Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras at­vy­ko į Aly­tų iš­si­aiš­kin­ti, kas iš tik­rų­jų vy­ko Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (0)
2018 Lapkritis 16
El­vi­nas Jan­ke­vi­čius
Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius (pirmas dešinėje) su­si­ti­ko su nu­ken­tė­ju­siu pa­rei­gū­nu Nerijumi Bartkevičiumi (antras dešinėje), jam pa­dė­ko­jo už drą­są ir pažadėjo paskatinti finansiškai. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr.
Ket­vir­ta­die­nį Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se įvy­kęs in­ci­den­tas, ku­rio me­tu ne­ra­mu­mus kė­lę dėl nau­jos tvar­kos pro­tes­tuo­jan­tys nu­teis­tie­ji su­ža­lo­jo pa­rei­gū­ną, su­lau­kė ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos bei Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to va­do­vų dė­me­sio. Va­kar Aly­tu­je lan­kę­sis tei­sin­gu­mo mi­nist­ras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius at­vy­ko as­me­niš­kai iš­si­aiš­kin­ti si­tu­a­ci­ją ir pa­dė­ko­ti nu­ken­tė­ju­sia­jam pa­rei­gū­nui, ku­riam bus įteik­ta pi­ni­gi­nė pre­mi­ja. Tie­sa, ly­giai taip pat sa­vo svei­ka­ta ir gy­vy­be ri­zi­ka­vę dar du nu­teis­tuo­sius tram­dę pa­rei­gū­nai tik per lai­min­gą at­si­tik­ti­nu­mą ne­nu­ken­tė­ję, bent jau kol kas nei pa­dė­kų, nei pa­ska­ti­ni­mų ne­su­lau­kė. Laikinai Alytaus pataisos namams vadovaujantis Genadijus Lepiochinas ketvirtadienio įvykį vertina kaip eilinę darbinę situaciją.

Kas vy­ko iš tik­rų­jų?

Pa­sak Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Va­le­ri­jaus Vin­cu­ke­vi­čiaus, de­par­ta­men­tas ga­vo in­for­ma­ci­ją, kad ket­vir­ta­die­nį, apie 15.10 val. Aly­taus pa­tai­sos na­mų draus­mės gru­pės pa­tal­po­se trys nu­teis­tie­ji, no­rė­da­mi į sa­ve at­kreip­ti dė­me­sį, pra­dė­jo triukš­mau­ti, pil­ti van­de­niu skies­tą alie­jų ant grin­dų. Pa­rei­gū­nai pa­rei­ka­la­vo nu­trauk­ti to­kius ne­tei­sė­tus veiks­mus, ta­čiau triukš­ma­da­riai rei­ka­la­vi­mams ne­pa­klu­so. Ta­da pa­rei­gū­nai įė­jo į ka­me­ros vi­dų, o nu­teis­tie­ji jiems ėmė gra­sin­ti, plū­do ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais. Ban­dant su­tram­dy­ti nu­teis­tuo­sius, jie ėmė prie­šin­tis ak­ty­viais veiks­mais, to­dėl pri­žiū­rė­to­jams te­ko pa­nau­do­ti spe­cia­li­ą­sias prie­mo­nes. Vie­nas pa­rei­gū­nų, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, nu­teis­tų­jų su­lai­ky­mo me­tu, bu­vo su­ža­lo­tas. Jis ga­vo smū­gį į vei­dą, nuo ku­rio at­si­ra­do krau­jos­ru­va, kak­lo sri­ty­je pa­da­ry­tas įbrė­ži­mas.

Šiu me­tu pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl pa­si­prie­ši­ni­mo pa­rei­gū­nams. Po ty­ri­mo pa­aiš­kės iš­sa­mes­nės įvy­kio ap­lin­ky­bės. Su­ža­lo­tas pa­rei­gū­nas šiuo me­tu gy­do­mas am­bu­la­to­riš­kai, tu­ri ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą. Tik pa­si­bai­gus ne­dar­bin­gu­mo lai­ko­tar­piui, pa­aiš­kės, ko­kio ly­gio svei­ka­tos su­trik­dy­mas pa­rei­gū­nui bu­vo pa­da­ry­tas.

Iš vi­so 15 ty­ri­mų per me­tus

Šie­met nu­ken­tė­jo ir dau­giau įka­li­ni­mo įstai­gų dar­buo­to­jų. Spa­lį ir lap­kri­tį bu­vo su­ža­lo­ti Ma­ri­jam­po­lės pa­tai­sos na­mų pa­rei­gū­nai. V.Vin­cu­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, iš vi­so Lie­tu­vo­je per šiuos me­tus dėl pa­si­prie­ši­ni­mo įka­li­ni­mo įstai­gų pa­rei­gū­nams bu­vo pra­dė­ta 15 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų, be to, pa­rei­gū­nų at­žvil­giu tai­ky­tos ir ad­mi­nist­ra­ci­nės at­sa­ko­my­bės. Vi­sais 15 at­ve­jų dau­giau ar ma­žiau bu­vo su­ža­lo­ti pa­rei­gū­nai.

„Sau­gu­mo at­žvil­giu tai tik­rai pa­vo­jin­gas ir ne­ma­lo­nus dar­bas. Pa­rei­gū­nai yra ap­rū­pin­ti šar­vi­nė­mis lie­me­nė­mis, du­jų ba­lio­nė­liais, gu­mi­nė­mis laz­do­mis, elek­tro­šo­ko prie­tai­sais. Ki­tą­met pla­nuo­ja­me vi­su tuo ap­rū­pin­ti dau­giau pa­rei­gū­nų. Fak­tas, kad šian­dien die­nai pa­jė­gų trūks­ta, ta­čiau steng­si­mės pro­ble­mą spręs­ti di­di­nant pa­rei­gū­nų at­ly­gi­ni­mus“, – ža­dė­jo de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas.

V.Vin­cu­ke­vi­čius pa­ti­ki­no, kad į Aly­tų at­vy­ko iš­si­aiš­kin­ti įvy­kio Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se ap­lin­ky­bes, esą bu­vo pa­si­ro­džiu­si in­for­ma­ci­ja, kad pa­rei­gū­nai pul­ti pei­liu. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, įran­kis, ku­rį tu­rė­jo vie­nas maiš­tau­to­jų, bu­vo me­di­nė nu­smai­lin­ta laz­delė.

Nu­ken­tė­ju­sį­jį pa­ska­tins pi­ni­gais

Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius su­si­ti­ko su nu­ken­tė­ju­siu pa­rei­gū­nu, jam pa­dė­ko­jo už drą­są: „Ko­le­ga tik­rai at­li­ko di­de­lį dar­bą, są­ly­gos sun­kios, įtemp­tos. Mes pa­da­ry­si­me vis­ką, kad žmo­gus bū­tų ir fi­nan­siš­kai pa­ska­tin­tas“.

Mi­nist­ro žo­di­nę pa­dė­ką pri­ėmęs nu­ken­tė­jęs, šeš­tus me­tus Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se dir­ban­tis  Ne­ri­jus Bart­ke­vi­čius tei­gė vyk­dęs sa­vo tie­sio­gi­nį dar­bą ir su­tram­dęs maiš­tau­to­jus. Taip pat pa­rei­gū­nas pa­tvir­ti­no, kad nu­teis­tie­ji bu­vo pa­si­ruo­šę ko­vai: „Jei­gu ne­bū­čiau to­je vie­to­je aš, tai bū­tų nu­ken­tė­jęs ki­tas pa­rei­gū­nas“.

E.Jan­ke­vi­čius ti­ki­no, kad at­ei­ty­je bus nu­ma­ty­tas fon­das ir už kiek­vie­ną svar­bų pa­da­ry­tą dar­bą, žyg­dar­bį, pa­tir­tą mo­ra­li­nę ža­lą bus ska­ti­na­mi vi­si sis­te­mos pa­rei­gū­nai.

Mi­nist­ro pa­si­tei­ra­vus, ar ly­giai taip pat bus pa­dė­ko­ta bei pa­ska­tin­ti ir ki­ti du maiš­tau­to­jus šį­kart tram­dę pa­rei­gū­nai, jis kon­kre­čiai at­sa­ky­ti ne­sku­bė­jo: „Aš tie­siog tik at­va­žia­vau, nu­ei­si­me į ka­bi­ne­tą, pa­si­kal­bė­si­me ir pri­im­si­me spren­di­mus. Kiek­vie­nas pa­rei­gū­nas mums yra bran­gus ir ki­tą­met biu­dže­te yra nu­ma­ty­tos di­des­nės lė­šos, pa­rei­gū­nų at­ly­gi­ni­mai kils ir tai ne­bus tik sim­bo­li­nės su­mos“.

Si­tu­a­ci­ja – ne­to­le­ruo­ti­na

Ver­tin­da­mas ket­vir­ta­die­nio įvy­kį Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se, mi­nist­ras sa­kė, kad to­kia si­tu­a­ci­ja yra ne­to­le­ruo­ti­na: „Nė vie­nas toks už­puo­li­mas ne­pra­eis be pa­sek­mių. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ir by­la pa­sieks teis­mą“.

Taip pat E.Jan­ke­vi­čius pa­ti­ki­no, kad su­griež­tin­tos tai­syk­lės nu­teis­tie­siems at­šauk­tos tik­rai ne­bus. „Mes no­ri­me, kad vi­si nu­teis­tie­ji elg­tų­si pa­gar­biai ne tik pa­rei­gū­nų at­žvil­giu, bet ir vie­ni su ki­tais. O da­bar baus­mę at­lie­kan­tys as­me­nys no­ri, kad vis­kas bū­tų kaip ir anks­čiau, kad jie bū­tų vi­siš­kai ne­kon­tro­liuo­ja­mi, įsi­gy­tų di­de­les tal­pas, pri­si­pirk­tų dar­žo­vių, vai­sių ir iš jų ga­min­tų­si rau­gą“, – dės­tė mi­nist­ras.

Jis pa­brė­žė, kad kon­tro­liuo­jant įsi­gy­ja­mų vai­sių, dar­žo­vių kie­kius, nu­teis­tų­jų tei­sės tik­rai ne­pa­žei­džia­mos, nes pa­gal Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ją, vie­nam žmo­gui per sa­vai­tę re­ko­men­duo­ja­ma su­val­gy­ti 2,8 kg vai­sių ir dar­žo­vių. Pa­sak jo, lie­tu­vis vi­du­ti­niš­kai su­val­go 1,4 kg vai­sių ir dar­žo­vių, tad ne­ma­no, kad nu­teis­tų­jų tei­sės bu­vo pa­žeis­tos, juo­lab, kad tu­ri ga­li­my­bę nu­ei­ti į val­gyk­lą ir pa­val­gy­ti ne­mo­ka­mai.

„Tai­gi, re­mian­tis šiais Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­ni­mis ir re­ko­men­da­ci­jo­mis, ga­lė­tu­me dar la­biau su­ma­žin­ti dar­žo­vių ir vai­sių skai­čių“, – sa­kė E.Jan­ke­vi­čius.

Liūd­na dėl at­ly­gi­ni­mų

Įver­tin­ti si­tu­a­ci­ją bu­vo pa­pra­šy­tas ir Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­gų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Pau­liu­kas. „Pa­rei­gū­nas yra la­bai sun­kios psi­cho­lo­gi­nės bū­se­nos. Man te­ko su juo ben­drau­ti. Vi­sos šei­mos sa­vi­jau­ta blo­ga, šei­mos na­riai kal­bi­na, kad jis ne­be­grįž­tų į tar­ny­bą. Ta­čiau pa­rei­gū­nas yra prin­ci­pin­gas ir ke­ti­na  to­liau tar­nau­ti tė­vy­nės la­bui“, – pa­sa­ko­jo K.Pau­liu­kas.

Jo įsi­ti­ki­ni­mu, po šių įvy­kių tu­ri bū­ti im­ta­si rim­tų prie­mo­nių už­kirs­ti ke­lią to­kiems dalykams, tad ti­ki­si, kad val­džios struk­tū­rų da­li­ja­mi pa­ža­dai pa­rei­gū­nams bus te­si­ami.

„Šiuo me­tu mums liūd­na dėl esa­mos pa­rei­gū­nų at­ly­gi­ni­mų si­tu­a­ci­jos. Tar­ny­bo­je dar­bą tik pra­dė­jęs pa­rei­gū­nas už­dir­ba maž­daug 550 eu­rų į ran­kas be prie­dų“, – dės­tė prof­są­jun­gos at­sto­vas. 

Pro­tes­tai prieš nau­ją tvar­ką – nuo tre­čia­die­nio

Va­kar ry­te pa­tai­sos na­muo­se dir­bo vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos bei Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to Pre­ven­ci­nės gru­pės su­stip­rin­tos pa­jė­gos, pa­rei­gū­nai at­li­ko kra­tas nu­teis­tų­jų gy­ve­na­mo­sio­se pa­tal­po­se ir bau­dos izo­lia­to­riu­je.

Šių veiks­mų im­ta­si ne vien dėl ket­vir­ta­die­nio įvy­kio, bet ir jau dėl ke­lias die­nas be­si­tę­sian­čio nu­teis­tų­jų pro­tes­to prieš nau­ją­ją tvar­ką, kai die­nos me­tu iš draus­mi­nes nuo­bau­das at­lie­kan­čių nu­teis­tų­jų su­ren­ka­mi čiu­ži­niai. Im­tis to­kių prie­mo­nių bu­vo nu­spręs­ta sie­kiant pa­ska­tin­ti nu­teis­tuo­sius lais­vu lai­ku die­nos me­tu ne mie­go­ti pie­tų mie­go, o už­si­im­ti sa­viš­vie­ta, da­ly­vau­ti kon­sul­ta­ci­jo­se, žais­ti lo­gi­nius žai­di­mus. Nau­ja tvar­ka nu­ma­to, kad šiems as­me­nims čiu­ži­nys iš­duo­da­mas va­ka­re, prieš die­no­tvarkėje nu­ma­ty­tą po­il­sio lai­ką.

Pa­tai­sos na­mų gy­ven­to­jai ne­pa­si­ten­ki­ni­mus reiš­kia ir dėl ki­tų nau­jų ne­se­niai įsi­ga­lio­ju­sių tvar­kos tai­syk­lių. Pro­tes­tuo­da­mi jie at­si­sa­ko mai­tin­tis įstai­go­je pa­tei­kia­mu mais­tu. Pra­ėju­sį tre­čia­die­nį Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se iš 680 nu­teis­tų­jų pro­tes­ta­vo be­veik du šim­tai, o penk­ta­die­nio duo­me­ni­mis pro­tes­tuo­to­jų šiek tiek su­ma­žė­jo – jų li­ko apie pus­an­tro šim­to.

Dar prieš vyk­dant ne­ter­mi­nuo­tą mais­to at­si­sa­ky­mo ak­ci­ją, da­lis nu­teis­tų­jų įsi­gi­jo ne­pro­por­cin­gai daug pa­pil­do­mų mais­to pro­duk­tų par­duo­tu­vė­je.

Pro­tes­tuo­jan­tie­siems pri­tai­ky­tos prie­mo­nės

Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to pra­ne­ši­me skel­bia­ma, kad su mais­to ma­siš­kai at­si­sa­kan­čiais nu­teis­tai­siais vyk­do­mi po­kal­biai, ku­rių me­tu jiems bu­vo iš­aiš­kin­ta, kad jų veiks­mai, pro­tes­tas yra ne­tei­sė­ti. Taip pat jie bu­vo įspė­ti, kad, tę­siant ne­tei­sė­tą pro­tes­ta­vi­mą, įstai­gos ad­mi­nist­ra­ci­ja ga­li im­tis jų at­žvil­giu ati­tin­ka­mų prie­mo­nių.

At­si­žvel­giant į su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją, nuo tre­čia­die­nio Aly­taus pa­tai­sos na­mų di­rek­to­riaus įsa­ky­mu, dėl nu­teis­tų­jų ne­tei­sė­tų gru­pi­nių veiks­mų, šiurkš­čiai pa­žei­džian­čių įstai­gos vi­daus tvar­ką, Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se mais­to at­si­sa­kan­tiems as­me­nims lai­ki­nai su­stab­dy­tas mais­to pro­duk­tų ir bū­ti­niau­sių reik­me­nų par­da­vi­mas bei pa­si­ma­ty­mų su­tei­ki­mas.

G.Le­pio­chi­no tei­gi­mu, Aly­taus pa­tai­sos na­mų ad­mi­nist­ra­ci­ja, kaip ir vi­sų lais­vės at­ėmi­mo vie­tų įstai­gų ad­mi­nist­ra­ci­jos, vyk­do švie­čia­mą­jį dar­bą dėl pa­si­kei­tu­sių tai­syk­lių tai­ky­mo, įstai­gos per­so­na­las bei nu­teis­tie­ji su­pa­žin­di­na­mi su nau­jo­vė­mis. 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.