Nr. 134 (13804)

2022-11-29

„Alytaus naujienų“ numeryje 134 (13804) skaitykite:

 • Du nau­ji elek­tri­niai mik­ro­au­to­bu­sai jau iš­ban­dė Aly­taus gat­ves
 • Mik­lu­sė­nų kai­me kon­flik­tas dėl ke­lio, ku­rio ofi­cia­liai nė­ra
 • So­dy­ba, ku­rio­je ge­ra ir šei­mi­nin­kams, ir sve­čiams
 • Liu­dui Ra­ma­naus­kui – me­da­lis „Už nuo­pel­nus žur­na­lis­ti­kai”
 • Uk­rai­nie­tė La­ri­sa: „Vi­sus man pa­dė­ju­sius aly­tiš­kius pri­si­me­nu ir nuo­šir­džiai jiems dė­ko­ju. O tu, Ra­mu­ne, ma­no šir­dy­je su­kie­si”
 • Mer­ki­nė­je ati­deng­ta Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­do Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go skulp­tū­ra
 • Ras­ti vie­no iš Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­dų Juo­zo Vit­kaus-Ka­zi­mie­rai­čio pa­lai­kai
 • Nu­teis­tie­ji nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis įsod­ri­no kry­žia­žo­džių žur­na­lus
 • Pir­mo­sios vik­to­ri­nos „Dzū­ki­ja” nu­ga­lė­to­jais ta­po fut­bo­lo aist­ruo­lių „Dzū­kų tan­kai” ko­man­da
 • Mu­zi­ka ir žmo­gaus sme­ge­nys, ar­ba Ko­dėl gy­dy­to­jai daž­nai bū­na bai­gę mu­zi­kos mo­kyk­las?
 • Su Aly­taus ko­le­gi­jos va­do­vu ap­ta­rė aukš­to­jo moks­lo per­spek­ty­vas re­gio­ne
 • Alo­vė­je įvy­ko pas­ku­ti­nis „Kar­tų prot­mū­šio” eta­pas
 • COM·MEDIA MĖNUO: koks jis? Apie fes­ti­va­lio mė­ne­sį – trum­pai... skai­čiais!
Uk­rai­nie­tė Iri­na Ka­ni­viets su pen­kia­me­čiu sū­nu­mi Ie­go­ru į Aly­tų iš Su­mų sri­ties, Ach­tyr­kos mies­to at­vy­ko tik pra­si­dė­jus Ru­si­jos su­kel­tam ka­rui šio­je vals­ty­bė­je – ko­vo...
Adol­fas Ra­ma­naus­kas-Va­na­gas bu­vo vie­nas pa­grin­di­nių Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų prieš so­vie­ti­nę oku­pa­ci­ją ir ga­li bū­ti tei­sė­tai va­di­na­mas svar­biu tos ko­vos sim­bo­liu...
  Mu­zi­ka ir žmo­gaus sme­ge­nys, ar­ba Ko­dėl gy­dy­to­jai daž­nai bū­na bai­gę mu­zi­kos mo­kyk­las?
Google Ads dėka, internetinių reklamų galima rasti kiekviename žiniatinklio kampelyje, nes būtent taip daugelis įmonių gali lengvai parduoti savo prekes ar paslaugas. Tačiau, žiūrint iš naršytojo...
Praėjus daugiau kaip dviems mėnesiams nuo mokslo metų pradžios universitetuose, studentai vis dažniau ima dairytis galimybių įgyti praktinės patirties ir užsidirbti. Personalo ekspertai pasakoja apie...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.