Nr. 134 (13217)

2018-11-23

„Alytaus naujienų“ numeryje 134 (13217) skaitykite:

  • Prie il­ga­me­čio ben­drys­tės sta­lo gra­žiai su­tel­pa žem­dir­bys, ūki­nin­kas ir sve­čias
  • Ty­ri­mas dėl bu­vu­sio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos tar­nau­to­jo el­ge­sio
  • Vi­ce­me­ras pri­ėmė mi­nist­ro pa­siū­ly­mą 
  • Kol gy­va Lie­tu­va, gy­va ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė, o jos ka­rys yra tau­tos ir vals­ty­bės sar­gas 
  • Šaš­kių-šach­ma­tų var­žy­bos žy­miems Aly­taus šaš­ki­nin­kams at­min­ti 
  • Miš­ki­nin­kai jau pa­si­ruo­šę pa­dė­ti šven­tėms pa­puoš­ti na­mus 
  • „No­jaus sėk­lų” žie­dais gražinama But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos ap­lin­ka 
  • Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je eks­po­nuo­ja­mi pei­liai yra „gy­vi”  
  • Lau­kia­me stip­raus kul­tū­ros vė­jo gū­sių 
  • „Jau­ni­mas ga­li” Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jo­je
Va­kar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė su­tar­tis dėl ke­lei­vių per­ve­ži­mo vie­ti­niais re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais ir dėl šio­je sri­ty­je die­gia­mų elek­tro­ni­nių...
„Ne­ter­mi­nuo­tas strei­kas“ – toks už­ra­šas va­kar žen­kli­no Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos du­ris. Vie­toj gim­na­zis­tų ko­ri­do­riuo­se bu­vo ga­li­ma su­tik­ti Sei­mo na­rių, o...
Bai­gia­si me­tai, ir Aly­taus mies­to va­do­vai vėl tra­di­ciš­kai pra­dė­jo su­si­ti­ki­mus su ben­druo­me­ne. Pir­mas toks ren­gi­nys vy­ko Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je, ja­me da­ly­va­vo...
Ket­vir­čio am­žiaus su­kak­tis šie­met vai­ni­ka­vo ne tik žem­dir­biš­kos ben­druo­me­nės, bet ir vi­suo­me­nės lau­kia­mą ir ver­ti­na­mą kon­kur­są „Me­tų ūkis“. Jau 25-ąjį kar­tą Lie­tu­vos...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.