„Kaut­ra”: nau­ji au­to­bu­sai – iki Ka­lė­dų, švies­len­tės ir elek­tro­ni­niai bi­lie­tai – iki Ve­ly­kų

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (13)
2018 Lapkritis 23
Kautra
Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius sakė, kad nauji ve­žė­jai pa­kels ke­lei­vių ap­tar­na­vi­mą į aukš­tes­nį ly­gį. „Kaut­ros“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Li­no Skar­džiu­ko (dešinėje) tvir­ti­nimu, vežėjų kon­kur­sui reng­ta­si at­sa­kin­gai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Va­kar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė su­tar­tis dėl ke­lei­vių per­ve­ži­mo vie­ti­niais re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais ir dėl šio­je sri­ty­je die­gia­mų elek­tro­ni­nių pa­slau­gų su kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja Kau­no ben­dro­ve „Kaut­ra“. Iš kar­to po su­tar­čių pa­si­ra­šy­mo mies­to sa­vi­val­dy­bės ir „Kaut­ros“ va­do­vai su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją. Su­tar­tys pa­si­ra­šy­tos Kau­no apy­gar­dos teis­mui ne­pri­tai­kius vie­no iš kon­kur­so da­ly­vių pra­šy­tų lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių to­kiam žings­niui.

„Pa­kels ke­lei­vių ap­tar­na­vi­mą į aukš­tes­nį ly­gį“

Su da­bar­ti­niais ve­žė­jais, ap­tar­nau­jan­čiais Aly­taus mies­to re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tus, sa­vi­val­dy­bės su­da­ry­tos pen­ke­rius me­tus ga­lio­ju­sios su­tar­tys bai­gė­si per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je. Su jais su­tar­tys bu­vo pra­tęs­tos iki pra­dės dirb­ti nau­ji ve­žė­jai.

Sa­vi­val­dy­bė pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pra­dė­jo vyk­dy­ti nau­jų ve­žė­jų pa­rin­ki­mo kon­kur­są, ir jis įvy­ko pa­skel­bus tre­či­ą­jį.

Kon­kur­se bu­vo trys da­ly­viai, iš ku­rių lai­mė­to­ja spa­lio vi­du­ry­je pri­pa­žin­ta Kau­no ke­lei­vių per­ve­ži­mo ben­dro­vė „Kaut­ra“, de­šimt me­tų Aly­tu­je tei­kian­ti tarp­mies­ti­nio ir prie­mies­ti­nio per­ve­ži­mo pa­slau­gas, ad­mi­nist­ruo­jan­ti au­to­bu­sų sto­tį.

Šį pir­ma­die­nį, pas­ku­ti­nę kon­kur­so re­zul­ta­tų ap­skun­di­mo die­ną, į Kau­no apy­gar­dos teis­mą krei­pė­si ki­ta kon­kur­so da­ly­vė – Vil­niaus ke­lei­vių per­ve­ži­mo ben­dro­vė „Tran­sre­vis“, pra­šy­da­ma pri­tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes su­tar­ties su nu­ga­lė­to­ju pa­si­ra­šy­mui.

Taip pat ši ben­dro­vė teis­mui nu­ro­dė, kad sa­vi­val­dy­bė ne­tin­ka­mai ver­ti­no „Kaut­ros“ pa­siū­ly­mą, ne­įsi­gi­li­no į fak­ti­nę si­tu­a­ci­ją, ne­si­va­do­va­vo pa­teik­tais do­ku­men­tais, ir taip pa­da­rė es­mi­nius vie­šų­jų pir­ki­mų procedūrų pa­žei­di­mus.

Be­je, „Tran­sre­vis“, ke­ti­nęs sa­vi­val­dy­bei pa­teik­ti pa­siū­ly­mą dėl ke­lei­vių per­ve­ži­mo mies­to marš­ru­tais, teis­mui bu­vo ap­skun­dęs ir vie­no anks­tes­nio kon­kur­so są­ly­gas, teis­mas šiai ben­dro­vei pri­ėmė pa­lan­kų spren­di­mą, ir sa­vi­val­dy­bei te­ko ko­re­guo­ti kon­kur­so są­ly­gas.

Šį ket­vir­ta­die­nį Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­gal „Tran­sre­vio“ skun­dą lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių su­tar­ties pa­si­ra­šy­mui ne­pri­tai­kė, ir sa­vi­val­dy­bė įgi­jo tei­sę pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja – ben­dro­ve „Kaut­ra“, ne­pai­sant, kad Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis dar ga­li bū­ti skun­džia­ma Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui. O tai „Tran­sre­vis“ ke­ti­na pa­da­ry­ti.

Va­kar sa­vi­val­dy­bė su „Kaut­ra“ pa­si­ra­šė dvi su­tar­tis: dėl ke­lei­vių per­ve­ži­mo re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo vie­ti­niais marš­ru­tais ir dėl šio­je sri­ty­je die­gia­mų elek­tro­ni­nių pa­slau­gų. Su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta sep­ty­ne­riems me­tams su ga­li­my­be pra­tęs­ti dar tre­jiems. Pir­mo­sios pa­slau­gos de­šim­čiai me­tų mak­si­ma­li kai­na skel­biant kon­kur­są bu­vo 23 mln. 400 tūkst. be PVM, ant­ro­sios – 4 mln. 130 tūkst. be PVM.

Su­tar­tys su „Kaut­ra“ pa­si­ra­šy­tos pir­ma­jai kai­nai esant 16 mln. 744 tūkst. be PVM, ant­ra­jai – 1 mln. 191 tūkst. be PVM.

„Dar prieš ei­da­mi į šios ka­den­ci­jos sa­vi­val­dos rin­ki­mus, taip pat pra­dė­ję dirb­ti iš gy­ven­to­jų gau­da­vo­me nu­si­skun­di­mų dėl vie­šo­jo trans­por­to, jis ne­ati­ti­ko žmo­nių lū­kes­čių. Ma­nau, kad nauji ve­žė­jai pa­kels ke­lei­vių ap­tar­na­vi­mą į aukš­tes­nį ly­gį“, – iš kar­to po su­tar­čių pa­si­ra­šy­mo su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius.

„Kaut­ros“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Li­nas Skar­džiu­kas tvir­ti­no, kad šiam kon­kur­sui reng­ta­si at­sa­kin­gai: „Mū­sų įmo­nei – 85-eri, esa­me trans­por­ti­nin­kai pro­fe­sio­na­lai. Są­ži­nin­go­je ko­vo­je pa­tei­kė­me ge­riau­sią va­rian­tą. Iki Ka­lė­dų Aly­tu­je pra­dės dirb­ti 27 ma­žes­ni nau­ji „Mer­ce­des“ au­to­bu­sai ir pen­ki di­des­ni. Vi­si bus že­mag­rin­džiai, pa­to­gūs vi­siems ke­lei­viams. O iki Ve­ly­kų at­si­ras švies­len­tės pa­grin­di­nė­se mies­to sto­te­lė­se ir elek­tro­ni­niai bi­lie­tai.“

„Mies­tas tik­rai ga­vo ge­riau­sią va­rian­tą už ge­rą kai­ną“

Kaip spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tei­gė me­ro pa­va­duo­to­jas Taut­vy­das Ta­mu­le­vi­čius, pa­si­ruo­ši­mas šiam kon­kur­sui ir pats kon­kur­sas už­tru­ko dve­jus me­tus: „Už tai no­riu pa­dė­ko­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams. Da­bar mies­tas tik­rai ga­vo ge­riau­sią va­rian­tą už ge­rą kai­ną. Kon­kur­sas vy­ko są­ži­nin­gai, kon­kur­so są­ly­go­se nu­ma­ty­ta, kad pa­gal gy­ven­to­jų pa­gei­da­vi­mus ga­li bū­ti kei­čia­mi kai ku­rie marš­ru­tai. Jų mies­te, pra­dė­jus dirb­ti nau­jam ve­žė­jui, pa­dau­gės nuo de­šim­ties iki dvy­li­kos. Au­to­bu­sai va­žiuos net to­mis gat­vė­mis, pa­vyz­džiui, Gar­di­no, Vil­ties, Kau­no, ku­rio­mis da­bar net nė­ra vie­ti­nių marš­ru­tų. Taip pat at­si­ras mė­ne­si­niai bi­lie­tai, ku­rie žmo­nėms leis tau­py­ti.“

„Kaut­ros“ part­ne­rių, dieg­sian­čių tech­no­lo­gi­nius spren­di­mus ap­tar­nau­jant Aly­taus vie­ti­nius marš­ru­tus, Kau­no ben­dro­vės „Du trys“ di­rek­to­rius Da­rius Pa­ku­sas tvir­ti­no, kad au­to­bu­suo­se bus vyk­do­ma nuo­to­li­nė pa­ja­mų kon­tro­lė, taip pat fik­suo­ja­mos pa­ja­mos, švies­len­tė­se ke­lei­viai ma­tys in­for­ma­ci­ją apie at­vyks­tan­čius au­to­bu­sus, jie ga­lės nau­do­tis elek­tro­ni­niais bi­lie­tais.

Pa­sak „Kaut­ros“ mar­ke­tin­go di­rek­to­riaus Gin­tau­to Pa­ku­so, mies­to marš­ru­tus ap­tar­nau­jan­čiuo­se au­to­bu­suo­se dirbs apie 70 dar­buo­to­jų, jau ki­tą sa­vai­tę bus iš­pla­tin­tas kvie­ti­mas at­ei­ti į įmo­nę dirb­ti vai­ruo­to­jams, iš pra­džių jiems bus su­reng­ti mo­ky­mai.

Kau­no ben­dro­vės at­sto­vai pa­ti­ki­no, kad vai­ruo­to­jai gaus maž­daug 600 eu­rų al­gą į ran­kas, toks yra vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas Aly­tu­je ir „Kaut­ra“ pa­si­ruo­šu­si jį mo­kė­ti.