Ta­ry­bos na­rys pa­lie­ka „Aly­taus bu­tų ūkį”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2018 Lapkritis 15
Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius
„Aly­taus bu­tų ūkį“ pa­lie­kan­tis ta­ry­bos na­rys Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius kol kas dar ne­tu­ri kon­kre­čių dar­bo pa­siū­ly­mų, dar svars­to ke­lis va­rian­tus. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­riui, dir­ban­čiam Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jo­je, šian­dien pas­ku­ti­nė dar­bo die­na sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­je ben­dro­vė­je „Aly­taus bu­tų ūkis“. Čia jis nuo 2016-ųjų sau­sio pra­džios dir­bo di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju ad­mi­nist­ra­vi­mui.

A.Ja­ru­še­vi­čius „Aly­taus bu­tų ūkio“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju ad­mi­nist­ra­vi­mui bu­vo pri­im­tas vie­toj vai­ko prie­žiū­ros atos­to­gų iš­ėju­sios dar­buo­to­jos. Nors jos vai­ko prie­žiū­ros atos­to­gos dar ne­si­bai­gu­sios ir šis ta­ry­bos na­rys ga­lė­jo to­liau dirb­ti mies­to sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čios ben­dro­vės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju, A.Ja­ru­še­vi­čius ap­si­spren­dė iš­ei­ti iš dar­bo.

„Aly­taus bu­tų ūkį“ pa­lie­ku ša­lių su­si­ta­ri­mu su di­rek­to­re. Tai su­si­ję su dviem da­ly­kais. Bu­vo su­tar­ta, kad čia dirb­siu apie dve­jus me­tus, tas lai­kas bai­gė­si. An­tra, kaip ne­par­ti­nis bū­siu Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­še į mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą ir ne­no­riu bū­ti sais­to­mas su sa­vi­val­dy­bei pa­val­džia ben­dro­ve“, – sa­kė A.Ja­ru­še­vi­čius, į šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą, o jų frak­ci­ją pa­li­kęs dėl tam tik­rų ne­su­ta­ri­mų.

„Aly­taus bu­tų ūkį“ pa­lie­kan­tis ta­ry­bos na­rys kol kas dar ne­tu­ri kon­kre­čių dar­bo pa­siū­ly­mų, dar svars­to ke­lis va­rian­tus.

Kaip tei­gė šios ben­dro­vės di­rek­to­rė Sta­sė Mi­ke­lio­nie­nė, ji nau­jo pa­va­duo­to­jo ad­mi­nist­ra­vi­mui pri­im­ti ne­si­ren­gia, kol kas dirbs be pa­va­duo­to­jų.

Va­do­vau­jan­tis nuo šie­me­čio sau­sio įsi­ga­lio­ju­siu pa­keis­tu Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mu, šių ben­dro­vių di­rek­to­riams nu­sta­ty­ta pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ja, o tas pats as­muo tos pa­čios ben­dro­vės di­rek­to­riu­mi ga­li bū­ti ne dau­giau nei dvi pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jas iš ei­lės.

S.Mi­ke­lio­nie­nė „Aly­taus bu­tų ūkiui“ va­do­vau­ja nuo 1997-ųjų, kai ši ben­dro­vė įsi­kū­rė vie­toj bu­vu­sio sta­ty­bos tres­to bu­tų ūkio. Jos ka­den­ci­ja bai­gia­si gruo­džio 31-ąją.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė tu­ri skelb­ti šių pa­rei­gų kon­kur­są.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.