„Kaut­ra”: nau­ji au­to­bu­sai – iki Ka­lė­dų, švies­len­tės ir elek­tro­ni­niai bi­lie­tai – iki Ve­ly­kų

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
2018 Lapkritis 23
Kautra
Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius sakė, kad nauji ve­žė­jai pa­kels ke­lei­vių ap­tar­na­vi­mą į aukš­tes­nį ly­gį. „Kaut­ros“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Li­no Skar­džiu­ko (dešinėje) tvir­ti­nimu, vežėjų kon­kur­sui reng­ta­si at­sa­kin­gai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Va­kar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė su­tar­tis dėl ke­lei­vių per­ve­ži­mo vie­ti­niais re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais ir dėl šio­je sri­ty­je die­gia­mų elek­tro­ni­nių pa­slau­gų su kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja Kau­no ben­dro­ve „Kaut­ra“. Iš kar­to po su­tar­čių pa­si­ra­šy­mo mies­to sa­vi­val­dy­bės ir „Kaut­ros“ va­do­vai su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją. Su­tar­tys pa­si­ra­šy­tos Kau­no apy­gar­dos teis­mui ne­pri­tai­kius vie­no iš kon­kur­so da­ly­vių pra­šy­tų lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių to­kiam žings­niui.

„Pa­kels ke­lei­vių ap­tar­na­vi­mą į aukš­tes­nį ly­gį“

Su da­bar­ti­niais ve­žė­jais, ap­tar­nau­jan­čiais Aly­taus mies­to re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tus, sa­vi­val­dy­bės su­da­ry­tos pen­ke­rius me­tus ga­lio­ju­sios su­tar­tys bai­gė­si per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je. Su jais su­tar­tys bu­vo pra­tęs­tos iki pra­dės dirb­ti nau­ji ve­žė­jai.

Sa­vi­val­dy­bė pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pra­dė­jo vyk­dy­ti nau­jų ve­žė­jų pa­rin­ki­mo kon­kur­są, ir jis įvy­ko pa­skel­bus tre­či­ą­jį.

Kon­kur­se bu­vo trys da­ly­viai, iš ku­rių lai­mė­to­ja spa­lio vi­du­ry­je pri­pa­žin­ta Kau­no ke­lei­vių per­ve­ži­mo ben­dro­vė „Kaut­ra“, de­šimt me­tų Aly­tu­je tei­kian­ti tarp­mies­ti­nio ir prie­mies­ti­nio per­ve­ži­mo pa­slau­gas, ad­mi­nist­ruo­jan­ti au­to­bu­sų sto­tį.

Šį pir­ma­die­nį, pas­ku­ti­nę kon­kur­so re­zul­ta­tų ap­skun­di­mo die­ną, į Kau­no apy­gar­dos teis­mą krei­pė­si ki­ta kon­kur­so da­ly­vė – Vil­niaus ke­lei­vių per­ve­ži­mo ben­dro­vė „Tran­sre­vis“, pra­šy­da­ma pri­tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes su­tar­ties su nu­ga­lė­to­ju pa­si­ra­šy­mui.

Taip pat ši ben­dro­vė teis­mui nu­ro­dė, kad sa­vi­val­dy­bė ne­tin­ka­mai ver­ti­no „Kaut­ros“ pa­siū­ly­mą, ne­įsi­gi­li­no į fak­ti­nę si­tu­a­ci­ją, ne­si­va­do­va­vo pa­teik­tais do­ku­men­tais, ir taip pa­da­rė es­mi­nius vie­šų­jų pir­ki­mų procedūrų pa­žei­di­mus.

Be­je, „Tran­sre­vis“, ke­ti­nęs sa­vi­val­dy­bei pa­teik­ti pa­siū­ly­mą dėl ke­lei­vių per­ve­ži­mo mies­to marš­ru­tais, teis­mui bu­vo ap­skun­dęs ir vie­no anks­tes­nio kon­kur­so są­ly­gas, teis­mas šiai ben­dro­vei pri­ėmė pa­lan­kų spren­di­mą, ir sa­vi­val­dy­bei te­ko ko­re­guo­ti kon­kur­so są­ly­gas.

Šį ket­vir­ta­die­nį Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­gal „Tran­sre­vio“ skun­dą lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių su­tar­ties pa­si­ra­šy­mui ne­pri­tai­kė, ir sa­vi­val­dy­bė įgi­jo tei­sę pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja – ben­dro­ve „Kaut­ra“, ne­pai­sant, kad Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis dar ga­li bū­ti skun­džia­ma Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui. O tai „Tran­sre­vis“ ke­ti­na pa­da­ry­ti.

Va­kar sa­vi­val­dy­bė su „Kaut­ra“ pa­si­ra­šė dvi su­tar­tis: dėl ke­lei­vių per­ve­ži­mo re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo vie­ti­niais marš­ru­tais ir dėl šio­je sri­ty­je die­gia­mų elek­tro­ni­nių pa­slau­gų. Su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta sep­ty­ne­riems me­tams su ga­li­my­be pra­tęs­ti dar tre­jiems. Pir­mo­sios pa­slau­gos de­šim­čiai me­tų mak­si­ma­li kai­na skel­biant kon­kur­są bu­vo 23 mln. 400 tūkst. be PVM, ant­ro­sios – 4 mln. 130 tūkst. be PVM.

Su­tar­tys su „Kaut­ra“ pa­si­ra­šy­tos pir­ma­jai kai­nai esant 16 mln. 744 tūkst. be PVM, ant­ra­jai – 1 mln. 191 tūkst. be PVM.

„Dar prieš ei­da­mi į šios ka­den­ci­jos sa­vi­val­dos rin­ki­mus, taip pat pra­dė­ję dirb­ti iš gy­ven­to­jų gau­da­vo­me nu­si­skun­di­mų dėl vie­šo­jo trans­por­to, jis ne­ati­ti­ko žmo­nių lū­kes­čių. Ma­nau, kad nauji ve­žė­jai pa­kels ke­lei­vių ap­tar­na­vi­mą į aukš­tes­nį ly­gį“, – iš kar­to po su­tar­čių pa­si­ra­šy­mo su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius.

„Kaut­ros“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Li­nas Skar­džiu­kas tvir­ti­no, kad šiam kon­kur­sui reng­ta­si at­sa­kin­gai: „Mū­sų įmo­nei – 85-eri, esa­me trans­por­ti­nin­kai pro­fe­sio­na­lai. Są­ži­nin­go­je ko­vo­je pa­tei­kė­me ge­riau­sią va­rian­tą. Iki Ka­lė­dų Aly­tu­je pra­dės dirb­ti 27 ma­žes­ni nau­ji „Mer­ce­des“ au­to­bu­sai ir pen­ki di­des­ni. Vi­si bus že­mag­rin­džiai, pa­to­gūs vi­siems ke­lei­viams. O iki Ve­ly­kų at­si­ras švies­len­tės pa­grin­di­nė­se mies­to sto­te­lė­se ir elek­tro­ni­niai bi­lie­tai.“

„Mies­tas tik­rai ga­vo ge­riau­sią va­rian­tą už ge­rą kai­ną“

Kaip spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tei­gė me­ro pa­va­duo­to­jas Taut­vy­das Ta­mu­le­vi­čius, pa­si­ruo­ši­mas šiam kon­kur­sui ir pats kon­kur­sas už­tru­ko dve­jus me­tus: „Už tai no­riu pa­dė­ko­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams. Da­bar mies­tas tik­rai ga­vo ge­riau­sią va­rian­tą už ge­rą kai­ną. Kon­kur­sas vy­ko są­ži­nin­gai, kon­kur­so są­ly­go­se nu­ma­ty­ta, kad pa­gal gy­ven­to­jų pa­gei­da­vi­mus ga­li bū­ti kei­čia­mi kai ku­rie marš­ru­tai. Jų mies­te, pra­dė­jus dirb­ti nau­jam ve­žė­jui, pa­dau­gės nuo de­šim­ties iki dvy­li­kos. Au­to­bu­sai va­žiuos net to­mis gat­vė­mis, pa­vyz­džiui, Gar­di­no, Vil­ties, Kau­no, ku­rio­mis da­bar net nė­ra vie­ti­nių marš­ru­tų. Taip pat at­si­ras mė­ne­si­niai bi­lie­tai, ku­rie žmo­nėms leis tau­py­ti.“

„Kaut­ros“ part­ne­rių, dieg­sian­čių tech­no­lo­gi­nius spren­di­mus ap­tar­nau­jant Aly­taus vie­ti­nius marš­ru­tus, Kau­no ben­dro­vės „Du trys“ di­rek­to­rius Da­rius Pa­ku­sas tvir­ti­no, kad au­to­bu­suo­se bus vyk­do­ma nuo­to­li­nė pa­ja­mų kon­tro­lė, taip pat fik­suo­ja­mos pa­ja­mos, švies­len­tė­se ke­lei­viai ma­tys in­for­ma­ci­ją apie at­vyks­tan­čius au­to­bu­sus, jie ga­lės nau­do­tis elek­tro­ni­niais bi­lie­tais.

Pa­sak „Kaut­ros“ mar­ke­tin­go di­rek­to­riaus Gin­tau­to Pa­ku­so, mies­to marš­ru­tus ap­tar­nau­jan­čiuo­se au­to­bu­suo­se dirbs apie 70 dar­buo­to­jų, jau ki­tą sa­vai­tę bus iš­pla­tin­tas kvie­ti­mas at­ei­ti į įmo­nę dirb­ti vai­ruo­to­jams, iš pra­džių jiems bus su­reng­ti mo­ky­mai.

Kau­no ben­dro­vės at­sto­vai pa­ti­ki­no, kad vai­ruo­to­jai gaus maž­daug 600 eu­rų al­gą į ran­kas, toks yra vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas Aly­tu­je ir „Kaut­ra“ pa­si­ruo­šu­si jį mo­kė­ti.

 

Komentaras

Kaip gerai, kad musu laukia tokie pokyciai.Aciu visiems, kurie prisidejo prie sio projekto.Labai noretusi, kad atsirastu marsrutai ir A.Jonyno gatve.Taip pat reiketu geresnio susisiekimo su ligonine is Vidzgirio.

Komentuoti

Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.