Nr. 135 (13217)

2018-11-27
Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­ga iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą apie at­lik­tą ty­ri­mą pa­gal vie­nos aly­tiš­kės skun­dą dėl jos bui­ties ir gy­ve­ni­mo są­ly­gų pa­tik­ri­ni­mo sie­kiant pri­im­ti...
Bai­gė­si sep­tin­ta­sis pro­fe­sio­na­lių te­at­rų fes­ti­va­lis COM•ME­DIA, ku­rio kon­kur­si­nė­je pro­gra­mo­je bu­vo pa­ro­dy­ta net 14 spek­tak­lių. Už­da­ry­mo me­tu iš­da­ly­tos 7...
Gy­vas trum­po­sios pro­zos žo­dis iš jų au­to­rių lū­pų tie­siai į aly­tiš­kių au­sis – toks fe­no­me­na­lus kul­tū­ros reiš­ki­nys jau 16 me­tų ap­lan­ko Aly­tų. „Im­bie­ro va­ka­rų“ idė­jos...
Antradienio rytą Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje kilus gaisrui teko evakuoti beveik pusę tūkstančio mokinių ir per trisdešimt personalo darbuotojų. Malšinti gaisro atskubėjo šešios ugniagesių...

„Alytaus naujienų“ numeryje 135 (13217) skaitykite:

  • Aly­tu­je ge­ni­mi me­džiai  
  • Dai­nų slė­ny­je – lais­va­lai­kio in­fra­struk­tū­ros ele­men­tai 
  • Ar kul­tū­ra ga­li bū­ti pro­pa­gan­dos įran­kiu? 
  • „Swed­bank”: kiek lie­tu­viams rei­kia lai­ko nuo­sa­vam būs­tui įsi­gy­ti? 
  • Iš res­pub­li­ki­nio kon­kur­so – su an­tra vie­ta 
  • Ge­riau­siam lie­tu­vių au­to­riaus teks­tui – Jur­gio Kun­či­no, o už­sie­nie­čio – „Už­ėjau pas drau­gą”
  •  Plan­še­ti­nis kom­piu­te­ris šven­čia pil­na­me­tys­tę: kas pa­si­kei­tė per 18 me­tų? pre­mi­jos 
  • Dirb­ti­nis in­te­lek­tas at­sklei­dė aiš­kiau­siai kal­ban­čius TV ži­nių ve­dė­jus  
  • Alytaus rajono kon­ser­va­to­riai stoja prie rinkimų starto 
  • Festivalis taškėsi prizais, bet didžiausias jo apdovanojimas – susitikimas su žiūrovais
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.