Nr. 130 (13213)

2018-11-15

„Alytaus naujienų“ numeryje 130 (13213) skaitykite:

  • Sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­sas: kur at­si­dū­rė Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės? 
  • Pės­čių­jų žy­gis lap­kri­čio tam­so­je – bet ko­kiu oru 
  • Ko­kių as­me­ni­nių duo­me­nų veng­ti var­to­ti in­ter­ne­te? 
  • Ge­bė­ji­mas ir mo­ty­va­ci­ja to­bu­lin­ti pro­ce­sus 
  • Pa­si­rū­pi­no be­glo­bių gy­vū­nų ste­ri­li­za­ci­ja, vak­ci­na­ci­ja ir žen­kli­ni­mu 
  • Gera daryti gera 
  • Skel­bia­ma nau­ja at­ran­ka į ak­ci­ją „Pri­si­mink iš­leis­tu­vių suk­ne­lę...”  
  • Mo­kyk­la, ku­rio­je sklei­džia­si ne­sa­va­nau­diš­ko ge­ru­mo švie­sa, bu­vo, yra ir bus la­bai svar­bi vi­sų mū­sų gy­ve­ni­me 
  • „Kaip teš­la prieš tap­da­ma duo­na iš­ky­la du­be­ny­je, taip mes pa­ū­gė­ja­me, kai ima­mės sun­kių dar­bų” 
  • Nau­jas svei­ka­tin­gu­mo ir gy­ve­ni­mo sti­liaus pro­jek­tas „Būk svei­kas, gra­žus ir sti­lin­gas”
Aly­tiš­kis Rim­vy­das Ta­ma­šaus­kas (29 m.) yra vie­nas tų re­tų­jų pa­vyz­džių, kai su­duo­tas skau­dus li­ki­mo smū­gis ne­su­gniuž­do, o su­vei­kia tar­si spy­ris į sė­di­mą­ją ir pri­ver­čia...
Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­riui, dir­ban­čiam Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jo­je, šian­dien pas­ku­ti­nė dar­bo die­na sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­je...
Vil­niaus po­li­ti­kos ana­li­zės ins­ti­tu­tas (VPAI) pir­mą­kart pa­ren­gė sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­są 2018. In­dek­se nau­do­ja­mi vie­šai pri­ei­na­mi pra­ėju­sių me­tų ofi­cia­lios...
„Pats faktas, kad Alytuje mažėja vaikų, tikrai dar nereiškia, kad apie švietimą mūsų mieste turime kalbėti vien kaip apie sritį, kurią būtina optimizuoti. Žiūrėkime ne atgal, bet į priekį – ieškokime...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.