„Ne­bus strei­ko, ne­bus ir at­ly­gi­ni­mų” – aly­tiš­kiai mo­ky­to­jai pil­do in­ter­pe­lia­ci­ją mi­nist­rei

Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė
2018 Lapkritis 23
mokykla
Vakar Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje pamokos nevyko, mokytojai prisijungė prie streiko. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
„Ne­ter­mi­nuo­tas strei­kas“ – toks už­ra­šas va­kar žen­kli­no Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos du­ris. Vie­toj gim­na­zis­tų ko­ri­do­riuo­se bu­vo ga­li­ma su­tik­ti Sei­mo na­rių, o sa­lė­je šur­mu­lia­vo pa­tys mo­ky­to­jai. „Ne­bus strei­ko – ne­bus ir at­ly­gi­ni­mų, tei­sin­gai el­gia­tės, kad iš­drį­so­te gin­ti sa­vo tei­ses, o mes jums pa­dė­si­me“, – kal­bė­jo su tri­jų strei­kuo­jan­čių Aly­taus gim­na­zi­jų (be Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go, taip pat Jot­vin­gių ir Pu­ti­nų) at­sto­vais su­si­ti­kę Sei­mo na­riai Lau­ry­nas Kas­čiū­nas ir My­ko­las Ma­jaus­kas.

Aly­taus švie­ti­mui trūks­ta pi­ni­gų

Prie Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos (LŠDPS) pa­skelb­to ne­ter­mi­nuo­to strei­ko jau pri­si­jun­gė 60 Lie­tu­vos mo­kyk­lų, iš jų 5 Aly­taus – trys jau mi­nė­tos gim­na­zi­jos bei Dzū­ki­jos pa­grin­di­nė mo­kyk­la ir Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­ja.

Su strei­kuo­jan­čiais gim­na­zi­jų mo­ky­to­jais va­kar su­si­ti­ko Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vai Sei­me ir Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je. Po­vi­las La­bu­kas pa­tvir­ti­no, kad 2019 me­tų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te pla­nuo­ja­mas dau­giau nei mi­li­jo­no eu­rų trū­ku­mas. Jau aiš­ku, kad švie­ti­mo pa­gal­bos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams truks 600 tūkst., 218 tūkst. – mo­ky­mo or­ga­ni­za­vi­mui ir val­dy­mui bei apie 300 tūkst. stigs dėl pa­di­dė­ju­sių at­ly­gi­ni­mų.

Šie skai­čiai ro­do, kad nau­jo­ji mo­ky­to­jų eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo tvar­ka pa­lie­tė ir tuos spe­cia­lis­tus, ku­riems ji ne­bu­vo skir­ta, – pa­gal­bos mo­ki­niui, tai yra so­cia­li­nius pe­da­go­gus, lo­go­pe­dus, nes anks­čiau jų at­ly­gi­ni­mus skir­da­vo vals­ty­bė, o da­bar teks ki­še­nes pa­tuš­tin­ti sa­vi­val­dy­bėms. O kas, jei jo­se ir taip vė­jai švil­pau­ja?

„Šio­je vie­to­je Aly­taus švie­ti­mas yra ne­ži­no­my­bė­je dėl ki­tų me­tų fi­nan­sa­vi­mo, nes šias lė­šas teks ras­ti“, – kal­bė­jo P.La­bu­kas. Bū­ti­ny­bė tau­py­ti, apie ku­rią mo­kyk­los jau gir­di iš sa­vi­val­dy­bės, ne­pri­de­da ra­my­bės ir taip ne­ra­mias die­nas iš­gy­ve­nan­tiems mo­ky­to­jams.

Ko­dėl strei­kuo­ja mo­ky­to­jai?

Mo­ky­to­jai var­di­ja vi­są ei­lę eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos mi­nu­sų. To pa­ties da­ly­ko mo­ky­to­jai skir­tin­go­se mo­kyk­lo­se už tą pa­tį dar­bą gau­na skir­tin­gą kie­kį va­lan­dų pa­si­ruo­ši­mui ir są­siu­vi­nių tai­sy­mui. Va­di­na­si, at­ly­gi­ni­mai skir­tin­gi. Vi­siš­kai ne­svar­bu, ko­kių kla­sių kon­tro­li­nius dar­bus mo­ky­to­jas tai­so, nors, pa­vyz­džiui, 6 kla­sės mo­ki­nys ra­ši­nė­ly­je pa­ra­šo 150 žo­džių, o 12 kla­sės mo­ki­nys – 500 žo­džių. Gim­na­zi­jų mo­ky­to­jai li­ko nu­skriaus­ti, nes at­im­ti prie­dai. Kon­tak­ti­nės pa­mo­kos ir pa­si­ruo­ši­mas joms, dar­bų tai­sy­mas dėl nau­jos tvar­kos skai­čiuo­ja­mas ne 42 sa­vai­tėms, kaip anks­čiau, o 37 ar 33 sa­vai­tėms. „Gal bent mo­ky­to­jų dar­bo sa­vai­tes ka­len­do­riu­je bū­tų ga­li­ma ap­skai­čiuo­ti vie­no­dai ir pa­teik­ti ben­drą for­mu­lę, o ne re­ko­men­da­ci­jas, dėl ku­rių mo­kyk­los skai­čiuo­ja mo­ky­to­jams at­ly­gi­ni­mus skir­tin­gai? Ir ap­skri­tai, vie­toj eta­ti­nės at­ly­gio skai­čia­vi­mo sis­te­mos ga­vo­me… mi­nu­ti­nę“, – pik­ti­na­si pe­da­go­gai. Ir pa­tei­kia pa­vyz­dį:  mo­ky­to­jas dir­ba 0,68 eta­to! Ką tai reiš­kia? Pa­si­ro­do, jo pa­si­ruo­ši­mas pa­mo­koms yra pa­skai­čiuo­tas kaip 28 va­lan­dos ir 8 mi­nu­tės per sa­vai­tę.

Kaip nau­jos tvar­kos pliu­są mo­ky­to­jai ma­to at­si­ra­du­sią ga­li­my­bę jiems ap­mo­kė­ti už ki­tus dar­bus. Tie­sa, pi­ni­gų tam ne­skir­ta. Ki­ta ver­tus, bū­tent nau­jo­ji tvar­ka at­sklei­dė, kiek daug pa­pil­do­mų dar­bų at­lie­ka mo­ky­to­jai ir už juos jiems nie­kas ne­su­mo­ka.

Ir ap­skri­tai, pa­tys mo­ky­to­jai ne­sle­pia, kad da­bar jų gal­vo­se – eta­ti­nis ap­mo­kė­ji­mas, o tu­rė­tų bū­ti mo­ki­nių ug­dy­mas. De­ja, dar di­des­nių nuo­gąs­ta­vi­mų ky­la dėl ki­tą­met gre­sian­čios duo­bės, ti­kė­ti­na, kad moks­lo me­tus teks pa­bai­gi net­gi ne­ži­nant bū­si­mų per­spek­ty­vų ir krū­vių, nes dėl jų teks de­rė­tis su įstai­gų va­do­vais ru­de­nį. „Ne­ge­rai!“ – vie­nu bal­su tvir­ti­na mo­ky­to­jai. Ir Sei­mo na­riai L.Kas­čiū­nas bei M.Ma­jaus­kas jiems vi­siš­kai pri­ta­ria.

„Kol mi­nist­rė su mi­nist­re ben­drau­ja“

Nors šią sa­vai­tę vie­nas po ki­to pla­ti­na­mi mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­mai spau­dai apie tai, kad Vil­niu­je vy­ko mo­ky­to­jų su­va­žia­vi­mas, o prof­są­jun­gų at­sto­vai sė­di prie de­ry­bų sta­lo su Jur­gi­ta Pet­raus­kie­ne, pa­sak L.Kas­čiū­no, kol kas pa­na­šu, kad „mi­nist­rė ben­drau­ja su mi­nist­re“.

„Nau­jo eta­ti­nio mo­ky­to­jų ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos bul­do­ze­ris pra­dė­jo va­žiuo­ti dar pra­ėju­sį pa­va­sa­rį, ban­dė­me jį blo­kuo­ti, stab­dy­ti, sa­kė­me, kad ne­pa­si­reng­ta ir ne­skir­ta pa­kan­ka­mai lė­šų, bet šian­dien vis­kas bai­gė­si švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rei skir­ta in­ter­pe­lia­ci­ja, ku­rią pa­si­ra­šė­me“, – kal­bė­jo L.Kas­čiū­nas.

Į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus J.Pet­raus­kie­nė pri­va­lės at­sa­ky­ti iki gruo­džio 6 die­nos. Sei­mo na­riai siū­lė strei­kuo­jan­tiems aly­tiš­kiams mo­ky­to­jams pro­tin­gai iš­nau­do­ti šį lai­ko­tar­pį – pa­reng­ti kon­kre­čius klau­si­mus, ku­riais bus pa­pil­dy­ta in­ter­pe­lia­ci­ja.

Ki­ta te­ma dis­ku­si­jai: ką da­ry­ti to­liau, net jei mi­nist­rė ne­teks pos­to? To­bu­lin­ti eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo skai­čia­vi­mo me­to­di­ką ar at­šauk­ti ją? Sei­mo na­riai ra­gi­no mo­ky­to­jus siū­ly­ti, kas, jų ma­ny­mu, bū­tų pro­tin­ga, o pa­tys ža­dė­jo ini­ci­juo­ti biu­dže­to pa­kei­ti­mus, kad mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams bū­tų skir­ta dau­giau lė­šų. „Biu­dže­te pi­ni­gų yra, ta­čiau jie pa­nau­do­ja­mi ne toms pro­ble­moms spręs­ti, ku­rioms tik­rai rei­kė­tų. Nors me­tų pra­džio­je yra pa­skel­bia­ma, kad mo­ky­to­jo pro­fe­si­ja tu­ri tap­ti pres­ti­ži­ne, ta­čiau čia pat įdie­gia­ma nau­ja ne­pa­ruoš­ta at­ly­gi­ni­mų skai­čia­vi­mo tvar­ka, ku­ri su­prie­ši­na mo­ky­to­jus, įvai­riais ly­giais ža­di­na ne­tei­sin­gu­mo jaus­mą. Ji stip­ri­na ne­po­tiz­mo ga­li­my­bes, nes pa­lie­ka švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams spren­di­mo ga­lią“, – Sei­mo na­rys L.Kas­čiū­nas ra­gi­na mo­ky­to­jus vie­ny­ti jė­gas ir vi­siems drau­ge ieš­ko­ti ci­vi­li­zuo­to ke­lio, kaip iš­ei­ti iš da­bar­ti­nės si­tu­a­ci­jos. 

Komentaras

Straipsnyje įsivėlė klaida. Mokytojas dirbantis 0,68 etato, turi per savaitę vidutiniškai dirbti 24 val. ir 28,8 min. Suapvalinus vidutiniškas savaitės darbo laikas visiems darbams, o ne tik pasiruošimui 24 val. ir 29 min.

Komentaras

Galečiau protingiems žmonems paaiškinti ,kad pirmiaisia mokytoju yra visai kitokie veidai todel pykti del atlyginimu nereiketu ,nes jos atrodo kaip pigiu valgyklu virejos.

Komentuoti

Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.