„Ne­bus strei­ko, ne­bus ir at­ly­gi­ni­mų” – aly­tiš­kiai mo­ky­to­jai pil­do in­ter­pe­lia­ci­ją mi­nist­rei

Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė
Komentarai (2)
2018 Lapkritis 23
mokykla
Vakar Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje pamokos nevyko, mokytojai prisijungė prie streiko. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
„Ne­ter­mi­nuo­tas strei­kas“ – toks už­ra­šas va­kar žen­kli­no Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos du­ris. Vie­toj gim­na­zis­tų ko­ri­do­riuo­se bu­vo ga­li­ma su­tik­ti Sei­mo na­rių, o sa­lė­je šur­mu­lia­vo pa­tys mo­ky­to­jai. „Ne­bus strei­ko – ne­bus ir at­ly­gi­ni­mų, tei­sin­gai el­gia­tės, kad iš­drį­so­te gin­ti sa­vo tei­ses, o mes jums pa­dė­si­me“, – kal­bė­jo su tri­jų strei­kuo­jan­čių Aly­taus gim­na­zi­jų (be Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go, taip pat Jot­vin­gių ir Pu­ti­nų) at­sto­vais su­si­ti­kę Sei­mo na­riai Lau­ry­nas Kas­čiū­nas ir My­ko­las Ma­jaus­kas.

Aly­taus švie­ti­mui trūks­ta pi­ni­gų

Prie Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos (LŠDPS) pa­skelb­to ne­ter­mi­nuo­to strei­ko jau pri­si­jun­gė 60 Lie­tu­vos mo­kyk­lų, iš jų 5 Aly­taus – trys jau mi­nė­tos gim­na­zi­jos bei Dzū­ki­jos pa­grin­di­nė mo­kyk­la ir Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­ja.

Su strei­kuo­jan­čiais gim­na­zi­jų mo­ky­to­jais va­kar su­si­ti­ko Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vai Sei­me ir Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je. Po­vi­las La­bu­kas pa­tvir­ti­no, kad 2019 me­tų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te pla­nuo­ja­mas dau­giau nei mi­li­jo­no eu­rų trū­ku­mas. Jau aiš­ku, kad švie­ti­mo pa­gal­bos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams truks 600 tūkst., 218 tūkst. – mo­ky­mo or­ga­ni­za­vi­mui ir val­dy­mui bei apie 300 tūkst. stigs dėl pa­di­dė­ju­sių at­ly­gi­ni­mų.

Šie skai­čiai ro­do, kad nau­jo­ji mo­ky­to­jų eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo tvar­ka pa­lie­tė ir tuos spe­cia­lis­tus, ku­riems ji ne­bu­vo skir­ta, – pa­gal­bos mo­ki­niui, tai yra so­cia­li­nius pe­da­go­gus, lo­go­pe­dus, nes anks­čiau jų at­ly­gi­ni­mus skir­da­vo vals­ty­bė, o da­bar teks ki­še­nes pa­tuš­tin­ti sa­vi­val­dy­bėms. O kas, jei jo­se ir taip vė­jai švil­pau­ja?

„Šio­je vie­to­je Aly­taus švie­ti­mas yra ne­ži­no­my­bė­je dėl ki­tų me­tų fi­nan­sa­vi­mo, nes šias lė­šas teks ras­ti“, – kal­bė­jo P.La­bu­kas. Bū­ti­ny­bė tau­py­ti, apie ku­rią mo­kyk­los jau gir­di iš sa­vi­val­dy­bės, ne­pri­de­da ra­my­bės ir taip ne­ra­mias die­nas iš­gy­ve­nan­tiems mo­ky­to­jams.

Ko­dėl strei­kuo­ja mo­ky­to­jai?

Mo­ky­to­jai var­di­ja vi­są ei­lę eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos mi­nu­sų. To pa­ties da­ly­ko mo­ky­to­jai skir­tin­go­se mo­kyk­lo­se už tą pa­tį dar­bą gau­na skir­tin­gą kie­kį va­lan­dų pa­si­ruo­ši­mui ir są­siu­vi­nių tai­sy­mui. Va­di­na­si, at­ly­gi­ni­mai skir­tin­gi. Vi­siš­kai ne­svar­bu, ko­kių kla­sių kon­tro­li­nius dar­bus mo­ky­to­jas tai­so, nors, pa­vyz­džiui, 6 kla­sės mo­ki­nys ra­ši­nė­ly­je pa­ra­šo 150 žo­džių, o 12 kla­sės mo­ki­nys – 500 žo­džių. Gim­na­zi­jų mo­ky­to­jai li­ko nu­skriaus­ti, nes at­im­ti prie­dai. Kon­tak­ti­nės pa­mo­kos ir pa­si­ruo­ši­mas joms, dar­bų tai­sy­mas dėl nau­jos tvar­kos skai­čiuo­ja­mas ne 42 sa­vai­tėms, kaip anks­čiau, o 37 ar 33 sa­vai­tėms. „Gal bent mo­ky­to­jų dar­bo sa­vai­tes ka­len­do­riu­je bū­tų ga­li­ma ap­skai­čiuo­ti vie­no­dai ir pa­teik­ti ben­drą for­mu­lę, o ne re­ko­men­da­ci­jas, dėl ku­rių mo­kyk­los skai­čiuo­ja mo­ky­to­jams at­ly­gi­ni­mus skir­tin­gai? Ir ap­skri­tai, vie­toj eta­ti­nės at­ly­gio skai­čia­vi­mo sis­te­mos ga­vo­me… mi­nu­ti­nę“, – pik­ti­na­si pe­da­go­gai. Ir pa­tei­kia pa­vyz­dį:  mo­ky­to­jas dir­ba 0,68 eta­to! Ką tai reiš­kia? Pa­si­ro­do, jo pa­si­ruo­ši­mas pa­mo­koms yra pa­skai­čiuo­tas kaip 28 va­lan­dos ir 8 mi­nu­tės per sa­vai­tę.

Kaip nau­jos tvar­kos pliu­są mo­ky­to­jai ma­to at­si­ra­du­sią ga­li­my­bę jiems ap­mo­kė­ti už ki­tus dar­bus. Tie­sa, pi­ni­gų tam ne­skir­ta. Ki­ta ver­tus, bū­tent nau­jo­ji tvar­ka at­sklei­dė, kiek daug pa­pil­do­mų dar­bų at­lie­ka mo­ky­to­jai ir už juos jiems nie­kas ne­su­mo­ka.

Ir ap­skri­tai, pa­tys mo­ky­to­jai ne­sle­pia, kad da­bar jų gal­vo­se – eta­ti­nis ap­mo­kė­ji­mas, o tu­rė­tų bū­ti mo­ki­nių ug­dy­mas. De­ja, dar di­des­nių nuo­gąs­ta­vi­mų ky­la dėl ki­tą­met gre­sian­čios duo­bės, ti­kė­ti­na, kad moks­lo me­tus teks pa­bai­gi net­gi ne­ži­nant bū­si­mų per­spek­ty­vų ir krū­vių, nes dėl jų teks de­rė­tis su įstai­gų va­do­vais ru­de­nį. „Ne­ge­rai!“ – vie­nu bal­su tvir­ti­na mo­ky­to­jai. Ir Sei­mo na­riai L.Kas­čiū­nas bei M.Ma­jaus­kas jiems vi­siš­kai pri­ta­ria.

„Kol mi­nist­rė su mi­nist­re ben­drau­ja“

Nors šią sa­vai­tę vie­nas po ki­to pla­ti­na­mi mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­mai spau­dai apie tai, kad Vil­niu­je vy­ko mo­ky­to­jų su­va­žia­vi­mas, o prof­są­jun­gų at­sto­vai sė­di prie de­ry­bų sta­lo su Jur­gi­ta Pet­raus­kie­ne, pa­sak L.Kas­čiū­no, kol kas pa­na­šu, kad „mi­nist­rė ben­drau­ja su mi­nist­re“.

„Nau­jo eta­ti­nio mo­ky­to­jų ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos bul­do­ze­ris pra­dė­jo va­žiuo­ti dar pra­ėju­sį pa­va­sa­rį, ban­dė­me jį blo­kuo­ti, stab­dy­ti, sa­kė­me, kad ne­pa­si­reng­ta ir ne­skir­ta pa­kan­ka­mai lė­šų, bet šian­dien vis­kas bai­gė­si švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rei skir­ta in­ter­pe­lia­ci­ja, ku­rią pa­si­ra­šė­me“, – kal­bė­jo L.Kas­čiū­nas.

Į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus J.Pet­raus­kie­nė pri­va­lės at­sa­ky­ti iki gruo­džio 6 die­nos. Sei­mo na­riai siū­lė strei­kuo­jan­tiems aly­tiš­kiams mo­ky­to­jams pro­tin­gai iš­nau­do­ti šį lai­ko­tar­pį – pa­reng­ti kon­kre­čius klau­si­mus, ku­riais bus pa­pil­dy­ta in­ter­pe­lia­ci­ja.

Ki­ta te­ma dis­ku­si­jai: ką da­ry­ti to­liau, net jei mi­nist­rė ne­teks pos­to? To­bu­lin­ti eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo skai­čia­vi­mo me­to­di­ką ar at­šauk­ti ją? Sei­mo na­riai ra­gi­no mo­ky­to­jus siū­ly­ti, kas, jų ma­ny­mu, bū­tų pro­tin­ga, o pa­tys ža­dė­jo ini­ci­juo­ti biu­dže­to pa­kei­ti­mus, kad mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams bū­tų skir­ta dau­giau lė­šų. „Biu­dže­te pi­ni­gų yra, ta­čiau jie pa­nau­do­ja­mi ne toms pro­ble­moms spręs­ti, ku­rioms tik­rai rei­kė­tų. Nors me­tų pra­džio­je yra pa­skel­bia­ma, kad mo­ky­to­jo pro­fe­si­ja tu­ri tap­ti pres­ti­ži­ne, ta­čiau čia pat įdie­gia­ma nau­ja ne­pa­ruoš­ta at­ly­gi­ni­mų skai­čia­vi­mo tvar­ka, ku­ri su­prie­ši­na mo­ky­to­jus, įvai­riais ly­giais ža­di­na ne­tei­sin­gu­mo jaus­mą. Ji stip­ri­na ne­po­tiz­mo ga­li­my­bes, nes pa­lie­ka švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams spren­di­mo ga­lią“, – Sei­mo na­rys L.Kas­čiū­nas ra­gi­na mo­ky­to­jus vie­ny­ti jė­gas ir vi­siems drau­ge ieš­ko­ti ci­vi­li­zuo­to ke­lio, kaip iš­ei­ti iš da­bar­ti­nės si­tu­a­ci­jos. 

  Komentaras

  Straipsnyje įsivėlė klaida. Mokytojas dirbantis 0,68 etato, turi per savaitę vidutiniškai dirbti 24 val. ir 28,8 min. Suapvalinus vidutiniškas savaitės darbo laikas visiems darbams, o ne tik pasiruošimui 24 val. ir 29 min.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.