Nr. 135 (13217)

2018-11-27

„Alytaus naujienų“ numeryje 135 (13217) skaitykite:

  • Aly­tu­je ge­ni­mi me­džiai  
  • Dai­nų slė­ny­je – lais­va­lai­kio in­fra­struk­tū­ros ele­men­tai 
  • Ar kul­tū­ra ga­li bū­ti pro­pa­gan­dos įran­kiu? 
  • „Swed­bank”: kiek lie­tu­viams rei­kia lai­ko nuo­sa­vam būs­tui įsi­gy­ti? 
  • Iš res­pub­li­ki­nio kon­kur­so – su an­tra vie­ta 
  • Ge­riau­siam lie­tu­vių au­to­riaus teks­tui – Jur­gio Kun­či­no, o už­sie­nie­čio – „Už­ėjau pas drau­gą”
  •  Plan­še­ti­nis kom­piu­te­ris šven­čia pil­na­me­tys­tę: kas pa­si­kei­tė per 18 me­tų? pre­mi­jos 
  • Dirb­ti­nis in­te­lek­tas at­sklei­dė aiš­kiau­siai kal­ban­čius TV ži­nių ve­dė­jus  
  • Alytaus rajono kon­ser­va­to­riai stoja prie rinkimų starto 
  • Festivalis taškėsi prizais, bet didžiausias jo apdovanojimas – susitikimas su žiūrovais
Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­ga iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą apie at­lik­tą ty­ri­mą pa­gal vie­nos aly­tiš­kės skun­dą dėl jos bui­ties ir gy­ve­ni­mo są­ly­gų pa­tik­ri­ni­mo sie­kiant pri­im­ti...
Bai­gė­si sep­tin­ta­sis pro­fe­sio­na­lių te­at­rų fes­ti­va­lis COM•ME­DIA, ku­rio kon­kur­si­nė­je pro­gra­mo­je bu­vo pa­ro­dy­ta net 14 spek­tak­lių. Už­da­ry­mo me­tu iš­da­ly­tos 7...
Gy­vas trum­po­sios pro­zos žo­dis iš jų au­to­rių lū­pų tie­siai į aly­tiš­kių au­sis – toks fe­no­me­na­lus kul­tū­ros reiš­ki­nys jau 16 me­tų ap­lan­ko Aly­tų. „Im­bie­ro va­ka­rų“ idė­jos...
Antradienio rytą Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje kilus gaisrui teko evakuoti beveik pusę tūkstančio mokinių ir per trisdešimt personalo darbuotojų. Malšinti gaisro atskubėjo šešios ugniagesių...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.