Spe­cia­lis­tų ne­są­ži­nin­gu­mas ar ada­tos ieš­ko­ji­mas šie­no ku­pe­to­je?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2018 Lapkritis 27
Kompensacijos
Kom­pen­sa­ci­jų už šil­dy­mą ir karš­tą bei šal­tą van­de­nį ga­vė­jų Aly­tu­je yra daug ir jiems ski­ria­ma ne­ma­žai vie­ti­nio biu­dže­to lė­šų. Pa­vyz­džiui, per­nai to­kias kom­pen­sa­ci­jas ga­vo 4 tūkst. 800 aly­tiš­kių šei­mų, ar­ba dau­giau nei 6 tūkst. as­me­nų, o jiems iš­mo­kė­ta dau­giau nei 500 tūkst. eu­rų.                                 Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­ga iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą apie at­lik­tą ty­ri­mą pa­gal vie­nos aly­tiš­kės skun­dą dėl jos bui­ties ir gy­ve­ni­mo są­ly­gų pa­tik­ri­ni­mo sie­kiant pri­im­ti spren­di­mą ski­riant kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą bei karš­tą ir šal­tą van­de­nį. Mo­te­ris skun­de reiš­kė pa­si­pik­ti­ni­mą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus spe­cia­lis­tais, ku­rie, no­rė­da­mi at­lik­ti pa­tik­ri­ni­mą ir ne­ra­dę jos na­muo­se, raš­tą su pri­va­čia in­for­ma­ci­ja pa­li­ko laip­ti­nė­je, už­kiš­tą už jos bu­to du­rų. Taip pat jai nuo­sta­bą kė­lė kai ku­rie šio sky­riaus ne­pa­teik­ti do­ku­men­tai dėl ne­ski­ria­mos kom­pen­sa­ci­jos. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius jau Sei­mo kon­tro­lie­riams at­lie­kant ty­ri­mą pa­to­bu­li­no in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mą apie pa­tik­ri­ni­mų me­tu ne­ran­da­mus as­me­nis, o mi­nė­tu at­ve­ju aly­tiš­kė kom­pen­sa­ci­ją pra­ra­do ne to­dėl, kad per bui­ties ir gy­ve­ni­mo są­ly­gų pa­tik­ri­ni­mą jos ne­ras­ta na­muo­se.

Aly­tiš­kė pra­ra­do pus­me­čio kom­pen­sa­ci­jas

Pen­si­nio am­žiaus aly­tiš­kė, pa­ra­šiu­si skun­dą Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gai, kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą ir karš­tą bei šal­tą van­de­nį gau­na jau maž­daug aš­tuo­ne­rius me­tus. Ne­sėk­min­gas jai bu­vo per­nykš­tis pas­ku­ti­nis pus­me­tis, – už šį lai­ko­tar­pį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius mo­te­riai ne­sky­rė kom­pen­sa­ci­jos.

Tuo­met ji ir pa­ra­šė skun­dą Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gai. Ka­dan­gi So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius iš dau­gia­bu­čio na­mo ben­dri­jos ga­vo ofi­cia­lų pra­ne­ši­mą, jog kar­tu su kom­pen­sa­ci­jų ga­vė­ja gy­ve­na ir jos sū­nus, taip pat per at­lie­ka­mą bui­ties ir gy­ve­ni­mo są­ly­gų pa­tik­ri­ni­mą mo­ters ne­ras­ta na­muo­se, aly­tiš­kė skun­de nu­ro­dė jos ne­ten­ki­nan­čias ap­lin­ky­bes.

Skun­dė­si ne­su­lau­ku­si at­sa­ky­mo iš So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus į klau­si­mą, kiek kar­tų ją ga­li ap­lan­ky­ti sū­nus, kad bū­tų ne­pra­ran­da­mos kom­pen­sa­ci­jos. Taip pat ne­su­lau­ku­si at­sa­ky­mo iš sa­vi­val­dy­bės dėl ne­tiks­liai nu­ro­dy­tos prie­žas­ties, ko­dėl ne­ski­ria­mos kom­pen­sa­ci­jos.

O be­ne di­džiau­sią pyk­tį aly­tiš­kei su­kė­lė už bu­to du­rų pa­lik­tas So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus dar­buo­to­jų raš­tas apie tai, kad ji bui­ties ir gy­ve­ni­mo są­ly­gų pa­tik­ri­ni­mo me­tu ne­bu­vo ras­ta na­muo­se. At­seit taip bu­vo pa­žeis­tas jos pri­va­tu­mas, nes pa­lik­tą raš­tą už du­rų ga­lė­jo per­skai­ty­ti pa­ša­li­niai as­me­nys, ir taip bū­tų su­ži­no­ta apie jos so­cia­li­nę pa­dė­tį.

Ką nu­sta­tė kon­tro­lie­riai?

Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­ga, at­li­ku­si pa­tik­ri­ni­mą pa­gal aly­tiš­kės skun­dą, nu­sta­tė, kad mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų veiks­mai at­lie­kant gy­ven­to­jos bui­ties ir gy­ve­ni­mo są­ly­gų pa­tik­ri­ni­mą bei pri­imant spren­di­mą dėl so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­ri­mo pa­žei­dė ge­ro­jo vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo prin­ci­pą.

Su­abe­jo­ta šių dar­buo­to­jų są­ži­nin­gu­mu, kom­pe­ten­ci­ja. Sei­mo kon­tro­lie­riams ir gy­ven­to­jai bu­vo pa­teik­ti skir­tin­gi, ta­čiau tos pa­čios da­tos ir ana­lo­giš­ką re­gist­ra­ci­jos nu­me­rį tu­rin­tys do­ku­men­tai. Įver­ti­nus su­ra­šy­to pra­ne­ši­mo apie ap­si­lan­ky­mą tu­ri­nį nu­sta­ty­ta, kad jis ne­bu­vo įdė­tas į vo­ką ir bu­vo pa­lik­tas tie­siog laip­ti­nė­je. Sei­mo kon­tro­lie­rių ver­ti­ni­mu, to­kia in­for­ma­ci­ja lai­ky­ti­na as­mens duo­me­ni­mis ir ne­ga­li bū­ti pri­ei­na­ma bet ku­riam as­me­niui be pa­ties duo­me­nų sub­jek­to su­ti­ki­mo.

At­si­žvel­giant į ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­tas ap­lin­ky­bes, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vams re­ko­men­duo­ta už­tik­rin­ti, kad pa­tei­kus pra­šy­mus so­cia­li­nei pa­ra­mai gau­ti bū­tų ga­ran­tuo­ja­mas tin­ka­mas to­kių pra­šy­mų nag­ri­nė­ji­mas. O šiuo kon­kre­čiu at­ve­ju ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vams re­ko­men­duo­ta at­lik­ti at­sa­kin­gų vals­ty­bės tar­nau­to­jų tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo ty­ri­mą.

Kaip su­re­a­ga­vo sa­vi­val­dy­bė?

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Ak­vi­lė Vo­ve­rie­nė, dar Sei­mo kon­tro­lie­riams at­lie­kant ty­ri­mą, bu­vo pa­keis­ta in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mo tvar­ka apie as­me­nis, ku­rių ne­ran­da­me bui­ties ir gy­ve­ni­mo są­ly­gų pa­tik­ri­ni­mo me­tu: „Da­bar jokių pranešimų ne­be­pa­lie­ka­me už du­rų. Juos įde­da­me ar­ba į tvar­kin­gas pa­što dė­žu­tes, ar­ba apie tai, kad kom­pen­sa­ci­jų ga­vė­jų ne­ran­da­me na­muo­se, pra­ne­ša­me, pa­vyz­džiui, te­le­fo­nu, su jais deriname pakartotinio at­vykimo laiką. Vi­si da­ro­me klai­dų ir iš jų mo­ko­mės. Ta­čiau įsta­ty­miš­kai tu­ri­me tei­sę  apie to­kius pa­tik­ri­ni­mus iš anks­to ne­in­for­muo­ti. Ant­raip ne­bū­tų nu­sta­to­ma Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems as­me­nims įsta­ty­mo pa­žei­di­mų.“

Va­do­vau­jan­tis mies­to ta­ry­bos pa­tvir­tin­tu šios pa­ra­mos sky­ri­mo ap­ra­šu, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius kar­tą per me­tus pa­tik­ri­na bui­ties ir gy­ve­ni­mo są­ly­gas tų so­cia­li­nės pa­ra­mos ga­vė­jų, ku­rie kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą ir van­de­nį gau­na dau­giau nei me­tus.

A.Vo­ve­rie­nės tei­gi­mu, as­mens ne­bu­vi­mas na­muo­se pa­tik­ri­ni­mo me­tu nė­ra pa­grin­das ne­skir­ti kom­pen­sa­ci­jų, iš­sky­rus at­ve­jus, kai as­muo pik­ty­biš­kai at­si­sa­ko ar­ba ne­su­da­ro są­ly­gų pa­tik­rin­ti bui­ties ir gy­ve­ni­mo są­ly­gas. Šiuo kon­kre­čiu at­ve­ju spren­di­mas ne­skir­ti kom­pen­sa­ci­jų bu­vo pri­im­tas įver­ti­nus ne tik bui­ties ir gy­ve­ni­mo są­ly­gų pa­tik­ri­ni­mo ak­tus, bet ir ki­tas ap­lin­ky­bes.

So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja jas įvar­dy­ti at­si­sa­kė ne­no­rė­da­ma at­skleis­ti duo­me­nų apie kom­pen­sa­ci­jų ga­vė­ją, ku­ri jas šiuo me­tu jau gau­na. Ta­čiau iš Sei­mo kon­tro­lie­rių pa­žy­mos aiš­ku, kad pre­teks­tas jų ne­skir­ti už pra­ėju­sių me­tų pas­ku­ti­nį pus­me­tį bu­vo dau­gia­bu­čio ben­dri­jos pra­ne­ši­mas apie kar­tu su kom­pen­sa­ci­jų ga­vė­ja gy­ve­nan­tį sū­nų.

Kaip tvir­ti­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Gied­rius Ši­mas, pa­gal Sei­mo kon­tro­lie­rių re­ko­men­da­ci­ją dėl vie­nos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus dar­buo­to­jos veiks­mų bu­vo pra­dė­tas tar­ny­bi­nis ty­ri­mas, ta­čiau jis nu­trauk­tas, nes ji pa­da­rė tech­ni­nę klai­dą ir for­ma­laus po­bū­džio.

Ar šio­je si­tu­a­ci­jo­je yra sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų ne­są­ži­nin­gu­mo, ar Sei­mo kon­tro­lie­riams pa­vy­ko su­ras­ti ada­tą šie­no ku­pe­to­je, ar bu­vo pa­ten­kin­ti be­si­skun­džian­čios aly­tiš­kės in­te­re­sai? Kiek­vie­nas tu­ri sa­vą at­sa­ky­mą. Ta­čiau fak­tas tai, kad kom­pen­sa­ci­jų už šil­dy­mą ir karš­tą bei šal­tą van­de­nį ga­vė­jų Aly­tu­je yra daug ir jiems ski­ria­ma ne­ma­žai vie­ti­nio biu­dže­to lė­šų. Pa­vyz­džiui, per­nai to­kias kom­pen­sa­ci­jas ga­vo 4 tūkst. 800 aly­tiš­kių šei­mų, ar­ba dau­giau nei 6 tūkst. as­me­nų, o jiems iš­mo­kė­ta dau­giau nei 500 tūkst. eu­rų.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.