Fes­ti­va­lis taš­kė­si pri­zais, bet di­džiau­sias jo ap­do­va­no­ji­mas – su­si­ti­ki­mas su žiū­ro­vais

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (2)
2018 Lapkritis 27
Valė Gibienė, Vaidas Praspaliauskas, Rytis Saladžius
Festivalio COM•MEDIA globėja Valė Gibienė, aktoriai Vaidas Praspaliauskas ir  Rytis Saladžius, apdovanotas už geriausią vaidmenį Nacionalinio dramos teatro spektaklyje „Durys“.                         Zitos Stankevičienės nuotr.
Bai­gė­si sep­tin­ta­sis pro­fe­sio­na­lių te­at­rų fes­ti­va­lis COM•ME­DIA, ku­rio kon­kur­si­nė­je pro­gra­mo­je bu­vo pa­ro­dy­ta net 14 spek­tak­lių. Už­da­ry­mo me­tu iš­da­ly­tos 7 no­mi­na­ci­jos, bet, kaip pa­ste­bė­jo žiu­ri ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, ne­pri­klau­so­ma te­at­ro kri­ti­kė Kris­ti­na Steib­ly­tė, di­džiau­sias ap­do­va­no­ji­mas te­at­rams yra su­si­ti­ki­mas su žiū­ro­vais. Fes­ti­va­ly­je Aly­tu­je sa­lės bu­vo pil­nos, sa­vo spek­tak­lį fa­vo­ri­tą rin­ko ir žiū­ro­vai.

Ge­riau­siu fes­ti­va­lio spek­tak­liu ko­mi­si­ja iš­rin­ko Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos te­at­ro spek­tak­lį „Du­rys“ (rež. Jo Strømgren, Nor­ve­gi­ja).

„Ko­mi­si­ja ge­riau­sią spek­tak­lį rin­ko bal­suo­da­ma po dis­ku­si­jos. Su­ta­rė­me, kad „Du­rys“ šiais me­tais bu­vo vie­nas įdo­miau­sių fes­ti­va­lio spek­tak­lių. Ja­me nu­džiu­gi­no spren­di­mas sce­no­je su­bur­ti įvai­raus am­žiaus ir pa­tir­ties tru­pę, su­do­mi­no keis­ti veiks­mai ir įvy­kiai, su­jung­ti ne pa­sek­mės-prie­žas­ties ry­šiais, bet la­biau aso­cia­ty­viai. Ir pa­pir­ko vi­zu­a­lūs spren­di­mai“, – kal­bė­jo šių me­tų fes­ti­va­lio COM•ME­DIA ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė K.Steib­ly­tė.

Ge­riau­sios ak­to­rės var­das skir­tas Vik­to­ri­jai Kuo­dy­tei už Vik­to­ri­jos vaid­me­nį Vals­ty­bi­nio jau­ni­mo te­at­ro spek­tak­ly­je „Au­to­no­mi­ja“ (rež. Arpadas Schil­lin­gas). Nors ak­to­rė ap­do­va­no­ji­mų va­ka­re ne­da­ly­va­vo, ta­čiau te­at­ro ben­druo­me­nei at­siųs­ta­me laiš­ke ra­šo: „La­bai la­bai ne­ti­kė­ta bu­vo ži­nia, kad už „vai­ko“ vaid­me­nį ta­pau ap­do­va­no­ta. Man tai reiš­kia, kad ap­do­va­no­ji­mą ga­vo vai­kas, ku­ris su sa­vo dar ne­su­tep­tu pa­sau­liu ei­na į ne­ly­gią ko­vą su jau su­iru­siu pa­sau­liu ir ją lai­mi.“

Už Ry­to vaid­me­nį spek­tak­ly­je „Du­rys“ ge­riau­siu ak­to­riu­mi pri­pa­žin­tas Ry­tis Sa­la­džius. „La­bai ne­ti­kė­ta, ačiū Aly­tui ir fes­ti­va­liui, jis pra­skaid­ri­na ir pra­švie­si­na die­nas“, – sa­kė ak­to­rius, kar­tu dė­ko­jęs ir sa­vo sce­nos ko­le­goms.

Ge­riau­siu fes­ti­va­lio COM•ME­DIA re­ži­sie­riu­mi iš­rink­tas A.Schil­lin­gas, su­kū­ręs spek­tak­lį „Au­to­no­mi­ja“ (Vals­ty­bi­nis jau­ni­mo te­at­ras).

Pub­li­ka sa­vo sim­pa­ti­jas ati­da­vė Na­cio­na­li­nio Kau­no dra­mos te­at­ro kos­tiu­mi­nei ko­me­di­jai su far­so ele­men­tais „Aš – Mol­je­ras“ (rež. Ine­sa Pa­liu­ly­tė). At­si­im­da­ma ap­do­va­no­ji­mą re­ži­sie­rė kal­bė­jo apie žiū­ro­vo svar­bą te­at­re. „Žiū­ro­vas vi­sa­da tei­sus. Aš la­bai di­džiuo­juo­si, kad mū­sų spek­tak­lis bu­vo įver­tin­tas žiū­ro­vų“, – sa­kė I.Pa­liu­ly­tė, kvies­da­ma daž­niau vi­sus juok­tis, nes juo­kas yra gy­ve­ni­mo tęs­ti­nu­mas, o Lie­tu­vo­je juo­ko trūks­ta.

Fes­ti­va­lio kon­kur­si­nė pro­gra­ma šie­met bu­vo la­bai įvai­ri. Kaž­ką sau įdo­maus ga­lė­jo ras­ti skir­tin­go sko­nio, am­žiaus, pa­žiū­rų žiū­ro­vai. Bu­vo ga­li­my­bė su­si­pa­žin­ti ir su tri­mis už­sie­nio tru­pių dar­bais, iš ku­rių vie­nas pri­sta­tė Lie­tu­vo­je vis dar ma­žai pa­žįs­ta­mą nau­ją­jį cir­ką.

„Nors ne vi­sa­da at­ro­dė, kad į spek­tak­lius at­ėjo tie žmo­nės, ku­riems jie pir­miau­sia ir skir­ti, vis dėl­to vi­si bu­vo pri­im­ti la­bai šil­tai. Net ir dra­ma­tiš­kiau­si, to­liau­siai nuo ko­me­di­jos nu­to­lę dar­bai“, – tei­gė K.Steib­ly­tė.

Už­da­ry­mo me­tu sa­vo fa­vo­ri­tą pa­skel­bė ir jau­ni­mo ko­mi­si­ja, ver­ti­nu­si an­trą te­at­ro nak­tį COM•MO­ON•A, ku­ri pri­sta­to al­ter­na­ty­vų, drą­sų te­at­rą. Po dis­ku­si­jų su te­at­ro kri­ti­ku An­driu­mi Jev­se­je­vu nu­spręs­ta ge­riau­siu spek­tak­liu pa­skelb­ti Ar­tū­ro Arei­mos te­at­ro spek­tak­lį „Ne­vy­kė­lis“.

„Ža­viuo­si tiek šių jau­nų žmo­nių, tiek ir vi­sų pro­gra­mo­je da­ly­va­vu­sių me­ni­nin­kų drą­sa ir at­vi­ru­mu ne­ti­kė­toms, kraš­tu­ti­nėms te­at­ri­nės raiš­kos for­moms bei skau­džioms te­moms“, – kal­bė­jo te­at­ro kri­ti­kas. 

Pir­mą kar­tą pro Aly­taus te­at­ri­nę pa­dan­gę pra­skrie­jo COM•@, pa­li­ku­si pėd­sa­ką vai­kų šir­dy­se, o ge­riau­sią spek­tak­lį iš­rin­ko spe­cia­lio­ji ko­mi­si­ja, ku­rio­je dir­bo vai­kai. Drą­siai reikš­da­ma min­tis ir pa­ste­bė­ji­mus, po at­kak­lių ir ar­gu­men­tuo­tų dis­ku­si­jų ko­mi­si­ja sa­vo sim­pa­ti­jas ati­da­vė te­at­ro vai­kams „Te­at­riu­kas“ spek­tak­liui „Ža­lia gy­va“. At­si­im­da­ma ap­do­va­no­ji­mą ak­to­rė Da­lia Mi­ko­liū­nai­tė pa­si­džiau­gė ma­žų­jų ko­mi­si­jos na­rių ver­ti­ni­mais ir tei­gė, jog „Te­at­riu­kui“ pa­ti ge­riau­sia ko­mi­si­ja ir yra vai­kai bei džiau­gė­si, kad to­kios ko­mi­si­jos idė­ja įgy­ven­din­ta fes­ti­va­ly­je Aly­tu­je.

Į vi­sų lai­mė­to­jų ran­kas iš­ke­lia­vo COM•ME­DIA sim­bo­lis, skulp­to­riaus Aud­riaus Ja­nu­šo­nio au­to­ri­nis dar­bas – ci­lin­dras – ir ki­ti fes­ti­va­lio part­ne­rių pri­zai.

Ket­vir­ta­sis res­pub­li­ki­nis dra­ma­tur­gų kon­kur­sas – ne­at­ski­ria­ma fes­ti­va­lio da­lis – taip pat iš­rin­ko ge­riau­siuo­sius. Kon­kur­sui bu­vo at­siųs­ta 18 skir­tin­gos ap­im­ties bei raš­tin­gu­mo pje­sių, iš ku­rių at­rink­tos pen­kios ge­riau­sios. Pir­ma vie­ta skir­ta ne pir­mus me­tus dra­ma­tur­gų kon­kur­se da­ly­vau­jan­čiam An­driui Šiu­šai ir jo pje­sei „Eks­kur­si­ja į ak­to­riaus ma­kau­lę“. An­tra vie­ta ati­te­ko dra­ma­tur­gų kon­kur­so nau­jo­kui Lu­kui But­kui ir jo pje­sei „Vi­so ge­ro, Jo­kū­bai!“ Tre­čios vie­tos lai­mė­to­ja Lo­re­ta Vil­ky­tė, kon­kur­sui at­siun­tu­si pje­sę „Kaip jums ne gė­da, vai­kai“. Nu­ga­lė­to­jams įteik­ti pri­zai ir pi­ni­gi­nės pre­mi­jos. Po skai­ty­mų sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė žiū­ro­vai. Pub­li­kos pri­zas iš­ke­lia­vo į Jo­no Ki­ri­liaus­ko ran­kas už pje­sę „Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to slė­pi­mas“.

Te­at­rų fes­ti­va­lį COM•ME­DIA pa­rė­mė Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.