Li­go­ni­nė­je – nak­ti­nės vais­ti­nės pa­slau­gos

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2018 Lapkritis 16
BENU vaistine
Nak­ti­nės vais­ti­nės pa­slau­gos li­go­ni­nė­je tu­rė­jo bū­ti pra­dė­tos teik­ti va­kar. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šį ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė su­tar­tį su ben­dro­ve BE­NU vais­ti­ne dėl pa­tal­pų nuo­mos Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, ku­rio­se bus tei­kia­mos vi­są pa­rą vei­kian­čios vais­ti­nės pa­slau­gos.

Bir­že­lio pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė reng­ti nau­ją kon­kur­są Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės pir­ma­me aukš­te esan­čioms 67 kv. met­rų dy­džio vais­ti­nės pa­tal­poms ieš­kant šios pa­slau­gos tei­kė­jo pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui ir ga­lin­čio jas teik­ti vi­są pa­rą.

Nu­sta­ty­ta pra­di­nė šių pa­tal­pų nuo­mos kai­na – 1,56 eu­ro už vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą per mėnesį.

Kon­kur­se, ku­rį mies­to ta­ry­bos pa­ve­di­mu vyk­dė li­go­ni­nė, da­ly­va­vo ke­tu­ri ži­no­mi vais­ti­nių tin­klai. Pa­si­bai­gus kon­kur­so re­zul­ta­tų ap­skun­di­mo teis­mui lai­ko­tar­piui, o jie teis­mui ne­bu­vo skųs­ti, šį ket­vir­ta­die­nį mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė su­tar­tį su kon­kur­so lai­mė­to­ja – ben­dro­ve BE­NU vais­ti­ne.

Jai vais­ti­nės pa­tal­pos iš­nuo­mo­tos už ge­ro­kai di­des­nę kai­ną nei bu­vo nu­sta­ty­ta pra­di­nė, – per mėnesį mo­kant 30 eu­rų 80 cen­tų už vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą. Kas mė­ne­sį vais­ti­nin­kai sa­vi­val­dy­bei mo­kės 2 tūkst. 65 eu­rus. Su­tar­tis ga­lio­ja iki 2023 me­tų lap­kri­čio 16-osios.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus ve­dė­ja Auk­sė Juo­nie­nė, nak­ti­nės vais­ti­nės pa­slau­gos li­go­ni­nė­je tu­rė­jo bū­ti pra­dė­tos teik­ti va­kar.

BE­NU vais­ti­nė pa­tal­pas li­go­ni­nės pir­ma­me aukš­te nuo­mo­ja­si nuo 2008-ųjų rug­pjū­čio vi­du­rio. Jos iš­nuo­mo­tos de­šim­čiai me­tų. Nuo­mos su­tar­tis bai­gė­si šie­me­čio rug­pjū­čio vi­du­ry­je, vais­ti­nin­kai krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bę nuo­mos su­tar­tį pra­tęs­ti dar de­šim­čiai me­tų. Ta­čiau mies­to ta­ry­ba nu­spren­dė reng­ti nau­ją kon­kur­są nau­jo­mis są­ly­go­mis.

BE­NU vais­ti­nė to­kį ta­ry­bos spren­di­mą ap­skun­dė Aly­taus apy­lin­kės teis­mui, pra­šė jį pa­nai­kin­ti, nes įžvel­gė pir­mu­mo tei­sę at­nau­jin­ti pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį pa­si­bai­gus jos ter­mi­nui. Vie­ti­nis teis­mas bu­vo pri­tai­kęs lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes pri­im­tam mies­to ta­ry­bos spren­di­mui vyk­dy­ti. Ta­čiau to­kią nu­tar­tį sa­vi­val­dy­bė skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui ir pa­vy­ko pa­siek­ti šių prie­mo­nių pa­nai­ki­ni­mo. To­kiu bū­du bu­vo at­ver­tas ke­lias skelb­ti kon­kur­są.

Šio mė­ne­sio pra­džio­je Aly­taus apy­lin­kės teis­mas pri­ėmė mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­lan­kų spren­di­mą – at­mes­tas ben­dro­vės BE­NU vais­ti­nės pra­šy­mas pa­nai­kin­ti mies­to ta­ry­bos spren­di­mą dėl skel­bia­mo nau­jo kon­kur­so vais­ti­nės pa­tal­poms li­go­ni­nė­je.

Pa­gal anks­tes­nę vais­ti­nės pa­tal­pų li­go­ni­nė­je nuo­mos su­tar­tį sa­vi­val­dy­bė per mė­ne­sį gau­da­vo dau­giau nei 3 tūkst. 500 eu­rų.

Da­bar per mė­ne­sį bus gau­na­ma maž­daug 1 tūkst. 500 eu­rų ma­žiau. A.Juo­nie­nės tei­gi­mu, vais­ti­nin­kai, įsi­ver­ti­nę dir­bant vi­są pa­rą pa­ti­ria­mas di­des­nes iš­lai­das, pa­siū­lė ma­žes­nę pa­tal­pų nuo­mos kai­ną nei anks­čiau.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.