja­ma tiek, kad jie ži­no­jo, ku­rio­je kli­ni­kų vie­to­je yra at­lie­ka­ma ta pro­ce­dū­ra. Dia­li­zuo­tis, de­ja, ga­lė­jo to­li gra­žu ne vi­si pa­cien­tai – bu­vo tai­ko­mas am­žiaus ap­ri­bo­ji­mas iki 65 me­tų, pa­ren­ka­mi tie, ku­rie ga­lė­jo ti­kė­tis su­lauk­ti sėk­min­gos transp­lan­ta­ci­jos.

Šian­dien me­di­ci­na nu­žings­nia­vo to­li į prie­kį, ir dia­li­zės yra at­lie­ka­mos vi­siems, ku­riems to­kios pro­ce­dū­ros rei­kia, o jas ap­mo­ka Vals­ty­bi­nė li­go­nių ka­sa. Pro­ce­dū­ros kai­na – 123 eu­rai, „Nef­ro­vi­to­je“ jų at­lie­ka­ma 13 per die­ną, įstai­ga šiuo me­tu tu­ri 22 pa­cien­tus. Me­di­kai juos vi­sus pui­kiai pa­žįs­ta, ži­no ne tik me­di­ci­ni­nes, bet ir so­cia­li­nes pro­ble­mas, tai­gi ben­dra­vi­mas yra la­bai glau­dus ir pa­cien­tams ypač rei­ka­lin­gas.

Dia­li­zės pro­ce­dū­ros at­lie­ka­mos die­nos sta­cio­na­re, o tai reiš­kia, kad pa­cien­tai čia pra­lei­džia 3–4 va­lan­das ir iš­vyks­ta na­mo. Yra dir­ban­čių, ku­rie sėk­min­gai de­ri­na sa­vo gra­fi­ką, nors per sa­vai­tę bū­ti­na at­lik­ti net tris dia­li­zes.

Gy­dy­to­ja D.La­bu­kie­nė ro­do sky­riu­je esan­čią šiuo­lai­kiš­ką van­dens va­ly­mo įran­gą – tai ir yra bran­giau­sia pro­ce­dū­ros da­lis, o kai dia­li­zėms bu­vo nau­do­ja­mas ne­iš­va­ly­tas van­duo, aly­tiš­kiams te­ko va­ži­nė­ti į Ma­ri­jam­po­lę. Da­bar po pro­ce­dū­ros sa­vi­jau­ta yra kur kas ge­res­nė.

Vy­riau­siam „Nef­ro­li­tos“ pa­cien­tui – 90 me­tų, yra te­kę dia­li­zuo­ti ir vai­kus, nors įpras­tai jiems ši pro­ce­dū­ra at­lie­ka­ma Kau­no kli­ni­ko­se. „Šian­dien inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mas jau nė­ra mir­ties nuosp­ren­dis. Svar­bu ne­pa­ni­kuo­ti, nes transp­lan­ta­ci­ja Lie­tu­vo­je yra la­bai aukš­to ly­gio. Džiu­gu tai, kad nė vie­nas transp­lan­tuo­tas pa­cien­tas pas mus ne­be­grį­žo, jie gy­ve­na vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą, nors ir var­to­ja imu­ni­te­tą slo­pi­nan­čių vais­tų“, – sa­ko gy­dy­to­ja D.La­bu­kie­nė.

Pro­jek­to „Ne­at­ly­gin­ti­na do­no­rys­tė 2018“ veik­los nu­ma­ty­tos iki me­tų pa­bai­gos. Jo bai­gia­ma­sis ak­cen­tas – kas­me­tis kon­kur­sas moks­lei­viams „Do­va­no­ki­me vil­tį gy­ven­ti“. Ja­me da­ly­vaus mo­kyk­lų ko­man­dos, ku­rios vyk­do švie­tė­jiš­ką dar­bą sa­vo ben­druo­me­nė­se, moks­lei­viai ska­ti­na­mi pa­tys do­mė­tis do­no­rys­te, svei­ka gy­ven­se­na ir skleis­ti šią in­for­ma­ci­ją ap­lin­ki­niams.

Bai­gia­ma­sis kon­kur­so eta­pas vyks gruo­džio 13 die­ną. Mo­kyk­los pri­sta­tys nu­veik­tus dar­bus, var­žy­sis ži­nių bei kū­ry­bi­nių už­duo­čių kon­kur­se, o ko­man­dos nu­ga­lė­to­jos lau­kia la­bai vi­lio­jan­tis pri­zas, ta­čiau koks jis bus – or­ga­ni­za­to­riai kol kas ne­at­sklei­džia.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.