Ap­do­va­no­ji­mą at­si­ė­mu­si Aly­taus pe­da­go­gė ži­no, ko rei­kia ge­ram mo­ky­to­jo ir vai­ko ry­šiui

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (1)
2018 Lapkritis 19
mokytoja
Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio „Gi­ri­nu­kas“ pe­da­go­gė Dai­va Rus­tei­kie­nė buvo Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to kaip viena geriausių Lie­tu­vos iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų kū­no kul­tū­ros mokytojų.
Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio „Gi­ri­nu­kas“ pe­da­go­gė Dai­va Rus­tei­kie­nė – tarp pen­kių ge­riau­sių Lie­tu­vos iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų kū­no kul­tū­ros ug­dy­to­jų, ant­ra­die­nį už šį ti­tu­lą ap­do­va­no­ji­mą at­si­ė­mu­si iš pa­čios Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to pre­zi­den­tės Dai­nos Gu­dzi­ne­vi­čiū­tės.

Die­vas yra

Pir­mą kar­tą Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to ap­do­va­no­ji­mus pel­nė vai­kų dar­že­liuo­se dir­ban­čios pe­da­go­gės. Ant­ra­die­nį už Aly­taus mies­to var­do gar­si­ni­mą D.Rus­tei­kie­nei pa­dė­ko­jo ir Aly­taus mies­to va­do­vai.

Jei­gu ne lop­še­lio-dar­že­lio „Gi­ri­nu­kas“ di­rek­to­rės Ra­sos Nau­ja­lie­nės pa­ska­ti­ni­mas už­pil­dy­ti an­ke­tą ir pre­ten­duo­ti į Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to ge­riau­sių Lie­tu­vos iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jų ap­do­va­no­ji­mą, D.Rus­tei­kie­nė, kaip pa­ti sa­kė, net ne­bū­tų apie tai pa­gal­vo­ju­si: „Iš pra­džių ne­su­ti­kau pil­dy­ti an­ke­tos, nes abe­jo­jau sa­vi­mi. Pra­dė­ju­si rink­ti rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją ir pa­si­kon­sul­ta­vu­si su va­do­ve, pa­ma­čiau, kad vi­sus an­ke­tos lau­ke­lius pa­vy­ko už­pil­dy­ti, ir ta­da su­pra­tau, kad vis dėl­to į to­kį ap­do­va­no­ji­mą pre­ten­duo­ti ga­liu.“

Kaip pri­si­pa­žįs­ta D.Rus­tei­kie­nė, to­kio ap­do­va­no­ji­mo ji ne­si­ti­kė­jo, o su­ži­no­ju­si, kad ta­po vie­na ge­riau­sių, apė­mė eu­fo­ri­ja.

„Pir­ma min­tis, šo­vu­si į gal­vą, bu­vo: Die­vas yra. Ma­no at­si­da­vi­mas, pa­stan­gos, mei­lė dar­bui bu­vo pa­ste­bė­ti ir įver­tin­ti“, – pa­sa­ko­jo pe­da­go­gė.

Už mo­ky­to­ją kal­ba dar­bai

Ap­do­va­no­jant mo­ky­to­jus ver­tin­ti jų dve­jų pas­ta­rų­jų me­tų veik­los ro­dik­liai res­pub­li­kos, tarp­tau­ti­niu mas­tu. D.Rus­tei­kie­nės veik­lų są­ra­šas – iš­ties įspū­din­gas. Dau­giau kaip de­šimt me­tų lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Gi­ri­nu­kas“ dir­ban­ti mo­ky­to­ja pa­aiš­ki­no, kad Aly­taus iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se nė­ra kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jų eta­tų. Mo­te­ris dir­ba plau­ki­mo in­struk­to­re, ta­čiau ji ne tik tre­ni­ruo­ja vai­kus „Gi­ri­nu­ke“ esan­čia­me ba­sei­ne, bet ir ap­skri­tai sklei­džia spor­to idė­ją sa­vo įstai­go­je ir vi­sa­me mies­te.

Aly­tiš­kė mo­ky­to­ja yra Res­pub­li­ki­nės iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo kū­no kul­tū­ros pe­da­go­gų aso­cia­ci­jos na­rė.

„Ma­no dar­bui, įkvė­pi­mui di­de­lę įta­ką da­ro ge­ras mik­ro­kli­ma­tas dar­be, nuo­sta­bus ko­lek­ty­vas, va­do­vė, ku­ri nuo­lat ska­ti­na da­ly­vau­ti pro­jek­tuo­se ir vi­suo­met įver­ti­na dar­bą. O šis ap­do­va­no­ji­mas yra svar­bus ma­no dar­bo, at­si­da­vi­mo, veik­los įver­ti­ni­mas“, – tei­gė D.Rus­tei­kie­nė.

Di­džiau­sias ir svar­biau­sias aly­tiš­kės mo­ky­to­jos ro­dik­lis ren­kant mo­ky­to­jus ap­do­va­no­ji­mui bu­vo tarp­tau­ti­nio ren­gi­nio „Būk ak­ty­vus – bū­si svei­kas“ Aly­taus mies­te or­ga­ni­za­vi­mas. Mo­ky­to­ja ve­dė ma­si­nę mankš­tą 500 vai­kų. Taip pat ma­si­nę mankš­tą pe­da­go­gė ve­dė tarp­tau­ti­nia­me ėji­mo fes­ti­va­ly­je, vy­ku­sia­me per Aly­taus mies­to die­nas. D.Rus­tei­kie­nė sėk­min­gai įsi­trau­kė į pro­jek­to „Ma­ža­sis fut­bo­liu­kas“ veik­las, da­ly­va­vo se­mi­na­re. Be to, aly­tiš­kė ini­ci­ja­vo mo­ki­nių da­ly­va­vi­mą ir Lie­tu­vos ma­žų­jų žai­dy­nė­se, ku­rių fi­na­li­nis eta­pas šie­met vy­ko Aly­tu­je. Aly­tiš­kiai žai­dy­nė­se ta­po ant­ro­jo tu­ro lau­re­a­tais ir fi­na­lo da­ly­viais.

Taip pat pe­da­go­gė or­ga­ni­za­vo ir Pa­sau­li­nę snie­go die­ną, ini­ci­ja­vo mo­ki­nių da­ly­va­vi­mą Lie­tu­vos iki­mo­kyk­li­nu­kų žie­mos olim­pia­do­je bei ket­ve­rius me­tus iš ei­lės ak­ci­jo­je „Aš bė­gu“. D.Rus­tei­kie­nė ren­gė ir Pa­sau­li­nę orien­ta­vi­mo­si die­ną, Ae­ro­bi­kos fies­tą. Mo­ky­to­ja pa­brė­žė, kad link vi­sų šių veik­lų ją ve­dė dau­gy­bė žmo­nių, tad jiems vi­siems yra dė­kin­ga.

„Sa­vo spor­ti­nė­je veik­lo­je iš­ties su­ti­kau daug ge­rų žmo­nių. O da­bar pa­ti sa­vo dar­be va­do­vau­juo­si tiks­lu ne iš­rink­ti pa­čius stip­riau­sius, pa­jė­giau­sius, grei­čiau­sius, vik­riau­sius, o į veik­las įtrauk­ti vi­są dar­že­lio ben­druo­me­nę – vai­kus, pe­da­go­gus, tė­vus. Sie­kia­me, kad veik­los, ku­rios pa­si­tei­si­no, su­do­mi­no ben­druo­me­nę, ypač vai­kus, tap­tų gra­žio­mis mū­sų dar­že­lio tra­di­ci­jo­mis, ir taip ska­ti­na­me vai­kų fi­zi­nį ak­ty­vu­mą“, – pa­sa­ko­jo pe­da­go­gė.

Ko rei­kia šiuo­lai­ki­niams vai­kams?

Apie sa­vo dar­bą D.Rus­tei­kie­nė pa­sa­ko­ja su už­si­de­gi­mu, įkvė­pi­mu ir mei­le. „My­liu sa­vo dar­bą ir vai­kus. Ne­ga­liu at­si­spir­ti jų šyp­se­noms, gra­žioms emo­ci­joms. Tai ma­ne vi­suo­met ve­da į prie­kį. No­riu nuo ma­žų die­nų jiems įpūs­ti tą spor­ti­nę dva­se­lę. Kas ži­no, gal iš to kaž­ka­da iš­augs Lie­tu­vą gar­si­nan­tys spor­ti­nin­kai“, – vy­lėsi pa­šne­ko­vė.

Bū­ti mo­ky­to­ja D.Rus­tei­kie­nė sva­jo­jo dar mo­kyk­los suo­le: „Nuo penk­tos kla­sės mo­kiau­si spor­ti­nė­je kla­sė­je, at­sto­va­vau sa­vo mo­kyk­lai dau­ge­ly­je var­žy­bų, aš­tuo­ne­rius me­tus lan­kiau leng­vą­ją at­le­ti­ką. Spor­tas vi­suo­met bu­vo su ma­ni­mi, jis ma­ne su­for­ma­vo kaip as­me­ny­bę. Vi­suo­met ži­no­jau, kad no­riu bū­ti kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ja. Esu la­bai lai­min­ga, kad šiai sva­jo­nei bu­vo lem­ta iš­si­pil­dy­ti.“

Mo­te­ris įsi­ti­ki­nu­si, kad net ir su lop­še­li­nu­kais ga­li­ma nu­veik­ti la­bai svar­bių, įdo­mių, di­de­lių ir nau­din­gų dar­bų. Pa­sak jos, kai ku­rie ne­pel­ny­tai „nu­ra­šo“ ma­žuo­sius, sa­ky­da­mi, kad jie dar ma­ži ir su jais ne­daug ga­li­ma nu­veik­ti.

„Šiuo­lai­ki­niai vai­kai, net ir pa­tys ma­žiau­si, – la­bai smal­sūs, jud­rūs, no­ri vis kaž­ko nau­jo, įdo­maus, vis­ko la­bai grei­tai. Pa­ti­kė­ki­te, tik­rai yra ką veik­ti, kai rei­kia pri­gal­vo­ti tiek daug veik­lų. Be to, la­bai svar­bu su vai­kais bū­ti nuo­šir­diems, svar­bus švel­nus žo­dis, pa­gy­ri­mas, pa­ska­ti­ni­mas. Jie la­bai grei­tai pa­jun­ta, kaip su jais ben­drau­ja­ma. Tik taip mo­ky­to­jas ga­li su­kur­ti ge­rą ry­šį su vai­kais“, – įsi­ti­ki­nu­si pe­da­go­gė.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.