Po „Aly­tų per me­tus” pra­dė­ta žval­gy­tis nuo cen­tro

Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė
Komentarai (4)
2018 Lapkritis 23
susitikimas
Alytaus miesto vadovai metų pabaigoje tradiciškai susitinka su gyventojais. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Bai­gia­si me­tai, ir Aly­taus mies­to va­do­vai vėl tra­di­ciš­kai pra­dė­jo su­si­ti­ki­mus su ben­druo­me­ne. Pir­mas toks ren­gi­nys vy­ko Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je, ja­me da­ly­va­vo Se­na­mies­čio, Dva­ro ir Ku­ror­to se­niū­nai­ti­jų gy­ven­to­jai. Kal­bė­ta apie nu­veik­tus dar­bus, aly­tiš­kiai taip pat ir raš­tu ga­lė­jo už­duo­ti sa­vo klau­si­mus, kri­ti­kuo­ti ar gir­ti nu­veik­tus val­džios dar­bus. Už­si­mez­gė dis­ku­si­ja, pa­vyz­džiui, apie tai, kas at­ei­ty­je ga­lė­tų at­si­ras­ti Dai­nų slė­ny­je.

Ini­cia­ty­vos bu­vo pa­ste­bė­tos ir įver­tin­tos

Me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius pa­brė­žia: su­si­ti­ki­mų su gy­ven­to­jais cik­las ka­len­do­ri­niams me­tams bai­gian­tis – ne rin­ki­mų kam­pa­ni­ja, bet nu­veik­tų dar­bų api­ben­dri­ni­mas, ap­ta­ri­mas. Jo pa­var­dė įra­šy­ta vi­suo­me­ni­nia­me rin­ki­mų ko­mi­te­te „Aly­taus pi­lie­čiai“, ta­čiau rin­ki­muo­se į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą jis ne­da­ly­vaus. 

Me­ras gy­ven­to­jams pa­sa­ko­jo, kad mies­to la­bui ir šie­met bu­vo dir­ba­ma nuo­sek­liai, lai­kan­tis nu­si­sta­ty­tų pri­ori­te­tų: tvir­ti­na­mas Aly­taus kaip šei­mos mies­to įvaiz­dis, pri­trau­kia­ma in­ves­ti­ci­jų, tel­kia­ma ben­druo­me­nė, ma­ži­na­ma mies­to sko­la. V.Gri­ga­ra­vi­čius pri­pa­žįs­ta: ne­pai­sant pa­stan­gų stab­dy­ti emig­ra­ci­ją ir pa­kvies­ti gy­ven­to­jus grįž­ti, mies­tas to­liau trau­kia­si, bet jis pats ti­ki, kad at­eis lai­kas, kai vyks at­virkš­ti­nis pro­ce­sas – at­va­žiuo­jan­čių­jų į Aly­tų bus dau­giau nei iš­vyks­tan­čių­jų.  

Kaip vie­ną svar­biau­sių šių me­tų sa­vi­val­dy­bės veik­los įver­ti­ni­mų me­ras įvar­di­jo „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mą už pa­sie­ki­mus įtrau­kiant aly­tiš­kius į mies­to val­dy­mą. Eu­ro­pi­niu ap­do­va­no­ji­mu įver­tin­tas ir pro­jek­tas „Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vos“, ku­ris lei­džia pa­tiems mies­tie­čiams  spręs­ti, kaip pa­nau­do­ti da­lį pro­jek­to lė­šų, teik­ti siū­ly­mus ir už juos bal­suo­ti.

 Dar­že­lių fa­sa­dus pa­žen­klins nau­ji lo­go­ti­pai

Apie po­ky­čius švie­ti­mo, kul­tū­ros, so­cia­li­nė­je sri­ty­se pa­sa­ko­jo vi­ce­me­rė Va­lė Gi­bie­nė. Ji pa­si­džiau­gė, kad Aly­tus Lie­tu­vo­je ir to­liau gar­sė­ja kaip so­cia­li­nių ini­cia­ty­vų ly­de­ris. „Esa­me pir­mas mies­tas, ku­ria­me pra­dė­ta teik­ti as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­ga, su­lau­kia­me la­bai ge­rų at­si­lie­pi­mų“, – pas­ta­rą­ją nau­jo­vę įvar­di­jo me­ro pa­va­duo­to­ja.

Šiais me­tais Aly­tu­je ati­da­ry­ti sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mai Ulo­nų gat­vė­je, juo­se įreng­ti būs­tai so­cia­li­nę at­skir­tį pa­ty­ru­siems žmo­nėms.

Daug dė­me­sio Aly­tu­je šie­met skir­ta ir švie­ti­mo įstai­gų ap­lin­kos ge­ri­ni­mui – pu­sė mi­li­jo­no eu­rų iš­leis­ta prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų vir­tu­vė­lėms ir sa­ni­ta­ri­niams maz­gams at­nau­jin­ti. Re­no­vuo­ja­mi pa­sta­tų fa­sa­dai, ant ku­rių at­si­ras  su­kur­ti nau­ji įstai­gų lo­go­ti­pai, dar­že­lių te­ri­to­ri­jos tve­ria­mos tvo­ro­mis. Vyks­ta re­no­va­ci­ja Dzū­ki­jos ir Dai­na­vos pa­grin­di­nė­se ir Mu­zi­kos mo­kyk­lo­se. Vi­so­se pra­di­nė­se mo­kyk­lo­se įreng­tos kom­piu­te­rių kla­sės.

Ypa­tin­gi me­tai bu­vo Aly­taus kul­tū­rai: baig­tas Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro di­džio­sios sa­lės re­mon­tas, Aly­taus mies­to te­at­ras pa­ga­liau tu­ri iš­ka­bą. Po ke­le­to ne­sėk­min­gų ban­dy­mų lai­mė­tas pro­jek­tas „Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė“ – ja Aly­tus taps 2022 me­tais, bet pa­si­ren­gi­mas vyks­ta jau da­bar. O kol kas ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad jau šie­met biu­dže­te skir­ta so­li­džiau­sia per pas­ta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus su­ma kul­tū­ros pa­vel­do prie­žiū­rai – 70 tūkst. eu­rų. Tę­sia­ma Aly­taus si­na­go­gos re­konst­ruk­ci­ja (va­ka­rais, įžie­bus švie­są, ga­li­ma pa­ma­ty­ti ten triū­sian­čius res­tau­ruo­to­jus, po mi­li­met­rą ryš­kė­ja at­nau­jin­tos fres­kos), su­tvar­ky­ta se­nų­jų žy­dų ka­pi­nių Pir­ma­ja­me Aly­tu­je tvo­ra.

Šie­met su­tvar­ky­tos Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro per­si­ren­gi­mo ka­bi­nos, du­šai.

Kal­bė­da­ma apie svei­ka­tos sri­tį, vi­ce­me­rė pri­mi­nė gy­ven­to­jams, kad Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je jau ki­tais me­tais pra­dės veik­ti nau­ja­sis mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fas, ku­riam įsi­gy­ti mies­to sa­vi­val­dy­bė sky­rė lė­šų. Su­tvar­ky­tas li­go­ni­nės pa­grin­di­nis įė­ji­mas, įreng­ta pa­pil­do­ma au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė ir de­šimt vie­tų ne­įga­lie­siems, iš­ti­są pa­rą tuoj pra­dės dirb­ti įstai­go­je įsi­kū­ru­si vais­ti­nė.

 Iš­as­fal­tuo­tos de­vy­nios žvy­ruo­tos gat­vės

Vie­nas ma­to­miau­sių gy­ven­to­jams dar­bų – gat­vių tvar­ky­mas. Šie­met iš­as­fal­tuo­tos Užuo­lan­kos, Do­man­to­nių, Nau­ja­ku­rių, Auš­ri­nės, Vė­jo, Miš­ko, Vidz­gi­rio, Gra­ži­nos, o Jū­ra­tės ir A. Žmui­dzi­na­vi­čiaus gat­vės yra bai­gia­mos tvar­ky­ti.

Vi­ce­me­ras Taut­vy­das Ta­mu­le­vi­čius pri­me­na, kad, nors to­kių gat­vių mies­te iš vi­so yra 100 ir lai­ko joms su­tvar­ky­ti pri­reiks daug, ta­čiau, at­li­kus žvy­ruo­tų gat­vių stu­di­ją, bent jau aiš­ki tvar­ka ir kri­te­ri­jai, pa­gal ku­riuos nu­sta­to­mas jų tvar­ky­mo ei­liš­ku­mas. (Be­je, šiuo me­tu at­lie­ka­ma ir ša­li­gat­vių stu­di­ja, vyks­ta jų ver­ti­ni­mas, o svars­tant ki­tų me­tų biu­dže­tą bus at­si­žvelg­ta į su­rink­tą in­for­ma­ci­ją ski­riant fi­nan­sa­vi­mą).

Ki­tą­met bus pra­dė­ta Ulo­nų ir San­tai­kos gat­vių re­konst­ruk­ci­ja – be­ne di­džiau­sias mies­to tvar­ky­mo pro­jek­tas per at­ei­nan­čius pen­ke­rius me­tus. Čia bus pa­klo­ta gar­są su­ge­rian­ti dan­ga, įreng­tos žie­di­nės san­kry­žos (iš­tir­ti ir įver­tin­ti eis­mo srau­tai), nau­ji ša­li­gat­viai, dvi­ra­čių ta­kai, įreng­ti ati­tva­rai.

„Dar­bas bu­vo ver­ti­na­mas ne­vie­na­reikš­miš­kai“, – vi­ce­me­ras mi­nė­jo šią va­sa­rą Svei­ka­tin­gu­mo ta­ke pa­keis­tą dan­gą – nu­ties­tą as­fal­tą vie­toj trin­ke­lių. Jos, pa­sak T.Ta­mu­le­vi­čiaus, ne­bu­vo pa­to­gios rie­du­ti­nin­kams ir ki­toms ra­tu­ki­nėms trans­por­to prie­mo­nėms, o se­no­sios trin­ke­lės pa­nau­do­tos tvar­kant ki­tas mies­to erd­ves.

Per 22 tūkst. kvad­ra­ti­nių met­rų – tiek ta­kų ir ša­li­gat­vių bu­vo su­tvar­ky­ta ar at­nau­jin­ta per šiuos me­tus įvai­riuo­se Aly­taus gy­ve­na­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se. Vi­ce­me­ras tai va­di­no žy­miu pro­gre­su ir pa­ti­ki­no, kad ar­ti­miau­siu me­tu to­kio dė­me­sio ta­kams gal jau ir ne­rei­kės, nes ap­lin­ka žy­miai pa­ge­rė­jo ir leis mies­tie­čiams bū­ti mo­bi­liems.

Dar vie­na per­mai­na – Aly­tu­je pra­dė­ti keis­ti švie­so­fo­rai su įmon­tuo­tais laik­ma­čiais, per­da­žy­ti ap­švie­ti­mo stul­pai, įreng­tos vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės ša­lia dau­gia­bu­čių. Jau­ni­mo par­ke pa­ga­liau at­si­ra­do sta­cio­na­rus vie­ša­sis tu­a­le­tas. Api­ben­drin­da­mas T.Ta­mu­le­vi­čius sa­ko, kad gal­būt kai ku­rių šių dar­bų mies­tie­čiai net ne­pa­ste­bi (pa­vyz­džiui, at­nau­jin­tų elek­tros stul­pų), ta­čiau vi­si jie kar­tu da­ro mies­tą tvar­kin­ges­nį, pa­to­ges­nį ir sau­ges­nį gy­ven­to­jams.

 Aly­tui rei­kia LEZ‘o, nes Pra­mo­nės par­ke trūks­ta vie­tos

Po­ky­čiai vyks­ta Pra­mo­nės par­ke. Pa­sak T.Ta­mu­le­vi­čiaus, įmo­nė „Vek­tro­na“ jau bai­gia sta­ty­bas, ne­tru­kus bus ati­da­ry­ta „Glass LT“ nau­ja ga­myk­la, di­de­lių pla­nų tu­ri „Kau­no grū­dai“. Šios įmo­nės mies­te ža­da su­kur­ti dau­giau nei du šim­tus dar­bo vie­tų. Vi­ce­me­ras ra­gi­na gal­vo­ti apie at­ei­tį ir dar di­des­nes in­ves­ti­ci­jas, ku­rioms bū­ti­ni di­des­ni že­mės skly­pai. To­kių Pra­mo­nės par­ke ne­be­li­ko. Ka­dan­gi kal­ba­ma apie tai, kad Pie­tų Lie­tu­vo­je tu­rė­tų at­si­ras­ti lais­vo­ji eko­no­mi­nė zo­na, T.Ta­mu­le­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, jog Aly­tus ne­ga­li pra­leis­ti pro­gos.

Mies­to va­do­vai pa­si­džiau­gė ir tuo, kad aly­tiš­kiai ak­ty­viai da­ly­vau­ja da­li­nio da­ly­va­vi­mo pro­gra­mo­je. Iš vi­so jau įreng­tos 46 aikš­te­lės, 13 įva­žia­vi­mų, 18 ša­li­gat­vių bei dvi gat­vės, o tam pa­nau­do­ta be­veik mi­li­jo­nas eu­rų.

 Ža­dė­jo gel­bė­ti ku­ror­to gy­ven­to­jus nuo triukš­mo

Į pir­mą me­ti­nį su­si­ti­ki­mą su mies­to val­džia at­vy­ko ne­la­bai gau­sus bū­rys cen­tri­nės mies­to da­lies gy­ven­to­jų, ta­čiau apie ki­tų jų pro­ble­mas pa­sa­ko­jo se­niū­nai­čiai.

Ku­ror­to se­niū­nai­tė Ge­no­vai­tė Žiu­rins­kie­nė per­da­vė šio ra­maus ir gra­žaus mies­to ra­jo­no gy­ven­to­jų ne­ri­mą dėl Dai­nų slė­nį pa­mė­gu­sio jau­ni­mo, ku­ris at­va­žiuo­ja au­to­mo­bi­liais, triukš­mau­ja. Ypač pro­ble­ma pa­ū­mė­jo iš­as­fal­ta­vus pri­va­žia­vi­mą, Le­li­jų ir Ši­lo gat­vės gy­ven­to­jų ra­my­bė trik­do­ma, jie pra­šo pa­gal­bos.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Vi­li­ja Ra­ma­naus­kie­nė sa­kė, kad pro­ble­ma ži­no­ma ir bus ban­do­ma spręs­ti ją Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jo­je.

Se­na­mies­čio se­niū­nai­tis Ro­lan­das Juo­nys at­krei­pė dė­me­sį, ko­kie iš­klai­py­ti ir ne­sau­gūs, ypač vy­res­nio am­žiaus gy­ven­to­jams, yra ša­li­gat­viai Žal­gi­rio ir Su­val­kų gat­vė­se. Jau ne pir­mą kar­tą gy­ven­to­jai pra­šo kirs­ti se­nuo­sius kaš­to­nus Su­val­kų gat­vė­je, esą jų šak­nys ken­kia ir dan­gai. „Tur­būt dau­ge­lis at­krei­pė­te dė­me­sį, kad šiuo me­tu mies­te, taip pat ir Mies­to so­de, yra pa­žen­klin­ta ne­ma­žai me­džių. Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad jie bus ker­ta­mi. Ki­ti – ste­bi­mi, ge­ni­mi. Kai kal­ba­ma apie me­džio kir­ti­mą, san­ty­kis maž­daug toks – vie­nas žmo­gus no­ri kirs­ti, o trys ap­ka­bin­ti, to­dėl pa­sver­ti to­kius spren­di­mus rei­kia ypač at­sa­kin­gai“, – kal­bė­jo V.Ra­ma­naus­kie­nė.

Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Vi­da Ma­čer­nie­nė pa­tiks­li­no, kad Su­val­kų gat­vė­je iš­duo­ti lei­di­mai kirs­ti 28 me­džius, ta­čiau jie yra pa­žeis­ti, o gy­ven­to­jų pra­šy­mai kirs­ti svei­kus me­džius pri­va­lo bū­ti la­bai stip­riai ar­gu­men­tuo­ti. Kaš­to­nų alė­ja Su­val­kų gat­vė­je yra so­din­ta 1959 me­tais ir ta­pu­si ža­liuo­ju se­no­sios mies­to da­lies ak­cen­tu. Ir nors ši me­džių rū­šis ki­to­se Lie­tu­vos vie­to­se yra smar­kiai pa­žeis­ta ken­kė­jų – ker­šo­sios kan­de­lės, tai Aly­tu­je eks­per­tai kaš­to­nų būk­lę šia pras­me įver­ti­no kaip la­bai ne­blo­gą.

Ant­ras mies­to va­do­vų su­si­ti­ki­mas su gy­ven­to­jais (Vidz­gi­rio ir Jur­giš­kių se­niū­nai­ti­jo­mis) vyks lap­kri­čio 26 die­ną 17.30 val. Aly­taus ben­druo­me­nės cen­tre.

  Komentaras

  "nuostabūs" darbai nuveikti : pagerta kavutė su pagyvenusiais ir tiek. O kas Alytuje balsuoja , koks jų amžius ? Statykit tiltus (ir kuo aukštesnius) tai kavutė atsipirks, o kur pramonės parkas, kur investicijos jų skatinimas), kur darbo vietos,perspektyvos ...

  Komentaras

  Deja Jūratės g. šiemet nebus baigta asfaltuoti, Nederėtų jos skaičiuoti prie baigtų. Šios gatvės išasfaltuota tik pradžia iki Krivulės g. o visa likusi dalis neaišku kada bus baigta (pradėta) asfaltuoti. Ši gatvė dabar atrodo kaip pusė skusta pusė lupta,

  Komentaras

  uzupio kapinese veliniu vakara kada suvaziuoja daug zmoniu aplankyti artimuju kapus tamsu einant galima net spranda nusisukti.Kodel miesto valdzia ant pagrindinio tako irengti kelis sviestuvus,kad nors per sventes apsviestu,o dabar zmones klaidziuoja pasisviesdami prozktoriais telefonais. Kapines pliaciasi, o apsvietima niekam nerupi.

  Komentaras

  Rekonstruojant Gražinos gatvę padaryta grubių projektavimo klaidų: maršrutiniai autobusai galutinėje stotelėje neturi kaip apsisukti,tad važinėja per pėstiesiems įrengtas betono trinkeles( beje, tą patį daro ir beveik visi važiuojantys). Visiškai nereikalingas ir griovys prie geležinkelio stoties ( kur žalioji zona su berželiais),Jo ten niekada nebuvo ir jo nereikėjo.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.