Nr. 131 (13214)

2018-11-16

„Alytaus naujienų“ numeryje 131 (13214) skaitykite:

 • Svar­bi nau­jo­vė dar­bo gin­čų ša­lims, ar­ba tei­sy­bės pa­ieš­koms du­rys at­ve­ria­mos pla­čiau 
 • Alytaus liberalai į merus kelia Nijolę Makštutienę 
 • Aly­tu­je gri­pas dar ne­diag­no­zuo­ja­mas 
 • EP na­rys Bro­nis Ro­pė: „Mes ne ant­ra­rū­šiai!” 
 • Apie ko­rup­ci­ją li­go­ni­nė­je ar po­li­kli­ni­ko­je pra­neš­ki­te te­le­fo­nu 112
 • Aly­taus ra­jo­no se­niū­ni­jų dar­buo­to­jams li­te­ra­tū­ros rei­kia ir įvai­rios 
 • Lus­tą ran­ko­je ne­šio­jan­tis ant­rep­re­ne­ris: at­ei­ty­je nie­kam ne­be­reiks rak­tų ar kor­te­lių 
 • Ka­ka­va.lt – nau­ja bi­lie­tų pla­ti­ni­mo į ren­gi­nius sis­te­ma 
 • Ino­va­ty­vių me­to­dų su­au­gu­sių­jų švie­ti­me tai­ky­mas „Nord­plus Adult” pro­jek­te Nr. NPAD-2018/10217 „Le­ar­ning is at­trac­ti­ve: re­ad and sing!” Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je 
 • Ap­do­va­no­ji­mą at­si­ė­mu­si Aly­taus pe­da­go­gė ži­no, ko rei­kia ge­ram mo­ky­to­jo ir vai­ko ry­šiui 
 • Bai­gia­mas įgy­ven­din­ti pro­jek­tas Nr. LT-PL-2S-175 „Len­ki­jos ir Lie­tu­vos gel­bė­ji­mo tar­ny­bų ge­bė­ji­mų stip­ri­ni­mas vyk­dant ben­drus veiks­mus“ 
 • Svei­kos gy­ven­se­nos pa­ieš­kos aly­tiš­kę at­ve­dė iki vi­sa­me pa­sau­ly­je po­pu­lia­raus mankš­ti­ni­mo­si bū­do „Nir­va­na Fit­ness”
Aly­taus Gar­di­no ir Sei­nų gat­vių gy­ven­to­jai šian­dien ne­su­pran­ta mies­to val­džios veiks­mų, ku­riais yra pa­blo­gi­na­mos gy­ve­ni­mo są­ly­gos. Gar­di­no gat­vės pu­sė­je prie Svei­ka­tos...
Ket­vir­ta­die­nį Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se įvy­kęs in­ci­den­tas, ku­rio me­tu ne­ra­mu­mus kė­lę dėl nau­jos tvar­kos pro­tes­tuo­jan­tys nu­teis­tie­ji su­ža­lo­jo pa­rei­gū­ną, su­lau­kė ir...
Šį ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė su­tar­tį su ben­dro­ve BE­NU vais­ti­ne dėl pa­tal­pų nuo­mos Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, ku­rio­se bus...
Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio „Gi­ri­nu­kas“ pe­da­go­gė Dai­va Rus­tei­kie­nė – tarp pen­kių ge­riau­sių Lie­tu­vos iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų kū­no kul­tū­ros ug­dy­to­jų, ant­ra­die­nį už...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.